Warunki Korzystania

Załącznik Nr 1

do Umowy o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego Nr ___________ z dnia _______________ („Umowa o Kartę Kredytową”)

Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card

obowiązujące od 1 maja 2020 r.

Niniejsze Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card („Warunki”) wydane przez Easy Payment Services OOD, www.axi-card.pl, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, biura 40-46, wpisaną do rejestru spółek pod numerem: 204112059, e-mail: help@axi-card.pl, regulowaną i działającą w oparciu o zezwolenie wydane przez Narodowy Bank Bułgarii jako instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu bułgarskiego prawa o usługach płatniczych i systemach płatności („PUPSP”) oraz Dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych („PSD”), zgodnie z decyzją Nr. 259 wydaną przez Narodowy Bank Bułgarii z dnia 25 października 2018 r. jako właściwego organu odpowiedzialnego za nadzór nad jego działalnością, uprawnioną do świadczenia usług płatniczych wskazanych w jej zezwoleniu również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 29 PUPSP w zw. z art. 28 PSD pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, będącą pełnoprawnym członkiem organizacji MasterCard („Wydawca” lub „Kredytodawca”), określają zasady korzystania z Karty Kredytowej Axi Card przez Posiadacza Karty.

1. Definicje

Na potrzeby niniejszych Warunków używa się następujących definicji:

„Posiadacz Karty” oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty i należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, która zawarła z Wydawcą Umowę o Kartę Kredytową;

„Organizacja Kartowa” oznacza MasterCard International („MasterCard”), w tym jej spółki dominujące, podmioty zależne, podmioty powiązane oraz ich następców prawnych, której członkiem jest Wydawca i otrzymał od niej licencję na wydawanie kart i przyjmowanie płatności, w tym przez Internet oraz za pośrednictwem Kart;

„Produkty i Usługi” oznaczają każdy cyfrowy lub fizyczny produkt, usługę, treści cyfrowe, doradztwo, opinie, oferty, propozycje, oświadczenia, dane lub inne informacje wyświetlane, dystrybuowane, nabywane lub opłacane za pośrednictwem Usługi;

„Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz Organizacji Kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących Transakcji Płatniczych. Karta jest zawsze spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt;

„Rachunek Karty” oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

„Kredyt” oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako Kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę Kredytową zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;

„Identyfikacyjne Dane Dostępowe” oznaczają każde spersonalizowane zabezpieczenia Karty, dane Posiadacza Karty, PAN, datę ważności/wygaśnięcia, kod PIN, kod CVV, kod CVC lub podobne kody, kody bezpieczeństwa oraz wszelkie inne unikatowe lub identyfikujące informacje, które Wydawca zapewnia Posiadaczowi Karty w celu umożliwienia dostępu do instrumentu płatniczego;

„Strona Klienta” oznacza konto online na platformie www.axi-card.pl, które stanowi system informatyczny dostarczany przez Wydawcę i dostępny dla Posiadacza Karty przez Internet i umożliwia Posiadaczowi Karty dokonywanie Transakcji Innych niż Płatnicze, takich jak przeglądanie historii transakcji lub konfiguracja ustawień bezpieczeństwa;

„Limit Kredytowy Karty” oznacza maksymalną kwotę ustaloną przez Wydawcę, odpowiadającą Kredytowi udzielanemu Posiadaczowi Karty przez Kredytodawcę, do wysokości której mogą być dokonywane Transakcje Płatnicze daną Kartą;

„Środki Dostępne na Karcie” lub „Saldo” oznacza Limit Kredytowy Karty pomniejszony o niespłacone przez Posiadacza Karty kwoty wszystkich Transakcji Płatniczych dokonanych za jej pośrednictwem oraz kwoty naliczonych opłat;

„Transakcja Płatnicza” - oznacza transakcję wykonywaną przez posiadacza karty w jego imieniu lub w imieniu odbiorcy, dokonanie płatności, przelew lub wypłatę środków przy użyciu karty płatniczej;

„Transakcja Inna niż Płatnicza” oznacza operację związaną z przeglądaniem stanu środków dostępnych na Karcie, historii transakcji, wyciągów, ustanawianiem zabezpieczenia zobowiązań (jeśli dotyczy) oraz inne operacje niebędące Transakcjami Płatniczymi, które wchodzą w skład Usługi;

„Zlecenie Płatnicze” oznacza wszelkie instrukcje wydawane przez Posiadacza Karty lub przez odbiorcę dokonane przy użyciu karty płatniczej wobec Wydawcy nakazujące wykonanie Transakcji Płatniczej;

„Usługa” oznacza podlegającą niniejszym Warunkom usługę o nazwie „Karta Płatnicza Axi Card”, polegającą na wydaniu instrumentu płatniczego w postaci Karty służącej do korzystania ze środków przyznanych w ramach Kredytu i wykonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem Karty;

„Dzień Roboczy” oznacza dzień niebędący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy dla banków w Bułgarii ani w Polsce;

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będącą zamierzonym odbiorcą środków finansowych będących przedmiotem Transakcji Płatniczej;

„Trwały Nośnik” oznacza każdy instrument, który umożliwia posiadaczowi karty przechowywanie informacji, które są do niego adresowane, w sposób dostępny dla przyszłych odtworzeń, przez okres odpowiedni do celów tych informacji i pozwalający na niezmienione odtwarzanie i przechowywanych informacji. Za trwały nośniki uważa się: wydruki komputerowe, dyskietki, CD-ROM, DVD i dyski twarde komputerów osobistych, które mogą przechowywać wiadomości elektroniczne oraz strony internetowe, które są dostępne w przyszłości, przez okres odpowiedni do celów informacji i umożliwiające niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;

Terminal ATM (bankomat)” oznacza urządzenie do wypłaty gotówki, usług płatniczych, dokonywania przelewów między rachunkami płatniczymi, referencyjnych i innych transakcji płatniczych i niepłatniczych;

„Terminal POS (punkt sprzedaży, punkt obsługi)” - oznacza urządzenie służące do płacenia za towary i usługi lub otrzymywania gotówki za pomocą karty płatniczej;

„Wirtualny terminal POS” – oznacza logicznie zdefiniowany terminal POS, za pośrednictwem którego dokonywane są przelewy na rachunki płatnicze lub płatności towarów i usług przez Internet, terminale bankomatowe lub telefony cyfrowe przy korzystaniu z karty płatniczej online;

„PIN” - oznacza czterocyfrowy osobistym numer identyfikacyjny powiązanym z każdą kartą płatniczą, służący do identyfikacji Posiadacza karty podczas dokonywania płatności i innych transakcji za pomocą karty i jest spersonalizowanym mechanizmem bezpieczeństwa instrumentu płatniczego w rozumieniu § 1 pkt 29 PSPSA;

„Osobisty numer identyfikacyjny dostarczony przez SMS (SMS-PIN)” – oznacza czterocyfrowy kod uwierzytelniający przekazywany autoryzowanemu użytkownikowi karty za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS), służący do przeprowadzania transakcji płatniczych i referencyjnych za pomocą karty. SMS-PIN służy do identyfikacji Autoryzowanego Użytkownika podczas dokonywania płatności i innych transakcji za pomocą Karty i jest spersonalizowanym środkiem zabezpieczenia instrumentu płatniczego w rozumieniu § 1 pkt 29 PSPSA;

„PSPSA” – oznacza ustawę o bułgarskich usługach płatniczych i systemach płatniczych (Promulgowaną SG nr 20 z dnia 6 marca 2018 r. z późniejszymi zmianami, http://bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_law/laws_payment_services_en.pdf).

2. Stosunek prawny

Niniejsze Warunki określają zasady korzystania przez Posiadacza Karty z Karty, za pośrednictwem której Posiadacz Karty będzie wykorzystywał środki przyznane w formie Kredytu, zgodnie z postanowieniami Umowy o Kartę Kredytową, realizując Transakcje Płatnicze określone w niniejszych Warunkach.

3. Akceptacja Warunków

3.1 Posiadacz Karty akceptuje niniejsze Warunki i jest nimi związany z chwilą ich podpisania.

3.2. Wydawca może natychmiast czasowo zawiesić lub trwale zakończyć Usługę bez wypowiedzenia, jeżeli:

3.2.1. Posiadaczem Karty jest osoba, w odniesieniu do której znajdujące zastosowanie przepisy zabraniają świadczenia Usługi lub na Wydawcy ciąży obowiązek prawny zaprzestania świadczenia Usługi zgodnie z zasadami i regulacjami Organizacji Kartowych lub zgodnie z zasadami i politykami Wydawcy;

3.2.2. Posiadacz Karty nie został w pełni zidentyfikowany lub nie przeprowadzono z należytą starannością jego identyfikacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.

4. Dostarczenie i język Warunków

4.1. Kopia niniejszych Warunków zostanie dostarczona Posiadaczowi Karty podczas procesu rejestracji Karty, jak również będą one dostępne dla Posiadacza Karty na stronie internetowej Usługi i na Stronie Klienta.

4.2. Po rejestracji Karty, Posiadacz Karty ma prawo żądać dostarczenia Warunków w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.3. Warunki zawierane są w języku polskim i w trakcie ich obowiązywania strony porozumiewają się po polsku.

5. Dostarczenie Karty. Termin ważność Karty i odnowienie

5.1. Karta zostanie dostarczona osobiście do Posiadacza karty. Wraz z kartą posiadacz karty otrzymuje osobną zapieczętowaną kopertę zawierającą kod PIN karty lub SMS-PIN. Kod PIN Karty jest przekazywany Posiadaczowi Karty, a SMS-PIN jest wysyłany na numer telefonu Posiadacza Karty poprzednio wprowadzony w systemie wystawcy, z którym składa on wniosek o Kartę. Klient otrzymuje PIN w formie papierowej lub SMS-PIN dopiero po podpisaniu umowy o kredyt z Wydawcą. Przy odbiorze Karty Posiadacz Karty musi okazać swój ważny dokument tożsamości w celu weryfikacji jego tożsamości przez Wydawcę. W przypadku ponownego wydania Karty, jej doręczenie i numer zostaną potwierdzane w Aneksie stanowiącym Protokół Dostawy i Przyjęcia.

5.2. Posiadacz Karty zobowiązany jest umieścić swój podpis w polu podpisu na odwrotnej stronie Karty niezwłocznie po jej otrzymaniu. Karta jest własnością Wydawcy, a Posiadacz Karty jest jedyną osobą, która ma niezbywalne prawo do korzystania z niej. Korzystanie z Karty przez inne osoby jest zabronione.

5.3. Korzystanie z Karty będzie możliwe po jej aktywacji zgodnie z instrukcjami aktywacji przedstawionymi przez Wydawcę.

5.4. Każda Karta jest ważna do końca wskazanego na niej miesiąca. Korzystanie z Karty po upływie jej ważności lub po uznaniu jej za nieważną z jakiegokolwiek powodu lub po ustaniu stosunku między Posiadaczem Karty a Wydawcą, niezależnie od przyczyn, jest zabronione. Wydawca zablokuje Kartę po wystąpieniu któregokolwiek z warunków określonych w zdaniu poprzednim.

5.5. W przypadku braku możliwości skorzystania z Karty na skutek jej zablokowania w przypadkach opisanych w niniejszych Warunkach, a także po wygaśnięciu jej ważności, utracie lub kradzieży, Posiadaczowi Karty zostanie wydana nowa Karta po złożeniu wniosku do Wydawcy, przy czym ponowne wydanie Karty jest bezpłatne.

6.Świadczenie Usługi przez Wydawcę

6.1. Wydawca może odmówić wykonania Transakcji Płatniczej jeżeli ma on uzasadnione podstawy do podejrzewania oszustwa, naruszenia Warunków przez Posiadacza Karty, naruszenia przepisów prawa lub zasad Organizacji Kartowych. Wykonanie transakcji może również zostać odroczone lub anulowane w związku z obowiązkami obciążającymi Wydawcę na mocy znajdujących zastosowanie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym jeżeli Wydawca uzna transakcję za związaną z oszustwem, działaniami niezgodnymi z prawem lub niedopuszczalnymi, a odroczenie takie trwa do czasu ustania wątpliwości lub, odpowiednio, do momentu wykonania obowiązków obciążających Wydawcę. Jeżeli Wydawca odmówi wykonania zlecenia płatniczego, Posiadacz Karty zostanie zawiadomiony o odmowie oraz, o ile to możliwe, o jej przyczynach oraz o procedurze sprostowania błędów, które spowodowały odmowę, chyba że jest to zabronione przez znajdujące zastosowanie przepisy prawa.

6.2. Niniejszym informuje się Posiadacza Karty, że zablokowanie Karty przez Wydawcę może uniemożliwiać dostęp do środków.

6.3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie Transakcje Płatnicze anulowane z powodu niewystarczającego Salda na Rachunku Karty.

6.4. W przypadku dopuszczenia do Transakcji Płatniczej skutkującej przekroczeniem przyznanego Limitu Kredytowego Karty lub ujemnym Saldem na Rachunku Karty, Wydawcy przysługuje prawo do odliczenia kwoty danej Transakcji Płatniczej w chwili udostępnienia nowych środków na Rachunku Karty Posiadacza Karty.

7.Korzystanie z Usługi przez Posiadacza Karty

7.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.

7.2. Transakcje Płatnicze dokonywane Kartami Płatniczymi. Zgoda na Transakcje Płatnicze

7.2.1. Wydawca zapewnia Klientowi usługi płatnicze do przeprowadzania transakcji płatniczych za pomocą wydanej mu Karty płatniczej z wykorzystaniem przyznanego limitu kredytowego. Pomyślna płatność instrumentem płatniczym zależy od zasad akceptacji instrumentów płatniczych przez każdego Sprzedawcę, u którego Posiadacz karty chce zapłacić za towary i usługi. Klient może przeprowadzać następujące transakcje płatnicze:

  1. płatność za towary i usług za pośrednictwem terminali POS;
  2. wypłaty gotówki z terminalu ATM;
  3. płatność za towaróy i usług w Internecie za pośrednictwem wirtualnych terminali POS (płatności online), w tym okresowe (cykliczne) płatności za towary/usługi wymagające jednorazowej wstępnej zgody posiadacza karty;
  4. inne referencyjne transakcje i usługi świadczone przez wydawcę karty lub organizacje kartowe.

7.2.2. Każda Karta może być używana do Transakcji Płatniczych w celu płacenia lub wypłacania gotówki za pomocą bankomatów, terminali POS, innych elektronicznych platform internetowych, a także poprzez osobistą dostawę Karty do sprzedawcy w trybie offline do wysokości dostępnego Limitu Kredytowego Karty. Żadne kwoty nie mogą być przelewane na powiązany z nią Rachunek Karty za wyjątkiem przelewów dokonanych przez Wydawcę w związku z Kredytem „lub określonych transakcji kredytowych zainicjowanych przez innego posiadacza karty MasterCard lub Akceptanta”.

7.2.3. Zlecenie na wykonanie transakcji płatniczej za pośrednictwem Karty przez Posiadacza Karty zostanie odebrane przez Wydawcę w formie elektronicznej za pomocą środków telekomunikacyjnych. Zgoda na transakcję płatniczą (lub serię powtarzających się płatności cyklicznych) staje się nieodwołalna po dostarczeniu Karty przez Posiadacza Karty do wykonania transakcji płatniczej oraz:

7.2.3.1. Odczytywanie chipa lub paska magnetycznego Karty przez terminal ATM lub terminal POS i wprowadzanie prawidłowego kodu PIN i/lub umieszczanie podpisu na pokwitowaniu wygenerowanym przez odpowiedni terminal po stronie Posiadacza karty; lub

7.2.3.2. Dostarczając plastik Karty lub Posiadacza Karty, osobiście wkładając ją do terminala ATM/POS i odczytując jej chip podczas przeprowadzania transakcji w bankomatach samoobsługowych; lub

7.2.3.3. Poprzez wprowadzenie i/lub rejestrację danych karty w Internecie przez Posiadacza karty, takich jak 16-cyfrowy numer karty, data ważności, kod CVC2 i prawidłowy internetowy kod płatności lub inna forma dokładnej weryfikacji tożsamości posiadacza karty wymagana przez Wydawcę karty. W przypadku, gdy płatność się powtarza, a jej potwierdzenie Posiadacz karty wyraża zgodę na dokonywanie kolejnych płatności z inicjatywy Sprzedawcy, takie kolejne płatności mogą być dokonywane bez dodatkowej autoryzacji przez Posiadacza karty, pod warunkiem, że jego tożsamość zostanie należycie zweryfikowana na początku transakcji, na mocy której on/ona wyraża zgodę; lub

7.2.3.4. Podając dane karty (numer, datę ważności, kod CVC2) dostawcy towarów i/lub usług oraz upoważnienie do korzystania z nich do płatności za odpowiednie usługi za pośrednictwem faksu, telefonu lub innych środków telekomunikacyjnych.

7.2.4. Wyrażając zgodę na wykonanie Transakcji Płatniczej w jakikolwiek z opisanych powyżej sposobów, Posiadacz Karty wykonuje następujące czynności:

7.2.4.1 składa Wydawcy Zlecenie Płatnicze i wyraża zgodę na dokonanie Transakcji Płatniczej, która staje się nieodwołalna po otrzymaniu przez Wydawcę zlecenia płatniczego od Posiadacza Karty lub, w przypadku Transakcji Płatniczych zainicjowanych przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, po otrzymaniu przez Odbiorcę zlecenia płatniczego lub po udzieleniu Odbiorcy przez Posiadacza Karty zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej;

7.2.4.2. bezwarunkowo zgadza się i nakazuje Wydawcy obciążenie rachunku płatniczegoRachunku Karty obsługującego Kartę kwotą Transakcji Płatniczej, w tym wszelkimi opłatami i prowizjami wynikającymi z Taryfy stanowiącej integralną część niniejszych Warunków.

7.2.5. Posiadacz Karty musi potwierdzić swoją tożsamość właściwemu pracownikowi w punkcie sprzedaży na jego żądanie za pomocą dokumentu potwierdzającego tożsamość. Posiadacz Karty może żądać od właściwego pracownika w punkcie sprzedaży lub z bankomatu, w którym dokonuje transakcji Kartą, kopii potwierdzenia wystawionego dla danej Transakcji Płatniczej.

7.2.6. Karta jest tylko narzędziem umożliwiającym płatność pomiędzy Posiadaczem Karty a Odbiorcą. Wydawca nie jest stroną umowy pomiędzy Posiadaczem Karty a Odbiorcą dotyczącej Produktów i Usług i nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania, w tym opóźnienie, po stronie Odbiorcy lub osoby trzeciej w związku z Transakcjami Płatniczymi Posiadacza Karty.

7.2.7. Dokonując Transakcji Płatniczych w Polsce lub za granicą, Posiadacz Karty przestrzega Limitu Kredytowego Karty, jej Salda oraz obowiązujących w miejscu dokonywania Transakcji Płatniczej zasad i regulacji instytucji kredytowych/finansowych.

7.3. Transakcje Płatnicze wykonywane za pośrednictwem terminala POS. Transakcje Płatnicze z wykorzystaniem Kart mogą być wykonywane na wszystkich terminalach POS lub imprinterach opatrzonych logo MasterCard. Odbiorca ma prawo zażądać dodatkowych informacji od Posiadacza Karty w celu autoryzacji przez Wydawcę lub instytucję płatniczą Odbiorcy.

7.4. Transakcje Płatnicze wykonywane za pośrednictwem bankomatu

7.4.1. Posiadacz Karty ma prawo, korzystając z Karty i wpisując kod PIN, który zastępuje złożenie przez Posiadacza Karty podpisu, wykorzystywania środków Kredytu poprzez wypłacanie kwot w gotówce, dokonywanie płatności i innych transakcji w bankomatach opatrzonych logo MasterCard.

7.4.2. Dla każdej transakcji dokonanej za pośrednictwem bankomatu, na żądanie poprzez wprowadzenie odpowiedniego polecenia zgodnie z instrukcjami na ekranie bankomatu, natychmiast wydawane jest potwierdzenie potwierdzające zlecenia złożone przez Posiadacza Karty. W przypadku gdy potwierdzenie nie zostanie wystawione, uznaje się, że transakcja została przeprowadzona w niewłaściwy sposób, a Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić operatora bankomatu i Wydawcę. W takich przypadkach Wydawca udzieli pomocy Posiadaczowi Karty.

7.4.3. W przypadku zatrzymania Karty przez bankomat, Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wydawcę, a Wydawca podejmie działania wraz z operatorem bankomatu w celu zwrotu danej Karty lub wydania nowej.

7.4.4. Posiadacz Karty może w każdym czasie, z własnej inicjatywy, zażądać zawieszenia możliwości dokonywania Transakcji Płatniczych za pośrednictwem bankomatów przy użyciu jego Karty poprzez powiadomienie o tym Wydawcy.

7.5. Transakcje Płatnicze w Internecie. W przypadku płatności dokonywanych na stronach internetowych akceptujących płatności kartami MasterCard, Posiadacz Karty wprowadza swoje imię i nazwisko widniejące na Karcie, numer swojej Karty i datę jej ważności. W takim przypadku od Posiadacza Karty może być wymagana dodatkowa autoryzacja przez podanie kodu CVC/CVV2.

7.6. Wykonywanie Transakcji Płatniczych

7.6.1. Wydawca będzie realizował Zlecenia Płatnicze złożone za pośrednictwem Kart zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, Dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych oraz zgodnie ze wszystkimi wymaganiami przepisów znajdujących zastosowanie do świadczenia usług płatniczych.

7.6.2. Transakcje wykonywane w walucie innej niż waluta Karty będą przeliczane po kursie walutowym MasterCard lub po kursie walutowym Wydawcy obowiązującym w dniu rozliczenia Transakcji, zgodnie z punktami 11.2 i 11.3.

7.6.3. Czas realizacji transakcji płatniczych za pomocą Karty zgodnie z pkt 7.2.1. powyżej, zostaną przeprowadzone zgodnie z procedurami odpowiednich Organizacji Kartowych i niezwłocznie po otrzymaniu zgody na wykonanie polecenia wypłaty zgodnie z pkt 7.2.3, zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszymi Ogólnymi Warunkami i Taryfą. Wydawca przeprowadza transakcje płatnicze autoryzowane przez Posiadacza karty, pod warunkiem że kwota środków dostępnych na karcie jest nie mniejsza niż kwota transakcji płatniczej i związanych z nią opłat. Wydawca może odmówić wykonania określonej transakcji płatniczej, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest ona oszustwem lub niezgodna z prawem lub została wykonana z naruszeniem niniejszych Ogólnych warunków lub obowiązujących przepisów dotyczących realizacji transakcji płatniczych. Wydawca może, według własnego uznania, ograniczyć możliwość przeprowadzania niektórych rodzajów transakcji płatniczych ogólnie lub dla określonych krajów lub, w celu przestrzegania lokalnych przepisów, takich jak zakaz hazardu.

7.6.4. Wykonując transakcje płatnicze, Posiadacz karty jest zobowiązany do przestrzegania kwoty limitu kredytowego przyznanej mu karty oraz kwoty dostępnych na nim środków w momencie przeprowadzania transakcji płatniczej. Posiadacz karty jest zobowiązany do zapewnienia, aby suma wszystkich zobowiązań wynikających z posiadania i użytkowania karty, w tym zobowiązań wynikających z wypłaty gotówki, a także opłat wynikających z Taryfy, nie przekraczała kwoty przyznanego limitu kredytowego. Transakcje płatnicze w ramach dziennych i tygodniowych limitów wskazanych w Taryfie oraz w zależności od rodzaju i miejsca dokonanej transakcji mogą być realizowane przy użyciu limitu kredytowego dostępnego na Karcie.

7.6.5. Jeżeli transakcja płatnicza spowodowałaby przekroczenie limitu kredytowego przyznanego Posiadaczowi Karty, transakcja ta zostanie odrzucona przez Wydawcę. Ponadto, aby uniknąć ryzyka, Wydawca może zablokować Kartę, dopóki nie zostanie nawiązany bezpośredni kontakt między nim a Posiadaczem Karty. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych dopuszczalna jest realizacja transakcji skutkująca przekroczeniem limitu kredytowego przyznanego Posiadaczowi Karty, wówczas kwotę transakcji płatniczej, o którą przekroczony został limit kredytowy, uznaje się za kredyt dodatkowo przedłużony przez Kredytodawcę/Wydawcę na rzecz Posiadacza karty na tych samych warunkach co istniejąca umowa kredytowa między tymi stronami.

7.7. Blokowanie Karty

7.7.1. Wydawca jest uprawniony do blokowania Karty w następujących okolicznościach:

7.7.1.1. z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty;

7.7.1.2. w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej; lub

7.7.1.3. z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza Karty zdolności kredytowej wymaganej dla Karty.

7.7.1.4. w przypadku nieprzestrzegania przez Posiadacza Karty niniejszych Warunków;

7.7.1.5. w przypadku utraty lub kradzieży Karty, jej zniszczenia, zapomnienia PIN-u

Wydawca poinformuje Posiadacza Karty o zablokowaniu Karty przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie jest to możliwe – niezwłocznie po jej zablokowaniu, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy znajdujących zastosowanie przepisów. Wydawca przekaże taką informację przy pomocy Strony Klienta Posiadacza Karty.

7.7.2. Posiadacz Karty oświadcza, że jest świadomy obowiązków Wydawcy związanych z przepisami prawa i środkami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także jego obowiązków w zakresie gromadzenia dokumentacji identyfikującej jego klientów. Posiadacz Karty dostarczy wszelkie dokumenty żądane przez Wydawcę, które są niezbędne do wykonania określonej Transakcji Płatniczej zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami o środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym oświadczenia o źródle pochodzenia środków. Wydawca ma prawo odmówić wykonania Transakcji Płatniczej, w odniesieniu do której Wydawcy nie zostaną przedstawione wymagane dokumenty oraz w innych przypadkach wymaganych przez znajdujące zastosowanie przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także zablokować Kartę, za pomocą której została wykonana Transakcja Płatnicza naruszająca powyższe wymagania.

7.7.3. Wydawca może, według własnego uznania, ograniczyć możliwość dokonywania niektórych rodzajów Transakcji Płatniczych, w określonych krajach lub w określonych przypadkach – w celu spełnienia wymogów dotyczących poziomu ryzyka i wymogów regulacyjnych. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wydawca może również, według własnego uznania, nałożyć ograniczenia dotyczące kwoty pieniężnej, która Posiadacz Karty może wypłacić w danym okresie lub w całym okresie korzystania z Usługi.

7.7.4. Karta zostanie odblokowana na wniosek Posiadacza Karty złożony osobiście Wydawcy, jeżeli Wydawca uzna, że takie odblokowanie jest zasadne w świetle przyczyny zablokowania Karty. Wydawca odblokowuje Kartę albo wydaje nową Kartę bez wniosku Posiadacza Karty, jeżeli ustały przyczyny jej zablokowania. Jeżeli Karta zostanie zablokowana z winy Posiadacza karty, Posiadacz karty uiści opłatę zgodnie z Taryfą.

7.8. Pozostałe zasady korzystania z Karty

7.8.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Rachunku Karty ani nie próbować go uzyskać innymi sposobami niż poprzez Kartę udostępnioną przez Wydawcę.

7.8.2. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie uczestniczyć w jakiejkolwiek działalności, która zakłóca lub zawiesza Usługę świadczoną przez Wydawcę lub serwery i sieci z nią powiązane.

7.8.3. Posiadacz Karty zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować ani odsprzedawać Karty lub Usługi w jakimkolwiek celu.

7.9. Transakcje Inne niż Płatnicze

7.9.1. Wydawca zapewnia Posiadaczowi Karty możliwość wykonywania Transakcji Innych niż Płatnicze, takich jak: przeglądanie stanu środków dostępnych na Karcie, konfigurowanie ustawień bezpieczeństwa, otrzymywanie powiadomień o dokonanych Transakcjach Płatniczych, historia Transakcji Płatniczych i inne podobne funkcje pozwalające na zarządzanie Kartą i dostępne na Stronie Klienta w Usłudze.

7.9.2. Posiadacz Karty może monitorować swoje Transakcje Płatnicze w historii transakcji dostępnej na Stronie Klienta dla danej Karty, regularnie aktualizowanej bez dodatkowych opłat i rezygnuje z otrzymywania wyciągów w formie papierowej. Na wniosek Posiadacza Karty, Wydawca może, według własnego uznania, wysyłać dodatkowe wyciągi Transakcji Płatniczych w formie papierowej lub w inny sposób, przy czym w takim przypadku Wydawca jest uprawniony do pobierania od Posiadacza Karty opłat zgodnie z Taryfą.

7.10. Bieżące informacje o Transakcjach Płatniczych

7.10.1. Posiadacz Karty może uzyskać informacje o Transakcjach Płatniczych dokonanych jego Kartą na Stronie Klienta w Internecie pod adresem www.axi-card.pl lub dzwoniąc pod numer +48 (22) 270 70 30.

7.10.2. Dane dotyczące każdej Transakcji Płatniczej są zapisywane w systemie informatycznym Wydawcy. Dokonywane zapisy uważa się za dowód opisanej w nich Transakcji Płatniczej.

7.10.3. Wydawca powiadamia Posiadacza Karty o Transakcjach Płatniczych wykonanych za pośrednictwem Karty poprzez umieszczenie stosownej informacji na Stronie Klienta w Internecie pod adresem www.axi-card.pl lub poprzez wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu komórkowego wskazany jako należący do Posiadacza Karty w Umowie o Kartę Kredytową. Od tej chwili Posiadacza Karty uznaje się za należycie powiadomionego o wykonanych Transakcjach Płatniczych i rozpoczynają bieg terminy na kwestionowanie transakcji.

7.10.4. Posiadacz Karty zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego numeru telefonu komórkowego wskazanego w Umowie o Kartę Kredytową. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, zawieszenia lub rezygnacji z takiego numeru, Posiadacz Karty niezwłocznie zawiadomi Wydawcę na piśmie. W przypadku niewykonania tego obowiązku zawinionego w całości lub w jakiejkolwiek istotnej części przez Posiadacza Karty, Posiadacz Karty ponosi ryzyko związane z nieświadomością wykonanych Transakcji z powodu niemożności otrzymania powiadomień SMS.

7.10.5. W przypadku odmowy wykonania przez Wydawcę Transakcji Płatniczej za pośrednictwem Karty, Wydawca zawiadamia Posiadacza Karty o próbie wykonania Transakcji Płatniczej oraz o odmowie jej wykonania poprzez wysłanie powiadomienia SMS na numer telefonu wskazany w Umowie o Kartę Kredytową.

8. Identyfikacyjne Dane Dostępowe do Usługi oraz środki i wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.1. Posiadacz Karty zobowiązuje się korzystać z wszelkich Identyfikacyjnych Danych Dostępowych związanych z Kartą Posiadacza Karty wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

8.2. Wydawca zapewni Posiadaczowi Karty wszelkie środki niezbędne do ochrony Identyfikacyjnych Danych Dostępowych oraz Karty. Posiadacz Karty może kontrolować zabezpieczenia i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do jego Rachunku Karty oraz do Karty poprzez Stronę Klienta – osobistą stronę Posiadacza Karty – lub dzwoniąc pod numer +48 (22) 270 70 30. Posiadacz Karty ma w każdym czasie możliwość oraz obowiązek niezwłocznego skontaktowania się z Centrum Kontaktowym Wydawcy i poinformowania Wydawcy o kradzieży, utracie, przywłaszczeniu, nieuprawnionym dostępie do lub użyciu Identyfikacyjnych Danych Dostępowych lub samej Karty. Z powyższych względów Posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności Identyfikacyjnych Danych Dostępowych jak i za stosowanie środków w celu ich ochrony oraz zapobiegania utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Karty oraz jej nieuprawnionemu użyciu.

8.3. Posiadacz karty oświadcza, że ​​zapoznał się z charakterem Karty jako instrumentem do przeprowadzania transakcji płatniczych oraz że PIN i dane karty (16-cyfrowy numer i CVC2) są niestandardowymi mechanizmami bezpieczeństwa instrumentu płatniczego. Posiadacz karty jest zobowiązany do ochrony kodu PIN karty i danych w celu uzyskania dostępu do swojego konta przed utratą, ujawnieniem osobom trzecim, kradzieżą, fałszowaniem, kopiowaniem, niewłaściwym użyciem przy podejmowaniu wysiłków w celu ochrony swojej własności i środków pieniężnych. Posiadacz karty zapamiętuje swój kod PIN i niszczy zawierający go formularz oraz nie przechowuje swojego kodu PIN w żadnej formie pisemnej w tym samym miejscu, w którym przechowuje Kartę. Posiadacz karty zobowiązany jest przechowywać kartę w miejscu niedostępnym dla osób trzecich, chronić ją przed działaniem magnetycznych i innych szkodliwych czynników oraz wykonywać wszelkie inne działania w celu ochrony przed powyższymi zagrożeniami i nie przeprowadzać żadnych działań umożliwiających wystąpienie wyżej wymienionych ryzyk. Posiadacz karty oświadcza, że ​​jest świadomy faktu, że może zmienić PIN w dowolnym momencie za pośrednictwem dowolnego bankomatu zainstalowanego na terytorium kraju i świadcząc tę ​​usługę w celu zmiany PIN.

8.4. W przypadku podejrzenia naruszenia integralności koperty z PINem, Posiadacz Karty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wydawcę. Ponadto w przypadku zagubienia, kradzieży, fałszowania, kopiowania (przeglądania), korzystania przez osobę trzecią, przeprowadzania transakcji za pomocą Karty, która nie jest zatwierdzona przez Posiadacza karty, lub korzystania z innych nielegalnych środków i innych ryzyk (niewłaściwe użycie), Posiadacz karty niezwłocznie powiadomi Wydawcę w dowolny sposób, o którym mowa w pkt 15 Warunków. Wydawca zablokuje Kartę niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia.

8.5. W przypadku sporu dotyczącego szczegółowych warunków zakupu towarów i/lub usług, dat dostawy, cen, warunków gwarancji, ubezpieczenia, płatności okresowych i abonamentowych itp., Posiadacz karty musi najpierw skontaktować się ze Sprzedawcą w celu jego rozstrzygnięcia.

8.6. Posiadacz karty może zakwestionować i zażądać od Wydawcy karty dokonania korekty transakcji płatniczej, w przypadku gdy powinien poinformować o tym bez zbędnej zwłoki, gdy dowie się o istnieniu takiej transakcji płatniczej, ale nie później niż 13 miesięcy od daty obciążenia swojego limitu kredytowego, jeżeli uważa, że ​​transakcja nie została poprawnie odzwierciedlona w systemie wydawcy karty lub w przypadku, gdy posiadacz karty twierdzi, że nigdy nie dokonał takiej transakcji. W celu zakwestionowania transakcji należy wystosować pisemne żądanie do Wydawcy karty zgodnie ze standardowym formularzem, który zawiera szczegółowy opis okoliczności kwestionowanej transakcji płatniczej. W takich przypadkach Wydawca karty ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 91, 92 i 93 ust. 1 PSPSA. Posiadacz karty traci prawa opisane w niniejszym punkcie, jeżeli nie powiadomił Wydawcy karty o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu. Uznaje się, że Posiadacz karty dowiedział się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo przeprowadzonej transakcji zgodnie z pkt 5.2 niniejszych Warunków.

8.7. Jeżeli Posiadacz Karty uzna, że Karta została wykorzystana w nieuprawniony sposób, Posiadacz Karty zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Wydawcą.

8.8. Wydawca zawiadamia Posiadacza Karty o dezaktywowaniu Identyfikacyjnych Danych Dostępowych lub Karty z wyprzedzeniem lub, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu instrumentu płatniczego, niezwłocznie po tym fakcie, podając przyczyny takiego dezaktywowania, chyba że dostarczenie takich informacji naruszałoby środki bezpieczeństwa lub było w jakikolwiek sposób sprzeczne z przepisami prawa. Wydawca ponownie aktywuje Identyfikacyjne Dane Dostępowe lub Kartę albo przekazuje Posiadaczowi Karty nowe ważne Identyfikacyjne Dane Dostępowe tak szybko, jak to możliwe, po ustaniu przyczyn dezaktywacji i pod warunkiem, że Posiadacz Karty wykona swoje zobowiązań wobec Wydawcy związane z Rachunkiem Karty, o ile występują.

8.9. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, Wydawca powiadamia Posiadacza Karty w bezpieczny sposób poprzez podjęcie co najmniej jednego z następujących działań:

– zamieszczenie informacji na Stronie Klienta;

– zamieszczenie informacji na platformie internetowej Wydawcy dostępnej pod adresem www.axi-card.pl;

– wysłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu komórkowego wskazany jako należący do Posiadacza Karty w Umowie o Kartę Kredytową.

8.10. Zażalenie może zostać zgłoszone z powodu błędu lub nieprawidłowości w danych określonych na koncie internetowym Posiadacza karty, wynikających z niedokładnego odzwierciedlenia w systemie po stronie Wydawcy lub w przypadkach, gdy Posiadacz karty twierdzi, że nie autoryzował wykonanie transakcji płatniczej lub nieprawidłowo wykonano transakcję płatniczą. W takich przypadkach zastosowanie znajduje art. 78 PSPSA.

8.11. Wydawca prześle Posiadaczowi karty pisemne powiadomienia, w przypadku ostatecznej decyzji w sprawie zakwestionowania po zastosowaniu procedury przed Organizacją Kartową, której to karta jest opatrzona znakiem firmowym. Posiadacz karty może być informowany przez Wydawcę na każdym etapie badań kwestionujących transakcje. Należy udowodnić, że zakwestionowanie jest bezzasadne, rachunek karty podlega obciążeniu nieuzasadnionymi opłatami zakwestionowanymi zgodnie z Taryfą, stanowiącą integralną część zawieranych niniejszych Ogólnych Warunków, potrąconą z dostępnego Limitu Kredytowego udzielonego przez Kredytodawcę.

8.12. W przypadku gdy transakcja płatnicza jest związana z okresową płatnością zainicjowaną przez Sprzedawcę, Posiadacz karty może wystąpić o zwrot kwoty wykonanej transakcji zgodnie z postanowieniami art. 82 PSPSA, jeżeli transakcja jest przeprowadzana po wycofaniu zgody na nią przez Posiadacza karty na rzecz akceptanta lub wartość transakcji różni się od wartości, na którą Posiadacz karty wyraził zgodę.

9. Prywatność i dane osobowe Posiadacza Karty

Wydawca przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych; kategorie odbiorców danych osobowych; okres przechowywania danych osobowych; prawa osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez wydawcę karty, a także informacje o tym, jak można je wykorzystać; dane kontaktowe inspektora ochrony danych oraz wszelkie inne informacje, których ogólne rozporządzenie o ochronie danych wymaga, aby osoby, których dane dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://axi-card.pl/rodo.

10. Dopuszczalne Transakcje Płatnicze i polityka dopuszczalności

10.1. Posiadacz Karty może korzystać z Usługi w dobrej wierze i zgodnie z zasadami używania Karty określonymi przez Organizacje Kartowe oraz postanowienia niniejszych Warunków.

10.2. Zabronione jest korzystanie z Usługi z naruszeniem niniejszych Warunków lub dla jakichkolwiek celów niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności w celach związanych z oszustwem, praniem pieniędzy, unikaniem opodatkowania lub innymi działaniami niezgodnymi z przepisami prawa oraz działaniami niedopuszczalnymi w świetle zasad Organizacji Kartowych.

10.3. Niezastosowanie się do powyższych zakazów może skutkować natychmiastowym zawieszeniem możliwości korzystania z Usługi w odniesieniu do Posiadacza Karty, zablokowaniem środków na Karcie oraz powstaniem po stronie Wydawcy prawa do zatrzymania środków na Karcie w celu zaspokojenia szkód poniesionych przez Wydawcę.

11. Opłaty za Usługę. Opłaty za wymianę waluty

11.1. Wydawca obciąża Posiadacza Karty opłatami za korzystanie z Usługi zgodnie z Taryfą.

11.2. W przypadku Transakcji Płatniczych dokonywanych przy użyciu Karty w walucie innej niż waluta Karty, zobowiązania przelicza się na walutę Karty poprzez zastosowanie kursu walutowego obowiązującego w dniu przetwarzania określonego przez MasterCard, rozliczanego za pomocą systemów rozliczeniowych lub rozrachunkowych z Organizacją Kartową, a Rachunek Karty obciążany jest przeliczoną kwotą. Posiadacz Karty zgadza się, aby wszelkie zmiany takich kursów wymiany, określone odpowiednio przez MasterCard, obowiązywały natychmiast bez uprzedniego zawiadomienia Posiadacza Karty. Kursy walut stosowane przez MasterCard, które stanowią referencyjne kursy walut, są dostępne na stronie: https://www.mastercard.us/.

11.3. Jeżeli wymiana walut jest oferowana przez Wydawcę w punkcie sprzedaży, przed autoryzacją Transakcji Płatniczej, kurs wymiany mający zastosowanie do Transakcji zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydawcy. Rozpoczynając zlecenie wykonania transakcji, Posiadacz Karty wyraża zgodę na wymianę walut w oparciu o taki kurs wymiany. Jeżeli wymiana waluty jest oferowana w punkcie sprzedaży przez Odbiorcę a nie przez Wydawcę, Posiadacz Karty decyduje o autoryzowaniu Transakcji Płatniczej na podstawie kursu wymiany i opłat stosowanych przez Odbiorcę, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza Karty w związku z taką wymianą walut.

12. Odpowiedzialność

12.1. Z zastrzeżeniem punktów 12.7 i 12.8 poniżej, w przypadku, gdy zlecenie płatnicze za pomocą Karty jest składane bezpośrednio przez Posiadacza Karty jako płatnika, Wydawca odpowiada wobec Posiadacza Karty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, w tym za opłaty i odsetki pobierane od Posiadacza Karty w związku z taką Transakcją Płatniczą, chyba że Wydawca udowodni, że rachunek płatniczy dostawcy Odbiorcy został uznany nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego (lub dwóch następnych Dni Roboczych w przypadku zleceń płatniczych otrzymanych w formie papierowej) po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Wydawcę.

12.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej, o którym mowa w punkcie 12.1 powyżej, jeżeli:

– Posiadacz Karty nie powiadomi Wydawcy o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach Płatniczych w sposób określony w punkcie 8.6 powyżej, w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej lub od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana;

– Posiadacz Karty podał Wydawcy nieprawidłowy unikatowy identyfikator Odbiorcy; lub

– niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej spowodowane jest działaniem siły wyższej lub wynika ze znajdujących zastosowanie przepisów prawa.

12.3. W przypadku, gdy Wydawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktami 12.1 i 12.2, zwraca on niezwłocznie, w przypadku nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, kwotę spornej Transakcji Płatniczej na Rachunek Karty, a kwota środków dostępnych na właściwej Karcie zostaje odpowiednio powiększona, przy czym data waluty uznania Rachunku Karty nie może być późniejsza od daty obciążenia kwotą transakcji. Zdanie poprzedzające nie dotyczy przypadku, gdy Wydawca ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.

12.4. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 12.1, w przypadku Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Posiadacza Karty, na żądanie Posiadacza Karty Wydawca niezwłocznie podejmie działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i poinformuje Posiadacza Karty o wyniku tych działań, jak również podejmie działania w celu odzyskania środków, przy czym czynności te są dla Posiadacza Karty bezpłatne.

12.5. Posiadacz Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze wykonane Kartą w sytuacji niezabezpieczenia spersonalizowanych instrumentów bezpieczeństwa, do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:

– posłużenia się utraconą przez Posiadacza Karty albo skradzioną mu Kartą; lub

– przywłaszczenia Karty.

12.6. Punktu 12.5 powyżej nie stosuje się, w przypadku gdy:

– Posiadacz Karty nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia Karty przed wykonaniem Transakcji Płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy Posiadacz Karty działał umyślnie; lub

– utrata Karty przed wykonaniem Transakcji Płatniczej została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika, agenta lub oddziału Wydawcy lub podmiotu świadczącego na jego rzecz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych.

12.7. Posiadacz Karty odpowiada za nieautoryzowane Transakcje Płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązku: (i) korzystania z Karty zgodnie z Warunkami; (ii) niezwłocznego powiadomienia Wydawcy o utracie, kradzieży, przywłaszczeniu lub nieuprawnionym użyciu lub dostępie do Karty lub Identyfikacyjnych Danych Dostępowych; lub (iii) zapewnienia bezpieczeństwa Identyfikacyjnych Danych Dostępowych oraz Karty.

12.8. Od chwili powiadomienia Wydawcy zgodnie z punktem 8.4 powyżej Posiadacz Karty nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane Transakcje, chyba że doprowadził do nich umyślnie.

12.9. Punkt 12.1. stosuje się także do odpowiedzialności Wydawcy za niewykonane lub nienależycie wykonane Transakcje Płatnicze, za które nie ponosi odpowiedzialności dostawca Odbiorcy na podstawie przepisów prawa z tytułu nieprawidłowego przekazania zlecenia płatniczego Posiadacza Karty, chyba że Wydawca udowodni, że dostawca Odbiorcy otrzymał kwotę danej Transakcji Płatniczej, nawet jeżeli Transakcja Płatnicza została wykonana z opóźnieniem.

12.10. Wdrażając Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie bezpieczeństwa płatności internetowych, warunkiem przeprowadzania transakcji przez Internet za pomocą karty jest wprowadzenie dokładnego internetowego kodu płatności, który działa w następujący sposób: Posiadacz karty inicjuje transakcję płatniczą w Internecie, wprowadzając dane swojej karty i potwierdzając transakcję, przeglądarka ładuje stronę do wprowadzenia internetowego kodu płatności w celu weryfikacji tożsamości Posiadacza karty. Wyświetla dane dotyczące wartości transakcji w walucie, w której dokonywana jest płatność, oraz odbiorcę płatności. Wygenerowany internetowy kod płatności zostanie wysłany na zarejestrowany i zweryfikowany numer telefonu Posiadacza karty w systemie Wydawcy i będzie ważny w ciągu 5 minut, w których Posiadacz karty może dokonać płatności, wprowadzając ją. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzenie poprawnego internetowego kodu płatności w przypadku, gdy Posiadacz karty zmienił swój numer telefonu i nie poinformował go, lub przekazał swój telefon innej osobie, z której może wykorzystać go.

12.11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przyjęcia płatności przez Kartę przez osoby trzecie, lub jeśli płatność zainicjowana przez Posiadacza Karty nie może być dokonana przez Kartę z przyczyn technicznych, komunikacyjnych lub z innych przyczyn niezależnych od Wydawcy. W przypadku gdy odmowa przyjęcia płatności kartą przez osobę trzecią narusza prawa klienta wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange za transakcje płatnicze oparte na karcie ( Dz.U. L 123/1 z 19 maja 20 15.), zwanej dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/751”, Wydawca pomoże posiadaczowi karty w nałożeniu kar na osoby naruszające prawo, po otrzymaniu informacji o posiadaczu karty związanych ze sprawą. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/751 nakładanie dyskryminujących opłat lub odmowa przyjęcia płatności kartą jest zabronione, jeżeli dany akceptant wyznaczył na naklejkach, że akceptuje płatności kartami odpowiedniej międzynarodowej organizacji kartowej.

13. Roszczenie Posiadacza Karty o zwrot kwot autoryzowanych Transakcji Płatniczych.

13.1. Z zastrzeżeniem punktu 13.4 poniżej, Posiadacz Karty może, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku płatniczego, a w przypadku gdy nie korzysta z rachunku płatniczego – od dnia wykonania Transakcji Płatniczej, żądać od Wydawcy zwrotu pełnej kwoty autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, z datą waluty w odniesieniu do uznania Rachunku Karty nie późniejszą od daty obciążenia kwotą Transakcji Płatniczej, pod warunkiem że:

– w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota transakcji płatniczej; oraz

– kwota Transakcji Płatniczej jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz Karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych Transakcji Płatniczych Posiadacza Karty, postanowienia Warunków i istotne dla sprawy okoliczności.

13.2. Na żądanie Wydawcy, Posiadacz Karty przedstawi okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w punkcie 13.1 powyżej. Dla wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie 13.1 tiret drugie Posiadacz Karty nie może powoływać się na przyczyny związane z wymianą waluty, jeżeli kurs walutowy został ustalony zgodnie z referencyjnym kursem walutowym uzgodnionym w punktach 11.2 i 11.3 powyżej.

13.3. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Wydawca dokonuje zwrotu pełnej kwoty Transakcji Płatniczej albo podaje uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu, wskazując organy, do których Posiadacz Karty może złożyć skargę, jeżeli nie zgadza się z przedstawionym uzasadnieniem.

13.4. Posiadaczowi Karty nie przysługuje zwrot autoryzowanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, jeżeli:

– Posiadacz Karty udzielił zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej bezpośrednio Wydawcy; oraz

– informacja o przyszłej Transakcji Płatniczej została dostarczona Posiadaczowi Karty przez Wydawcę lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, na co najmniej 4 tygodnie przed terminem wykonania zlecenia lub była udostępniana Posiadaczowi Karty przez Wydawcę lub Odbiorcę, w uzgodniony sposób, przez okres co najmniej 4 tygodni przed terminem wykonania zlecenia.

14. Zmiana Warunków

14.1. Wydawca karty może jednostronnie dokonać zmian w Warunkach Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card lub Taryfie, przekazując zmiany Posiadaczowi Karty na trwałym nośniku, publikując je na swojej stronie internetowej co najmniej na dwa miesiące przed datą wejścia w życie zmian. Posiadacz karty może otrzymać na żądanie informacje o nadchodzących zmianach w formie papierowej w biurze Wydawcy. Jeżeli zmiany stóp procentowych, kursów walutowych lub należnych opłat i prowizji są bardziej korzystne dla Posiadacza Karty, stosuje się je bez uprzedniego powiadomienia ze strony Wydawcy karty;

14.2. Uznaje się, że Posiadacz karty zaakceptował zmiany zgodnie punktem 14.1. powyżej, chyba że powiadomił Wydawcę, że nie akceptuje ich przed datą ich wejścia w życie. Jeśli nie zaakceptuje zmian, Posiadacz karty może rozwiązać Umowę o Kartę Kredytową oraz Niniejsze Warunki w dowolnym momencie przed datą wejścia w życie zmian, bez ponoszenia odpowiedzialności za koszty i szkody oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia.

14.3. Posiadacz Karty może w każdym czasie uzyskać aktualną wersję niniejszych Warunków oraz Taryfy Wydawcy poprzez wydrukowanie ich ze strony internetowej Wydawcy www.axi-card.pl oraz może również w dowolnym momencie poprosić o otrzymanie wspomnianych dokumentów na trwałym nośniku za pomocą poczty elektronicznej.

15. Komunikacja i powiadomienia

15.1. Jeżeli niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, powiadomienia w związku z korzystaniem z Karty powinny być przekazywane Wydawcy przez Posiadacza Karty za pomocą następujących środków:

  • telefonicznie pod numerem +48 (22) 270 70 30;
  • pisemnie na adres biura Wydawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa;
  • pocztą elektroniczną na adres help@axi-card.pl.

15.2. Posiadacz karty otrzyma aktualne informacje w języku polskim na temat transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą karty płatniczej na trwałym nośniku w formie elektronicznej na swoim koncie internetowym pod adresem www.axi-card.pl. Inne informacje i wiadomości dla Posiadacza karty, w tym powiadomienia o zmianach w Ogólnych Warunkach lub Taryfie, są również publikowane na jego koncie internetowym.

15.3. Na początku każdego miesiąca Posiadacz karty otrzymuje comiesięczny wyciąg zawierający szczegółowe informacje o wszystkich transakcjach płatniczych przeprowadzonych za pomocą Karty w poprzednim miesiącu oraz należne opłaty i odsetki, a także powiadomienia posiadacza karty. Miesięczne wyciągi zawierają informacje o wykorzystanych kwotach kredytu, w tym o naliczonych odsetkach, opłatach, karach itp. (jeżeli istnieją), całkowitą kwotę zobowiązania wobec Kredytodawcy za odpowiedni okres sprawozdawczy i należną ratę spłaty. Informacje na wyciągu miesięcznym są dostępne na trwałym nośniku i można je wydrukować z konta Posiadacza karty na stronie www.axi-card.pl.

15.4. W przypadku transakcji przeprowadzanych przy użyciu Karty, Posiadacz Karty otrzyma SMS na numer telefonu komórkowego wskazany jako numer Posiadacza Karty w Umowie o Kartę. Od tego momentu uznaje się, że posiadacz karty został należycie powiadomiony o zrealizowanych transakcjach płatniczych, a okresy obciążenia zwrotnego zaczynają biec. Uznaje się, że posiadacza karty należycie powiadomiono o transakcjach płatniczych przeprowadzonych również w przypadku niespełnienia obowiązku powiadomienia zgodnie z pkt. 15.6 zdanie 3. W przypadku odmowy przez Wydawcę wykonania transakcji płatniczej za pomocą Karty, Posiadacz Karty otrzyma od Wydawcy SMS zawierający informacje o próbie transakcji i przyczynach odmowy.

15.5. Posiadacz karty może być również informowany o transakcjach płatniczych dzwoniąc ze swojego telefonu komórkowego na numer wskazany przez Wydawcę, a także w jego biurze. Posiadacz karty jest obowiązany do zachowania numeru telefonu komórkowego, który jest wskazany jako jego/jej w Umowie o Kartę z Wydawcą, oraz do zapewnienia, że ​​jest on używany tylko przez posiadacza karty. W przypadku zmiany, zakończenia użytkowania lub zawieszenia tego numeru, Posiadacz karty niezwłocznie powiadomi Wydawcę o tym na piśmie. W przeciwnym razie zachowanie Posiadacza karty zostanie uznane za rażące zaniedbanie w rozumieniu art. 80 ust. 3 PSPSA, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich kwoty, poniesione przez Posiadacza karty w wyniku nieautoryzowanych transakcji płatniczych lub wynikających z niemożności wysłania Posiadaczowi karty zawiadomień.

16. Postanowienia końcowe

16.1. W przypadku, gdy Posiadacz Karty ma jakiekolwiek reklamacje lub zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Wydawcę na podstawie niniejszych Warunków, może on /ona elektronicznie przesłać na adres Wydawcy skargę, która zawiera szczegółowy opis faktów i okoliczności , które zdaniem Posiadacza karty stanowią podstawę jego roszczenia. Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od jej otrzymania i przesyła posiadaczowi karty pisemną opinię na jej temat. W drodze wyjątku, w przypadku gdy Wydawca nie jest w stanie wydać opinii w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym z przyczyn od niego niezależnych, przesyła Posiadaczowi karty odpowiedź, w której wyraźnie określa przyczyny opóźnienia i termin w którym użytkownik usług płatniczych otrzyma decyzję w sprawie reklamacji. We wszystkich przypadkach termin na wydanie decyzji nie może przekroczyć 35 dni roboczych po otrzymaniu reklamacji. Reklamacje Posiadacza karty dotyczące udzielonego mu kredytu, w tym naliczone odsetki, opłaty i kary, należy rozpatrywać zgodnie z umową o kartę kredytową.

16.2. Jeżeli Wydawca wyda opinię w terminie podanym w punkcie 16.1 powyżej lub jego opinia nie jest satysfakcjonująca dla Posiadacza karty, może on skierować spór do Komisji Pojednawczej ds. Sporów Płatniczych w Komisji Ochrony Konsumentów pod adresem: Plac Slaveikov 4A, piętro 3 , Sofia 1000, tel +359 2 933 05 77, faks +359 2 988 42 18 lub elektronicznie za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej Komisji Ochrony Konsumentów www.kzp.bg lub za pośrednictwem internetowej platformy SOL zarządzanej przez europejską Komisję dostępną tutaj - https://ec.europa.eu/consumers/odr.

16.3. Posiadacz Karty wyraża zgodę na udowadnianie przez Wydawcę autentyczności i prawidłowości wykonania transakcji i operacji za pomocą wydruków i oświadczeń przygotowanych w oparciu o system informatyczny Wydawcy lub wynikających z tego systemu, takiego jak Strona Klienta lub inny system oprogramowania wykorzystywany przez Wydawcę w związku z jego działalnością jako regulowanej instytucji płatniczej.

16.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Republiki Bułgarii. Wszelkie spory między Posiadaczem Karty a Wydawcą Karty, które nie mogą być rozstrzygnięte w drodze porozumienia między nimi lub w ramach procedury pozasądowej opisanej w pkt 16.2 powyżej, będą rozstrzygane przez właściwy sąd Republiki Bułgarii.

Tabela Opłat

Limit kredytowy

Brak prowizji

Wydanie karty

Brak prowizji

Ponowne wydanie karty

Brak prowizji

Krajowa płatność kartą

Brak prowizji

Zagraniczna płatność kartą

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Polski

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

Brak prowizji

Wypłata z bankomatu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

14 zł.

Usługa Cash advance na terenie Polski

8 zł.

Usługa Cash advance na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

8 zł.

Usługa Cash advance poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG

1.00% (min.25 zł.)

Prowizja za nieuzasadnione transakcje

90 zł.

Zmiana PIN (krajowa)

Brak prowizji

Zmiana PIN na terenie EOG

Brak prowizji

Zmiana PIN poza terenem EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie krajowym

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie w krajach EOG

Brak prowizji

Potwierdzenie salda w bankomacie poza terenem EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa na terenie Polski

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa w krajach EOG

Brak prowizji

Odrzucona transakcja bankomatowa poza terenem EOG

Brak prowizji

Inne transakcje bankomatowe

Brak prowizji

Zakup z Cash Back

2.50 zł.

Usługi dodatkowe

Ponowne wydanie karty na życzenie klienta

Brak prowizji

Prowizja za blokade karty

Brak prowizji

Prowizja za odblokowanie karty

Brak prowizji

Prowizja za odpowiedź mailową

Brak prowizji

Zmiana parametrów karty

Brak prowizji

Szczegółowy wyciąg z konta

Brak prowizji

Powyżej wymienione prowizje zawierają podatek VAT. Dla usług nie ujętych w powyższej tabeli stosowana jest polityka cenowa międzynarodowych operatorów kart.

Wydawca:

……………………………..

(podpis i pieczątka)

Posiadacz Karty

…………………………

(imię i nazwisko, podpis)