Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card 
z dnia 18 lipca 2018 r

 zmienione i obowiązujące od dnia 02.02.2024.

Niniejsze Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card („Warunki”) wydane przez Easy Payment Services OOD, www.axi-card.pl, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, biura 40-46, wpisaną do rejestru spółek pod numerem: 204112059,działająca poprzez Easy Payment Services OOD ( spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) Oddział w Polsce, KRS 0000720382, NIP 1070040465, REGON 369578776, zarejestrowaną w Warszawie 02-703 ul. Bukowińska 22B, e-mail: help@axi-card.pl, regulowaną i działającą w oparciu o zezwolenie wydane przez Narodowy Bank Bułgarii jako instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu bułgarskiego prawa o usługach płatniczych i systemach płatności („PUPSP”) oraz Dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych („PSD”), zgodnie z decyzją Nr. 259 wydaną przez Narodowy Bank Bułgarii z dnia 25 października 2018 r. jako właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad jego działalnością, uprawnioną do świadczenia usług płatniczych wskazanych w jej zezwoleniu również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 29 PUPSP w zw. z art. 28 PSD pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, będącą pełnoprawnym członkiem organizacji MasterCard („Wydawca” lub „Kredytodawca”), określają zasady korzystania z Karty Kredytowej Axi Card przez Posiadacza Karty.

 1. Definicje

 Na potrzeby niniejszych Warunków używa się następujących definicji:

 „Posiadacz Karty” oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty i należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, która zawarła z Wydawcą Umowę o Kartę Kredytową;

 „Organizacja Kartowa”  oznacza MasterCard International („MasterCard”), w tym jej spółki dominujące, podmioty zależne, podmioty powiązane oraz ich następców prawnych, której członkiem jest Wydawca i otrzymał od niej licencję na wydawanie kart i przyjmowanie płatności, w tym przez Internet oraz za pośrednictwem Kart;

 „Produkty i Usługi” oznaczają każdy cyfrowy lub fizyczny produkt, usługę, treści cyfrowe, doradztwo, opinie, oferty, propozycje, oświadczenia, dane lub inne informacje wyświetlane, dystrybuowane, nabywane lub opłacane za pośrednictwem Usługi;

  „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz Organizacji Kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących Transakcji Płatniczych. Karta (fizyczna lub wirtualna) jest zawsze spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt. Na potrzeby uznania instrumentu płatniczego w postaci karty, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2015/751, Karta wydana przez Wystawcę należy do kategorii kredytowej MasterCard

„Rachunek Karty” oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

 „Kredyt” oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako Kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o udzielenie Limitu Kredytowego zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty; jest to kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 (Dz.U. Nr 126, poz. 715)

 „Identyfikacyjne Dane Dostępowe” oznaczają każde spersonalizowane zabezpieczenia Karty, dane Posiadacza Karty, PAN, datę ważności/wygaśnięcia, kod PIN, kod CVV, kod CVC lub podobne kody, kody bezpieczeństwa oraz wszelkie inne unikatowe lub identyfikujące informacje, które Wydawca zapewnia Posiadaczowi Karty w celu umożliwienia dostępu do instrumentu płatniczego;

 „Strona Klienta” oznacza konto online na platformie www.axi-card.pl, które stanowi system informatyczny dostarczany przez Wydawcę i dostępny dla Posiadacza Karty przez Internet i umożliwia Posiadaczowi Karty dokonywanie Transakcji Innych niż Płatnicze, takich jak przeglądanie historii transakcji lub konfiguracja ustawień bezpieczeństwa;

 „Limit Kredytowy Karty” oznacza maksymalną kwotę ustaloną przez Wydawcę, odpowiadającą Kredytowi udzielanemu Posiadaczowi Karty przez Kredytodawcę, do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje Płatnicze daną Kartą;

 „Środki Dostępne na Karcie” lub „Saldo” oznacza sumę kwoty Środków Przekraczających Limit Kredytowy Karty oraz Limit Kredytowy Karty pomniejszony o niespłacone przez Posiadacza Karty kwoty wszystkich Transakcji Płatniczych dokonanych za jej pośrednictwem oraz kwoty naliczonych opłat;

 „Transakcja Płatnicza” - oznacza transakcję wykonywaną przez posiadacza karty w jego imieniu lub w imieniu odbiorcy, dokonanie płatności, przelew lub wypłatę środków przy użyciu karty płatniczej;

  „Transakcja Inna niż Płatnicza” oznacza operację związaną z przeglądaniem stanu środków dostępnych na Karcie, historii transakcji, wyciągów, ustanawianiem zabezpieczenia zobowiązań (jeśli dotyczy) oraz inne operacje niebędące Transakcjami Płatniczymi, które wchodzą w skład Usługi;

 „Zlecenie Płatnicze” oznacza wszelkie instrukcje wydawane przez Posiadacza Karty lub przez odbiorcę dokonane przy użyciu karty płatniczej wobec Wydawcy nakazujące wykonanie Transakcji Płatniczej;

 „Usługa” oznacza podlegającą niniejszym Warunkom usługę o nazwie „Karta Płatnicza Axi Card”, polegającą na wydaniu instrumentu płatniczego w postaci Karty służącej do korzystania ze środków przyznanych w ramach Kredytu i wykonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Karty;

 „Dzień Roboczy” oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy dla banków w Bułgarii ani w Polsce;

 „Odbiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą zamierzonym odbiorcą środków finansowych będących przedmiotem Transakcji Płatniczej;

 „Trwały Nośnik” jakikolwiek materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Kredytobiorcy przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą, pozwalające na przechowywanie i odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, takie jak papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci lub dysk twardy na komputerze użytkownika, na którym przechowywana jest wiadomość e-mail, oraz strony internetowe, które są dostępne w przyszłości, przez okres odpowiedni do celów informacji i umożliwiające niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji

 „Terminal ATM (bankomat)” oznacza urządzenie do wypłaty gotówki, usług płatniczych, dokonywania przelewów między rachunkami płatniczymi, referencyjnych i innych transakcji płatniczych i niepłatniczych;

 „Terminal POS (punkt sprzedaży, punkt obsługi)” - oznacza urządzenie służące do płacenia za towary i usługi lub otrzymywania gotówki za pomocą karty płatniczej;

 „Wirtualny terminal POS” – oznacza logicznie zdefiniowany terminal POS, za pośrednictwem którego dokonywane są przelewy na rachunki płatnicze lub płatności towarów i usług przez Internet, terminale bankomatowe lub telefony cyfrowe przy korzystaniu z karty płatniczej online;

 „PIN” - oznacza czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny powiązanym z każdą kartą płatniczą, służący do identyfikacji Posiadacza karty podczas dokonywania płatności i innych transakcji za pomocą karty i jest spersonalizowanym mechanizmem bezpieczeństwa instrumentu płatniczego w rozumieniu § 1 pkt 29 PSPSA. Kod PIN jest przekazywany Posiadaczowi Karty w zapieczętowanej kopercie lub SMS-em na numer telefonu wskazany przez Posiadacza Karty.

 „ePIN – to PIN przekazywany Posiadaczowi Karty jednorazowo SMS-em, który (tylko wraz z Kodem Płatności Online) służy do identyfikacji Posiadacza Karty w toku silnego uwierzytelniania związanego z realizacją transakcji płatniczych online (jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie było możliwości uwierzytelnienia transakcji płatniczej w Aplikacji Mobilnej i to samo odbywa się przez sieć Internet).

 „Kod Płatności Online - to jednorazowe sześciocyfrowe hasło, które wysyłane jest na zarejestrowany numer telefonu Posiadacza Karty w wyniku zainicjowania transakcji płatniczej w Internecie, którego poprawne wprowadzenie (wraz z poprawnym wpisaniem ePIN) jest warunkiem do zatwierdzenia transakcji przez Wydawcę. Każdy kod płatności online jest ważny przez 5 (pięć) minut, w tym czasie należy wprowadzić numer ePIN. Kod płatności Online ma zastosowanie tylko wtedy, gdy z jakiegokolwiek powodu nie było możliwe uwierzytelnienie transakcji płatniczej w Aplikacji Mobilnej i odbywa się to przez Internet.

 CVC - to trzycyfrowy kod wydrukowany na Karcie oraz ujawniony w aplikacji mobilnej, który służy do identyfikacji Posiadacza Karty podczas dokonywania płatności i innych transakcji z użyciem danej karty płatniczej przez Internet i stanowi indywidualne zabezpieczenie instrumentu płatniczego.

 3D Security (3D Secure) – specyficzne spersonalizowane zabezpieczenie, które ma zastosowanie do każdej płatności za towary i usługi w Internecie poprzez wirtualne urządzenia końcowe POS (płatności internetowe) u akceptanta z 3D Security, prowadzącego wirtualny POS i spełniającego wymogi 3D – standardu bezpieczeństwa – oraz przekierowującego każdego posiadacza karty dokonującego transakcji w wirtualnym POS na odpowiedni 3D – bezpieczny portal Wydawcy Karty.

 „Kod bezpieczeństwa” - to czterocyfrowy kod wygenerowany przez Posiadacza Karty, który służy do logowania się do Aplikacji Mobilnej i uwierzytelniania transakcji płatniczych w Aplikacji Mobilnej.

 „Dane biometryczne - dane osobowe dotyczące cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, na podstawie których można tę osobę zidentyfikować lub potwierdzić jej tożsamość.

 „Aplikacja Mobilna” - aplikacja należąca do Easy Payments Services OOD, która jest przeznaczona do instalacji na urządzeniach mobilnych i która umożliwia Posiadaczowi Karty korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej (pełny opis funkcjonalności oraz praw i obowiązków podczas korzystania z nich znajduje się w Ogólnych Warunkach Korzystania z Aplikacji Mobilnej na stronie https://axi-card.pl/warunki-uzytkowania-aplikacji-mobilnej).

 „PSPSA” – oznacza ustawę o bułgarskich usługach płatniczych i systemach płatniczych (Promulgowaną SG nr 20 z dnia 6 marca 2018 r. z późniejszymi zmianami, http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/laws_payment_services_en.pdf).

 "Dokument tożsamości" - oznacza dokument tożsamości wydany przez właściwy organ państwa obcego, zawierający niepowtarzalny numer identyfikacyjny dokumentu, datę wydania i ważności, opatrzony fotografią, imionami i nazwiskami, datą i miejscem urodzenia posiadacza oraz obywatelstwem. Dokumenty pobytu i zagraniczne prawo jazdy nie są dokumentami tożsamości.

 "Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty" - oznacza środki, które: i) zgodnie z niniejszymi Warunkami zostały przelane na Rachunek Karty przez Kredytodawcę lub zgodnie z zasadami Organizacji Kartowej, oraz ii) nie są częścią Limitu Kredytowego Karty oraz iii) mogą być wykorzystywane do transakcji płatniczych przy użyciu Karty. Opłaty za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty są należne zgodnie z obowiązującą Taryfą, jeśli takie opłaty są w niej określone.

 

2. Stosunek prawny

 Niniejsze Warunki określają zasady korzystania przez Posiadacza Karty z Karty, za pośrednictwem której Posiadacz Karty będzie wykorzystywał środki przyznane w formie Kredytu, zgodnie z postanowieniami Umowy o Kartę Kredytową, realizując Transakcje Płatnicze określone w niniejszych Warunkach.

 

3. Akceptacja Warunków

3.1 Posiadacz Karty akceptuje niniejsze Warunki i jest nimi związany z chwilą ich podpisania.

3.2. Wydawca może natychmiast czasowo zawiesić lub trwale zakończyć Usługę bez wypowiedzenia, jeżeli:

3.2.1. Posiadaczem Karty jest osoba, w odniesieniu do której znajdujące zastosowanie przepisy zabraniają świadczenia Usługi lub na Wydawcy ciąży obowiązek prawny zaprzestania świadczenia Usługi zgodnie z zasadami i regulacjami Organizacji Kartowych lub zgodnie z zasadami i politykami Wydawcy;

3.2.2. Posiadacz Karty nie został w pełni zidentyfikowany lub nie przeprowadzono z należytą starannością jego identyfikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.

 

4. Dostarczenie i język Warunków

4.1. Kopia niniejszych Warunków zostanie dostarczona Posiadaczowi Karty podczas procesu rejestracji Karty, jak również będą one dostępne dla Posiadacza Karty na stronie internetowej Usługi i na Stronie Klienta.

4.2. Po rejestracji Karty, Posiadacz Karty ma prawo żądać dostarczenia Warunków w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.3. Warunki zawierane są w języku polskim i w trakcie ich obowiązywania strony porozumiewają się po polsku.

 

5. Dostarczenie Karty. Termin ważność Karty i odnowienie

5.1. Karta zostanie dostarczona tylko do Posiadacza Karty. Przy odbiorze fizycznej Karty Posiadacz Karty musi okazać swój ważny dokument tożsamości w celu weryfikacji jego tożsamości przez Wydawcę. Po otrzymaniu Karty wirtualnej Posiadacz karty zobowiązany jest do podania informacji zgodnie z procedurą określoną w regulaminie korzystania z Aplikacji mobilnej.

5.2. Posiadacz Karty zobowiązany jest umieścić swój podpis w polu podpisu na odwrotnej stronie Karty niezwłocznie po jej otrzymaniu. Karta jest własnością Wydawcy, a Posiadacz Karty jest jedyną osobą, która ma niezbywalne prawo do korzystania z niej. Korzystanie z Karty przez inne osoby jest zabronione. Kod PIN do Karty jest przekazywany Posiadaczowi Karty w jeden z następujących sposobów – w formie papierowej w zaklejonej kopercie wraz z potwierdzeniem odbioru Karty lub za pośrednictwem wiadomości SMS-PIN wysłanej na numer telefonu Posiadacza Karty zarejestrowany w systemie Wydawcy Karty, przy użyciu którego Posiadacz Karty występuje o narzędzie płatnicze po aktywacji Karty lub ujawniony w aplikacji mobilnej.

5.3. Korzystanie z Karty będzie możliwe po jej aktywacji zgodnie z instrukcjami aktywacji przedstawionymi przez Wydawcę.

5.4. Każda Karta jest ważna do końca wskazanego na niej miesiąca. Korzystanie z Karty po upływie jej ważności lub po uznaniu jej za nieważną z jakiegokolwiek powodu lub po ustaniu stosunku między Posiadaczem Karty a Wydawcą, niezależnie od przyczyn, jest zabronione. Wydawca zablokuje Kartę po wystąpieniu któregokolwiek z warunków określonych w zdaniu poprzednim. Po wygaśnięciu ważności Karty Wydawca wymieni ją na nową.

5.5. W przypadku braku możliwości skorzystania z Karty na skutek jej zablokowania w przypadkach opisanych w niniejszych Warunkach, a także po wygaśnięciu jej ważności, utracie lub kradzieży, Posiadaczowi Karty zostanie wydana nowa Karta po złożeniu wniosku do Wydawcy, przy czym ponowne wydanie Karty jest bezpłatne.

5.6. Otrzymując nową Kartę zgodnie z punktem 5.4. i 5.5. Warunków Posiadacz Karty dostarcza kopię ważnego dokumentu tożsamości i/lub inne informacje/dokumenty wymagane przez Wydawcę.

 

6.  Świadczenie Usługi przez Wydawcę

6.1. Wydawca może odmówić wykonania Transakcji Płatniczej jeżeli ma on uzasadnione podstawy do podejrzewania oszustwa, naruszenia Warunków lub Umowy o kartę kredytową przez Posiadacza Karty, naruszenia przepisów prawa lub zasad Organizacji Kartowych. Wykonanie transakcji może również zostać odroczone lub anulowane w związku z obowiązkami obciążającymi Wydawcę na mocy znajdujących zastosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym jeżeli Wydawca uzna transakcję za związaną z oszustwem, działaniami niezgodnymi z prawem lub niedopuszczalnymi, a odroczenie takie trwa do czasu ustania wątpliwości lub, odpowiednio, do momentu wykonania obowiązków obciążających Wydawcę. Jeżeli Wydawca odmówi wykonania zlecenia płatniczego, Posiadacz Karty zostanie zawiadomiony o odmowie oraz, o ile to możliwe, o jej przyczynach oraz o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że jest to zabronione przez znajdujące zastosowanie przepisy prawa.

6.2. Niniejszym informuje się Posiadacza Karty, że zablokowanie Karty przez Wydawcę może uniemożliwiać lub utrudnić dostęp do środków Posiadacza Karty.

6.3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie Transakcje Płatnicze anulowane z powodu niewystarczającego Salda na Rachunku Karty.

6.4. W przypadku dopuszczenia transakcji skutkującej przekroczeniem przyznanego Limitu kredytowego lub ujemnym Saldem na Rachunku Karty, Wydawca ma prawo do potrącenia kwoty danej transakcji w momencie pojawienia się nowych środków na Rachunku Karty Posiadacza Karty.

 

7.   Korzystanie z Usługi przez Posiadacza Karty

7.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.

7.2. Transakcje Płatnicze dokonywane Kartami Płatniczymi. Zgoda na Transakcje Płatnicze

7.2.1. Wydawca zapewnia Klientowi usługi płatnicze do przeprowadzania transakcji płatniczych za pomocą wydanej mu Karty płatniczej z wykorzystaniem przyznanego limitu kredytowego oraz Środków Przekraczających Limit Kredytowy Karty. Transakcje płatnicze wykonywane są w pierwszej kolejności ze Środków Przekraczających Limit Kredytowy Karty, a po ich wyczerpaniu - ze środków z Limitu Kredytowego Karty. Pomyślna płatność instrumentem płatniczym zależy od zasad akceptacji instrumentów płatniczych przez każdego Sprzedawcę, u którego Posiadacz karty chce zapłacić za towary i usługi. Klient może przeprowadzać następujące transakcje płatnicze:

1. płatność za towary i usług za pośrednictwem terminali POS;

2. wypłaty gotówki z terminali ATM;

3. płatność za towary i usługi w Internecie za pośrednictwem wirtualnych terminali POS (płatności online), w tym okresowe (cykliczne) płatności za towary/usługi wymagające jednorazowej wstępnej zgody posiadacza karty;

4. inne referencyjne transakcje i usługi świadczone przez wydawcę karty lub zgodne z regulacjami Organizacji Kartowej.

7.2.2. Każda Karta może być używana do Transakcji Płatniczych w celu płacenia lub wypłacania gotówki za pomocą bankomatów, terminali POS, innych elektronicznych platform internetowych, za pomocą urządzeń mobilnych (tabletów, smartwatchów, telefonów komórkowych itp.) posiadających technologię zbliżeniowej wymiany danych (Near Field Communication) w celu dokonywania płatności zbliżeniowych, a także poprzez osobistą dostawę Karty do sprzedawcy w trybie offline do wysokości dostępnego Limitu Kredytowego Karty.  Wirtualna Karta może być używana do operacji na fizycznych terminalach POS tylko po jej digitalizacji. Digitalizacja Karty odbywa się zgodnie z Ogólnymi warunkami digitalizacji i użytkowania kart płatniczych wydanych przez "Easy Payment Services" OOD, które są dostępne na stronie https://easyps.bg/uploads/files/pol-2021-05-18-tc-final-pl-6489b2d5afce8.pdf

Żadne kwoty nie mogą być przelewane na powiązany z nią Rachunek Karty za wyjątkiem przelewów dokonanych przez Wydawcę w związku z Kredytem „lub określonych transakcji kredytowych zainicjowanych przez innego posiadacza karty MasterCard lub Akceptanta zgodnie z regulacjami Organizacji Kartowej. Klient wyraża zgodę, aby środki wpływające na rachunek Karty, zgodnie z regulacjami Organizacji Kartowej, były przeznaczane przez Wydawcę na spłatę jego zobowiązań z tytułu Umowy o udostępnienie Limitu Kredytowego i opłat Taryfowych, w przypadku ich wymagalności. Spłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, dokonywana jest z całości wpływów i do wysokości zobowiązań. W przypadku, gdy tylko część wpływających środków jest wystarczająca na dokonanie wymagalnych spłat, pozostałą część stanowią Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty.

7.2.3. Zlecenie na wykonanie transakcji płatniczej za pośrednictwem Karty przez Posiadacza Karty zostanie odebrane przez Wydawcę w formie elektronicznej za pomocą środków telekomunikacyjnych. Zgoda na transakcję płatniczą (lub serię powtarzających się płatności cyklicznych) staje się nieodwołalna:

7.2.3.1. W przypadku udostępnienia Karty przez Posiadacza karty w celu wykonania transakcji płatniczej oraz odczytywania chipa lub paska magnetycznego Karty przez terminal ATM lub terminal POS i wprowadzanie prawidłowego kodu PIN i/lub umieszczanie podpisu na pokwitowaniu wygenerowanym przez odpowiedni terminal po stronie Posiadacza karty; lub

7.2.3.2. Poprzez udostępnienie plastikowej Karty lub osobiste umieszczenie jej przez Posiadacza Karty w bankomacie/terminalu POS i odczytanie jej mikroprocesora podczas dokonywania transakcji w bankomatach samoobsługowych; lub

7.2.3.3. Poprzez wprowadzenie i/lub rejestrację danych karty w Internecie przez Posiadacza karty, takich jak 16-cyfrowy numer karty, data ważności, kod CVC oraz realizacja procedur bezpieczeństwa 3D (3D secure):

7.2.3.3.1. wprowadzenie Kodu Bezpieczeństwa w Aplikacji Mobilnej lub podanie Danych Biometrycznych lub

7.2.3.3.2. w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie było możliwe uwierzytelnienie transakcji płatniczej w Aplikacji Mobilnej i to samo jest dokonywane przez Internet, zgoda staje się nieodwołalna poprzez wprowadzenie prawidłowego ePIN i Kodu Płatności Online, lub

7.2.3.3.3. inna forma silnego uwierzytelniania tożsamości Posiadacza Karty wymagana przez Wydawcę. W przypadku, gdy płatność jest powtarzalna i poprzez jej potwierdzenie, Posiadacz Karty wyraża zgodę na dokonywanie kolejnych płatności z inicjatywy Akceptanta, takie kolejne płatności mogą być dokonywane bez dodatkowej autoryzacji Posiadacza Karty pod warunkiem, że jego tożsamość zostanie należycie zweryfikowana we wstępnej transakcji, za pomocą której wyraża na nią zgodę; lub

7.2.3.4. Podając dane karty (numer, datę ważności, kod CVC) dostawcy towarów i/lub usług oraz upoważnienie do korzystania z nich do płatności za odpowiednie usługi za pośrednictwem faksu, telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych.

7.2.3.5. Podczas dokonywania płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tabletów, inteligentnych zegarków, telefonów komórkowych itp.), wykorzystujących technologię zbliżeniowej wymiany danych (Near Field Communication).

7.2.4. Wyrażając zgodę na wykonanie Transakcji Płatniczej w jakikolwiek z opisanych powyżej sposobów, Posiadacz Karty wykonuje następujące czynności:

7.2.4.1 składa Wydawcy Zlecenie Płatnicze i wyraża zgodę na dokonanie Transakcji Płatniczej, która staje się nieodwołalna po otrzymaniu przez Wydawcę zlecenia płatniczego od Posiadacza Karty lub, w przypadku Transakcji Płatniczych zainicjowanych przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, po otrzymaniu przez Odbiorcę zlecenia płatniczego lub po udzieleniu Odbiorcy przez Posiadacza Karty zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej;

7.2.4.2. bezwarunkowo zgadza się i nakazuje Wydawcy obciążenie rachunku płatniczego Rachunku Karty obsługującego Kartę kwotą Transakcji Płatniczej, w tym wszelkimi opłatami i prowizjami wynikającymi z Taryfy stanowiącej integralną część niniejszych Warunków.

7.2.5. Posiadacz Karty musi potwierdzić swoją tożsamość właściwemu pracownikowi w punkcie sprzedaży na jego żądanie za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Posiadacz Karty może żądać od właściwego pracownika w punkcie sprzedaży lub z bankomatu, w którym dokonuje transakcji Kartą, kopii potwierdzenia wystawionego dla danej Transakcji Płatniczej.

7.2.6. Karta jest tylko narzędziem umożliwiającym płatność pomiędzy Posiadaczem Karty a Odbiorcą. Wydawca nie jest stroną umowy pomiędzy Posiadaczem Karty a Odbiorcą dotyczącej Produktów i Usług i nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania, w tym opóźnienie, po stronie Odbiorcy lub osoby trzeciej w związku z Transakcjami Płatniczymi Posiadacza Karty.

7.2.7. Dokonując Transakcji Płatniczych w Polsce lub za granicą, Posiadacz Karty przestrzega Limitu Kredytowego Karty, jej Salda oraz obowiązujących w miejscu dokonywania Transakcji Płatniczej zasad i regulacji instytucji kredytowych/finansowych.

7.3. Transakcje Płatnicze wykonywane za pośrednictwem terminala POS. Transakcje Płatnicze z wykorzystaniem Kart mogą być wykonywane na wszystkich terminalach POS lub imprinterach opatrzonych logo MasterCard. Odbiorca ma prawo zażądać dodatkowych informacji od Posiadacza Karty w celu autoryzacji przez Wydawcę lub instytucję płatniczą Odbiorcy.

7.4. Transakcje Płatnicze wykonywane za pośrednictwem bankomatu

7.4.1. Posiadacz Karty ma prawo, korzystając z Karty i wpisując kod PIN, który zastępuje złożenie przez Posiadacza Karty podpisu, wykorzystywania środków Kredytu poprzez wypłacanie kwot w gotówce, dokonywanie płatności i innych transakcji w bankomatach opatrzonych logo MasterCard.

7.4.2. Dla każdej transakcji dokonanej za pośrednictwem bankomatu, na żądanie poprzez wprowadzenie odpowiedniego polecenia zgodnie z instrukcjami na ekranie bankomatu, natychmiast wydawane jest potwierdzenie potwierdzające zlecenia złożone przez Posiadacza Karty. W przypadku gdy potwierdzenie nie zostanie wystawione, uznaje się, że transakcja została przeprowadzona w niewłaściwy sposób, a Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić operatora bankomatu i Wydawcę. W takich przypadkach Wydawca udzieli pomocy Posiadaczowi Karty.

7.4.3. W przypadku zatrzymania Karty przez bankomat, Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wydawcę, a Wydawca podejmie działania wraz z operatorem bankomatu w celu zwrotu danej Karty lub wydania nowej.

7.4.4. Posiadacz Karty może w każdym czasie, z własnej inicjatywy, zażądać zawieszenia możliwości dokonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem bankomatów przy użyciu jego Karty poprzez powiadomienie o tym Wydawcy.

7.5. Transakcje Płatnicze w Internecie. W przypadku płatności dokonywanych na stronach internetowych akceptujących płatności kartami Visa lub MasterCard, Posiadacz Karty wprowadza swoje imię i nazwisko widniejące na Karcie, numer swojej Karty i datę jej ważności. W takim przypadku od Posiadacza Karty może być wymagana dodatkowa autoryzacja przez podanie kodu CVC/CVV2.

7.6. Wykonywanie Transakcji Płatniczych

7.6.1.Wydawca będzie realizował Zlecenia Płatnicze złożone za pośrednictwem Kart zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE i 2013/36/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, a także uchylającej dyrektywę 2007/64/WE oraz zgodnie ze wszystkimi wymaganiami przepisów znajdujących zastosowanie do świadczenia usług płatniczych.

7.6.2. Transakcje wykonywane w walucie innej niż waluta Karty będą przeliczane po kursie walutowym Wydawcy (opublikowanymi na stronie https://easyps.bg/exchange/) obowiązującym w dniu rozliczenia Transakcji. Kurs wymiany Wydawcy Karty jest kształtowany na podstawie referencyjnych kursów wymiany euro publikowanych codziennie przez Europejski Bank Centralny oraz procentowego narzutu Wydawcy w stosunku do tych kursów. Zmiany referencyjnych kursów walutowych są stosowane niezwłocznie, a informacje o nich, o procentowym narzucie i kursie walutowym Wydawcy można znaleźć na stronie internetowej https://easyps.bg/exchange

7.6.3. Czas realizacji transakcji płatniczych za pomocą Karty zgodnie z pkt 7.2.1. powyżej, zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami odpowiednich Organizacji Kartowych i niezwłocznie po otrzymaniu zgody na wykonanie polecenia wypłaty zgodnie z pkt 7.2.3, zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Taryfą. Wydawca przeprowadza transakcje płatnicze autoryzowane przez Posiadacza karty, pod warunkiem, że kwota środków dostępnych na karcie jest nie mniejsza niż kwota transakcji płatniczej i związanych z nią opłat. Wydawca może odmówić wykonania określonej transakcji płatniczej, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest ona oszustwem lub niezgodna z prawem lub została wykonana z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków lub obowiązujących przepisów dotyczących realizacji transakcji płatniczych. Wydawca może, według własnego uznania, ograniczyć możliwość przeprowadzania niektórych rodzajów transakcji płatniczych ogólnie lub dla określonych krajów lub, w celu przestrzegania lokalnych przepisów, takich jak zakaz hazardu.

7.6.4. Wykonując transakcje płatnicze, Posiadacz karty jest zobowiązany do przestrzegania kwoty limitu kredytowego przyznanej mu karty oraz kwoty dostępnych na nim środków w momencie przeprowadzania transakcji płatniczej. Posiadacz karty jest zobowiązany do zapewnienia, aby suma wszystkich zobowiązań wynikających z posiadania i użytkowania karty, w tym zobowiązań wynikających z wypłaty gotówki, a także opłat wynikających z Taryfy, nie przekraczała kwoty przyznanego limitu kredytowego. Transakcje płatnicze w ramach dziennych i tygodniowych limitów wskazanych w Taryfie oraz w zależności od rodzaju i miejsca dokonanej transakcji mogą być realizowane przy użyciu limitu kredytowego dostępnego na Karcie.

7.6.5.  Jeżeli transakcja płatnicza spowodowałaby przekroczenie limitu kredytowego przyznanego Posiadaczowi Karty, transakcja ta zostanie odrzucona przez Wydawcę. Ponadto, aby uniknąć ryzyka, Wydawca może zablokować Kartę, dopóki nie zostanie nawiązany bezpośredni kontakt między nim a Posiadaczem Karty. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych dopuszczalna jest realizacja transakcji skutkująca przekroczeniem limitu kredytowego przyznanego Posiadaczowi Karty, wówczas kwotę transakcji płatniczej, o którą przekroczony został limit kredytowy, uznaje się za kredyt dodatkowo przedłużony przez Kredytodawcę/Wydawcę na rzecz Posiadacza karty na tych samych warunkach co istniejąca umowa kredytowa między tymi stronami. Takie transakcje są powszechne dla niektórych przedsiębiorców ze względu na specyfikę ich działalności (wynajem samochodów, hoteli, statków, transport publiczny, opłaty drogowe itp.) Posiadają oni możliwość nałożenia zobowiązania na posiadaczy kart bez wcześniejszej autoryzacji kwoty.

7.6.6. Posiadacz Karty wyraża zgodę, aby w przypadku przekazania przez niego środków przekraczających kwotę jego zobowiązania wynikającego z Umowy o udostępnienie Limitu Kredytowego, środki te zostały mu udostępnione za pośrednictwem Karty przez Kredytodawcę, oprócz i niezależnie od Limitu Kredytowego Karty. Na potrzeby niniejszych Warunków środki, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty. Posiadacz Karty oświadcza, że jest świadomy, że od Środków Przekraczających Limit Kredytowy Karty może zostać pobrana opłata, zgodnie z Taryfą.

7.6.7. Posiadacz Karty ma prawo do otrzymania z powrotem dostępnych Środków Przekraczających Limit Kredytowy Karty zgodnie z punktem 7.6.6., składając Kredytodawcy pisemne powiadomienie. W takim przypadku Posiadacz Karty zgadza się, że kwota Salda zostanie pomniejszona o kwotę powiadomienia, a ta ostatnia zostanie przelana na rachunek płatniczy Posiadacza Karty.

7.6.8. . (Nowy, obowiązujący od dnia  .........) W celu wzajemnego rozliczenia Stron Umowy o udostępnienie Limitu Kredytowego po zamknięciu Karty i tylko wtedy, gdy Posiadacz Karty spłacił wszystkie swoje zobowiązania wynikające z Umowy o udostępnienie Limitu Kredytowego, Posiadacz Karty ma prawo do otrzymania z powrotem wszystkich pozostałych Środków Przekraczających Limit Kredytowy Karty, składając Kredytodawcy pisemne powiadomienie. W takim przypadku Posiadacz Karty zgadza się, że kwota Salda zostanie pomniejszona o kwotę powiadomienia, a ta ostatnia zostanie przelana na rachunek płatniczy Posiadacza Karty.

7.6.9. (Nowy, obowiązujący od dnia  .........) Dla celów pkt 7.6.7. i 7.6.8. Warunków Posiadacz Karty przekazuje Kredytodawcy osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, opatrzone datą i podpisane powiadomienie, zawierające numer IBAN rachunku płatniczego Posiadacza Karty, prowadzonego przez innego polskiego dostawcę usług płatniczych, oraz dostępną kwotę Środków Przekraczających Limit Kredytowy Karty. Jeśli powiadomienie jest przekazywane osobiście, powinno zawierać własnoręczny podpis Posiadacza Karty. Jeśli powiadomienie jest przekazywane pocztą elektroniczną, powinno zawierać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny Posiadacza Karty, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

 

7.7. Blokowanie Karty

7.7.1. Wydawca jest uprawniony do blokowania Karty w następujących okolicznościach:

7.7.1.1. w przypadku podejrzenia nadużycia i oszustwa związanego z Kartą przez osoby trzecie na podstawie informacji uzyskanych od innych osób trzecich o potencjalnym niewłaściwym użyciu Karty z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty;

7.7.1.2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej; lub

7.7.1.3. z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza Karty zdolności kredytowej wymaganej dla Karty,

7.7.1.4. w przypadku nieprzestrzegania przez Posiadacza Karty niniejszych Warunków;

7.7.1.5. w przypadku utraty lub kradzieży Karty, jej zniszczenia, zapomnienia PIN-u;

7.7.1.6. w przypadku pięciu kolejnych nieudanych prób wprowadzenia prawidłowego numeru ePIN lub Kodu Płatności Online, w którym to przypadku blokowanie dotyczy płatności internetowych wymagających silnego uwierzytelnienia;

7.7.1.7. w przypadku trzech kolejnych nieudanych prób wprowadzenia ważnego PIN-u blokada dotyczy wypłaty środków z bankomatu, płatności zbliżeniowych co do kwot przekraczających 100 złotych,

7.7.1.8. w przypadku nakazu organu państwowego lub niemożliwego do zaakceptowania ryzyka dotyczącego dalszych relacji biznesowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

Wydawca poinformuje Posiadacza Karty o zablokowaniu Karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy znajdujących zastosowanie przepisów. Wydawca przekaże taką informację jednym z kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 7.10.3.

7.7.2. Posiadacz Karty oświadcza, że jest świadomy obowiązków Wydawcy związanych z przepisami prawa i środkami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także jego obowiązków w zakresie gromadzenia dokumentacji identyfikującej jego klientów. Posiadacz Karty dostarczy wszelkie dokumenty żądane przez Wydawcę, które są niezbędne do wykonania określonej Transakcji Płatniczej zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami o środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym oświadczenia o źródle pochodzenia środków. Wydawca ma prawo odmówić wykonania Transakcji Płatniczej, w odniesieniu do której Wydawcy nie zostaną przedstawione wymagane dokumenty oraz w innych przypadkach wymaganych przez znajdujące zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także zablokować Kartę, za pomocą której została wykonana Transakcja Płatnicza naruszająca powyższe wymagania.

7.7.3. Wydawca może, według własnego uznania, ograniczyć możliwość dokonywania niektórych rodzajów Transakcji Płatniczych, w określonych krajach lub w określonych przypadkach – w celu spełnienia wymogów dotyczących poziomu ryzyka i wymogów regulacyjnych. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wydawca może również, według własnego uznania, nałożyć ograniczenia dotyczące kwoty pieniężnej, która Posiadacz Karty może wypłacić w danym okresie lub w całym okresie korzystania z Usługi.

7.7.4. Karta zostanie odblokowana na wniosek Posiadacza Karty złożony osobiście Wydawcy, jeżeli Wydawca uzna, że takie odblokowanie jest zasadne w świetle przyczyny zablokowania Karty. Wydawca odblokowuje Kartę albo wydaje nową Kartę bez wniosku Posiadacza Karty, jeżeli ustały przyczyny jej zablokowania. Jeżeli Karta zostanie zablokowana z winy Posiadacza karty, Posiadacz karty uiści opłatę zgodnie z Taryfą.

7.8. Pozostałe zasady korzystania z Karty

7.8.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Rachunku Karty ani nie próbować go uzyskać innymi sposobami niż poprzez Kartę udostępnioną przez Wydawcę.

7.8.2. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie uczestniczyć w jakiejkolwiek działalności, która zakłóca lub zawiesza Usługę świadczoną przez Wydawcę lub serwery i sieci z nią powiązane.

7.8.3. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować ani odsprzedawać Karty lub Usługi w jakimkolwiek celu.


7.9. Transakcje Inne niż Płatnicze

7.9.1. Wydawca zapewnia Posiadaczowi Karty możliwość wykonywania Transakcji Innych niż Płatnicze, takich jak: przeglądanie stanu środków dostępnych na Karcie, konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa, otrzymywanie powiadomień o dokonanych Transakcjach Płatniczych, historia Transakcji Płatniczych i inne podobne funkcje pozwalające na zarządzanie Kartą i dostępne na Stronie Klienta w Usłudze.

7.9.2. Posiadacz Karty może monitorować swoje Transakcje Płatnicze w historii transakcji dostępnej na Stronie Klienta dla danej Karty, regularnie aktualizowanej bez dodatkowych opłat i rezygnuje z otrzymywania wyciągów w formie papierowej. Na wniosek Posiadacza Karty, Wydawca może, według własnego uznania, wysyłać dodatkowe wyciągi Transakcji Płatniczych w formie papierowej lub w inny sposób, przy czym w takim przypadku Wydawca jest uprawniony do pobierania od Posiadacza Karty opłat zgodnie z Taryfą.

 

7.10. Bieżące informacje o Transakcjach Płatniczych

7.10.1. Posiadacz Karty może uzyskać informacje o Transakcjach Płatniczych dokonanych jego Kartą na Stronie Klienta w Internecie pod adresem www.axi-card.pl lub dzwoniąc pod numer +48 (22) 270 70 30.

7.10.2. Dane dotyczące każdej Transakcji Płatniczej są zapisywane w systemie informatycznym Wydawcy. Dokonywane zapisy uważa się za dowód opisanej w nich Transakcji Płatniczej.

7.10.3. Wydawca powiadamia Posiadacza Karty o Transakcjach płatniczych dokonanych Kartą za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: i) krótkie wiadomości tekstowe (SMS) i/lub wiadomości za pośrednictwem platform (Viber, WhatsApp, Telegram, itp.) wysłane na numer telefonu komórkowego Posiadacza Karty wskazany w Umowie i/lub ii) wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Posiadacza Karty w Umowie, i/lub iii) powiadomienie na osobistym koncie Posiadacza Karty na stronie internetowej www.axi-card.pl, którą Posiadacz Karty ma obowiązek odwiedzać, i/lub iv) wysyłanie wiadomości, w tym i powiadomień push, w aplikacji mobilnej „Axi Card”. Od tej chwili Posiadacza Karty uznaje się za należycie powiadomionego o wykonanych Transakcjach Płatniczych i rozpoczynają bieg terminy na kwestionowanie transakcji. Na wniosek Posiadacza Karty informacje te zostaną wysłane także w formie pisemnej lub mailowej.

7.10.4. Posiadacz Karty może być również informowany o transakcjach płatniczych dzwoniąc z telefonu komórkowego na numer wskazany przez Wydawcę Karty, a także w jego siedzibie. Posiadacz Karty jest zobowiązany do stałego utrzymywania aktywnego numeru telefonu komórkowego określonego w Umowie oraz do zapewnienia, że jest on używany wyłącznie przez niego. W przypadku zmiany, zaprzestania używania lub jakiegokolwiek zawieszenia tego numeru, Posiadacz Karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Wydawcę Karty. W przeciwnym razie zachowanie Posiadacza Karty uznaje się za rażące zaniedbanie w rozumieniu art. 80 § 3 PSPSA, a Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich wysokości, poniesione przez Posiadacza Karty w nieautoryzowanych transakcjach płatniczych lub z powodu niemożności przekazania mu powiadomień.

7.10.5. W przypadku odmowy wykonania przez Wydawcę Transakcji Płatniczej za pośrednictwem Karty, Wydawca zawiadamia Posiadacza Karty o próbie wykonania Transakcji Płatniczej oraz o odmowie jej wykonania poprzez jeden z kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 7.10.3 powyżej.

 

8. Identyfikacyjne Dane Dostępowe do Usługi oraz środki i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się korzystać z wszelkich Identyfikacyjnych Danych Dostępowych związanych z Kartą Posiadacza Karty wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

8.2. Wydawca zapewni Posiadaczowi Karty wszelkie środki niezbędne do ochrony Identyfikacyjnych Danych Dostępowych oraz Karty. Posiadacz Karty może kontrolować zabezpieczenia i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do jego Rachunku Karty oraz do Karty poprzez Stronę Klienta – osobistą stronę Posiadacza Karty – lub dzwoniąc pod numer +48 (22) 270 70 30. Posiadacz Karty ma w każdym czasie możliwość oraz obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z Centrum Kontaktowym Wydawcy i poinformowania Wydawcy o kradzieży, utracie, przywłaszczeniu, nieuprawnionym dostępie do lub użyciu Identyfikacyjnych Danych Dostępowych lub samej Karty. Z powyższych względów Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności Identyfikacyjnych Danych Dostępowych jak i za stosowanie środków w celu ich ochrony oraz zapobiegania utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Karty oraz jej nieuprawnionemu użyciu.

8.3.1. Posiadacz karty oświadcza, że ​​zapoznał się z charakterem Karty jako instrumentem do przeprowadzania transakcji płatniczych oraz że PIN, ePIN, Kod Płatności Online i dane karty (16-cyfrowy numer i CVC) są spersonalizowanymi danymi uwierzytelniającymi instrumentu płatniczego. Posiadacz karty jest zobowiązany do ochrony spersonalizowanych danych uwierzytelniających instrumentu płatniczego, Kodu bezpieczeństwa i danych w celu uzyskania dostępu do swojego konta przed utratą, ujawnieniem osobom trzecim, kradzieżą, fałszowaniem, kopiowaniem, niewłaściwym użyciem przy podejmowaniu wysiłków w celu ochrony swojej własności i środków pieniężnych. Posiadacz karty zapamiętuje swoje spersonalizowane dane uwierzytelniające i niszczy formularz/wiadomość tekstową je zawierający oraz nie przechowuje ich w żadnej formie pisemnej w tym samym miejscu, w którym przechowuje Kartę. Posiadacz karty zobowiązany jest przechowywać kartę w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, chronić ją przed działaniem magnetycznych i innych szkodliwych czynników oraz wykonywać wszelkie inne działania w celu ochrony przed powyższymi zagrożeniami i nie przeprowadzać żadnych działań umożliwiających wystąpienie wyżej wymienionych ryzyk. Posiadacz karty jest zobowiązany do bezpiecznego przechowywania swojego urządzenia mobilnego i niedopuszczania do nieuprawnionego dostępu do niego.

8.3.2. Posiadacz Karty zobowiązuje się do podania dokładnych, prawdziwych i aktualnych danych, informacji i dokumentów wymaganych przez Wydawcę Karty, w tym oświadczeń o pochodzeniu środków i oświadczeń o stanie majątkowym, oświadczeń wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. i innych przepisów w związku z Wewnętrznymi zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nawet jeśli Wydawca tego nie zażąda, Posiadacz Karty jest zobowiązany w przypadku ponownego wydania dokumentu tożsamości do niezwłocznego dostarczenia jego kopii do Wydawcy.

8.4. W przypadku, gdy osoba trzecia poznała (lub istnieje ryzyko poznania) wysłanego do Posiadacza karty ePIN i PIN-u, jest ona zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Wydawcy karty o tym fakcie. Ponadto w przypadku zagubienia, kradzieży, fałszowania, kopiowania (skimming), korzystania przez osobę trzecią, przeprowadzania transakcji za pomocą Karty, która nie jest zatwierdzona przez Posiadacza karty, lub korzystania z innych nielegalnych środków i innych ryzyk (niewłaściwe użycie), Posiadacz karty niezwłocznie powiadomi Wydawcę w dowolny sposób, o którym mowa w pkt 15 Warunków. Wydawca zablokuje Kartę niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia.

8.5. W przypadku sporu dotyczącego szczegółowych warunków zakupu towarów i/lub usług, dat dostawy, cen, warunków gwarancji, ubezpieczenia, płatności okresowych i abonamentowych itp., Posiadacz karty musi najpierw skontaktować się ze Sprzedawcą w celu jego rozstrzygnięcia.

8.6. Posiadacz karty może zakwestionować i zażądać od Wydawcy karty dokonania korekty transakcji płatniczej, w przypadku gdy powinien poinformować o tym bez zbędnej zwłoki, gdy dowie się o istnieniu takiej transakcji płatniczej, ale nie później niż 13 miesięcy od daty obciążenia swojego limitu kredytowego, jeżeli uważa, że ​​transakcja nie została poprawnie odzwierciedlona w systemie wydawcy karty lub w przypadku, gdy posiadacz karty twierdzi, że nigdy nie dokonał takiej transakcji. W celu zakwestionowania transakcji należy wystosować pisemne żądanie do Wydawcy karty zgodnie ze standardowym formularzem, który zawiera szczegółowy opis okoliczności kwestionowanej transakcji płatniczej. W takich przypadkach Wydawca karty ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 91, 92 i 93 ust. 1 PSPSA. Posiadacz karty traci prawa opisane w niniejszym punkcie, jeżeli nie powiadomił Wydawcy karty o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Uznaje się, że Posiadacz karty dowiedział się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo przeprowadzonej transakcji zgodnie z pkt 5.2 niniejszych Warunków.

8.7. Jeżeli Posiadacz Karty uzna, że Karta została wykorzystana w nieuprawniony sposób, Posiadacz Karty zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wydawcą.

8.8. Wydawca zawiadamia Posiadacza Karty o dezaktywowaniu Identyfikacyjnych Danych Dostępowych lub Karty z wyprzedzeniem lub, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu instrumentu płatniczego, niezwłocznie po tym fakcie, podając przyczyny takiego dezaktywowania, chyba że dostarczenie takich informacji naruszałoby środki bezpieczeństwa lub było w jakikolwiek sposób sprzeczne z przepisami prawa. Wydawca ponownie aktywuje Identyfikacyjne Dane Dostępowe lub Kartę albo przekazuje Posiadaczowi Karty nowe ważne Identyfikacyjne Dane Dostępowe tak szybko, jak to możliwe, po ustaniu przyczyn dezaktywacji i pod warunkiem, że Posiadacz Karty wykona swoje zobowiązań wobec Wydawcy związane z Rachunkiem Karty, o ile występują.

8.9. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Wydawca powiadamia Posiadacza Karty w bezpieczny sposób poprzez podjęcie co najmniej jednego z następujących działań:

- telefoniczny kontakt z Klientem;

– zamieszczenie informacji na Stronie Klienta;

– zamieszczenie informacji na platformie internetowej Wydawcy dostępnej pod adresem www.axi-card.pl;

– wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu komórkowego wskazany jako należący do Posiadacza Karty w Umowie o udzielenie Limitu Kredytowego.

8.10. Zażalenie może zostać zgłoszone z powodu błędu lub nieprawidłowości w danych określonych na koncie internetowym Posiadacza karty, wynikających z niedokładnego odzwierciedlenia w systemie po stronie Wydawcy lub w przypadkach, gdy Posiadacz karty twierdzi, że nie autoryzował wykonanie transakcji płatniczej lub nieprawidłowo wykonano transakcję płatniczą. W takich przypadkach zastosowanie znajduje art. 78 PSPSA.

8.11. Wydawca prześle Posiadaczowi karty pisemne powiadomienia, w przypadku ostatecznej decyzji w sprawie zakwestionowania po zastosowaniu procedury przed Organizacją Kartową, której to karta jest opatrzona znakiem firmowym. Posiadacz karty może być informowany przez Wydawcę na każdym etapie badań kwestionujących transakcje. Należy udowodnić, że zakwestionowanie jest bezzasadne, rachunek karty podlega obciążeniu nieuzasadnionymi opłatami zakwestionowanymi zgodnie z Taryfą, stanowiącą integralną część zawieranych niniejszych Ogólnych Warunków, potrąconą z dostępnego Limitu Kredytowego udzielonego przez Kredytodawcę.

8.12. W przypadku gdy transakcja płatnicza jest związana z okresową płatnością zainicjowaną przez Sprzedawcę, Posiadacz karty może wystąpić o zwrot kwoty wykonanej transakcji zgodnie z postanowieniami art. 82 PSPSA, jeżeli transakcja jest przeprowadzana po wycofaniu zgody na nią przez Posiadacza karty na rzecz akceptanta lub wartość transakcji różni się od wartości, na którą Posiadacz karty wyraził zgodę.

 

9. Prywatność i dane osobowe Posiadacza Karty

Wydawca przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych; kategorie odbiorców danych osobowych; okres przechowywania danych osobowych; prawa osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez wydawcę karty, a także informacje o tym, jak można je wykorzystać; dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz wszelkie inne informacje, których ogólne rozporządzenie o ochronie danych wymaga, aby osoby, których dane dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://axi-card.pl/rodo.

 

10. Dopuszczalne Transakcje Płatnicze i polityka dopuszczalności

10.1. Posiadacz Karty może korzystać z Usługi w dobrej wierze i zgodnie z zasadami używania Karty określonymi przez Organizacje Kartowe oraz postanowienia niniejszych Warunków.

10.2. Zabronione jest korzystanie z Usługi z naruszeniem niniejszych Warunków lub dla jakichkolwiek celów niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności w celach związanych z oszustwem, praniem pieniędzy, unikaniem opodatkowania lub innymi działaniami niezgodnymi z przepisami prawa oraz działaniami niedopuszczalnymi w świetle zasad Organizacji Kartowych.

10.3. Niezastosowanie się do powyższych zakazów może skutkować natychmiastowym zawieszeniem możliwości korzystania z Usługi w odniesieniu do Posiadacza Karty, zablokowaniem środków na Karcie oraz powstaniem po stronie Wydawcy prawa do zatrzymania środków na Karcie w celu zaspokojenia szkód poniesionych przez Wydawcę.

 

11. Opłaty za Usługę. Opłaty za wymianę waluty

11.1. Wydawca obciąża Posiadacza Karty opłatami za korzystanie z Usługi zgodnie z Taryfą.

 

12. Odpowiedzialność

12.1. Z zastrzeżeniem punktów 12.7 i 12.8 poniżej, w przypadku, gdy zlecenie płatnicze za pomocą Karty jest składane bezpośrednio przez Posiadacza Karty jako płatnika, Wydawca odpowiada wobec Posiadacza Karty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, w tym za opłaty i odsetki pobierane od Posiadacza Karty w związku z taką Transakcją Płatniczą, chyba że Wydawca udowodni, że rachunek płatniczy dostawcy Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego (lub dwóch następnych Dni Roboczych w przypadku zleceń płatniczych otrzymanych w formie papierowej) po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Wydawcę.

12.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, o którym mowa w punkcie 12.1 powyżej, jeżeli:
– Posiadacz Karty nie powiadomi Wydawcy o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych w sposób określony w punkcie 8.6 powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej lub od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana;
– Posiadacz Karty podał Wydawcy nieprawidłowy unikatowy identyfikator Odbiorcy; lub
– niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej spowodowane jest działaniem siły wyższej lub wynika ze znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

12.3. W przypadku, gdy Wydawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktami 12.1 i 12.2, zwraca on niezwłocznie, w przypadku nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, kwotę spornej Transakcji Płatniczej na Rachunek Karty, a kwota środków dostępnych na właściwej Karcie zostaje odpowiednio powiększona, przy czym data waluty uznania Rachunku Karty nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą transakcji. Zdanie poprzedzające nie dotyczy przypadku, gdy Wydawca ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

12.4. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 12.1, w przypadku Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Posiadacza Karty, na żądanie Posiadacza Karty Wydawca niezwłocznie podejmie działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i poinformuje Posiadacza Karty o wyniku tych działań, jak również podejmie działania w celu odzyskania środków, przy czym czynności te są dla Posiadacza Karty bezpłatne.

12.5. Posiadacz Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze wykonane Kartą w sytuacji niezabezpieczenia spersonalizowanych danych uwierzytelniających, do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:
– posłużenia się utraconą przez Posiadacza Karty albo skradzioną mu Kartą; lub
– przywłaszczenia Karty.

12.6. Punktu 12.5 powyżej nie stosuje się, w przypadku gdy:
– Posiadacz Karty nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia Karty przed wykonaniem Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy Posiadacz Karty działał umyślnie; lub
– utrata Karty przed wykonaniem Transakcji Płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Wydawcy lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych.

12.7. Posiadacz Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku: (i) korzystania z Karty zgodnie z Warunkami; (ii) niezwłocznego powiadomienia Wydawcy o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionym użyciu lub dostępie do Karty lub Identyfikacyjnych Danych Dostępowych; lub (iii) zapewnienia bezpieczeństwa Identyfikacyjnych Danych Dostępowych oraz Karty.

12.8. Od chwili powiadomienia Wydawcy zgodnie z punktem 8.4 powyżej Posiadacz Karty nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane Transakcje, chyba że doprowadził do nich umyślnie.

12.9. Punkt 12.1. stosuje się także do odpowiedzialności Wydawcy za niewykonane lub nienależycie wykonane Transakcje Płatnicze, za które nie ponosi odpowiedzialności dostawca Odbiorcy na podstawie przepisów prawa z tytułu nieprawidłowego przekazania zlecenia płatniczego Posiadacza Karty, chyba że Wydawca udowodni, że dostawca Odbiorcy otrzymał kwotę danej Transakcji Płatniczej, nawet jeżeli Transakcja Płatnicza została wykonana z opóźnieniem.

12.10. Z zastrzeżeniem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych norm technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta oraz wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (rozporządzenie delegowane), wymogiem dokonywania elektronicznych transakcji płatniczych, takich jak płatności kartą online, jest skuteczne potwierdzenie transakcji za pomocą jednego z procesów opisanych w punkcie 12.10.1 lub 12.10.2 dla wszystkich transakcji wymagających silnego uwierzytelniania klienta zgodnie z rozporządzeniem delegowanym i wyjątkami w nim zawartymi oraz stosowanymi przez Wydawcę:

12.10.1. Gdy Posiadacz Karty inicjuje transakcję płatności online poprzez wprowadzenie danych swojej karty i dokonanie potwierdzenia, a także gdy Klient nie posiada zainstalowanej Aplikacji Mobilnej, przeglądarka ładuje stronę, na której Posiadacz Karty wprowadza kod ePIN oraz jednorazowy kod płatności online w celu dokonania weryfikacji tożsamości. Wydawca Karty generuje jednorazowy kod płatności online i przesyła go na zweryfikowany numer telefonu Posiadacza Karty, zarejestrowany w systemie wraz z informacją o kwocie transakcji w walucie, w której dokonywana jest płatność, oraz o odbiorcy płatności. Otrzymany kod jest ważny tylko dla danej transakcji i tylko przez 5 minut od rozpoczęcia procesu identyfikacji, w którym Posiadacz Karty może zrealizować płatność podając kod płatności online oraz kod ePIN.

12.10.2. Jeżeli Klient posiada zainstalowaną Aplikację Mobilną, w momencie zainicjowania transakcji płatniczej online poprzez wprowadzenie danych karty i dokonanie potwierdzenia, Posiadacz Karty otrzyma powiadomienie z Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym, na którym aplikacja jest zainstalowana, a jego karta zarejestrowana. Powiadomienie zawiera informacje o kwocie zainicjowanej transakcji płatniczej w odpowiedniej walucie transakcji oraz o odbiorcy płatności. Posiadacz Karty może potwierdzić płatność w ciągu 5 minut od rozpoczęcia procesu identyfikacji za pomocą biometrii lub poprzez wprowadzenie Kodu Bezpieczeństwa. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zainicjowana transakcja płatnicza nie będzie mogła zostać uwierzytelniona w Aplikacji Mobilnej, w drodze wyjątku można ją zrealizować zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 12.10.1.

Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za płatności internetowe dokonane w oparciu o pomyślnie zakończony proces z silnym uwierzytelnieniem Posiadacza Karty w każdym z następujących przypadków: Posiadacz Karty zmienił numer telefonu i nie powiadomił o tym Emitenta Karty, Posiadacz Karty przekazał swój telefon osobie trzeciej, która z niego korzysta; Posiadacz Karty udostępnił osobie trzeciej swój ePIN lub naruszył jego bezpieczeństwo i nie powiadomił o tym Emitenta Karty, Posiadacz Karty udostępnił osobie trzeciej Kod Bezpieczeństwa do Aplikacji Mobilnej. Silne uwierzytelnienie Posiadacza Karty jest również stosowane, jeżeli kwota transakcji jest niższa niż 59 BGN lub ich równowartość w złotych polskich, ale skumulowana wartość poprzednich transakcji zdalnych płatności elektronicznych bez użycia kodu do płatności online przekroczyłaby 190 BGN lub ich równowartość w złotych polskich lub jeżeli 5 kolejnych zdalnych elektronicznych transakcji płatniczych zostało przeprowadzonych bez użycia kodu niezbędnego do płatności online. 

12.11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przyjęcia płatności przez Kartę przez osoby trzecie, lub jeśli płatność zainicjowana przez Posiadacza Karty nie może być dokonana przez Kartę z przyczyn technicznych, komunikacyjnych lub z innych przyczyn niezależnych od Wydawcy. W przypadku gdy odmowa przyjęcia płatności kartą przez osobę trzecią narusza prawa klienta wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange za transakcje płatnicze oparte na karcie ( Dz. U. L 123/1 z 19 maja 20 15.), zwanej dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/751”, Wydawca pomoże posiadaczowi karty w nałożeniu kar na osoby naruszające prawo, po otrzymaniu informacji o posiadaczu karty związanych ze sprawą. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/751 nakładanie dyskryminujących opłat lub odmowa przyjęcia płatności kartą jest zabronione, jeżeli dany akceptant wyznaczył na naklejkach, że akceptuje płatności kartami odpowiedniej międzynarodowej organizacji kartowej.

 

13. Roszczenie Posiadacza Karty o zwrot kwot autoryzowanych Transakcji Płatniczych.

13.1. Z zastrzeżeniem punktu 13.4 poniżej, Posiadacz Karty może, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku płatniczego, a w przypadku gdy nie korzysta z rachunku płatniczego – od dnia wykonania Transakcji Płatniczej, żądać od Wydawcy zwrotu pełnej kwoty autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, z datą waluty w odniesieniu do uznania Rachunku Karty nie późniejszą od daty obciążenia kwotą Transakcji Płatniczej, pod warunkiem że:
– w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej; oraz
– kwota Transakcji Płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz Karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych Transakcji Płatniczych Posiadacza Karty, postanowienia Warunków i istotne dla sprawy okoliczności.

13.2. Na żądanie Wydawcy, Posiadacz Karty przedstawi okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w punkcie 13.1 powyżej. Dla wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie 13.1 tiret drugie Posiadacz Karty nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeżeli kurs walutowy został ustalony zgodnie z referencyjnym kursem walutowym uzgodnionym w punktach 11.2 i 11.3 powyżej.

13.3. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Wydawca dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji Płatniczej albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazując organy, do których Posiadacz Karty może złożyć skargę, jeżeli nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem.

13.4. Posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, jeżeli:
– Posiadacz Karty udzielił zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej bezpośrednio Wydawcy; oraz
– informacja o przyszłej Transakcji Płatniczej została dostarczona Posiadaczowi Karty przez Wydawcę lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana Posiadaczowi Karty przez Wydawcę lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.

 

14. Zmiana Warunków

14.1 Wydawca Karty może jednostronnie dokonać zmian Warunków lub Taryfy, przekazując zmiany Posiadaczowi Karty na trwałym nośniku co najmniej na dwa miesiące przed datą wejścia w życie tych zmian (klauzula modyfikacyjna).

14.2 Do przypadków, w których Wydawca Karty może dokonać zmiany niniejszych Warunków lub Taryfy należą między innymi następujące przypadki stanowiące ważne (uzasadnione) przyczyny:

(a) zmiana istniejących przepisów prawa lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Warunków lub na Taryfę,

(b) wymogi lub inne zalecenia (w tym „miękkie prawo”), wydane przez organy nadzorcze, do których Wydawca musi lub powinien się stosować, a które mają bezpośredni wpływ na treść Warunków lub na Taryfę,

(c) wydanie decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego lub innego ustalenia przez organ publiczny, do którego Wydawca musi lub powinien się zastosować,

(d) konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych oferowanych produktów lub usług związanych z postępem technicznym lub informatycznym,

(e) zmiana organizacyjna lub prawna u Wydawcy,

(f) zmiana modelu biznesowego Wydawcy, powodująca konieczność zmiany niniejszych Warunków lub Taryfy,

(g) inne uzasadnione przyczyny.

14.3 Zmiany, o których mowa w punktach 14.1 i 14.2, będą publikowane za pośrednictwem następujących kanałów:

Kanały obowiązkowe:

i)       publikacja na stronie internetowej www.axi-card.pl,

ii)     przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Posiadacza Karty w celu udostępnienia Limitu kredytowego (wraz z przekazaniem proponowanego brzmienia zmienionych Ogólnych Warunków i/lub Taryfy w formie załącznika PDF),

Kanały nieobowiązkowe:

iii) przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) oraz wiadomości za pośrednictwem platform (Viber, WhatsApp, Telegram, itp.) na numer telefonu komórkowego podany przez Posiadacza Karty w Umowie o udostępnienie Limitu kredytowego,

iv) przesłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Posiadacza Karty w celu udostępnienia Limitu kredytowego, i/lub iv) przekazanie powiadomienia na koncie osobistym Kredytobiorcy na stronie internetowej www.axi-card.pl,

v) przesłanie wiadomości, w tym powiadomień push, w aplikacji mobilnej Axi Card.

Niezależnie od tego, który kanał zostanie wybrany przez Wydawcę do powiadomienia w rozumieniu zdania poprzedniego, uznaje się, że Posiadacz Karty został powiadomiony o dokonanej zmianie.

14.4. W przypadku korzystniejszych dla Posiadacza Karty zmian stóp procentowych, kursów walut lub należnych opłat i prowizji, Wydawca nie ma obowiązku powiadamiania o zmianach lub ogłaszania zmian przed ich wejściem w życie w inny sposób. W przypadku zmiany przepisów regulujących stosunki określone w niniejszych Warunkach, od momentu wejścia w życie zmiany, zmianie ulegną również odpowiednio postanowienia Warunków, chyba że zmiana dotyczy dyspozytywnych norm prawnych.

14.5. Uznaje się, że Posiadacz Karty zaakceptował zmiany zgodnie z § 14 ust. 1 chyba, że przed datą ich wejścia w życie powiadomił Wydawcę o tym, że nie akceptuje takich zmian. W przypadku braku akceptacji zmian, Posiadacz Karty może pisemnym oświadczeniem skierowanym do Wydawcy Karty wypowiedzieć Umowę kredytu i niniejsze Warunki w dowolnym momencie przed datą proponowanego wejścia w życie zmian bez ponoszenia kosztów i obowiązku zapłaty odszkodowań oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia.

14.6. Posiadacz Karty może w dowolnym momencie uzyskać aktualną wersję niniejszych Warunków i Taryfy Wydawcy, drukując je ze strony internetowej Wydawcy www.axi-card.pl, a także może w dowolnym momencie zażądać otrzymania wspomnianych dokumentów na trwałym nośniku pocztą elektroniczną.

 14.7. Strony uzgadniają, że Wydawca może przenieść na osoby trzecie wszystkie swoje prawa i obowiązki wynikające Warunków. W celu zachowania gwarancji dla Posiadacza Karty, przeniesienie zgodnie z poprzednim zdaniem może zostać dokonane wyłącznie na osobę trzecią spełniającą wszystkie wymogi prawne dotyczące świadczenia usług na podstawie niniejszych Warunków. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy możliwości dokonania cesji wszelkich wierzytelności Kredytodawcy należnych mu względem Posiadacza Karty, przez Kredytodawcę, co jest dopuszczalne zgodnie z Umową o udzielenie limitu kredytowego.

 

15. Komunikacja i powiadomienia

15.1. Jeżeli niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, powiadomienia w związku z korzystaniem z Karty powinny być przekazywane Wydawcy przez Posiadacza Karty za pomocą następujących środków:
•     telefonicznie pod numerem +48 (22) 270 70 30;
•      pisemnie na adres biura Wydawcy: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa;
•      pocztą elektroniczną na adres help@axi-card.pl.

15.2. Posiadacz karty otrzyma aktualne informacje w języku polskim na temat transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą karty płatniczej na trwałym nośniku w formie elektronicznej na swoim koncie internetowym pod adresem www.axi-card.pl. Inne informacje i wiadomości dla Posiadacza karty, w tym powiadomienia o zmianach w Ogólnych Warunkach lub Taryfie, są również publikowane na jego koncie internetowym.

15.3. Na początku każdego miesiąca Posiadacz karty otrzymuje darmowy comiesięczny wyciąg zawierający szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach płatniczych przeprowadzonych za pomocą Karty w poprzednim miesiącu oraz powiadomienia posiadacza karty. Miesięczne wyciągi zawierają informacje o wykorzystanych kwotach kredytu, całkowitą kwotę zobowiązania wobec Kredytodawcy za odpowiedni okres sprawozdawczy i należną ratę spłaty. Informacje na wyciągu miesięcznym są dostępne na trwałym nośniku i można je wydrukować z konta Posiadacza karty na stronie www.axi-card.pl.

15.4. W przypadku transakcji przeprowadzanych przy użyciu Karty, Posiadacz Karty zostanie powiadomiony za pośrednictwem jednego z następujących kanałów: i) krótkie wiadomości tekstowe (SMS) i/lub wiadomości za pośrednictwem platform (Viber, WhatsApp, Telegram, itp.) wysłane na numer telefonu komórkowego Posiadacza Karty wskazany w Umowie i/lub ii) wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Posiadacza Karty w Umowie i/lub iii) powiadomienie na osobistym koncie Posiadacza Karty na stronie internetowej www.axi-card.pl, które Posiadacz Karty ma obowiązek odwiedzać, i/lub iv) wysyłanie wiadomości, w tym i powiadomień push, w aplikacji mobilnej „Axi Card”.  Od tego momentu uznaje się, że posiadacz karty został należycie powiadomiony o zrealizowanych transakcjach płatniczych, a okresy obciążenia zwrotnego zaczynają biec. Uznaje się, że posiadacza karty należycie powiadomiono o transakcjach płatniczych przeprowadzonych również w przypadku niespełnienia obowiązku powiadomienia zgodnie z pkt. 15.6 zdanie 3. W przypadku odmowy przez Wydawcę wykonania transakcji płatniczej za pomocą Karty, Posiadacz Karty otrzyma od Wydawcy SMS zawierający informacje o próbie transakcji i przyczynach odmowy.

15.5. Posiadacz karty może być również informowany o transakcjach płatniczych dzwoniąc ze swojego telefonu komórkowego na numer wskazany przez Wydawcę, a także w jego biurze. Posiadacz karty jest obowiązany do zachowania numeru telefonu komórkowego, który jest wskazany jako jego/jej w Umowie o Kartę z Wydawcą, oraz do zapewnienia, że ​​jest on używany tylko przez posiadacza karty. W przypadku zmiany, zakończenia użytkowania lub zawieszenia tego numeru, Posiadacz karty niezwłocznie powiadomi Wydawcę o tym na piśmie. W przeciwnym razie zachowanie Posiadacza karty zostanie uznane za rażące zaniedbanie w rozumieniu art. 80 ust. 3 PSPSA, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich kwoty, poniesione przez Posiadacza karty w wyniku nieautoryzowanych transakcji płatniczych lub wynikających z niemożności wysłania Posiadaczowi karty zawiadomień.

 

16. Postanowienia końcowe

16.1. W przypadku, gdy Posiadacz Karty ma jakiekolwiek reklamacje lub zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Wydawcę na podstawie niniejszych Warunków, może on /ona elektronicznie przesłać na adres Wydawcy skargę, która zawiera szczegółowy opis faktów i okoliczności, które zdaniem Posiadacza karty stanowią podstawę jego roszczenia. Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 15 dni od jej otrzymania i przesyła posiadaczowi karty pisemną opinię na jej temat. W drodze wyjątku, w przypadku gdy Wydawca nie jest w stanie wydać opinii w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym z przyczyn od niego niezależnych, przesyła Posiadaczowi karty odpowiedź, w której wyraźnie określa przyczyny opóźnienia i termin w którym użytkownik usług płatniczych otrzyma decyzję w sprawie reklamacji. We wszystkich przypadkach termin na wydanie decyzji nie może przekroczyć 35 dni roboczych po otrzymaniu reklamacji. Reklamacje Posiadacza karty dotyczące udzielonego mu kredytu, w tym naliczone odsetki, opłaty i kary, należy rozpatrywać zgodnie z Umową o udzielenie Limitu Kredytowego.

16.2. Jeżeli Wydawca nie uwzględni reklamacji wniesionej przez Posiadacza Karty lub jego opinia nie jest satysfakcjonująca dla Posiadacza Karty, może on wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy do Rzecznika Finansowego (Biuro Rzecznika Finansowego
ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa ) lub skierować spór do Komisji Pojednawczej ds. Sporów Płatniczych w Komisji Ochrony Konsumentów pod adresem: ulica Vrabcha 1, piętro 3,4,5 Sofia 1000, tel +359 2 933 05 77, faks +359 2 988 42 18 lub elektronicznie za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej Komisji Ochrony Konsumentów www.kzp.bg lub za pośrednictwem internetowej platformy SOL zarządzanej przez europejską Komisję dostępną tutaj - https://ec.europa.eu/consumers/odr.

16.3. Posiadacz Karty wyraża zgodę na udowadnianie przez Wydawcę autentyczności i prawidłowości wykonania transakcji i operacji za pomocą wydruków i oświadczeń przygotowanych w oparciu o system informatyczny Wydawcy lub wynikających z tego systemu, takiego jak Strona Klienta lub inny system oprogramowania wykorzystywany przez Wydawcę w związku z jego działalnością jako regulowanej instytucji płatniczej.

 

Taryfa
Obowiązująca od 02.02.2024 

  
Wydanie karty

Brak prowizji

Ponowne wydanie karty

Brak prowizji

Krajowa płatność kartą

Brak prowizji

Zagraniczna płatność kartą

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Polski

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

30 zł.

Usługa Cash advance na terenie Polski

1,10% kwoty transakcji +25 zł

Usługa Cash advance na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

1,10% kwoty transakcji +25 zł

Usługa Cash advance poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

1,10% kwoty transakcji +25 zł

Opłata za transakcje (przychodzące i wychodzące) dotyczące zakładów, gier hazardowych, przelewów pieniężnych i doładowań e-Walet, w tym otrzymywanie kwot

5 % kwoty transakcji (minimum 10 zł)

Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty *

3 % wartości Środków Przekraczające Limit Kredytowy Karty

Miesięczna Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty **

2 % Środków Przekraczające Limit Kredytowy Karty

Prowizja za nieuzasadnione transakcje

90 zł.

Zmiana PIN (krajowa)

Brak prowizji

Zmiana PIN na terenie EOG

Brak prowizji

Zmiana PIN poza terenem EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie krajowym

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie w krajach EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie poza terenem EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa na terenie Polski

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa w krajach EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa poza terenem EOG

Brak prowizji

Inne transakcje bankomatowe

Brak prowizji

Wypłata gotówki w ramach Cash Back

5 zł.

Usługi dodatkowe

 

Ponowne wydanie karty na życzenie klienta

Brak prowizji

Prowizja za blokadę karty

Brak prowizji

Prowizja za odblokowanie karty

Brak prowizji

Prowizja za odpowiedź mailową

Brak prowizji

Zmiana parametrów karty

Brak prowizji

Szczegółowy wyciąg z konta

Brak prowizji

 
Cash Back-  usługa, w ramach której odbiorca, na żądanie płatnika zgłoszone przed wykonaniem transakcji płatniczej mającej na celu dokonanie zapłaty za zakupione towary lub usługi, w ramach tej transakcji płatniczej wypłaca płatnikowi gotówkę

Cash advance  (zaliczka gotówkowa) - usługa umożliwiająca posiadaczom kart wypłatę gotówki w bankomacie lub w kasie banku lub innej agencji finansowej do wysokości Limitu Kredytowego. 

* Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty - jest pobierana po każdej transakcji przychodzącej i jest naliczana od Salda powyżej kwoty Limitu Karty Kredytowej, otrzymanego po odpowiedniej transakcji przychodzącej.

** Miesięczna opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty - pobierana pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Naliczana jest od Środków dostępnych na Karcie na pierwszy dzień bieżącego miesiąca, które przekraczają kwotę Limitu Karty Kredytowej. 

 

Dla usług nie ujętych w powyższej tabeli stosowana jest polityka cenowa międzynarodowych operatorów kart.