Wzór umowy o kartę

Umowa Nr ___________

o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card
z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego

zawarta w dniu ___________ w miejscowości __________ („Umowa”) pomiędzy:

1. Easy Payment Services OOD, instytucją pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, V piętro, (00-515) Warszawa, zwaną dalej KREDYTODAWCĄ,

a

2.____________, numer PESEL ___________, posługującym się dokumentem tożsamości o numerze _______________, wydanym w dniu __________________ przez ___________________ i ważnym do dnia ___________________, zameldowanym pod adresem ________________ i zamieszkałym pod adresem ___________________, telefon______________, e-mail ______________, zwanym dalej KREDYTOBIORCĄ,

STRONY ZAWIERAJĄ NINIEJSZĄ UMOWĘ O WYDANIE MIĘDZYNARODOWEJ KARTY KREDYTOWEJ Z KREDYTEM ODNAWIALNYM I UDZIELENIE LIMITU KREDYTOWEGO W NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

Rozdział I. Definicje

 1. Strona Internetowa – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl.
 2. Trwały Nośnik – jakikolwiek materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Kredytobiorcy przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą, pozwalające na przechowywanie i odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci, takie jak papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci lub dysk twardy na komputerze użytkownika, na którym przechowywana jest wiadomość e-mail.
 3. Bankomat – urządzenie końcowe służące do wypłaty lub wpłaty gotówki, wykonywania usług płatniczych, wykonywania przelewów bankowych pomiędzy rachunkami płatniczymi, celów informacyjnych oraz do wykonywania innych transakcji płatniczych albo transakcji innych niż płatnicze.
 4. POS – urządzenie końcowe (Point of Sale, Point of Service) za pośrednictwem którego są dokonywane płatności za towary i usługi lub wypłata gotówki przy użyciu karty płatniczej.
 5. Wirtualny POS – wyodrębniony logicznie POS (urządzenie końcowe) za pośrednictwem którego są dokonywane przelewy na rachunki płatnicze lub płatności za towary i usługi przez Internet, Bankomat lub telefon cyfrowy przy użyciu karty płatniczej w trybie online.
 6. Umowa o kredyt konsumencki zawarta na odległość - umowa kredytu konsumenckiego zawarta z Kredytobiorcą bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. Poz. 287). Strony zgodnie z niniejszą umową zgadzają się wykorzystywać jako środek komunikacji na odległość e-mail, za pośrednictwem którego wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia i zawarcia Umowy.
 7. Potwierdzenie zawarcia Umowy - oznacza przesyłane Kredytobiorcy przez Kredytodawcę na Trwałym Nośniku potwierdzenie zawarcia każdej poszczególnej Umowy oraz zawierające informacje, o których mowa w art. 30 Ustawy o Kredycie Konsumenckim;
 8. Ustawa o Kredycie Konsumenckim – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 z późn. zm.).
 9. Formularz Informacyjny - oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonego Limitu Kredytowego, przesyłany Kredytobiorcy na Trwałym Nośniku na etapie składania przez Kredytobiorcę wniosku o zawarcie Umowy, jak również po zawarciu Umowy;
 10. Strona/-y – oznacza Kredytodawcę i/lub Kredytobiorcę.

Rozdział II. Przedmiot Umowy

Art. 1. Przed podpisaniem Umowy, Kredytobiorca powinien otrzymać od Kredytodawcy standardowy formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego zawierający informacje wymagane przez Ustawę o Kredycie Konsumenckim oraz powinien zapoznać się z treścią dokumentu i zrozumieć ją, tak aby w sposób świadomy podjąć decyzję o zawarciu Umowy.

Art. 2. (1) Na podstawie niniejszej Umowy Kredytodawca zobowiązuje się udzielić Kredytobiorcy kredytu w maksymalnej kwocie _________ zł („Limit Kredytowy”) w formie przyznania linii kredytowej, z którego można korzystać zgodnie z warunkami opisanymi w art. 3 i 4 Umowy poniżej, a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niego i jego spłaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Limit Kredytowy stanowi całkowitą kwotę kredytu w rozumieniu Ustawy o Kredycie Konsumenckim.

(2) Kredytodawca udostępnia Kredytobiorcy następujący instrument płatniczy: kartę kredytową z wytłoczonym numerem umowy nr _________ („Karta”), numerem Karty i imieniem i nazwiskiem Kredytobiorcy: ___________Karta zostanie wysłana przez Kredytodawcę do Kredytobiorcy w ciągu 2 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy na adres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku o zawarcie Umowy. Karta staje się aktywna po otrzymaniu jej przez Kredytobiorcę i skontaktowaniu się z Kredytodawcą w celu jej aktywacji. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy tj. Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card („Warunki”), które zawierają również tabelę opłat za korzystanie z Karty („Taryfa”).

(3) Karta jest ważna do upływu wskazanej na niej daty ważności. W przypadku wygaśnięcia ważności Karty w trakcie trwania Umowy, Kredytodawca dostarczy nową kartę Kredytobiorcy, a ten zwróci Kredytodawcy Kartę, której ważność wygasła. W celu dostarczenia nowo wydanej karty Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy..

(6) Kredytobiorca oświadcza, że ​​otrzymał przed zawarciem niniejszej Umowy, na trwałym nośniku w formie pliku PDF: (i) Umowę o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, (ii) Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card, (iii) Taryfę, (iv) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego. Kredytobiorca oświadcza, że ​​przeczytał i zapoznał się z treścią i warunkami zawartymi w Umowie zamieszczonej na Stronie Internetowej oraz we wskazanych w powyżej dokumentach i są one dla niego zrozumiałe oraz jasne i wyraża zgodę na ich stosowanie pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą.

Art. 3. (1) Kredytobiorca może korzystać w całości z maksymalnej kwoty Limitu Kredytowego niezwłocznie po aktywacji Karty i wejściu w życie niniejszej Umowy. Po pierwszym skorzystaniu z tej kwoty, Kredytobiorca może korzystać z kwot przekraczających należny kapitał aż do maksymalnej kwoty Limitu Kredytowego w dowolnym momencie w czasie obowiązywania Umowy wskazanym w art. 4 poniżej, pod warunkiem że Karta nie została zablokowana. Kredytobiorca może korzystać z Limitu Kredytowego wyłącznie poprzez dokonywanie transakcji płatniczych za pomocą Karty w sposób opisany w art. 5 (2) poniżej.

(2) Wykorzystana kwota stanowi kwotę wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu Karty do wysokości maksymalnej kwoty Limitu Kredytowego w dowolnym momencie w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, które nie zostały spłacone przez Kredytobiorcę ( „Wykorzystana Kwota”).

(3) Dostępny limit stanowi kwotę Limitu Kredytowego pomniejszonego o Wykorzystaną Kwotę („Dostępny Limit”).

Art. 4. (1) Kredytodawca udziela Kredytobiorcy Limitu Kredytowego na następujących warunkach:

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Okres spłaty jakiegokolwiek wykorzystania Limitu Kredytowego stanowiącego pojedynczą transakcję płatniczą nie może być dłuższy niż jakikolwiek z następujących okresów: 12 miesięcy od daty transakcji, do dokonania której skorzystano z Limitu Kredytowego; Przykład: Jeżeli Kredytobiorca po otrzymaniu i aktywowaniu Karty dokona transakcji w dniu 15 marca korzystając z Limitu Kredytowego, powinien spłacić związane z tym należności wobec Kredytodawcy w ciągu 12 miesięcy, a więc do dnia 15 marca kolejnego roku.
 2. Całkowite zobowiązanie Kredytobiorcy obejmuje, w dowolnym momencie w czasie obowiązywania niniejszej Umowy: Wykorzystaną Kwotę Limitu Kredytowego, należne od niej odsetki, Prowizję za Obsługę Karty, Prowizję za Limit Kredytowy oraz odsetki za opóźnienie, jeżeli są naliczane („Całkowite Zobowiązanie”).
 3. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty co najmniej 15% Limitu Kredytowego, lecz nie więcej niż kwoty Całkowitego Zobowiązania, każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy skorzystał z Limitu Kredytowego („Minimalna Kwota do Zapłaty”). Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty Minimalnej Kwoty do Zapłaty zgodnie ze zdaniem poprzedzającym w okresie rozpoczynającym się pierwszego i kończącym się piątego dnia danego miesiąca („Okres Płatności”).
 4. Rodzaj udzielonego Limitu Kredytowego: odnawialny kredyt konsumencki.
 5. Całkowita kwota do zapłaty (w rozumieniu Ustawy o Kredycie Konsumenckim) przez Kredytobiorcę, obliczona na podstawie założeń podanych w pkt 6 poniżej, jest równa kwocie ________ zł i obejmuje kwotę Limitu Kredytowego oraz całkowity koszt kredytu, obliczony na podstawie założeń podanych w pkt 6 poniżej.
 6. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania („RRSO”) kredytu wynosi 83,54%. RRSO przedstawia całkowity koszt kredytu dla Kredytobiorcy, wyrażony jako wartość procentowa maksymalnej kwoty Limitu Kredytowego w stosunku rocznym. RRSO kredytu oblicza się w chwili zawarcia Umowy, na podstawie następujących założeń:
  1. Kredytobiorca będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;
  2. Kredytobiorca wykorzystał całą kwotę Limitu Kredytowego bezgotówkowo w POS w Polsce pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie zawarcia Umowy i spłacił całość swojego zobowiązania pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wykorzystania tej kwoty;
  3. Odsetki i inne koszty będą naliczane w miarę wykorzystywania i spłaty kwoty Limitu Kredytowego, zgodnie z punktami 6.1 i 6.2 powyżej, a także zgodnie z pozostałymi postanowieniami określonymi w Umowie.

(2) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony. Zawierając niniejszą Umowę, Strony zgadzają się i rozumieją, że udostępnienie Limitu Kredytowego do dyspozycji Kredytobiorcy nie jest równoznaczne z przekazaniem Karty Kredytobiorcy. Kredytodawca aktywuje Kartę zgodnie z procedurą określoną w art. 2 ust. 2 lub art. 33 ust. 2 Umowy.

Rozdział III. Warunki korzystania z kredytu

Art. 5. (1) Maksymalna wysokość Limitu Kredytowego przyznanego na mocy niniejszej Umowy została określona w art. 2 (1) Umowy.

(2) W ramach Limitu Kredytowego Kredytobiorca może pobierać kwoty w gotówce oraz składać zlecenia płatnicze przy użyciu Karty. Karta może być wykorzystywana do (i) transakcji płatniczych i wypłaty gotówki za pośrednictwem Bankomatów; (ii) transakcji płatniczych i wypłaty gotówki za pośrednictwem POS; (iii) transakcji płatniczych za pośrednictwem innych platform elektronicznych – online (płatności internetowe). Zasady wykonywania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu Karty są szczegółowo określone w Warunkach.

Art. 6. (1) Kredytobiorca może w pełni wykorzystać maksymalną kwotę Limitu Kredytowego, o którym mowa w art. 2 (1) niezwłocznie po aktywacji Karty i wejściu w życie niniejszej Umowy.

(2) Kredytobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Kredytodawcy swojego Całkowitego Zobowiązania w ramach Limitu Kredytowego w terminie określonym w art. 4 (1) pkt 3 Umowy. Po wpłacie przynajmniej Minimalnej Kwoty do Zapłaty, Dostępny Limit wzrasta wraz z kwotą spłaconego kapitału.

(3) Kredytobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek transakcji przekraczających kwotę Dostępnego Limitu. W przypadku dokonania takiej transakcji Strony uzgadniają, że kwota takiej transakcji tymczasowo zwiększy maksymalną kwotę Limitu Kredytowego określonego w art. 2 (1) niniejszej Umowy.

(4) Przy dokonywaniu transakcji Kartą Dostępny Limit zostanie obniżony o kwotę transakcji oraz o odpowiednie opłaty i prowizje, jeżeli są one należne zgodnie z Taryfą lub niniejszą Umową.

(5) Kredytobiorca nie ma prawa do dokonywania spłat w innych celach aniżeli spłata Całkowitego Zobowiązania na podstawie niniejszej Umowy.

Art. 7. (1) Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty odsetek naliczanych od Wykorzystanej Kwoty Limitu Kredytowego oraz odsetek za opóźnienie w płatności, jeśli takie zostaną naliczone, w wysokości określonej niniejszą Umową i zgodnie z jej postanowieniami.

(2) Podpisując niniejszą umowę, Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrotu Wykorzystanej Kwoty na rzecz Kredytodawcy wraz z odsetkami bieżącymi zgodnie z art. 10 oraz wszelkimi odsetkami za opóźnienie w płatności zgodnie z art. 14, a także wraz z prowizjami zgodnie z art. 12 oraz zgodnie z art. 13, jeśli takie zostaną naliczone.

Art. 8. Kredytobiorca ponosi opłaty wynikające z korzystania z Karty wyraźnie wymienione w Taryfie, w tym odnoszące się do dokonywanych Kartą transakcji offline przekraczających przyznany limit, których koszty ponosi Kredytobiorca zgodnie z Taryfą.

Art. 9. (1) Kredytobiorca otrzyma od Kredytodawcy miesięczny wyciąg transakcji dokonanych przy użyciu Karty. Wyciąg jest dostępny na spersonalizowanej stronie (koncie osobistym) Kredytobiorcy na następującej stronie internetowej: www.axi-card.pl.

(2) Każdego pierwszego dnia miesiąca Kredytobiorca otrzyma bezpłatnie krótką wiadomość tekstową na wskazany przez siebie numer telefonu, która będzie zawierać informację o kwocie jego Całkowitego Zobowiązania według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. W czasie obowiązywania Umowy Informacja o Całkowitym Zobowiązaniu Kredytobiorcy będzie także dostępna na jego koncie osobistym.

(3) W ciągu dwóch dni od daty aktywacji Karty Kredytobiorca jest zobowiązany do założenia konta osobistego na stronie www.axi-card.pl. Utworzenie konta osobistego odbywa się za pośrednictwem strony www.axi-card.pl. Po załadowaniu Strony Internetowej, pożyczkobiorca powinien wpisać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i kontaktowy numer telefonu w celu utworzenia swojego konta osobistego. Kredytobiorca zobowiązuje się zarejestrować swoją Kartę na swoim koncie osobistym w menu Axi Card, wprowadzając swój numer PESEL i numer umowy (numer umowy jest również wyświetlany w lewym dolnym rogu karty płatniczej) w zakładce menu „Axi Card”.

(4) Kredytobiorca oświadcza, że jest świadomy, że jeśli nie utworzy konta osobistego w sposób opisany w poprzednim akapicie, będzie pozbawiony możliwości uzyskania dostępu do swoich miesięcznych wyciągów z rachunku o transakcjach dokonanych za pomocą Karty, uzyskania aktualnych informacji o każdej transakcji, a także otrzymywania wiadomości od Kredytodawcy, które będą przesyłane na konto osobiste Kredytobiorcy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

(5) Podpisując niniejszą Umowę, Strony uzgadniają, że zgodnie z art. 27 Umowy Kredytodawca będzie miał prawo wysyłać Kredytobiorcy na jego konto osobiste wszelkie zawiadomienia dotyczące wykonania Umowy i używania Karty, w szczególności formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego, informacje o transakcjach, miesięczne wyciągi transakcji przy użyciu Karty, załączniki, zawiadomienia o zablokowaniu Karty, zawiadomienia o zmniejszeniu limitu kredytowego Karty, zawiadomienia o jednostronnej zmianie postanowień Umowy – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne na mocy przepisów ustawowych oraz postanowień Umowy. Kredytobiorca zgadza się na niedostarczanie mu tego rodzaju wyciągów i zawiadomień w formie papierowej w przypadku wysyłania ich na jego konto osobiste. Strony uzgadniają, że wszelkie wyciągi i zawiadomienia skierowane na konto osobiste Kredytobiorcy będą traktowane jako otrzymane przez Kredytobiorcę osobiście. Kredytobiorca zobowiązuje się do regularnego odwiedzania konta osobistego i sprawdzania, czy Kredytodawca nie przesłał nowych wyciągów i zawiadomień. Kredytobiorca zobowiązuje się do przechowywania wszelkich dokumentów przesłanych na jego konto osobiste na Trwałym Nośniku przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą.

Rozdział IV. Odsetki, opłaty i inne należności wynikające z Umowy

Art. 10. Kredytobiorca zobowiązuje się płacić odsetki od Wykorzystanej Kwoty obliczane według stałej rocznej stopy procentowej w wysokości 6,94 %, przy czym stopa odsetek nie może przekroczyć maksymalnej wysokości odsetek określonej w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego. Odsetki za dany miesiąc będą naliczane codziennie poczynając od pierwszego dnia skorzystania z Limitu Kredytowego. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Kredytodawca poinformuje Kredytobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu (informacja zostanie udostępniana Kredytobiorcy poprzez przesłanie tej informacji Kredytobiorcy na Trwałym Nośniku.

Art. 11. (1) Kredytodawca i Kredytobiorca wyraźnie uzgadniają i potwierdzają, że kwoty wszystkich opłat należnych od Kredytobiorcy w związku z korzystaniem środków z Limitu Kredytowego są określone w Taryfie, stanowiącej część Załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. Wymienione tam kwoty będą dodawane do całkowitej Wykorzystanej Kwoty.

(2) Kredytobiorca jest zobowiązany do uiszczenia opłat związanych ze sposobem wykorzystania środków z Limitu Kredytowego, którymi są: a) opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; b) usługa wypłaty gotówki w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego; c) usługa wypłaty gotówki poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; d) zakupy za pomocą usługi Cash back; е) prowizja za nieuzasadnione transakcje.

Art. 12. (1) Niezależnie od opłat wskazanych w art. 11 Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty miesięcznej prowizji za administrację Karty, stanowiącej wynagrodzenie Kredytodawcy, w wysokości 5,25% Wykorzystanej Kwoty według stanu na dany miesiąc („Prowizja za Administrowanie Kartą”), która jest obliczana w stosunku dziennym w wysokości 0,175%. Prowizja za Administrowanie Kartą jest naliczana poczynając od pierwszego dnia skorzystania z Limitu Kredytowego. Prowizja za Administrowanie Kartą jest naliczana, jeżeli Wykorzystana Kwota nie zostanie spłacona przez Kredytobiorcę w całości lub Kredytobiorca nie spłaci przynajmniej Minimalnej Kwoty do Zapłaty należnej za dwa kolejne miesiące lub Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą powstałego zadłużenia.

Art. 13. (1) Niezależnie od opłat wskazanych w art. 11 Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty miesięcznej prowizji za utrzymywanie Limitu Kredytowego, stanowiącej wynagrodzenie Kredytodawcy, w miesięcznej wysokości 10% Wykorzystanej Kwoty według stanu na dany miesiąc („Prowizja za Limit Kredytowy”). Prowizja za Limit Kredytowy naliczana jest pierwszego dnia po upływie Okresu Płatności (tj. szóstego dnia miesiąca). Prowizja za Limit Kredytowy nie jest naliczana, jeżeli Wykorzystana Kwota zostanie spłacona w całości, lub jeżeli Kredytobiorca nie spłaci przynajmniej Minimalnej Kwoty do Zapłaty za dwa kolejne miesiące.

(2) Prowizja za Limit Kredytowy nie jest naliczana za dany miesiąc, jeśli Kredytobiorca spłaci w całości kwotę Całkowitego Zobowiązania przed upływem Okresu Płatności danego miesiąca.

Art. 14. Za każdy dzień, w którym Kredytobiorca pozostaje w opóźnieniu ze spłatą jakichkolwiek kwot wynikających z niniejszej Umowy, Kredytodawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie od tych kwot w wysokości 10,95% rocznie, przy czym stopa odsetek nie może przekroczyć maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie określonej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie jest równa dwukrotności sumy wysokości stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (obecnie 11,2 % w stosunku rocznym). W takim przypadku stopa oprocentowania zgodnie z art. 10 oraz prowizje zgodnie z art. 12 i art. 13 nie będą już naliczane.

Rozdział V. Spłata Limitu Kredytowego

Art. 15. (1) Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części zobowiązań wynikających z Umowy poprzez zapłatę należnych kwot, w tym Wykorzystanej Kwoty, odsetek, wszelkich opłat, prowizji i obciążeń, na jeden z rachunków bankowych Kredytodawcy wskazanych w art. 16 (1). Kredytobiorca powinien wskazać, że płatność jest przeznaczona na wcześniejszą spłatę.

(2) W przypadku skorzystania przez Kredytobiorcę z prawa do wcześniejszej spłaty całości Kredytu, całkowity koszt Kredytu ulega proporcjonalnemu obniżeniu poprzez pomniejszenie go o koszty dotyczące okresu, o który skrócono termin wymagalności Kredytu, chociażby Kredytobiorca poniósł je przed tą spłatą. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio jeżeli Kredytobiorca dokonał wcześniejszej spłaty części Kredytu. Jeżeli Kredytobiorca dokonał wcześniejszej spłaty Kredytu w całości, Kredytodawca dokona rozliczenia wszelkich należnych kwot w terminie 14 dni od dnia wcześniejszej spłaty, w szczególności poprzez zwrot nadpłaconych kwot na rachunek bankowy Kredytobiorcy.

(3) W przypadku, gdy po spłacie Kredytu przez Kredytobiorcę zostaną potwierdzone nadpłacone kwoty, Kredytodawca dokona zwrotu wszelkich należnych kwot w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Klienta pisemnego wniosku (adres kontaktowy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, Polska) lub elektronicznego (adres e-mail: help@axi-card.pl) z uwzględnieniem danych rachunku bankowego Klienta, na które należy dokonać zwrotu.

Art. 16. (1) Spłaty Limitu Kredytowego wraz ze wszelkimi odsetkami i opłatami dokonuje się na następujące rachunki bankowe:

Numer Konta: ____________

BANK: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.

(2) Wszelkie opłaty i obciążenia z tytułu realizacji przelewów bankowych nałożone na Kredytobiorcę przez jego bank ponosi Kredytobiorca zgodnie z obowiązującymi taryfami opłat za usługi danego banku.

(3) Płatność uważa się za dokonaną w dniu, w którym kwota została uznana na rachunku bankowym Kredytodawcy.

(4) Kredytodawca będzie zaliczał na poczet swoich należności otrzymane od Kredytobiorcy wpłaty w następującej kolejności:

1. odsetki za opóźnienie wynikające z art. 14 Umowy, o ile zostały naliczone; 2. Prowizja za Limit Kredytowy wynikająca z art. 13, o ile została naliczona; 3. Prowizja za Administrowanie Kartą wynikająca z art. 12 (1), o ile została naliczona; 4. odsetki wynikające z art. 10 Umowy; 5. inne opłaty i obciążenia wynikające z Umowy; 6. kwota kapitału Wykorzystanej Kwoty kredytu.

Rozdział VI. Zdarzenia związane z niewykonaniem zobowiązań umownych

Art. 17. (1) Za istotne naruszenie Umowy przez Kredytobiorcę będą uznawane w szczególności:

 1. niezapłacenie przez Kredytobiorcę Minimalnej Kwoty Kredytu w terminie zgodnie z art. 4 (1) pkt 3 powyżej;
 2. wykonywanie nieautoryzowanych lub oszukańczych transakcji bankowych przez Kredytobiorcę;
 3. przekroczenie Limitu Kredytowego udzielonego przez Kredytodawcę.

(2) Kredytodawca powiadomi Kredytobiorcę w sposób wskazany w art. 27 Umowy o wystąpieniu istotnego naruszenia Umowy. Jeżeli takie naruszenie nie zostanie usunięte w terminie wskazanym przez Kredytodawcę w tym powiadomieniu, Kredytodawca ma prawo:

 1. zawiesić prawo Kredytobiorcy do korzystania z Limitu Kredytowego, o ile dostępne jest saldo; lub
 2. zmniejszyć maksymalny Limit Kredytowy Karty maksymalnie o 70% (siedemdziesiąt procent) jego wysokości lub anulować Limit Kredytowy lub niewykorzystany Limit Kredytowy – w takim przypadku Kredytobiorca nie będzie uprawniony do korzystania z Limitu Kredytowego; lub
 3. tymczasowo albo na stałe zablokować Kartę.

(3) Niewykonanie przez Kredytobiorcę zobowiązań w zakresie płatności zgodnie z niniejszą Umową może mieć dla niego negatywne skutki, ponieważ Kredytodawca będzie uprawniony do:

 1. przekazania informacji o zobowiązaniach Kredytobiorcy do: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.) i Ustawą o Kredycie Konsumenckim, a także do CRIF Services sp. z o.o., zgodnie z wewnętrznymi zasadami tych podmiotów dotyczącymi przekazywania informacji, co może mieć wpływ na zdolność kredytową Kredytobiorcy;
 2. windykacji należności od Kredytobiorcy, w szczególności poprzez wysyłanie zawiadomień przez SMS, e-mail, telefonicznie, listownie oraz na konto osobiste Kredytobiorcy na stronie internetowej Kredytodawcy, a także poprzez korzystanie z usług osób trzecich w celu ściągnięcia długu;
 3. dochodzenia swoich roszczeń wobec Kredytobiorcy przed sądem, co może wiązać się z obciążeniem Kredytobiorcy kosztami sądowymi oraz kosztami egzekucji;
 4. naliczania odsetek za opóźnienie zgodnie z art. 14;
 5. ograniczenia lub anulowania możliwości korzystania przez Kredytobiorcę z Limitu Kredytowego zgodnie z art.17 (2).

Rozdział VII. Prawa i Obowiązki Stron

Art. 18. Kredytodawca ma prawo: 1. żądać od Kredytobiorcy wykonania w całości wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy; 2. żądać od Kredytobiorcy posiadanych przez niego dokumentów w celu weryfikacji informacji związanych z administrowaniem kredytem; 3. w każdym czasie przelać swoje prawa wynikające z Umowy na osobę trzecią, zgodnie z postanowieniami art. 31 Umowy; 4. kontaktować się z Kredytobiorcą telefonicznie, wysyłać mu nagrania połączeń telefonicznych, wysyłać mu e-maile, listy i inne powiadomienia w celu zawiadomienia go o naruszeniu w przypadku, gdy Kredytobiorca nie wykona któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy; 5. w przypadku, gdy Kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku spłaty należnych kwot, Kredytodawca będzie uprawniony do podjęcia wszelkich czynności dozwolonych przez prawo w celu uzyskania zaspokojenia swojej wierzytelności.

Art. 19. Kredytobiorca zobowiązuje się: 1. spłacać Kredytodawcy Limit Kredytowy wraz z uzgodnionymi odsetkami i opłatami, jeśli występują, w ustalonych terminach; 2. przestrzegać terminów płatności swoich zobowiązań do zapłaty wynikających z Umowy; 3. niezwłocznie powiadomić Kredytodawcę o wszelkich istotnych zmianach okoliczności, które były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu i co do których Kredytobiorca dostarczył szczegółowych informacji w niniejszej Umowie, w szczególności o zmianie adresu Kredytobiorcy i innych informacji dotyczących jego osoby, w tym numerów telefonów kontaktowych i adresów e-mail.

Art. 20. Kredytobiorca ma prawo:

 1. do otrzymywania od Kredytodawcy nieodpłatnie, w każdym czasie w trakcie obowiązywania Umowy, zestawienia w formie harmonogramu spłaty zawierającego informacje o dokonanych i przyszłych płatnościach. Harmonogram spłaty wskazuje należne płatności i zasady ich dokonywania. Harmonogram spłaty zawiera również wszystkie informacje wymagane na mocy Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Aby otrzymać harmonogram spłaty, Kredytobiorca powinien zgłosić takie żądanie;
 2. do odstąpienia od zawartej Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie stosownego oświadczenia Kredytodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania Karty. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie otrzyma Karty i niniejsza Umowa została zawarta, okres 14 dni liczony jest od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Do zachowania terminu wystarczy, aby Kredytobiorca przesłał oświadczenie o odstąpieniu na adres Kredytodawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, Polska. Jeżeli Kredytobiorca skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, będzie on zobowiązany do spłaty Kredytodawcy Wykorzystanej Kwoty i odsetek należnych za okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia spłaty kwoty kapitału kredytu niezwłocznie, nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od wysłania do Kredytodawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Odsetki naliczane są na podstawie stopy odsetek uzgodnionej w Umowie oraz kwota odsetek jest obliczana na podstawie Wykorzystanej Kwoty. Kwota odsetek należnych za każdy dzień, z zastrzeżeniem założeń, iż Kredytobiorca wykorzysta całkowitą kwotę Limitu Kredytowego wynosi ________ zł. W przypadku skorzystania przez Kredytobiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Kredytobiorca nie ponosi żadnych innych kosztów w związku ze skorzystaniem z prawa do odstąpienia;
 3. do skorzystania z pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów prowadzonego przez Rzecznika Finansowego – więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rf.gov.pl/polubowne.

Art. 21. (1) Kredytobiorca ma prawo złożyć reklamację w dowolny z następujących sposobów:

 1. w formie pisemnej – wysyłając reklamację pocztą na adres biura Kredytodawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, Polska lub doręczając skargę osobiście w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;
 2. ustnie – kontaktując się z biurem obsługi klienta Kredytodawcy pod numerem +48 22 270 70 30 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;
 3. elektronicznie – przez stronę Kredytodawcy dostępną pod adresem: www.axi-card.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres help@axi-card.pl.

(2) Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamacje Kredytobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli stopień skomplikowania sprawy uniemożliwia Kredytodawcy dotrzymanie tego terminu, Kredytodawca wyjaśni Kredytobiorcy przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

(3) Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamację Kredytobiorcy w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Kredytobiorcą, za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres wskazany przez Kredytobiorcę lub pocztą elektroniczną.

(4) Kredytobiorca może również skorzystać, w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Kredytodawcą a Kredytobiorcą z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR służy pozasądowemu rozwiazywaniu sporów droga elektroniczną.

Rozdział VIII. Rozwiązanie Umowy

Art. 22. Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami art. 23(1) Umowy, z zastrzeżeniem spłaty przez Kredytobiorcę Całkowitego Zobowiązania i wszelkich innych należnych płatności wynikających z Umowy albo przed tą datą na skutek pisemnego wypowiedzenia przez Kredytobiorcę po spłaceniu przez niego wszystkich należnych kwot wynikających z Umowy.

Art. 23. (1) Umowa ulega rozwiązaniu również:

 1. na mocy zgodnego oświadczenia Stron złożonego na Trwałym Nośniku w takiej samej formie jaka została zastrzeżona dla zawarcia niniejszej Umowy;
 2. w przypadku śmierci Kredytobiorcy, w dniu złożenia Kredytodawcy przez jego następców prawnych oświadczenia wraz z aktem zgonu lub odpisem prawomocnego orzeczenia sądu o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu Kredytobiorcy;
 3. w przypadku likwidacji Kredytodawcy bez następstwa prawnego;
 4. w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Umowy;
 5. bez wypowiedzenia przez Kredytodawcę, w przypadku gdy Kredytobiorca nie wykonuje wymagalnych zobowiązań lub naruszył istotne zobowiązania wynikające z Umowy;
 6. za jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem Kredytobiorcy wysłanym na adres biura Kredytodawcy lub wysłanym za pomocą wiadomości e-mail na adres: help@axi-card.pl;
 7. za dwumiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem Kredytodawcy wysłanym na adres Kredytobiorcy podany w niniejszej Umowie lub wysłanym za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail Kredytobiorcy podany we wniosku o zawarcie Umowy;
 8. w razie złożenia przez Kredytobiorcę sprzeciwu lub wypowiedzenia w przypadku zmiany Taryfy przez Kredytodawcę zgodnie z art. 11 (2), na zasadach tam określonych.

(2) Niezależnie od podstawy wypowiedzenia niniejszej umowy Kredytobiorca jest zobowiązany w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy zwrócić Kartę Kredytodawcy, przesyłając ją listem poleconym do biura Kredytodawcy na następujący adres: ul. Żurawia 22, piętro V, lok. 502, 00-515 Warszawa. W przypadku niewykonania zobowiązania określonego w niniejszej Umowie, Kredytobiorca zapłaci Kredytodawcy karę pieniężną w wysokości 5 (pięciu) złotych za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 200 (dwieście) złotych.

(3) Niezależnie od przyczyny rozwiązania Umowy, Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić całkowitą kwotę Wykorzystanej Kwoty Limitu Kredytowego, odsetki naliczone zgodnie ze stopą określoną w art. 10 Umowy według stanu na dzień rozwiązania, odsetki za opóźnienie zgodnie z art. 14 Umowy, Prowizję za Administrowanie Kartą zgodnie z art. 12 oraz Prowizję za Limit Kredytowy zgodnie z art. 13 Umowy, o ile zostały one naliczone.

(4) Niniejsza Umowa wiąże Strony do momentu całkowitego wykonania wszystkich zobowiązań Kredytobiorcy do zapłaty oraz zwrotu wszystkich zobowiązań Kredytobiorcy, niezależnie od metody spłaty (w zależności od zachowania Kredytobiorcy, poprzez polubowną spłatę lub poprzez egzekucję).

(5) Po rozwiązaniu Umowy Kredytodawca przekaże nieodpłatnie Kredytobiorcy dokument poświadczający rozliczenie przez strony wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy albo wskazujący na niewykonanie określonych obowiązków umownych.

Rozdział IX. Szczególne zasady dotyczące danych osobowych

Art. 24. (1) Kredytobiorca oświadcza, że ​​przed podpisaniem niniejszej Umowy, w momencie składania wniosku o kredyt objęty niniejszą Umową, Kredytodawca zapewnił mu, zarówno poprzez Politykę Prywatności opublikowaną na stronie internetowej Kredytodawcy www.axi-card.pl jak i telefonicznie pod numerem +48 (22) 270 70 30, możliwość zapoznania się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Kredytodawcę oraz prawami przysługującymi Kredytobiorcy jako osobie, której dane dotyczą, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zawierającymi szczegółowe informacje o sposobach, celach i czasie przetwarzania jego danych osobowych. Kredytobiorca oświadcza, że ​​jest świadomy, iż może w każdej chwili ponownie zapoznać się ze swoimi prawami jako osoby, której dane dotyczą, wchodząc na stronę internetową Kredytodawcy www.axi-card.pl, dzwoniąc pod numer + 48 (22) 270 70 30 lub wysyłając e-mail na adres dpo@easyps.bg.

(2) Strony niniejszym potwierdzają, że wykonanie niniejszej Umowy nie wymaga gromadzenia i przetwarzania szerszych/innych danych osobowych Kredytobiorcy niż dane już zgromadzone na podstawie niniejszej Umowy. Rodzaj danych osobowych zebranych w dniu złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o kredyt jest wymieniony w Polityce Prywatności udostępnionej Kredytobiorcy zarówno na stronie internetowej Kredytodawcy, jak również telefonicznie, jak wskazano powyżej.

(3) Easy Payment Services OOD zobowiązuje się przetwarzać, przechowywać i ujawniać dane osobowe Kredytobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, z chwilą złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o udzielenie kredytu.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

Art. 25. Jeżeli Kredytobiorca spłacił wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i otrzymał od Kredytodawcy bezpłatnie potwierdzenie o braku zobowiązań, a Umowa została rozwiązana, to za wydanie na żądanie Kredytobiorcy każdego kolejnego potwierdzenia o braku zobowiązań lub potwierdzenia anulowania karty wydawanego musi on uiścić na rzecz Kredytodawcy opłatę w wysokości 30 (trzydziestu) PLN, w tym VAT, płatną przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A.: 85160014621832015380000001. Kredytobiorca otrzyma potwierdzenie po okazaniu zlecenia płatniczego / pokwitowania za wniesioną opłatę.

Art. 26. (1) Niniejsza Umowa może być zmieniona za zgodnym porozumieniem Stron wyrażonym w formie dokumentowej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. (3),(4) oraz (5) niniejszego artykułu poniżej.

(2) Kredytobiorca zostanie zawiadomiony o każdej propozycji zmiany Umowy co najmniej na dwa miesiące przed planowym dniem wejścia w życie zmian, w dowolny ze sposobów określonych w art. 27. W takim przypadku Kredytobiorca powinien w terminie 15 dni poinformować Kredytodawcę, czy wyraża zgodę na nowe postanowienia. Jeżeli Kredytobiorca nie poinformuje Kredytodawcy, czy zgadza się na zmienione postanowienia, Umowa nie ulega zmianie. Postanowienia tego artykułu nie znajdują zastosowania w przypadku uzgodnienia przez strony zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego jej postanowienia. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym w aneksie, a jeśli nie wskazano takiego terminu – w dniu zawarcia aneksu przez Strony.

(3) Zmiana wysokości Limitu Kredytowego możliwa jest również na podstawie wniosku Kredytobiorcy lub propozycji Kredytodawcy, złożonych w dowolny ze sposobów określonych w art. 27, przy czym zarówno wniosek Kredytobiorcy, jak i propozycja Kredytodawcy zostaną utrwalone przez Kredytodawcę na Trwałym Nośniku. Dla skuteczności zmiany Limitu Kredytowego wymagane będzie potwierdzenie przez Kredytobiorcę treści aneksu do niniejszej Umowy zawierającego zmianę wysokości Limitu Kredytowego. Potwierdzenie aneksu, o którym mowa powyżej następować będzie w ten sposób, że po przesłaniu przez Kredytodawcę aneksu na Trwałym Nośniku, Kredytobiorca w nieprzekraczalnym terminie 7 dni potwierdzi na Trwałym Nośniku wolę zawarcia aneksu. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, możliwość potwierdzenia Aneksu wygasa, a zmiana Limitu Kredytowego nie dochodzi do skutku.

(4) Zmiana wysokości Limitu Kredytowego możliwa jest również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie). W takim przypadku Kredytodawca utrwali wszelkie oświadczenia złożone przez Kredytobiorcę, w tym oświadczenie woli dotyczące zawarcia aneksu i będzie je przechowywać przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym stosunki gospodarcze z klientem zostały zakończone. W przypadku, gdy do zmiany wysokości Limitu Kredytowego w trybie opisanym w niniejszym ust. 4 dochodzi z inicjatywy Kredytodawcy, dla skuteczności zmiany Limitu Kredytowego konieczne będzie potwierdzenie aneksu przez Kredytobiorcę, stosownie do treści ust. 3 powyżej. Niezależnie od powyższego, każdorazowa zmiana Limitu Kredytowego potwierdzona zostanie przez Kredytodawcę na Trwałym Nośniku.

(5) Zmiana niniejszej Umowy w innym zakresie niż określony ust. 3 oraz ust. 4 powyżej możliwa jest na podstawie wniosku Kredytobiorcy lub propozycji Kredytodawcy, złożonych w dowolny ze sposobów określonych w art. 27, przy czym zarówno wniosek Kredytobiorcy, jak i propozycja Kredytodawcy zostaną utrwalone przez Kredytodawcę. Dla skuteczności zmiany niniejszej Umowy w innym zakresie niż określony ust. 3 oraz ust. 4 powyżej wymagane będzie potwierdzenie przez Kredytobiorcę treści aneksu do niniejszej Umowy zawierającego zmianę Umowy. Potwierdzenie aneksu, o którym mowa powyżej następować będzie w ten sposób, że po przesłaniu przez Kredytodawcę aneksu na Trwałym Nośniku, Kredytobiorca w nieprzekraczalnym terminie 7 dni potwierdzi na Trwałym Nośniku wolę zawarcia aneksu. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, możliwość potwierdzenia Aneksu wygasa, a zmiana Umowy nie dochodzi do skutku.

Art. 27. (1) O ile z przepisów prawa nie wynikają odmienne wymagania, wszelkie pisma, zawiadomienia, korespondencja lub inne dokumenty wymieniane między stronami uważa się za prawidłowo doręczone drugiej stronie, jeśli zostały doręczone na adres korespondencyjny, wysłane za pośrednictwem SMS na numer telefonu kontaktowego, wysłane e-mailem lub wysłane na konto osobiste Kredytobiorcy, zgodnie z Umową. Kredytodawca może również wysyłać wiadomości do Kredytobiorcy na jego konto osobiste, a także powiadamiać go o zmianach dotyczących innych Kredytobiorców poprzez następującą stronę internetową: www.axi-card.pl.

(2) Kredytobiorca zobowiązuje się do zawiadomienia Kredytodawcy na piśmie lub w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail na adres: help@axi-card.pl, o każdym przypadku zmiany danych, o których mowa w pkt 1 powyżej, w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zaistnienia tej zmiany.

Art. 28. Wszelkie spory między stronami dotyczące interpretacji lub wykonania niniejszej Umowy lub związane z interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozwiązane poprzez negocjacje i wzajemne porozumienie pomiędzy Stronami. Wszelkie spory wynikające z Umowy Kredytu, które nie zostaną rozstrzygnięte w ramach uzgodnień stron zostaną przekazane do rozpoznania właściwemu sądowi.

Art. 29. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa). Kredytodawca podlega również nadzorowi Narodowego Banku Bułgarii.

Art. 30. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i należy ją interpretować oraz rozstrzygać związane z nią spory zgodnie z prawem polskim.

Art. 31. Kredytodawcy przysługuje prawo do przeniesienia na osobę trzecią wszelkich jego praw wynikających z niniejszej Umowy. Kredytodawca zawiadomi Kredytobiorcę o cesji praw wynikających z niniejszej Umowy listownie za potwierdzeniem odbioru.

Art. 32. Kredytobiorca oświadcza, że zrozumiał i wyraźnie zaakceptował treść każdego postanowienia niniejszego artykułu oraz artykułów w nim przywołanych, w szczególności:

 1. prawa Kredytodawcy do zablokowania Karty lub do zmniejszenia maksymalnego Limitu Kredytowego Karty maksymalnie o 70% (siedemdziesiąt procent) jego wysokości w przypadku zaistnienia którejkolwiek sytuacji wskazanej w Rozdziale VI powyżej;
 2. uzgodnienia w sprawie kolejności zaliczania płatności na poczet należności Kredytodawcy w odniesieniu do wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, zgodnie z art. 16 (4) powyżej;
 3. prawa Kredytodawcy do przeniesienia jego praw wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią zgodnie z art. 31 powyżej, bez konieczności uzyskania zgody Kredytobiorcy;
 4. zastosowanie prawa polskiego jako prawa właściwego dla niniejszej Umowy, zgodnie z art. 30 powyżej.

Art. 33. (1) Kredytobiorca zrozumiał i wyraźnie potwierdził, że w przypadku, gdy po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej i otrzymaniu niniejszej Umowy, wyraża on wolę zawarcia Umowy nie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lecz w formie papierowej, w takiej sytuacji definicje wskazane w Rozdziale I pkt. 6 i 7 Umowy nie mają zastosowania. W takim przypadku Umowa zostanie zawarta w formie papierowej przez obie Strony, które złożą na niej swoje podpisy, a Kredytodawca prześle Umowę wraz z załącznikami do Kredytobiorcy za pośrednictwem kuriera w celu jej podpisania.

(2) W przypadku, gdy Kredytobiorca zdecyduje się zawrzeć Umowę w formie papierowej, wówczas akceptuje, że aktywacja Karty nastąpi w inny sposób niż wskazany w art. 2 ust. 2 Umowy po otrzymaniu przez Kredytodawcę podpisanej przez niego Umowy i ten ostatni sprawdzi, czy Umowa została poprawnie zawarta i podpisana przez Kredytobiorcę. Jeżeli Kredytobiorca prawidłowo podpiszę Umowę, Kredytodawca aktywuje Kartę. W celu aktywacji Karty w takim przypadku Kredytobiorca otrzyma SMS na swój numer telefonu komórkowego podany we wniosku.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, na warunkach określonych w Umowie.

W imieniu Kredytodawcy: Kredytobiorca:

Easy Payment Services OOD

Podpis: (________________) Podpis (_________________)