Polityka ochrony danych osobowych

Ta strona internetowa jest własnością Access Finance Ltd., spółki prawa bułgarskiego zarejestrowanej w Bułgarii pod numerem 202806978. Access Finance jest spółką powiązaną z Easy Payment Services OOD, której stajesz się klientem w Polsce. Dlatego wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane przez spółkę Easy Payment Services OOD.

Dla spółki Easy Payment Services OOD, ochrona Twoich danych osobowych ma podstawowe znaczenie. Z tego względu pragniemy poinformować Cię na jakich podstawach, w jakim celu, w jakich okresach i za pomocą jakich środków przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas wizyt na stronie internetowej www.axi-card.pl i ubiegania się o udzielenie pożyczki pieniężnej przez Spółkę. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w każdej operacji ich przetwarzania . Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych obowiązuje na terytorium UE, w tym w Polsce, od dnia 25 maja 2018 roku. Zapewnia ono rozszerzone prawa do ochrony danych, które również odpowiadają naszym bardziej szczegółowym zobowiązaniom; więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w niniejszej Polityce ochrony danych osobowych (Polityka).

I. Wstęp

W niniejszej Polityce ochrony danych osobowych „Easy Payment Services”, „my”, „nas” lub „nasz” oznacza Easy Payment Services OOD, a „Ty”, „Twój” i „Użytkownik” oznacza osoby odwiedzające stronę internetową - www.axi-card.pl.

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych wyjaśnia i reguluje:

 • jak i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe i jakie informacje zbieramy;
 • jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe; i
 • Twoje prawa do kontrolowania swoich danych osobowych.

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę ochrony danych osobowych. Uzyskując dostęp do witryny i usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą polityką , rozumiesz ją i zobowiązujesz się jej przestrzegać. Jeśli tego nie zrobisz, powinieneś bezzwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej i wszelkich świadczonych przez nas usług.

Możemy niekiedy zmieniać niniejszą Politykę w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub w celu spełnienia zmieniających się wymagań biznesowych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności i zmian w naszej Polityce ochrony danych osobowych. Za każdym razem, gdy wprowadzamy zmiany do Polityki, niezwłocznie powiadomimy Cię o możliwych skutkach tej zmiany i podsumowanie na stronie internetowej www.axi-card.pl oraz w naszych biurach obsługi klienta przy ul. Żurawia 22, piętro 5, 00-515 Warszawa, Polska.

II. Informacje ogólne.

1. Niektóre warunki lepszego zrozumienia tej polityki:

- „Dane osobowe” - wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, mogą jej ich identyfikację lub mogą ją zidentyfikować.

- „Osoba, której dane dotyczą” - oznacza każdą żywą osobę fizyczną, zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania za pomocą przetworzonych danych osobowych.

- „Przetwarzanie danych osobowych” - oznacza wszelkie działania, które prowadzimy lub możemy prowadzić z wykorzystaniem danych osobowych, w tym między innymi ich gromadzenie, analizę lub niszczenie.

- „Administrator danych - w odniesieniu do danych osobowych, które kontroluje, jest to Easy Payment Services. Definiujemy cel przetwarzania danych osobowych z dowolnej podstawy prawnej w tym zakresie; w zasadzie definiujemy również metody takiego przetwarzania - na przykład infrastrukturę techniczną i aplikacje wykorzystywane do przetwarzania. Przyjmujemy obowiązki związane z bezpieczeństwem i ochroną twoich danych osobowych. Należy zaznaczyć, że do celów marketingu cyfrowego Easy Payment Services działa jako współadministrator z Access Finance Bulgaria, ponieważ ta strona internetowa jest własnością Access Finance. Poprzez własność strony internetowej (sposób przetwarzania) Access Finance może mieć dostęp do twoich danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej. Jednak wszystkie cele przetwarzania są określane przez Easy Payment Services, która będzie również zobowiązana do przekazania wszelkich informacji na temat twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

- „Podmiot przetwarzający dane osobowe” - jest to strona trzecia, która przetwarza Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym Easy Payment Services ściśle wskazuje cel i metody przetwarzania, a także sprawdziła, czy jednostka spełnia wymagania RODO. Na przykład takim podmiotem przetwarzającym dane może być agencja odpowiedzialna za kampanię marketingową Easy Payment Services w mediach społecznościowych i raporty dotyczące jej skuteczności.

- „Naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza każde naruszenie bezpieczeństwa, które skutkuje przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w inny sposób.

- „Archiwa cyfrowe” - strona internetowa www.axi-card.pl, wszystkie strony docelowe obsługiwane przez Spółkę, aplikacje internetowe, aplikacje natywne i mobilne dostępne dla klientów.

2. Kim jesteśmy?

Easy Payment Services OOD jest spółką, której przedmiotem działalności jest realizacja, po uzyskaniu niezbędnej licencji od bułgarskiego Banku Centralnego, transakcji płatniczych, w których środki stanowią część pożyczki udzielonej klientowi usług płatniczych, realizacja transakcji płatniczych za pomocą kart płatniczych lub innych podobnych instrumentów.

3. Jak możesz się z nami skontaktować?

Easy Payment Services OOD ma siedzibę w Sofii pod adresem 7 Lyulin Residential Complex, 28 Jawaharlal Nehru Blvd., Centrum Administracyjne i Biznesowe „Silver Center”, 2 piętro, biuro nr 40-46, telefon kontaktowy +48 222 70 70 30. Możesz się z nami skontaktować odwiedzając dowolne biuro w kraju lub na stronie internetowej: www.axi-card.pl.

4. Kto jest osobą w organizacji odpowiedzialną za ochronę moich danych osobowych i jak mogę się z nią skontaktować?

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Maria Handzhyiska. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: dpo@easyps.bg lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

5. Rodzaj, cel i podstawy przetwarzania danych osobowych zebranych przez Easy Payment Services Ltd.:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Easy Payment Services OOD wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli komunikujesz się z nami za pośrednictwem dowolnego z kanałów komunikacji, potwierdzasz tym samym, że podane dane są dokładne, poprawne i aktualne.

Powinniśmy Cię poinformować, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana poprzez złożenie wniosku na adres kontaktowy biura obsługi klienta i poprzez kontakt telefoniczny pod numerem+ 48 222 70 70 30. Wycofanie zgody przetwarzanie twoich danych w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zawarcie umowy pożyczki pieniężnej i udzielenie pożyczki, o którą się ubiegasz.

Dane osobowe

Cel

Podstawy

Pełne imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o pożyczkę, każde obywatelstwo tej osoby

 • Tożsamość osoby - wnioskodawcy / osoby kontaktowej;
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Poz. 723);
 • Umowa z wnioskodawcą pożyczki;
 • Ocena zdolności kredytowej;
 • Zawarcie umowy pożyczki;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej i Ogólnych Warunków prowadzenia danej promocji organizowanych przez Spółkę

Wykonanie zobowiązania prawnego

Telefon

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki pieniężnej;

Wniosek/

wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych;

Zgoda

Adres

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., Poz. 1049);
 • Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki;

Zawarcie/

wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych

Zgoda

E-mail / krótka wiadomość tekstowa (SMS)

 • Kontakt z wnioskodawcą pożyczki
 • Tożsamość wnioskodawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., Poz. 723);
 • Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej;
 • Świadczenie żądanej usługi;
 • Wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy pożyczki

Zawarcie/

wykonanie umowy pożyczki pieniężnej

 • Oferowanie produktów i usług Easy Payment Services OOD;
 • Wysyłanie wiadomości reklamowych

Zgoda

Dane z Biura Informacji Kredztowej

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Dane z rejestrów krajowych organów regulacyjnych (istnienie umowy o pracę, składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za poprzednie 6 miesięcy, emerytury)

Weryfikacja danych dostarczonych przez wnioskodawcę pożyczki

Zgoda

Weryfikacja danych osobowych podanych przez wnioskodawcę pożyczki w bazach danych podmiotów powiązanych

 • Zapobieganie oszustwom
 • Ocena zdolności kredytowej

Uzasadniony interes

Dane dotyczące ważności dowodu tożsamości ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Weryfikacja danych podanych przez wnioskodawcę pożyczki

Uzasadniony interes

Miejsce zatrudnienia, dane dotyczące rodzaju umowy, stażu pracy, stanowiska pracy, zawodu, wynagrodzenia, całkowitego miesięcznego dochodu, wykształcenia

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Inne kredyty

Ocena zdolności kredytowej

Obowiązek wynikający z prawa

Stan majątkowy kredytobiorcy

Ocena zdolności kredytowej;

Obowiązek prawny / uzasadniony interes - w odniesieniu do danych, które nie są wyraźnie określone w prawodawstwie.

Odręczny podpis

Podpisanie umowy pożyczki pieniężnej wraz z załącznikami

Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osoby kontaktowej, jeżeli zostały pobrane

Zapewnienie kontaktu z wnioskodawcą pożyczki

Zgoda osoby

Weryfikacja danych osoby kontaktowej w bazach danych podmiotów powiązanych

 • Zapobieganie oszustwom;
 • Ocena zdolności kredytowej

Uzasadniony interes

Kopia dowodu tożsamości

Tożsamość zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01 marca 2018 roku (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Poz. 723)

Obowiązek wynikający z prawa

Informacje dotyczące karty kredytowej i transakcji dokonanych kartą kredytową

 • szczegóły wykorzystanego instrumentu płatniczego - numer karty (PAN), data wydania i ważność, IBAN, waluta, limit
 • dane transakcji - wartość transakcji, czas transakcji.
 • wygasłe szczegóły dotyczące okresu ważności karty
 • historia statusu karty, data aktywacji, powiązane karty lub duplikaty

Realizacja zobowiązania wynikającego z zawartej umowy kredytowej

6. Jak długo będą przechowywane moje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Po osiągnięciu celów, dla których zebrano dane osobowe, zostaną bezzwłocznie zniszczone. W przypadku, gdy po osiągnięciu naszych celów zdecydujemy się przechowywać przetworzone dane osobowe do celów statystycznych, zostanie to zrobione w formie przechowywania anonimowych danych, które nie umożliwią identyfikacji.

Easy Payment Services OOD podejmie wszelkie niezbędne działania techniczne i organizacyjne w celu zniszczenia danych, które nie będą już potrzebne, z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania przez Easy Payment Services OOD; po złożeniu wniosku o ograniczenie przetwarzania danych zgodnie z prawami opisanymi poniżej; bądź w celu lub zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, o czym zostaniesz poinformowany w odpowiednim czasie.

Easy Payment Services OOD przechowuje zgromadzone dane osobowe przez następujące okresy:

a) jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wniosku o udzielenie pożyczki - przez okres maksymalnie jednego roku od złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, jeżeli wniosek nie został zatwierdzony; lub

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zawartej umowy pożyczki pieniężnej -do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody - do wyraźnego wycofania zgody.

d) w przypadku przetwarzania danych w celu ochrony praw i interesów Spółki, co w sposób racjonalny narusza interes osób fizycznych - do czasu wygaśnięcia prawa i / lub ustania interesu.

Po upływie tych terminów, jeśli nie ma innych podstaw do przetwarzania danych, zostaną one usunięte. W celu uzyskania i analizy informacji dotyczących produktów i usług finansowych wykorzystywanych i usprawniających usługi, Spółka może usunąć tylko część danych. W takich przypadkach zachowuje ona nadal taką część danych, która nie pozwala na identyfikację osób fizycznych.

7. Czy moje dane osobowe będą dostępne dla stron trzecich?1)

Easy Payment Services OOD nie ujawni danych osobowych stronom trzecim

Następujące kategorie osób, które mogą być podmiotami przetwarzającymi na podstawie umów zawartych ze Spółką, mogą również mieć dostęp do Państwa danych osobowych:

- osoby obsługujące systemy informacyjne Spółki zlokalizowane w Republice Bułgarii, a także, w stosownych przypadkach, centra obsługi klienta.

- osoby, którym powierzono czynności związane z przygotowaniem, drukowaniem, kompilowaniem, dostarczaniem (w tym za pomocą wiadomości SMS lub drogą elektroniczną) pisemnej korespondencji wysyłanej przez Spółkę do jej klientów;

- osoby, którym powierzono działalność związaną z wydawaniem instrumentów płatniczych - kart kredytowych;

- osoby, które na podstawie umowy ze Spółką będą świadczyć pomoc w zakresie obsługi i windykacji należności od klientów;

- osoby, którym Spółka oferuje do sprzedaży wierzytelności od klientów:

- osoby, które na podstawie umowy ze Spółką będą udzielać pomocy w dostarczaniu produktów finansowych oferowanych przez Spółkę;

Easy Payment Services OOD przekazuje dane osobowe swoich kredytobiorców do: Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław; Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa; Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków oraz CRIF Services Sp. z o. o. ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków, na podstawie zgody, w celu oceny zdolności kredytowej. Spółka jest zobowiązana do przekazywania danych osobowych swoich kredytobiorców właściwym organom i instytucjom zgodnie z obowiązującym prawem oraz na żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o podstawy prawne, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Easy Payment Services OOD przekazuje do swoich partnerów biznesowych dane osobowe kredytobiorców na podstawie zgody, w celach marketingowych i oferowania usług świadczonych przez Easy Payment Services OOD oraz w celu oferowania usług świadczonych przez partnerów biznesowych, z którymi Easy Payment Services OOD podpisało umowy o współpracy (w przypadku odpowiedniej zgody na takie przekazanie), w tym na wysyłanie newsletterów. W szczególności dane osobowe mogą być przekazywane do: ICredit sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Orla 13/10, 90-317 Łódź, KRS: 0000495693, numer NIP: 521-366-44-59, numer REGON: 147054022, w celu przedstawienia oferty handlowej i informacji marketingowych dotyczących usług oferowanych przez ten podmiot.

Ponadto Easy Payment Services OOD przekazuje na podstawie zgody dane osobowe kredytobiorców (takie jak: Imię i Nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail) do Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA, z siedzibą z Wielkiej Brytanii, zarejestrowaną pod adresem w Birchin Court, 20 Birchin Lane, Londyn EC3V 9Dj, o numerze VAT GB899234272 (dalej: LLeida.net) w celu i w związku ze świadczeniem usługi „Advanced Electronic Signature” oraz w celu zdalnego podpisywania dokumentów za pomocą usługi podpisu elektronicznego świadczonej przez LLeida.net.

Easy Payment Services OOD nie będzie przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza Unią Europejską.

8. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić odpowiednią ochronę danych Spółki i jej klientów, stosujemy wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne przewidziane w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W szczególności mają one na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.

Firma ustanowiła struktury mające na celu zapobieganie nadużyciom i naruszeniom bezpieczeństwa, a także wyznaczyła inspektora ochrony danych, który wspiera procesy związane z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa danych.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas przetwarzania, przesyłania i przechowywania danych możemy użyć dodatkowych mechanizmów ochrony, takich jak szyfrowanie, pseudonimizacja itp.

Musisz mieć świadomość, że żadna metoda elektronicznego przesyłania lub przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna, dlatego nie możemy potwierdzić ani zagwarantować, że takie informacje nigdy nie będą dostępne, wykorzystane lub udostępniane w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, jednakże podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki w celu zminimalizowania ryzyka.

9. Czy moje dane osobowe podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

9.1. Tak, podlegają. Firma może przetwarzać Twoje dane osobowe całkowicie automatycznie, w tym Twój profil, oceniając Twoje zachowanie i wyciągając inne wnioski dotyczące różnych dotyczących Cię aspektów osobistych - w celu zapobiegania oszustwom, oferowania nowych produktów i do celów marketingowych - w celu wysyłki najbardziej odpowiednich reklam i komunikatów marketingowych z uwzględnieniem Twoich cech osobistych i zainteresowań wykazanych w przeszłości. W żadnym z tych przypadków profilowanie nie będzie miało żadnego istotnego wpływu na Ciebie.

9.2. Oprócz powyższego, należy pamiętać, że będziesz podlegać całkowicie automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu oceny zdolności kredytowej, w tym ustaleniu kwoty pożyczki odpowiedniej dla Ciebie. W tym przypadku mamy obowiązek przedstawić Ci wyjaśnienie logiki całkowicie automatycznego przetwarzania / profilowania w kilku prostych krokach. Dane osobowe są analizowane zbiorczo i indywidualnie pod kątem statystycznie istotnego związku ze zdarzeniami określonymi jako warunki wysokiego ryzyka klienta - niepłacenie, oszustwo. Kryteria dobierane są poprzez dostarczanie algorytmów uczenia maszynowego, a wynikiem jest zsumowany model matematyczny, oceniający prawdopodobieństwo wystąpienia określonych elementów ryzyka dla danego klienta. Podstawą takiego przetwarzania będzie zawarcie umowy pożyczki pieniężnej; uwzględniając liczbę wniosków kredytowych i zakres działalności Spółki, oceny zdolności kredytowej nie można było przeprowadzić w inny sposób, nie powodując nadmiernych opóźnień.

Informujemy, iż zautomatyzowana ocena złożonego wniosku polega w szczególności na :

a. sprawdzeniu historii kredytowej w naszej wewnętrznej bazie danych;

b. sprawdzaniu informacji w bazach kredytowych;

c. weryfikacji informacji w celu spełnienia wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W takim przypadku, jeśli nie jesteś zadowolony z podjętej decyzji, masz prawo zażądać rewizji decyzji przez eksperta kredytowego Spółki posiadającego odpowiednie kompetencje.

II. Twoje prawa

Jako osobie, której dane dotyczą i której dane przetwarzane są przez Easy Payment Services OOD, przysługują Ci prawa opisane szczegółowo poniżej:

Powinieneś wziąć pod uwagę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakżeniezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy. W przypadku braku możliwości podania danych, Spółka nie będzie w stanie dostarczyć produktu lub usługi.

Easy Payment Services OOD spełni Twoje żądania niezwłocznie w ciągu 30 dni kalendarzowych od ich przesłania. Zgodnie z naszą decyzją, udostępniamy lub odmawiamy dostępu i / lub informacji wymaganych przez wnioskodawcę, ale zawsze uzasadniamy udzieloną odpowiedź. Na potrzeby strony internetowej Spółki, istnieje link do niniejszej Polityki w wyraźnie widocznym i dostępnym miejscu.

Wnioski dotyczące wykonywania będą składane:

- osobiście lub przez pełnomocnika, który został wyraźnie przez Ciebie upoważniony pełnomocnictwem notarialnym w dowolnym biurze Spółki.

- elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dpo@easyps.bg

- telefonicznie pod numerem +48 222 70 70 30;

Wykonywanie praw jest bezpłatne i obejmuje wszystkie uporządkowane i nieuporządkowane dane, a także wszystkie bazy danych obsługiwane przez Spółkę.

Wyjątki od okresu przeznaczonego na nieodpłatne wykonanie praw są dozwolone w przypadku wniosków składanych przez tych samych klientów o dane z częstotliwością większą niż 3 razy w roku i wymagające mobilizacji znacznych zasobów administracyjnych po stronie Spółki. W takim przypadku możemy naliczyć rozsądną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyła wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje są przekazywane, o ile to możliwe, drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą zażądała innej formy.

Jeżeli Spółka ma uzasadnione obawy co do tożsamości osoby fizycznej, która występuje z wnioskiem o skorzystanie z przysługujących jej praw na mocy niniejszego punktu , osoba bezpośrednio odpowiedzialna niezwłocznie skonsultuje się z inspektorem ochrony danych w celu identyfikacji klientów.

Należy również pamiętać, że wycofanie udzielonych zezwoleń nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed wycofaniem. Pomimo wycofanej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Spółkę, jeżeli istnieją podstawy do przetwarzania danych innych niż te, o których mowa w pkt. 5.

Przysługują Ci następujące prawa:

a. Prawo do otrzymania informacji

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania informacji o ważnych funkcjach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym między innymi o celu, okresie i podstawach dotyczących odbiorców oraz kategorii odbiorców danych osobowych, itp.

Oprócz powyższych informacji, powinieneś wziąć pod uwagę, że jesteś przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Oznacza to, że dane, które przekazujesz , zostaną użyte w celu stworzenia dla Ciebie odpowiedniego „profilu” i mają na celu zapobieganie oszustwom, dywersyfikację produktów Firmy oraz dobór odpowiednich dla Ciebie materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługują Ci prawa określone poniżej, a my jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć na każde Twoje żądanie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania prośby bez dodatkowych opłat. W przypadku trudności z terminową realizacją takich wniosków, okres ten może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniesz powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od otrzymania przez nas wniosku.

b. Prawo dostępu

Możesz poprosić o informacje na temat danych osobowych, które przetwarzamy i czy je przetwarzamy. Możesz poprosić o dostęp do takich danych.

Prześlemy Ci oświadczenie o przetwarzanych danych osobowych. W przypadku dodatkowych informacji, możemy naliczyć rozsądną opłatę na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, przesyła wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacje są przekazywane, o ile to możliwe, powszechnie stosowaną drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą zażądała innej formy.

c. Prawo do sprostowania

Jeśli przetwarzamy niekompletne lub niepoprawne dane osobowe dotyczące Ciebie, masz prawo do ich poprawienia i uzupełnienia w dowolnym momencie.

d. Prawo do usunięcia

Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

• dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

• wycofujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innych uzasadnionych podstaw do przetwarzania;

• uważasz, że dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.

Pamiętaj, że mogą istnieć inne powody, które mogą uniemożliwić natychmiastowe usunięcie twoich danych, takie jak wypełnienie prawnie uzasadnionych celów, zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami, ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania, toczących się postępowań, ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych itp. Co więcej, zastrzegamy sobie prawo do oceny, w których przypadkach należy całkowicie usunąć twoje dane, a w których zasadnym jest dokonanie ich anonimizacji lub pseudonimizacji, tj. uczynić je niezidentyfikowanymi.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli:

• kwestionujesz dokładność danych osobowych przez okres umożliwiający nam sprawdzenie poprawności danych osobowych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby dane osobowe zostały usunięte i zamiast tego żądasz ograniczenia ich użycia;

• nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga się ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych

• zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione podstawy przetwarzania danych przez Firmę są istotniejsze od uzasadnienia Twojego żądania.

Jeśli zażądasz ograniczenia przetwarzania, poinformujemy Cię przed odwołaniem ograniczenia przetwarzania.

f. Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić nas o przekazanie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie i które mogą być na przykład przesłane do innej instytucji finansowej. Obowiązuje to, o ile:

• przetwarzanie określonych danych opiera się na Twojej zgodzie lub jest związane z zawarciem i realizacją umowy pożyczki pieniężnej;

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

g. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili i z przyczyn związanych z konkretną sytuacją masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, który opiera się na uzasadnionym interesie - podstawy są określone w powyższej tabeli, w tym profilowanie oparte na takich podstawach.

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyn.

h. Prawo do złożenia skargi

Skontaktuj się z nami, jeśli uważasz, że naruszyliśmy obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych podczas przetwarzania Twoich danych, w wyniku czego wpłynęliśmy na Twoje prawa. Oczywiście masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych na następującej stronie internetowej: https://www.uodo.gov.pl


1) "osoba trzecia" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władze publiczne, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego mają przetwarzać dane osobowe (art. 4 § 10 RODO)