Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

I. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

1. Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:

Easy Payment Services OOD, , wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059

2. Adres: (siedziba)

Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, biura 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria, adres do korespondencji: Easy Payment Services OOD ( Oddział w Polsce ) sp. z o.o. ul. Żurawia 22 piętro V, 00-515 Warszawa

3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

+48 (22) 270 70 30

4. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

help@axi-card.pl

5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

6. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.axi-card.pl

Jeśli dotyczy

7. Jeśli dotyczy Pośrednik kredytowy:

Dane identyfikacyjne: Nie dotyczy

8. Adres: (siedziba)

Nie dotyczy

9. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

10. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

11. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

12. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

II. Opis głównych cech kredytu

1. Rodzaj kredytu

Limit zadłużenia na karcie kredytowej, dalej zwany Kartą, przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny.

2. Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione.

………………. zł

3. Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Kredytodawca wypłaci kwotę pożyczki po otrzymaniu prawidłowo podpisanych dokumentów związanych z kartą kredytową Axi Card oraz po aktywacji karty przez Pożyczkobiorcę

4. Czas obowiązywania umowy

5 lat od daty podpisania umowy

5. Zasady i terminy spłaty kredytu

'- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

Jesteś zobowiązany spłacać kwotę nie mniejszą niż 15% zaakceptowanego limitu kredytowego. Wysokość kwoty minimalnej oraz termin jej spłaty podawana jest na wyciągu.

Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada po 12 miesiącach od daty wypłaty kredytu.

- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu konsumenckiego: nie dotyczy

- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: W pierwszej kolejności spłacasz kwotę odsetek za opóźnienie, prowizję za limit kredytowy, odsetki umowne, prowizje za wypłatę z bankomatów, usługi cash advance i cashback, kwotę należności głównej. Kolejność zaliczania wpłat nie ulega zmianie w trakcie trwania Umowy i nie zależy od stopy oprocentowania Kredytu. Będziesz spłacać kredyt za pośrednictwem rachunku wskazanego w Umowie.

6. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

Całkowity koszt kredytu jest obliczany przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystał poprzez transakcje bezgotówkowe całkowitą kwotę Limitu Kredytowego przy użyciu POS w Polsce pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca przypadającego po dniu zawarcia Umowy i spłacił wszystkie swoje zobowiązania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy piątego dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca, następującego po dniu wykorzystania Limitu Kredytowego.

7. Jeśli dotyczy

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

- opis towaru lub usługi:

- cena:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy.

8. Jeśli dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

- rodzaj zabezpieczenia kredytu: brak zabezpieczeń

9. Jeśli dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

III. Koszty kredytu

1. Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

'- stopa oprocentowania kredytu: 9,00 % w stosunku rocznym

- wszystkie stopy procentowe w czasie trwania umowy: (Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy oprocentowania w danych okresach obowiązywania umowy)

9.00% w stosunku rocznym

Wysokość oprocentowania kredytu została podana na dzień udzielenia informacji.

2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

87.26%

Reprezentatywny przykład: Całkowity koszt kredytu jest obliczany przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystał poprzez transakcje bezgotówkowe całkowitą kwotę Limitu Kredytowego przy użyciu POS w Polsce pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca przypadającego po dniu zawarcia Umowy i spłacił wszystkie swoje zobowiązania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy piątego dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca, następującego po dniu wykorzystania Limitu Kredytowego.

Założenia jakie przyjęto do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

Kredytodawca wylicza RRSO z zastosowaniem wzoru matematycznego wskazanego w załączniku nr 4 do ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Bank do wyliczeń przyjmuje całkowitą kwotę kredytu wskazaną w części „Opis głównych cech kredytu”, do całkowitego kosztu kredytu wlicza wszystkie koszty ponoszone w związku z Umową, uwzględniając oprocentowanie nominalne kredytu na dzień przekazania informacji, przy założeniu, że całkowita kwota wypłacona od razu, w formie transakcji bezgotówkowej, co miesiąc następuje spłata kwoty minimalnej wskazanej na wyciągu, a całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami, naliczonymi opłatami i prowizjami nastąpiła po 12 miesiącach od daty jego wypłaty.

Faktyczny koszt Kredytu, który poniesiesz oraz wysokość RRSO zależy od sposobu wypłaty Kredytu, sposobu, w jaki będziesz korzystał z Kredytu oraz terminów jego spłaty.

3. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy, Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględniane w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

'- obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: brak obowiązku

- rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt: nie dotyczy

- obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: brak obowiązku

- rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: nie dotyczy

4. Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

5. Jeśli dotyczy

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

6. Jeśli dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np.karty kredytowej)*

'- opłata za wydanie karty 0.00 zł

- prowizja od wypłaty w bankomatach na terenie Polski 0.00 zł

- prowizja od wypłaty w bankomatach za granicą (w krajach Unii Europejskiej) 8.00 zł

- prowizja od wypłaty w bankomatach poza granicami Unii Europejskiej 14 zł

- usługa Cash advance na terenie Polski 8.00 zł

- usługa Cash advance poza granicami Polski 1,00% (min. 25 zł)

- zmiana numeru PIN 0.00 zł

- wyciąg z konta w bankomacie 0.00 zł

- zakupy z usługą Cash back 2.50 zł

7. Jeśli dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Opłata za administrowanie kartą – 5.25% w skali miesięcznej (0.175% dziennie) od wykorzystanej kwoty kredytu i kwoty kredytu pozostałego do spłaty. Opłata za administrowanie kartą jest naliczana tylko jeśli nastąpiło użycie jakiejkolwiek kwoty kredytu.

Prowizja za limit kredytowy - 10% w skali miesięcznej naliczana jako procent kwoty wykorzystanej i pozostałej do spłaty.

8. Jeśli dotyczy

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Kredytobiorca zostanie zawiadomiony o każdej propozycji zmiany Umowy co najmniej na dwa miesiące przed planowym dniem wejścia w życie zmian. W takim przypadku Kredytobiorca powinien w terminie 15 dni poinformować Kredytodawcę, czy wyraża zgodę na nowe postanowienia. Jeżeli Kredytobiorca nie poinformuje Kredytodawcy, czy zgadza się na zmienione postanowienia, Umowa nie ulega zmianie. Postanowienia tego artykułu nie znajdują zastosowania w przypadku uzgodnienia przez strony zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego jej postanowienia. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym w aneksie, a jeśli nie wskazano takiego terminu – w dniu podpisania aneksu przez strony.

9. Jeśli dotyczy

Opłaty notarialne*

Brak opłat

10. Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudniać otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

'- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: brak opłat

- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: Oprocentowanie należności przeterminowanych jest zmienne. Na dzień udzielenia informacji wynosi 11.88 % w skali roku. Oprocentowanie to zmieni się wraz ze zmianą wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie o ile wysokość odsetek maksymalnych ulegnie przekroczy 11.88%.

- Niespłacenie kredytu lub jego części w ustalonym terminie może skutkować również:

1) wypowiedzeniem umowy kredytu

2) sprzedażą wierzytelności do podmiotu zewnętrznego

3) przekazaniem Twoich danych osobowych oraz informacji innym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działania windykacyjne,

4) wszczęciem przez Kredytodawcę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

IV. Inne ważne informacje:

1. Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Tak

2. Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Tak o ile przewidziano w umowie - prowizja za spłatę kredytu przed terminem oraz sposób jej ustalania: Nie dotyczy

3. Jeśli dotyczy

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w Umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty: Brak kosztów

4. Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/ła Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (02-679),

2. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Plac Bankowy 2 (00-095),

3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),

4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77A (02-679),

5. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476),

6. Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl).

5. Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy

6 Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

Jeśli dotyczy

V. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

Nie dotyczy

1. Jeśli dotyczy

Kredytodawca/ w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*

Easy Payment Services OOD

2. Adres: (siedziba)

Jawaharlar Nehru, piętro 2, biura 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria

adres do korespondencji: Easy Payment Services OOD ( Oddział w Polsce ) sp. z o.o. ul. Żurawia 22 piętro V, 00-515 Warszawa

3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

+48 (22) 270 70 30

4. Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

help@axi-card.pl

5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy.

6. Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.axi-card.pl

7. Jeśli dotyczy Rejestr*

8. Jeśli dotyczy - Organ nadzoru*

Bułgarski Narodowy Bank

b) dane dotyczące umowy

1. Odstąpienie od umowy*

'- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od Umowy: Tak

- sposób odstąpienia od Umowy: poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

- adres, na który należy przekazać oświadczenie o odstąpieniu od umowy: na adres wskazany w danych identyfikacyjnych. Oświadczenie można wysłać pocztą lub złożyć w placówce Kredytodawcy lub wysłać e-mailem

- termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy: 14 dni od daty zawarcia Umowy

- skutki nieskorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy: będziesz zobowiązany do spłaty Kredytu na warunkach określonych w Umowie. W celu rozwiązania Umowy musisz złożyć wypowiedzenie Umowy na zasadach w niej opisanych

W powiadomieniu należy wskazać imię, nazwisko, numer PESEL Pożyczkobiorcy, numer i datę pożyczki.

2. Jeśli dotyczy - Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Nie dotyczy

3. Jeśli dotyczy

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

Polskie

4. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

Wskazanie właściwego postanowienia Umowy:

Do zawarcia oraz wykonywania Umowy stosuje się prawo polskie.

5. Jeśli dotyczy

Język umowy/ język komunikacji *

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania Umowy zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Pożyczkobiorca ma prawo złożyć reklamację do Kredytodawcy w trybie opisanym w Umowie o Wydanie międzynarodowej karty kredytowej. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, Pożyczkobiorca może: a) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348), b) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany (Pożyczkodawca) i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

*Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.