Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

I. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

1. Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:

Easy Payment Services OOD, wpisana do Bułgarskiego rejestru spółek pod numerem 204112059

2. Adres: (siedziba)

28 Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, biura 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria. Adres do korespondencji: Easy Payment Services OOD (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, ul. Żurawia 22 piętro V, 00-515 Warszawa.

3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

+48 (22) 270 70 30

4. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

help@axi-card.pl

5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

6. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.axi-card.pl

7. Jeśli dotyczy Pośrednik kredytowy:

Nie dotyczy

8. Adres: (siedziba)

Nie dotyczy

9. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

10. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

11. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

12. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

II. Opis głównych cech kredytu

1. Rodzaj kredytu

Kredyt odnawialny w ramach limitu kredytowego na karcie kredytowej Axi Card

2. Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione.

_________ zł

3. Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Limit kredytowy może być w pełni wykorzystany przy użyciu instrumentu płatniczego - płatności kartą kredytową, poprzez wypłatę gotówki i/lub dokonywanie transakcji płatniczych. Limit kredytowy Kredytobiorca może w pełni wykorzystać po zawarciu umowy o kartę kredytową i aktywacji karty kredytowej.

4. Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania przez Kredytobiorcę lub Kredytodawcę zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy.

5. Zasady i terminy spłaty kredytu

- Minimalna Kwota do Spłaty - 15% wysokości Limitu Kredytowego

- Kwota miesięcznego zobowiązania - wysokość miesięcznego zobowiązania na każdy ostatni dzień miesiąca jest określana jako suma następujących kwot: wykorzystana kwota limitu kredytowego, naliczone od niego oprocentowanie, prowizja za zarządzanie kartą, prowizja za limit kredytowy oraz odsetki karne za zwłokę, jeśli takie są naliczone.

- Okres składkowy/częstotliwość płatności: co miesiąc, w którym Kredytobiorca korzysta z przyznanego mu kredytu.

- Okres spłaty/data spłaty miesięcznego zobowiązania: 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredyt został wykorzystany, jeżeli do tego dnia Kredytobiorca nie spłacił w pełni swoich zobowiązań wobec Kredytodawcy. Całkowite zobowiązanie należy spłacić w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego wykorzystania środków.

- Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: wpłacane kwoty zostaną zaliczone w kolejności na poczet kwoty odsetek za opóźnienie, prowizja za limit kredytowy, odsetki umowne, prowizja za wypłatę z bankomatów, usługi cash advance i cashback, kwota należności głównej.

6. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

____________ zł

Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wskazana powyżej obejmuje kwotę Limitu Kredytowego i całkowity kosztu udzielonego kredytu obliczonego na podstawie założeń wskazanych w pkt. III ppkt. 2 poniżej.

7. Jeśli dotyczy

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

- opis towaru lub usługi:

- cena:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

8. Jeśli dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

Nie dotyczy

9. Jeśli dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

III. Koszty kredytu

1. Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

Stała roczna stopa procentowa: 6.94 %

2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

Roczna stopa procentowa: 83.54%

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi Card:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł za pomocą transakcji bezgotówkowych, pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za korzystanie z karty 89,25 zł).

Założenia do wyliczenia Reprezentatywnego przykładu:

  1. Kredytobiorca będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z warunkami Umowy;
  2. Kredytobiorca wykorzystał całą kwotę Limitu Kredytowego bezgotówkowo w POS w Polsce pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zawarcia Umowy i spłacił całość swojego zobowiązania pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wykorzystania tej kwoty;
  3. Odsetki i inne koszty będą naliczane w miarę wykorzystywania i spłaty kwoty Limitu Kredytowego, zgodnie z punktami 1 i 2 powyżej, a także zgodnie z pozostałymi postanowieniami określonymi w Umowie.

3. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy, Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględniane w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

- obowiązek zawarcia dodatkowej umowy, w szczególności umowy ubezpieczenia: brak obowiązku

- rodzaj ubezpieczenia i jego koszt: nie dotyczy

- obowiązek skorzystania z dodatkowej usługi: brak obowiązku

- rodzaj usługi dodatkowej i jej koszt: nie dotyczy

4. Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

Koszty wymienione w pkt 6 i 10

5. Jeśli dotyczy

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

6. Jeśli dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np.karty kredytowej)*

- opłata za wydanie karty 0.00 zł

- prowizja od wypłaty w bankomatach na terenie Polski 0.00 zł

- prowizja od wypłaty z bankomatu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 0.00 zł

- prowizja od wypłaty z bankomatu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 14 zł

- usługa Cash advance na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 8.00 zł

- usługa Cash advance poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 1,00% (min. 25 zł)

- zmiana numeru PIN 0.00 zł

- wyciąg z konta w bankomacie 0.00 zł

- zakupy z usługą Cash back 2.50 zł

- prowizja za nieuzasadnione transakcje 90,00 zł

7. Jeśli dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Opłata za administrowanie kartą - 5.25% w skali miesięcznej (0.175% dziennie) od wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego. Opłata za administrowanie kartą jest naliczana tylko jeśli nastąpiło użycie jakiejkolwiek kwoty kredytu.

Prowizja za limit kredytowy - 10% wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego. Prowizja naliczana miesięcznie.

8. Jeśli dotyczy

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Kredytobiorca zostanie zawiadomiony o każdej propozycji zmiany Umowy co najmniej na dwa miesiące przed planowym dniem wejścia w życie zmian. W takim przypadku Kredytobiorca powinien w terminie 15 dni poinformować Kredytodawcę, czy wyraża zgodę na nowe postanowienia. Jeżeli Kredytobiorca nie poinformuje Kredytodawcy, czy zgadza się na zmienione postanowienia, Umowa nie ulega zmianie. Postanowienia tego artykułu nie znajdują zastosowania w przypadku uzgodnienia przez strony zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego jej postanowienia. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym w aneksie, a jeśli nie wskazano takiego terminu – w dniu podpisania aneksu przez strony.

9. Jeśli dotyczy

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

10. Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudniać otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

Odsetki od zaległego zadłużenia (odsetki za opóźnienie) oblicza się według zmiennej stopy procentowej równej stopie maksymalnych odsetek za opóźnienie określonej w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie jest równa dwukrotności sumy wysokości stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (obecnie 11,2 % w stosunku rocznym).

Niespłacenie kredytu lub jego części w ustalonym terminie może skutkować również:

1) wypowiedzeniem umowy kredytu

2) sprzedażą wierzytelności do podmiotu zewnętrznego

3) przekazaniem Twoich danych osobowych oraz informacji innym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działania windykacyjne,

4) wszczęciem przez Kredytodawcę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

IV. Inne ważne informacje:

1. Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Klient ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Kredytowej. W przypadku nieotrzymania Karty Kredytowej przez Klienta i zawarcia Umowy o Kartę Kredytową, okres 14 dni liczony jest od dnia zawarcia Umowy o Kartę Kredytową.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od zawartej umowy o kartę kredytową, Klient zwróci Kredytodawcy kwotę wykorzystanego limitu kredytowego (kwoty głównej) i zapłaci odsetki naliczone za okres od daty wykorzystania limitu kredytowego do dnia spłaty kwoty głównej, bez zbędnej zwłoki i nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Kredytodawcy o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Metoda odstąpienia od umowy: poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Adres, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu: na adres wskazany w danych identyfikacyjnych. Oświadczenie można wysłać pocztą lub złożyć w oddziale Kredytodawcy lub wysłać pocztą elektroniczną.

2. Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w każdym czasie poprzez dokonanie płatności na Rachunek Karty na zasadach wskazanych w umowie o kartę kredytową, z zastrzeżniem postanowień zawartych w art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim. Kredytodawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

3. Jeśli dotyczy

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

Nie dotyczy

4. Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/ła Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

1. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 100 (00-807),

2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),

3. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77A (02-679),

4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476),

5. Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl).

5. Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli w chwili zgłoszenia żądania, Klient oświadcza, iż nie zamierza zawrzeć umowy o kartę kredytową z Kredytodawcą.

6 Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 90 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

Jeśli dotyczy

V. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

1. Jeśli dotyczy

Kredytodawca/ w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*

Dane identyfikacyjne:

Easy Payment Services OOD, wpisana do Bułgarskiego rejestru spółek pod numerem 204112059

2. Adres: (siedziba)

28 Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, biura 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria. Adres do korespondencji: Easy Payment Services OOD (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, ul. Żurawia 22 piętro V, 00-515 Warszawa.

3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

+48 (22) 270 70 30

4. Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

help@axi-card.pl

5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

6. Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.axi-card.pl

7. Jeśli dotyczy Rejestr*

Rejestr spółek prawa bułgarskiego pod numerem: 204112059

8. Jeśli dotyczy - Organ nadzoru*

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Narodowy Bank Bułgarii

b) dane dotyczące umowy

1. Odstąpienie od umowy*

Klient ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Kredytowej. W przypadku nieotrzymania Karty Kredytowej przez Klienta i zawarcia Umowy o Kartę Kredytową, okres 14 dni liczony jest od dnia zawarcia Umowy o Kartę Kredytową.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od zawartej umowy o kartę kredytową, Klient zwróci Kredytodawcy kwotę wykorzystanego limitu kredytowego (kwoty głównej) i zapłaci odsetki naliczone za okres od daty wykorzystania limitu kredytowego do dnia spłaty kwoty głównej, bez zbędnej zwłoki i nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Kredytodawcy o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Metoda odstąpienia od umowy: poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Adres, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu: na adres wskazany w danych identyfikacyjnych. Oświadczenie można wysłać pocztą lub złożyć w oddziale Kredytodawcy lub wysłać pocztą elektroniczną.

2. Jeśli dotyczy - Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie

3. Jeśli dotyczy

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

Nie dotyczy

4. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

Prawo polskie

5. Jeśli dotyczy

Język umowy/ język komunikacji *

Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Kredytobiorca ma prawo złożyć reklamację do Kredytodawcy w trybie opisanym w Umowie o Kartę Kredytową.

Kredytobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy o Kartę Kredytową zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

*Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy

danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.