Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

od umowy o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card
z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego______________________________
imię i nazwisko Pożyczkobiorcy


______________________________
numer pesel Pożyczkobiorcy


______________________________

adres zamieszkania PożyczkobiorcyEasy Payment Services OOD ( sp. z o.o. ) oddział w Polsce

Adres korespondencyjny:

ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa


Odstąpienie od Umowy AXI CARD

Oświadczam, że zgodnie z art. 58 w zw. z art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) odstępuję od Umowy o wydanie międzynarodowej karty kredytowej z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego

nr______________________________ z dnia_____________________________.

______________________________ ______________________________

Miejscowość i data podpis Kredytobiorcy