Warunki Korzystania

Niniejsze Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card („Warunki”) wydane przez Easy Payment Services OOD, www.axi-card.pl, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, biura 40-46, wpisaną do rejestru spółek pod numerem: 204112059, e-mail: help@axi-card.pl, regulowaną i działającą w oparciu o zezwolenie wydane przez Narodowy Bank Bułgarii jako instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu bułgarskiego prawa o usługach płatniczych i systemach płatności („PUPSP”) oraz Dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych („PSD”), zgodnie z decyzją Nr. 259 wydaną przez Narodowy Bank Bułgarii z dnia 25 października 2018 r. jako właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad jego działalnością, uprawnioną do świadczenia usług płatniczych wskazanych w jej zezwoleniu również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 29 PUPSP w zw. z art. 28 PSD pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, będącą pełnoprawnym członkiem organizacji MasterCard („Wydawca” lub „Kredytodawca”), określają zasady korzystania z Karty Kredytowej Axi Card przez Posiadacza Karty.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszych Warunków używa się następujących definicji:

„Posiadacz Karty” oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty i należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, która zawarła z Wydawcą Umowę o Kartę Kredytową;

„Organizacja Kartowa” oznacza MasterCard International („MasterCard”), w tym jej spółki dominujące, podmioty zależne, podmioty powiązane oraz ich następców prawnych, której członkiem jest Wydawca i otrzymał od niej licencję na wydawanie kart i przyjmowanie płatności, w tym przez Internet oraz za pośrednictwem Kart;

„Produkty i Usługi” oznaczają każdy cyfrowy lub fizyczny produkt, usługę, treści cyfrowe, doradztwo, opinie, oferty, propozycje, oświadczenia, dane lub inne informacje wyświetlane, dystrybuowane, nabywane lub opłacane za pośrednictwem Usługi;

„Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz Organizacji Kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących Transakcji Płatniczych. Karta jest zawsze spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt;

„Rachunek Karty” oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

„Kredyt” oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako Kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę Kredytową zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;

„Identyfikacyjne Dane Dostępowe” oznaczają każde spersonalizowane zabezpieczenia Karty, dane Posiadacza Karty, PAN, datę ważności/wygaśnięcia, kod PIN, kod CVV, kod CVC lub podobne kody, kody bezpieczeństwa oraz wszelkie inne unikatowe lub identyfikujące informacje, które Wydawca zapewnia Posiadaczowi Karty w celu umożliwienia dostępu do instrumentu płatniczego;

„Strona Klienta” oznacza konto online na platformie www.axi-card.pl, które stanowi system informatyczny dostarczany przez Wydawcę i dostępny dla Posiadacza Karty przez Internet i umożliwia Posiadaczowi Karty dokonywanie Transakcji Innych niż Płatnicze, takich jak przeglądanie historii transakcji lub konfiguracja ustawień bezpieczeństwa;

„Limit Kredytowy Karty” oznacza maksymalną kwotę ustaloną przez Wydawcę, odpowiadającą Kredytowi udzielanemu Posiadaczowi Karty przez Kredytodawcę, do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje Płatnicze daną Kartą;

„Środki Dostępne na Karcie” lub „Saldo” oznacza Limit Kredytowy Karty pomniejszony o niespłacone przez Posiadacza Karty kwoty wszystkich Transakcji Płatniczych dokonanych za jej pośrednictwem oraz kwoty naliczonych opłat;

„Transakcja Płatnicza” oznacza transakcję wykonywaną przy użyciu Karty w celu dokonania zapłaty poprzez terminal POS, płatność online za Produkty i Usługi, wypłaty gotówki z bankomatu oraz wszelkie inne transakcje płatnicze w ciężar środków udostępnionych na Rachunku Karty w ramach Kredytu przez Kredytodawcę;

„Transakcja Inna niż Płatnicza” oznacza operację związaną z przeglądaniem stanu środków dostępnych na Karcie, historii transakcji, wyciągów, ustanawianiem zabezpieczenia zobowiązań (jeśli dotyczy) oraz inne operacje niebędące Transakcjami Płatniczymi, które wchodzą w skład Usługi;

„Zlecenie Płatnicze” oznacza wszelkie instrukcje wydawane przez Posiadacza Karty wobec Wydawcy nakazujące wykonanie Transakcji Płatniczej;

„Usługa” oznacza podlegającą niniejszym Warunkom usługę o nazwie „Karta Płatnicza Axi Card”, polegającą na wydaniu instrumentu płatniczego w postaci Karty służącej do korzystania ze środków przyznanych w ramach Kredytu i wykonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Karty;

„Dzień Roboczy” oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy dla banków w Bułgarii ani w Polsce;

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą zamierzonym odbiorcą środków finansowych będących przedmiotem Transakcji Płatniczej.

2. Stosunek prawny

Niniejsze Warunki określają zasady korzystania przez Posiadacza Karty z Karty, za pośrednictwem której Posiadacz Karty będzie wykorzystywał środki przyznane w formie Kredytu, zgodnie z postanowieniami Umowy o Kartę Kredytową, realizując Transakcje Płatnicze określone w niniejszych Warunkach.

3. Akceptacja Warunków

3.1 Posiadacz Karty akceptuje niniejsze Warunki i jest nimi związany z chwilą ich podpisania.

3.2. Wydawca może natychmiast czasowo zawiesić lub trwale zakończyć Usługę bez wypowiedzenia, jeżeli:

3.2.1. Posiadaczem Karty jest osoba, w odniesieniu do której znajdujące zastosowanie przepisy zabraniają świadczenia Usługi lub na Wydawcy ciąży obowiązek prawny zaprzestania świadczenia Usługi zgodnie z zasadami i regulacjami Organizacji Kartowych lub zgodnie z zasadami i politykami Wydawcy;

3.2.2. Posiadacz Karty nie został w pełni zidentyfikowany lub nie przeprowadzono z należytą starannością jego identyfikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.

4. Dostarczenie i język Warunków

4.1. Kopia niniejszych Warunków zostanie dostarczona Posiadaczowi Karty podczas procesu rejestracji Karty, jak również będą one dostępne dla Posiadacza Karty na stronie internetowej Usługi i na Stronie Klienta.

4.2. Po rejestracji Karty, Posiadacz Karty ma prawo żądać dostarczenia Warunków w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.3. Warunki zawierane są w języku polskim i w trakcie ich obowiązywania strony porozumiewają się po polsku.

5. Dostarczenie Karty. Termin ważność Karty i odnowienie

5.1. Wydawca dostarczy Kartę wraz z osobną, zapieczętowaną kopertą zawierającą kod PIN Karty wyłącznie Posiadaczowi Karty. Przy odbiorze Karty Posiadacz Karty musi okazać swój dokument tożsamości w celu weryfikacji jego tożsamości przez Wydawcę. W przypadku ponownego wydania Karty, jej doręczenie i numer zostaną potwierdzane w Aneksie stanowiącym Protokół Dostawy i Przyjęcia.

5.2. Posiadacz Karty zobowiązany jest umieścić swój podpis w polu podpisu na odwrotnej stronie Karty niezwłocznie po jej otrzymaniu. Karta jest własnością Wydawcy, a Posiadacz Karty jest jedyną osobą, która ma niezbywalne prawo do korzystania z niej. Korzystanie z Karty przez inne osoby jest zabronione.

5.3. Korzystanie z Karty będzie możliwe po jej aktywacji zgodnie z instrukcjami aktywacji przedstawionymi przez Wydawcę.

5.4. Każda Karta jest ważna do końca wskazanego na niej miesiąca. Posiadacz Karty jest świadomy, że po upływie daty ważności lub po uznaniu jej za nieważną przez Wydawcę z powodów związanych z jej utratą, kradzieżą, zniszczeniem lub podejrzeniem oszustwa dokonanego przy użyciu instrumentu płatniczego, Karta nie może być wykorzystywana do Transakcji Płatniczych.

5.5. W przypadku braku możliwości skorzystania z Karty na skutek jej zablokowania w przypadkach opisanych w niniejszych Warunkach, a także po wygaśnięciu jej ważności, utracie lub kradzieży, Posiadaczowi Karty zostanie wydana nowa Karta po złożeniu wniosku do Wydawcy, przy czym ponowne wydanie Karty jest bezpłatne.

6. Świadczenie Usługi przez Wydawcę

6.1. Wydawca może odmówić wykonania Transakcji Płatniczej jeżeli ma on uzasadnione podstawy do podejrzewania oszustwa, naruszenia Warunków przez Posiadacza Karty, naruszenia przepisów prawa lub zasad Organizacji Kartowych. Wykonanie transakcji może również zostać odroczone lub anulowane w związku z obowiązkami obciążającymi Wydawcę na mocy znajdujących zastosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym jeżeli Wydawca uzna transakcję za związaną z oszustwem, działaniami niezgodnymi z prawem lub niedopuszczalnymi, a odroczenie takie trwa do czasu ustania wątpliwości lub, odpowiednio, do momentu wykonania obowiązków obciążających Wydawcę. Jeżeli Wydawca odmówi wykonania zlecenia płatniczego, Posiadacz Karty zostanie zawiadomiony o odmowie oraz, o ile to możliwe, o jej przyczynach oraz o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że jest to zabronione przez znajdujące zastosowanie przepisy prawa.

6.2. Niniejszym informuje się Posiadacza Karty, że zablokowanie Karty przez Wydawcę może uniemożliwiać dostęp do środków.

6.3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie Transakcje Płatnicze anulowane z powodu niewystarczającego Salda na Rachunku Karty.

6.4. W przypadku dopuszczenia do Transakcji Płatniczej skutkującej przekroczeniem przyznanego Limitu Kredytowego Karty lub ujemnym Saldem na Rachunku Karty, Wydawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty danej Transakcji Płatniczej w chwili udostępnienia nowych środków na Rachunku Karty Posiadacza Karty.

7. Korzystanie z Usługi przez Posiadacza Karty

7.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.

7.2. Transakcje Płatnicze dokonywane Kartami Płatniczymi. Zgoda na Transakcje Płatnicze

7.2.1 Każda Karta może być wykorzystywana do Transakcji Płatniczych w bankomatach, terminalach POS oraz w Internecie (płatności internetowe) do wysokości dostępnego Limitu Kredytowego Karty. Żadne kwoty nie mogą być przelewane na powiązany z nią Rachunek Karty za wyjątkiem przelewów dokonanych przez Wydawcę w związku z Kredytem „lub określonych transakcji kredytowych zainicjowanych przez innego posiadacza karty MasterCard lub Akceptanta”.

7.2.2. W celu wykonania jakiejkolwiek Transakcji Płatniczej, Posiadacz Karty musi osobiście podpisać (w sposób identyczny z podpisem umieszczonym na odwrocie Karty) dokument (potwierdzenie z terminala POS lub odcinek z imprintera) zawierający dane transakcyjne albo wprowadzić kod PIN lub CVV2, chyba że korzysta z jakichkolwiek funkcjonalności umożliwiające płatności zbliżeniowe, w które wyposażona jest Karta.

7.2.3. Zlecenie płatnicze złożone z wykorzystaniem Karty uznaje się za otrzymane przez Wydawcę w momencie jego otrzymania w formie elektronicznej. Zgoda na wykonanie Transakcji Płatniczej Kartą musi zostać udzielona przed realizacją Transakcji Płatniczej. Zgodę taką wyraża się w jeden z następujących sposobów, w zależności od rodzaju Transakcji Płatniczej:

7.2.3.1. W przypadku Transakcji Płatniczych w bankomatach i terminalach POS – poprzez przedstawienie przez Posiadacza Karty plastikowej Karty w celu dokonania określonej Transakcji Płatniczej oraz:

– odczytanie chipu lub paska magnetycznego Karty za pośrednictwem bankomatu lub terminala POS i wprowadzenie prawidłowego kodu PIN; lub

– przedstawienie plastikowej Karty lub osobiste włożenie jej przez Posiadacza Karty do bankomatu lub terminala POS i odczytanie jej chipu podczas przeprowadzania Transakcji Płatniczych w bankomatach samoobsługowych.

7.2.3.2. W przypadku Transakcji Płatniczych dokonywanych w Internecie oraz innych Transakcji Płatniczych dokonywanych bez fizycznej obecności karty (card not present) i na odległość (CNP, MO/TO, MOTOEC) – poprzez wprowadzenie lub zarejestrowanie w Internecie przez Posiadacza Karty następujących danych Karty: numer Karty, data ważności, kod CVV/CVC.

7.2.4. Wyrażając zgodę na wykonanie Transakcji Płatniczej w jakikolwiek z opisanych powyżej sposobów, Posiadacz Karty wykonuje następujące czynności:

7.2.4.1 składa Wydawcy Zlecenie Płatnicze i wyraża zgodę na dokonanie Transakcji Płatniczej, która staje się nieodwołalna po otrzymaniu przez Wydawcę zlecenia płatniczego od Posiadacza Karty lub, w przypadku Transakcji Płatniczych zainicjowanych przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, po otrzymaniu przez Odbiorcę zlecenia płatniczego lub po udzieleniu Odbiorcy przez Posiadacza Karty zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej;

7.2.4.2. bezwarunkowo zgadza się i nakazuje Wydawcy obciążenie rachunku płatniczegoRachunku Karty obsługującego Kartę kwotą Transakcji Płatniczej, w tym wszelkimi opłatami i prowizjami wynikającymi z Taryfy stanowiącej integralną część niniejszych Warunków.

7.2.5. Posiadacz Karty musi potwierdzić swoją tożsamość właściwemu pracownikowi w punkcie sprzedaży na jego żądanie za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Posiadacz Karty może żądać od właściwego pracownika w punkcie sprzedaży lub z bankomatu, w którym dokonuje transakcji Kartą, kopii potwierdzenia wystawionego dla danej Transakcji Płatniczej.

7.2.6. Karta jest tylko narzędziem umożliwiającym płatność pomiędzy Posiadaczem Karty a Odbiorcą. Wydawca nie jest stroną umowy pomiędzy Posiadaczem Karty a Odbiorcą dotyczącej Produktów i Usług i nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania, w tym opóźnienie, po stronie Odbiorcy lub osoby trzeciej w związku z Transakcjami Płatniczymi Posiadacza Karty.

7.2.7. Dokonując Transakcji Płatniczych w Polsce lub za granicą, Posiadacz Karty przestrzega Limitu Kredytowego Karty, jej Salda oraz obowiązujących w miejscu dokonywania Transakcji Płatniczej zasad i regulacji instytucji kredytowych/finansowych.

7.3. Transakcje Płatnicze wykonywane za pośrednictwem terminala POS. Transakcje Płatnicze z wykorzystaniem Kart mogą być wykonywane na wszystkich terminalach POS lub imprinterach opatrzonych logo MasterCard. Odbiorca ma prawo zażądać dodatkowych informacji od Posiadacza Karty w celu autoryzacji przez Wydawcę lub instytucję płatniczą Odbiorcy.

7.4. Transakcje Płatnicze wykonywane za pośrednictwem bankomatu

7.4.1. Posiadacz Karty ma prawo, korzystając z Karty i wpisując kod PIN, który zastępuje złożenie przez Posiadacza Karty podpisu, wykorzystywania środków Kredytu poprzez wypłacanie kwot w gotówce, dokonywanie płatności i innych transakcji w bankomatach opatrzonych logo MasterCard.

7.4.2. Dla każdej transakcji dokonanej za pośrednictwem bankomatu, na żądanie poprzez wprowadzenie odpowiedniego polecenia zgodnie z instrukcjami na ekranie bankomatu, natychmiast wydawane jest potwierdzenie potwierdzające zlecenia złożone przez Posiadacza Karty. W przypadku gdy potwierdzenie nie zostanie wystawione, uznaje się, że transakcja została przeprowadzona w niewłaściwy sposób, a Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić operatora bankomatu i Wydawcę. W takich przypadkach Wydawca udzieli pomocy Posiadaczowi Karty.

7.4.3. W przypadku zatrzymania Karty przez bankomat, Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wydawcę, a Wydawca podejmie działania wraz z operatorem bankomatu w celu zwrotu danej Karty lub wydania nowej.

7.4.4. Posiadacz Karty może w każdym czasie, z własnej inicjatywy, zażądać zawieszenia możliwości dokonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem bankomatów przy użyciu jego Karty poprzez powiadomienie o tym Wydawcy.

7.5. Transakcje Płatnicze w Internecie. W przypadku płatności dokonywanych na stronach internetowych akceptujących płatności kartami MasterCard, Posiadacz Karty wprowadza swoje imię i nazwisko widniejące na Karcie, numer swojej Karty i datę jej ważności. W takim przypadku od Posiadacza Karty może być wymagana dodatkowa autoryzacja przez podanie kodu CVC/CVV2.

7.6. Wykonywanie Transakcji Płatniczych

7.6.1. Wydawca będzie realizował Zlecenia Płatnicze złożone za pośrednictwem Kart zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych oraz zgodnie ze wszystkimi wymaganiami przepisów znajdujących zastosowanie do świadczenia usług płatniczych.

7.6.2. Transakcje wykonywane w walucie innej niż waluta Karty będą przeliczane po kursie walutowym MasterCard lub po kursie walutowym Wydawcy obowiązującym w dniu rozliczenia Transakcji, zgodnie z punktami 11.2 i 11.3.

7.6.3. Wykonanie Transakcji Płatniczej przebiega zgodnie z procedurami właściwych Organizacji Kartowych. Wydawca wykonuje Transakcje Płatnicze poprzez uznanie rachunku dostawcy Odbiorcy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po otrzymaniu zlecenia płatniczego. Datą waluty każdej Transakcji Płatniczej jest data autoryzacji transakcji i jej odzwierciedlenia w zautomatyzowanym systemie Wydawcy.

7.7. Blokowanie Karty

7.7.1. Wydawca jest uprawniony do blokowania Karty w następujących okolicznościach:

7.7.1.1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty;

7.7.1.2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej; lub

7.7.1.3. z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza Karty zdolności kredytowej wymaganej dla Karty.

7.7.2. Wydawca poinformuje Posiadacza Karty o zablokowaniu Karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy znajdujących zastosowanie przepisów. Wydawca przekaże taką informację przy pomocy Strony Klienta Posiadacza Karty.

7.7.3. Posiadacz Karty oświadcza, że jest świadomy obowiązków Wydawcy związanych z przepisami prawa i środkami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także jego obowiązków w zakresie gromadzenia dokumentacji identyfikującej jego klientów. Posiadacz Karty dostarczy wszelkie dokumenty żądane przez Wydawcę, które są niezbędne do wykonania określonej Transakcji Płatniczej zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami o środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym oświadczenia o źródle pochodzenia środków. Wydawca ma prawo odmówić wykonania Transakcji Płatniczej, w odniesieniu do której Wydawcy nie zostaną przedstawione wymagane dokumenty oraz w innych przypadkach wymaganych przez znajdujące zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także zablokować Kartę, za pomocą której została wykonana Transakcja Płatnicza naruszająca powyższe wymagania.

7.7.4. Wydawca może, według własnego uznania, ograniczyć możliwość dokonywania niektórych rodzajów Transakcji Płatniczych, w określonych krajach lub w określonych przypadkach – w celu spełnienia wymogów dotyczących poziomu ryzyka i wymogów regulacyjnych. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wydawca może również, według własnego uznania, nałożyć ograniczenia dotyczące kwoty pieniężnej, która Posiadacz Karty może wypłacić w danym okresie lub w całym okresie korzystania z Usługi.

7.7.5. Karta zostanie odblokowana na wniosek Posiadacza Karty złożony osobiście Wydawcy, jeżeli Wydawca uzna, że takie odblokowanie jest zasadne w świetle przyczyny zablokowania Karty. Wydawca odblokowuje Kartę albo wydaje nową Kartę bez wniosku Posiadacza Karty, jeżeli ustały przyczyny jej zablokowania.

7.8. Pozostałe zasady korzystania z Karty

7.8.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Rachunku Karty ani nie próbować go uzyskać innymi sposobami niż poprzez Kartę udostępnioną przez Wydawcę.

7.8.2. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie uczestniczyć w jakiejkolwiek działalności, która zakłóca lub zawiesza Usługę świadczoną przez Wydawcę lub serwery i sieci z nią powiązane.

7.8.3. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować ani odsprzedawać Karty lub Usługi w jakimkolwiek celu.

7.9. Transakcje Inne niż Płatnicze

7.9.1. Wydawca zapewnia Posiadaczowi Karty możliwość wykonywania Transakcji Innych niż Płatnicze, takich jak: przeglądanie stanu środków dostępnych na Karcie, konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa, otrzymywanie powiadomień o dokonanych Transakcjach Płatniczych, historia Transakcji Płatniczych i inne podobne funkcje pozwalające na zarządzanie Kartą i dostępne na Stronie Klienta w Usłudze.

7.9.2. Posiadacz Karty może monitorować swoje Transakcje Płatnicze w historii transakcji dostępnej na Stronie Klienta dla danej Karty, regularnie aktualizowanej bez dodatkowych opłat i rezygnuje z otrzymywania wyciągów w formie papierowej. Na wniosek Posiadacza Karty, Wydawca może, według własnego uznania, wysyłać dodatkowe wyciągi Transakcji Płatniczych w formie papierowej lub w inny sposób, przy czym w takim przypadku Wydawca jest uprawniony do pobierania od Posiadacza Karty opłat zgodnie z Taryfą.

7.10. Bieżące informacje o Transakcjach Płatniczych

7.10.1. Posiadacz Karty może uzyskać informacje o Transakcjach Płatniczych dokonanych jego Kartą na Stronie Klienta w Internecie pod adresem www.axi-card.pl lub dzwoniąc pod numer +48 (22) 270 70 30.

7.10.2. Dane dotyczące każdej Transakcji Płatniczej są zapisywane w systemie informatycznym Wydawcy. Dokonywane zapisy uważa się za dowód opisanej w nich Transakcji Płatniczej.

7.10.3. Wydawca powiadamia Posiadacza Karty o Transakcjach Płatniczych wykonanych za pośrednictwem Karty poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Klienta w Internecie pod adresem www.axi-card.pl lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu komórkowego wskazany jako należący do Posiadacza Karty w Umowie o Kartę Kredytową. Od tej chwili Posiadacza Karty uznaje się za należycie powiadomionego o wykonanych Transakcjach Płatniczych i rozpoczynają bieg terminy na kwestionowanie transakcji.

7.10.4. Posiadacz Karty zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego numeru telefonu komórkowego wskazanego w Umowie o Kartę Kredytową. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub rezygnacji z takiego numeru, Posiadacz Karty niezwłocznie zawiadomi Wydawcę na piśmie. W przypadku niewykonania tego obowiązku zawinionego w całości lub w jakiejkolwiek istotnej części przez Posiadacza Karty, Posiadacz Karty ponosi ryzyko związane z nieświadomością wykonanych Transakcji z powodu niemożności otrzymania powiadomień SMS.

7.10.5. W przypadku odmowy wykonania przez Wydawcę Transakcji Płatniczej za pośrednictwem Karty, Wydawca zawiadamia Posiadacza Karty o próbie wykonania Transakcji Płatniczej oraz o odmowie jej wykonania poprzez wysłanie powiadomienia SMS na numer telefonu wskazany w Umowie o Kartę Kredytową.

8. Identyfikacyjne Dane Dostępowe do Usługi oraz środki i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się korzystać z wszelkich Identyfikacyjnych Danych Dostępowych związanych z Kartą Posiadacza Karty wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

8.2. Wydawca zapewni Posiadaczowi Karty wszelkie środki niezbędne do ochrony Identyfikacyjnych Danych Dostępowych oraz Karty. Posiadacz Karty może kontrolować zabezpieczenia i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do jego Rachunku Karty oraz do Karty poprzez Stronę Klienta – osobistą stronę Posiadacza Karty – lub dzwoniąc pod numer +48 (22) 270 70 30. Posiadacz Karty ma w każdym czasie możliwość oraz obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z Centrum Kontaktowym Wydawcy i poinformowania Wydawcy o kradzieży, utracie, przywłaszczeniu, nieuprawnionym dostępie do lub użyciu Identyfikacyjnych Danych Dostępowych lub samej Karty. Z powyższych względów Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności Identyfikacyjnych Danych Dostępowych jak i za stosowanie środków w celu ich ochrony oraz zapobiegania utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Karty oraz jej nieuprawnionemu użyciu.

8.3. Posiadaczowi Karty zabrania się udostępniania Karty oraz Identyfikacyjnych Danych Dostępowych osobom trzecim.

8.4. Posiadacz Karty zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wydawcę za pomocą sposobów kontaktu określonych w niniejszych Warunkach o każdym przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia lub dostępu do Identyfikacyjnych Danych Dostępowych lub Karty, a w każdym razie nie później niż w ciągu 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej lub od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest bezpłatne. Posiadacz Karty podejmuje wszelkie środki zapobiegawcze i ochronne dopuszczone w ramach Usług lub przez Wydawcę w celu ograniczenia ryzyka nieautoryzowanych Transakcji i wystąpienia szkody. Posiadacz Karty zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Wydawcę w ten sam sposób o każdym naruszeniu bezpieczeństwa Usług znanym Posiadaczowi Karty.

8.5. Jeżeli Posiadacz Karty uzna, że Karta została wykorzystana w nieuprawniony sposób, Posiadacz Karty zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wydawcą.

8.6. Wydawca zawiadamia Posiadacza Karty o dezaktywowaniu Identyfikacyjnych Danych Dostępowych lub Karty z wyprzedzeniem lub, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu instrumentu płatniczego, niezwłocznie po tym fakcie, podając przyczyny takiego dezaktywowania, chyba że dostarczenie takich informacji naruszałoby środki bezpieczeństwa lub było w jakikolwiek sposób sprzeczne z przepisami prawa. Wydawca ponownie aktywuje Identyfikacyjne Dane Dostępowe lub Kartę albo przekazuje Posiadaczowi Karty nowe ważne Identyfikacyjne Dane Dostępowe tak szybko, jak to możliwe, po ustaniu przyczyn dezaktywacji i pod warunkiem, że Posiadacz Karty wykona swoje zobowiązań wobec Wydawcy związane z Rachunkiem Karty, o ile występują.

8.7. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Wydawca powiadamia Posiadacza Karty w bezpieczny sposób poprzez podjęcie co najmniej jednego z następujących działań:

– zamieszczenie informacji na Stronie Klienta;

– zamieszczenie informacji na platformie internetowej Wydawcy dostępnej pod adresem www.axi-card.pl;

– wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu komórkowego wskazany jako należący do Posiadacza Karty w Umowie o Kartę Kredytową.

9. Prywatność i dane osobowe Posiadacza Karty

9.1. Podpisując niniejsze Warunki Posiadacz Karty wyraża zgodę na rejestrację obrazu podczas dokonywania transakcji przy użyciu Karty w punktach sprzedaży oraz podczas dokonywania transakcji wypłat gotówkowych, a także wyraża zgodę na zapisywanie i przechowywanie rozmów telefonicznych z pracownikami Wydawcy oraz danych wymienianych z Wydawcą.

9.2. Podpisując niniejsze Warunki, Posiadacz Karty wyraża zgodę i upoważnia Wydawcę do udzielania informacji, w tym danych osobowych Posiadacza Karty, władzom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w przypadku gdy Posiadacz Karty podejrzewa nieuprawnione użycie jego danych, danych Karty lub kodu PIN, w przypadku podejrzenia posłużenia się danymi Posiadacza Karty, danymi Karty lub kodem PIN przez osoby trzecie, a także we wszystkich innych przypadkach niewłaściwego użycia Karty lub jej duplikatu.

9.3. Posiadacz Karty udziela wyraźnej, bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody na przekazywanie przez Wydawcę wszystkich danych Posiadacza Karty, w tym danych osobowych w rozumieniu bułgarskiego Prawa o Ochronie Danych Osobowych, operatorowi systemu kartowego, Akceptantom, z którymi Wydawca zawarł umowy o akceptację płatności kartami, VISA, MasterCard lub innej podobnej organizacji, z którą Wydawca zawarł umowę, w tym spółkom kontrolującym, kontrolowanym przez lub pozostającym pod wspólną kontrolą VISA lub MasterCard, a także innym osobom przetwarzającym dane osobowe lub upoważnionym przez Wydawcę , którym dane są raportowane w związku z autoryzacją kart.

9.4. Posiadacz Karty wyraża zgodę na przetwarzanie (ujawnianie, wykorzystywanie i udostępnianie) swoich danych w zakresie opisanym powyżej i potwierdza świadomość tego, że Wydawca ma uzasadnione prawo i interes w uzyskiwaniu dostępu do danych Posiadacza Karty w celu ochrony swoich interesów, interesów organów zarządzających i partnerów/akcjonariuszy, a także zapewnienia zgodności swojej działalności z przepisami prawa.

10. Dopuszczalne Transakcje Płatnicze i polityka dopuszczalności

10.1. Posiadacz Karty może korzystać z Usługi w dobrej wierze i zgodnie z zasadami używania Karty określonymi przez Organizacje Kartowe oraz postanowienia niniejszych Warunków.

10.2. Zabronione jest korzystanie z Usługi z naruszeniem niniejszych Warunków lub dla jakichkolwiek celów niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności w celach związanych z oszustwem, praniem pieniędzy, unikaniem opodatkowania lub innymi działaniami niezgodnymi z przepisami prawa oraz działaniami niedopuszczalnymi w świetle zasad Organizacji Kartowych.

10.3. Niezastosowanie się do powyższych zakazów może skutkować natychmiastowym zawieszeniem możliwości korzystania z Usługi w odniesieniu do Posiadacza Karty, zablokowaniem środków na Karcie oraz powstaniem po stronie Wydawcy prawa do zatrzymania środków na Karcie w celu zaspokojenia szkód poniesionych przez Wydawcę.

11. Opłaty za Usługę. Opłaty za wymianę waluty

11.1. Wydawca obciąża Posiadacza Karty opłatami za korzystanie z Usługi zgodnie z Taryfą.

11.2. W przypadku Transakcji Płatniczych dokonywanych przy użyciu Karty w walucie innej niż waluta Karty, zobowiązania przelicza się na walutę Karty poprzez zastosowanie kursu walutowego obowiązującego w dniu przetwarzania określonego przez MasterCard, rozliczanego za pomocą systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych z Organizacją Kartową, a Rachunek Karty obciążany jest przeliczoną kwotą. Posiadacz Karty zgadza się, aby wszelkie zmiany takich kursów wymiany, określone odpowiednio przez MasterCard, obowiązywały natychmiast bez uprzedniego zawiadomienia Posiadacza Karty. Kursy walut stosowane przez MasterCard, które stanowią referencyjne kursy walut, są dostępne na stronie: https://www.mastercard.us/.

11.3. Jeżeli wymiana walut jest oferowana przez Wydawcę w punkcie sprzedaży, przed autoryzacją Transakcji Płatniczej, kurs wymiany mający zastosowanie do Transakcji zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydawcy. Rozpoczynając zlecenie wykonania transakcji, Posiadacz Karty wyraża zgodę na wymianę walut w oparciu o taki kurs wymiany. Jeżeli wymiana waluty jest oferowana w punkcie sprzedaży przez Odbiorcę a nie przez Wydawcę, Posiadacz Karty decyduje o autoryzowaniu Transakcji Płatniczej na podstawie kursu wymiany i opłat stosowanych przez Odbiorcę, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza Karty w związku z taką wymianą walut.

12. Odpowiedzialność

12.1. Z zastrzeżeniem punktów 12.7 i 12.8 poniżej, w przypadku, gdy zlecenie płatnicze za pomocą Karty jest składane bezpośrednio przez Posiadacza Karty jako płatnika, Wydawca odpowiada wobec Posiadacza Karty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, w tym za opłaty i odsetki pobierane od Posiadacza Karty w związku z taką Transakcją Płatniczą, chyba że Wydawca udowodni, że rachunek płatniczy dostawcy Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego (lub dwóch następnych Dni Roboczych w przypadku zleceń płatniczych otrzymanych w formie papierowej) po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Wydawcę.

12.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, o którym mowa w punkcie 12.1 powyżej, jeżeli:

– Posiadacz Karty nie powiadomi Wydawcy o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych w sposób określony w punkcie 8.4 powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej lub od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana;

– Posiadacz Karty podał Wydawcy nieprawidłowy unikatowy identyfikator Odbiorcy; lub

– niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej spowodowane jest działaniem siły wyższej lub wynika ze znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

12.3. W przypadku, gdy Wydawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktami 12.1 i 12.2, zwraca on niezwłocznie, w przypadku nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, kwotę spornej Transakcji Płatniczej na Rachunek Karty, a kwota środków dostępnych na właściwej Karcie zostaje odpowiednio powiększona, przy czym data waluty uznania Rachunku Karty nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą transakcji. Zdanie poprzedzające nie dotyczy przypadku, gdy Wydawca ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

12.4. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 12.1, w przypadku Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Posiadacza Karty, na żądanie Posiadacza Karty Wydawca niezwłocznie podejmie działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i poinformuje Posiadacza Karty o wyniku tych działań, jak również podejmie działania w celu odzyskania środków, przy czym czynności te są dla Posiadacza Karty bezpłatne.

12.5. Posiadacz Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze wykonane Kartą do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:

– posłużenia się utraconą przez Posiadacza Karty albo skradzioną mu Kartą; lub

– przywłaszczenia Karty.

12.6. Punktu 12.5 powyżej nie stosuje się, w przypadku gdy:

– Posiadacz Karty nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia Karty przed wykonaniem Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy Posiadacz Karty działał umyślnie; lub

– utrata Karty przed wykonaniem Transakcji Płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Wydawcy lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych.

12.7. Posiadacz Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku: (i) korzystania z Karty zgodnie z Warunkami; (ii) niezwłocznego powiadomienia Wydawcy o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionym użyciu lub dostępie do Karty lub Identyfikacyjnych Danych Dostępowych; lub (iii) zapewnienia bezpieczeństwa Identyfikacyjnych Danych Dostępowych oraz Karty.

12.8. Od chwili powiadomienia Wydawcy zgodnie z punktem 8.4 powyżej Posiadacz Karty nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane Transakcje, chyba że doprowadził do nich umyślnie.

12.9. Punkt 12.1. stosuje się także do odpowiedzialności Wydawcy za niewykonane lub nienależycie wykonane Transakcje Płatnicze, za które nie ponosi odpowiedzialności dostawca Odbiorcy na podstawie przepisów prawa z tytułu nieprawidłowego przekazania zlecenia płatniczego Posiadacza Karty, chyba że Wydawca udowodni, że dostawca Odbiorcy otrzymał kwotę danej Transakcji Płatniczej, nawet jeżeli Transakcja Płatnicza została wykonana z opóźnieniem.

13. Roszczenie Posiadacza Karty o zwrot kwot autoryzowanych Transakcji Płatniczych.

13.1. Z zastrzeżeniem punktu 13.4 poniżej, Posiadacz Karty może, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku płatniczego, a w przypadku gdy nie korzysta z rachunku płatniczego – od dnia wykonania Transakcji Płatniczej, żądać od Wydawcy zwrotu pełnej kwoty autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, z datą waluty w odniesieniu do uznania Rachunku Karty nie późniejszą od daty obciążenia kwotą Transakcji Płatniczej, pod warunkiem że:

– w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej; oraz

– kwota Transakcji Płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz Karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych Transakcji Płatniczych Posiadacza Karty, postanowienia Warunków i istotne dla sprawy okoliczności.

13.2. Na żądanie Wydawcy, Posiadacz Karty przedstawi okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w punkcie 13.1 powyżej. Dla wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie 13.1 tiret drugie Posiadacz Karty nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeżeli kurs walutowy został ustalony zgodnie z referencyjnym kursem walutowym uzgodnionym w punktach 11.2 i 11.3 powyżej.

13.3. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Wydawca dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji Płatniczej albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazując organy, do których Posiadacz Karty może złożyć skargę, jeżeli nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem.

13.4. Posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, jeżeli:

– Posiadacz Karty udzielił zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej bezpośrednio Wydawcy; oraz

– informacja o przyszłej Transakcji Płatniczej została dostarczona Posiadaczowi Karty przez Wydawcę lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana Posiadaczowi Karty przez Wydawcę lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.

14. Zmiana Warunków

14.1. Wydawca karty może jednostronnie dokonać zmian w Umowie o Kartę Kredytową, Warunkach Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card lub Taryfie, przekazując zmiany Posiadaczowi Karty na trwałym nośniku, publikując je na swojej stronie internetowej co najmniej na dwa miesiące przed datą wejścia w życie zmian. Posiadacz karty może otrzymać na żądanie informacje o nadchodzących zmianach w formie papierowej w biurze Wydawcy karty lub agenta. Jeżeli zmiany stóp procentowych, kursów walutowych lub należnych opłat i prowizji są bardziej korzystne dla Posiadacza Karty, stosuje się je bez uprzedniego powiadomienia ze strony Wydawcy karty;

14.2. Uznaje się, że Posiadacz karty zaakceptował zmiany zgodnie punktem 14.1. powyżej, chyba że powiadomił Wydawcę Karty, że nie akceptuje ich przed datą ich wejścia w życie. Jeśli nie zaakceptuje zmian, Posiadacz karty może rozwiązać Umowę o Kartę Kredytową w dowolnym momencie przed datą wejścia w życie zmian, bez ponoszenia odpowiedzialności za koszty i szkody oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia.

14.3. Posiadacz Karty może w każdym czasie uzyskać aktualną wersję niniejszych Warunków oraz Taryfy Wydawcy poprzez wydrukowanie ich ze strony internetowej Wydawcy www.axi-card.pl

15. Komunikacja i powiadomienia

15.1. Posiadacz Karty oświadcza, że rozumie i zgadza się, aby wszelka komunikacja związana z Kartą była dokonywana za pośrednictwem Wydawcy.

15.2. Jeżeli niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, powiadomienia w związku z korzystaniem z Karty powinny być przekazywane Wydawcy przez Posiadacza Karty za pomocą następujących środków:

  • telefonicznie pod numerem +48 (22) 270 70 30;
  • pisemnie na adres biura Wydawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa;
  • pocztą elektroniczną na adres help@axi-card.pl.

15.3. Jeżeli niniejsze Warunki nie stanowią inaczej lub nie wynika to z obowiązujących przepisów prawa, Wydawca przekazuje Posiadaczowi Karty powiadomienia w związku z korzystaniem z Karty telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Posiadacza Karty.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Posiadacz Karty ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego Wydawcę –Narodowego Banku Bułgarii lub Komisji Nadzoru Finansowego – jeżeli działanie Wydawcy narusza przepisy prawa.

16.2. Wydawca niniejszym informuje Posiadacza Karty, że ma on prawo do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz do składania reklamacji – szczegółowe informacje są zawarte w Umowie o Kartę Kredytową.

16.2. Posiadacz Karty wyraża zgodę na udowadnianie przez Wydawcę autentyczności i prawidłowości wykonania transakcji i operacji za pomocą wydruków i oświadczeń przygotowanych w oparciu o system informatyczny Wydawcy lub wynikających z tego systemu, takiego jak Strona Klienta lub inny system oprogramowania wykorzystywany przez Wydawcę w związku z jego działalnością jako regulowanej instytucji płatniczej.

16.3. Stosunek prawny pomiędzy Posiadaczem Karty a Wydawcą podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinien być interpretowany.