• Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Axi Card Prime / Axi Card Standard

I. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

1. Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:

Easy Payment Services OOD, instytucją pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, działająca poprzez Easy Payment Services OOD ( spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) Oddział w Polsce, KRS 0000720382, NIP 1070040465, REGON 369578776, zarejestrowaną w Warszawie 02-703  ul. Bukowińska 22B 

2. Adres: (siedziba)28 Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, biura 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria. Adres do korespondencji: Easy Payment Services OOD (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa.
3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)+48 (22) 270 70 30
4. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)help@axi-card.pl
5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)Nie dotyczy
6. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)www.axi-card.pl
  
7. Jeśli dotyczy Pośrednik kredytowy:Nie dotyczy
8. Adres: (siedziba)Nie dotyczy
9. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)Nie dotyczy
10. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)Nie dotyczy
11. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)Nie dotyczy
12. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)Nie dotyczy

II. Opis głównych cech kredytu

1. Rodzaj kredytuKredyt odnawialny w ramach limitu kredytowego na karcie kredytowej Axi Card
2. Całkowita kwota kredytu Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione.«CardLimit» zł

3. Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

W dniu zawarcia Umowy Kredytobiorca może wykorzystać 60% Limitu Kredytowego otrzymując przelew bankowy wykonany przez Kredytodawcę na osobisty rachunek bankowy Kredytobiorcy. Przelew bankowy zostanie wykonany przez Kredytodawcę w dniu zawarcia Umowy, ale środki pieniężne mogą być postawione do dyspozycji Kredytobiorcy zgodnie z czasem księgowania przelewów bankowych wykonanymi przez dany bank, tj. max. do 3 dni roboczych. Pozostałe 40% Limitu Kredytowego będzie dostępne do wykorzystania przez Kredytobiorcę przy użyciu instrumentu płatniczego w postaci Karty dopiero po otrzymaniu przez Kredytobiorcę karty płatniczej i dokonaniu jej aktywacji zgodnie z Umową.

4. Czas obowiązywania umowy

Umowa ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania przez Kredytobiorcę lub Kredytodawcę zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy Okres spłaty kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego stanowiącego pojedynczą transakcję płatniczą nie może być dłuższy niż 12 miesięcy od daty transakcji, do dokonania której skorzystano z Limitu Kredytowego;.

5. Zasady i terminy spłaty kredytu

1. Klient jest zobowiązany do comiesięcznej spłaty Minimalnej Kwoty do Zapłaty stanowiącej

- dla produktu Axi Card Prime - 15%

- dla produktu Axi Card Standard – 20%

wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego wg danych na ostatni dzień poprzedniego miesiąca 

2. Ostatnia płatność jest równa pozostałej do spłaty całkowitej kwocie do zapłaty

 

3. Kwota miesięcznego zobowiązania – wysokość miesięcznego zobowiązania z tytułu Minimalnej Kwoty do Zapłaty i sposób jej obliczania wskazane zostały w pkt. 1 wyżej.

Na całkowitą kwotę do zapłaty składają się natomiast wykorzystana kwota Limitu Kredytowego, naliczone od niego oprocentowanie, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego oraz odsetki karne za zwłokę, jeśli takie są naliczone, opłata za cash advance i cashback, jeśli Kredytobiorca skorzystał z tych usług.

- Okres składkowy/częstotliwość płatności: co miesiąc, w którym Kredytobiorca korzysta z przyznanego mu kredytu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kredytobiorca po raz pierwszy skorzystał z Limitu Kredytowego,

- Okres spłaty/data spłaty miesięcznego zobowiązania: 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym Limit Kredytowy  został wykorzystany, jeżeli do tego dnia Kredytobiorca nie spłacił w pełni swoich zobowiązań wobec Kredytodawcy. Całkowite zobowiązanie należy spłacić w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego wykorzystania środków.

- Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: otrzymane od Kredytobiorcy płatności będą zaliczane na poczet  należności we wskazanej niżej kolejności - odsetki za opóźnienie, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego, odsetki umowne, prowizja za wypłatę z bankomatów, usługi cash advance i cashback (jeśli mają zastosowanie), kwota Limitu Kredytowego

6. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

1.1. W ramach promocji „30 dni bez żadnych kosztów” przez pierwsze 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od dnia uruchomienia Limitu Kredytowego zgodnie z pkt II.3 całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi «CardLimit» zł, obliczana przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystał w całości Limit Kredytowy w dniu aktywacji Karty i – wypełniając warunki promocji - spłacił w całości wykorzystaną kwotę do 5 dnia miesiąca następującego po ​upływie 30-dniowego terminu od dnia pierwszego wykorzystania części lub całości przyznanej kwoty Limitu Kredytowego

 

1.2. Przez pozostały okres obowiązywania Umowy, po upływie terminu określonego w pkt. 1.1 niniejszego punktu 6, łączna kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę obejmuje wysokość Limitu kredytu oraz całkowity koszt udzielonego kredytu na który składają się odsetki od wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego, a także opłaty za korzystanie z karty wskazane w pkt III.6, o ile znajdują zastosowanie.

 

1.3.Ostateczna wysokość odsetek i prowizji jest uzależniona od wykorzystanej Kwoty Limitu Kredytowego oraz okresu korzystania z Limitu Kredytowego. Kwota odsetek oraz prowizji zostały wskazane w Tabeli Całkowitej Kwoty do Zapłaty (Tabela) stanowiącej stanowiącej

- dla produktu Axi Card Prime - Załącznik nr 1 do niniejszego Formularza,

- dla produktu Axi Card Standard - Załącznik nr 2 do niniejszego Formularza.

Tabela uwzględnia całkowity koszt kredytu dla określonej kwoty Limitu Kredytowego wykorzystanego w całości w dniu następującym po zawarciu umowy i spłacanego w sposób wskazany w pkt. 5 powyżej poprzez comiesięczną spłatę Minimalnej Kwoty do Zapłaty i spłatę pozostałej części całkowitej kwoty do zapłaty ostatniego dnia 12 miesięcznego terminu od daty transakcji, do dokonania której skorzystano z Limitu Kredytowego

7. Jeśli dotyczy

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

- opis towaru lub usługi:

 cena:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

8. Jeśli dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

Nie dotyczy

9. Jeśli dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

III. Koszty kredytu

1. Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

Stała roczna stopa procentowa:

1.1. W ramach promocji „30 dni bez żadnych kosztów" przez pierwsze 30 (trzydzieści) dni kalendarzowe od daty uruchomienia Limitu Kredytowego 0% (zero procent). Po upływie 30-dniowego okresu, o którym mowa w punkcie 1.1. od kwoty wykorzystanego i pozostałego do spłaty przyznanego Limitu Kredytowego naliczane są odsetki umowne, zgodnie z warunkami i kwotami zawartymi w pkt. 1.2 poniżej.

1.2. przez pozostały okres obowiązywania Umowy, po upływie terminu określonego w pkt. 1.1 - 18,5%

2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

2.1. Axi Card Prime:

2.1.1. Przez pierwsze 30 (trzydzieści) dni kalendarzowe od daty uruchomienia  Limitu Kredytowego – RRSO 0% (zero procent);

2.1.2 na pozostały okres obowiązywania Umowy, po upływie terminu określonego w pkt. 1.1 powyżej –RRSO  164,9 %

Reprezentatywny przykład nr 1 do pkt  2.1.1 powyżej:

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) 0% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 4 400,00 zł za pomocą transakcji bezgotówkowych pierwszego dnia miesiąca, całkowita kwota do spłaty pierwszego dnia kolejnego miesiąca: 4 400 zł, w tym: kapitał 4 400,00 zł, odsetki 0,00 zł,: Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 0,00 zł). Oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu: 0 zł,

Założenia do wyliczenia Reprezentatywnego przykładu nr 1 z pkt 2.1.1.:

1.Kredytobiorca będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

2.     2. Kredytobiorca​ wykorzystał ​w ​całości ​Limit​ Kredytowy​ w ​dniu​ następującym po dniu zawarcia umowy i spłacił w całości Limit Kredytowy piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie kwoty Limitu Kredytowego.

Reprezentatywny przykład nr 2 do pkt 2.1.2 powyżej:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 164,9% całkowita kwota wykorzystanego Limitu Kredytowego 4 400,00 zł, całkowita kwota do spłaty 7 191,01 zł (kapitał 4 400,00 zł, odsetki 377,55 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 413,46 zł), oprocentowanie stałe 17,5%, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach.

 

Założenia do wyliczenia Reprezentatywnego przykładu nr 2 do pkt. 2.2 powyżej wskazane na podstawie założeń wynikających z Ustawy o kredycie konsumenckim:

 

-Kredytobiorca będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z warunkami Umowy;

- Kredytobiorca wykorzystał całą kwotę Limitu Kredytowego bezgotówkowo w POS pierwszego dnia następującego po dacie zawarcia Umowy i spłacił całość swojego zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w 12 równych miesięcznych płatnościach

- Odsetki i inne koszty będą naliczane w miarę wykorzystywania i spłaty kwoty Limitu Kredytowego.

 

2.2. Axi Card Standard:

2.2.1. Przez pierwsze 30 (trzydzieści) dni kalendarzowe od daty uruchomienia  Limitu Kredytowego – RRSO 0% (zero procent);

2.2.2 na pozostały okres obowiązywania Umowy, po upływie terminu określonego w pkt. 1.1 powyżej –RRSO  322,6 %

Reprezentatywny przykład nr 1 do pkt  2.2.1 powyżej:

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) 0% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 3 000,00 zł za pomocą transakcji bezgotówkowych pierwszego dnia miesiąca, całkowita kwota do spłaty pierwszego dnia kolejnego miesiąca: 3 000 zł, w tym: kapitał 3 000,00 zł, odsetki 0,00 zł,: Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 0,00 zł). Oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu: 0 zł,

Założenia do wyliczenia Reprezentatywnego przykładu nr 1 z pkt 2.2.1.:

- Kredytobiorca będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

- Kredytobiorca​ wykorzystał ​w ​całości ​Limit​ Kredytowy​ w ​dniu​ następującym po dniu zawarcia umowy i spłacił w całości Limit Kredytowy piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie kwoty Limitu Kredytowego.

Reprezentatywny przykład nr 2 do pkt 2.2.2 powyżej:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 322,6% całkowita kwota wykorzystanego Limitu Kredytowego 3 000,00 zł, całkowita kwota do spłaty 6 039,28 zł (kapitał 3 000,00 zł, odsetki 278,31 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 760,97 zł), oprocentowanie stałe 18,5%, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. 

 

Założenia do wyliczenia Reprezentatywnego przykładu nr 2 do pkt. 2.2.2 powyżej wskazane na podstawie założeń wynikających z Ustawy o kredycie konsumenckim

- Kredytobiorca będzie wykonywał swoje zobowiązania zgodnie z warunkami Umowy;

- Kredytobiorca wykorzystał całą kwotę Limitu Kredytowego bezgotówkowo w POS pierwszego dnia następującego po dacie zawarcia Umowy i spłacił całość swojego zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w 12 równych miesięcznych płatnościach

- Odsetki i inne koszty będą naliczane w miarę wykorzystywania i spłaty kwoty Limitu Kredytowego.

3. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy, Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględniane w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Nie dotyczy
4. Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*Koszty wymienione w pkt 6,7 i 10.

5. Jeśli dotyczy

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

6. Jeśli dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np.karty kredytowej)*

- opłata za wydanie karty 0,00 zł

- prowizja od wypłaty w bankomatach na terenie Polski 0,00 zł

- prowizja od wypłaty z bankomatu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 0,00 zł

- prowizja od wypłaty z bankomatu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 30 zł

- usługa Cash advance na terenie Polski 1,10% kwoty transakcji +25 zł

- usługa Cash advance na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 1,10% kwoty transakcji +25 zł

- usługa Cash advance  poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 1,10% kwoty transakcji +25 zł

- Opłata za transakcje (przychodzące i wychodzące) dotyczące zakładów, gier hazardowych, przelewów pieniężnych i doładowań e-Walet, w tym otrzymywanie kwot 5% kwoty transakcji ( min. 10 zł )

- zmiana numeru PIN 0,00 zł

- wyciąg z konta w bankomacie 0,00 zł

- wypłata gotówki w ramach Cash back 5,00 zł

- prowizja za nieuzasadnione transakcje 90,00 zł

- Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty*  3% wartości Środków Przekraczające Limit Kredytowy Karty

- Miesięczna Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty**  2% Środków Przekraczające Limit Kredytowy Karty

Cash Back-  usługa, w ramach której odbiorca, na żądanie płatnika zgłoszone przed wykonaniem transakcji płatniczej mającej na celu dokonanie zapłaty za zakupione towary lub usługi, w ramach tej transakcji płatniczej wypłaca płatnikowi gotówkę.

Cash advance  (zaliczka gotówkowa) - usługa umożliwiająca posiadaczom kart wypłatę gotówki w bankomacie lub w kasie banku lub innej agencji finansowej do wysokości Limitu Kredytowego.

* Opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty - jest pobierana po każdej transakcji przychodzącej i jest naliczana od Salda powyżej kwoty Limitu Karty Kredytowej, otrzymanego po odpowiedniej transakcji przychodzącej.

** Miesięczna opłata za Środki Przekraczające Limit Kredytowy Karty - pobierana pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Naliczana jest od Środków dostępnych na Karcie na pierwszy dzień bieżącego miesiąca, które przekraczają kwotę Limitu Karty Kredytowej. 

7. Jeśli dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

7.1 Axi Card Prime

Miesięczna Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego - w wysokości 10 % Wykorzystanej Kwoty według stanu na dany miesiąc, która jest obliczana

a)     w stosunku dziennym w wysokości 0,1666% Wykorzystanej Kwoty  maksymalnie do  wysokości 5% miesięcznie oraz dodatkowo

b)     w wysokości miesięcznej 5% Wykorzystanej Kwoty wg stanu na ostatni dzień Okresu Płatności naliczanej pierwszego dnia po upływie Okresu Płatności (tj. szóstego dnia danego miesiąca). Ta część Prowizji nie jest pobierana za dany miesiąc, jeżeli kwota Całkowitego Zobowiązania zostanie spłacona w całości w Okresie Płatności w danym miesiącu, a także jeżeli Kredytobiorca nie spłaci co najmniej Minimalnej Kwoty do Zapłaty przez trzy kolejne miesiące.

Przez pierwsze 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty   aktywacji Karty przez Pożyczkobiorcę, a w przypadku  skorzystania z usługi „Przelew z rachunku Karty” – od dnia uruchomienia Limitu Kredytowego  Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego nie będzie pobierana.

Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego będzie naliczana po raz pierwszy w pierwszym Okresie Płatności po upływie Okresu Promocyjnego.

7.2. Axi Card Standard

Miesięczna Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego - w wysokości 16 % Wykorzystanej Kwoty według stanu na dany miesiąc, która jest obliczana

a)      w stosunku dziennym w wysokości 0,3333 % Wykorzystanej Kwoty  maksymalnie do   wysokości 10% miesięcznie oraz dodatkowo

b)     w wysokości miesięcznej 6% Wykorzystanej Kwoty wg stanu na ostatni dzień Okresu Płatności naliczanej pierwszego dnia po upływie Okresu Płatności (tj. szóstego dnia danego miesiąca). Ta część Prowizji nie jest pobierana za dany miesiąc, jeżeli kwota Całkowitego Zobowiązania zostanie spłacona w całości w Okresie Płatności w danym miesiącu, a także jeżeli Kredytobiorca nie spłaci co najmniej Minimalnej Kwoty do Zapłaty przez trzy kolejne miesiące.

Przez pierwsze 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty   aktywacji Karty przez Pożyczkobiorcę, a w przypadku  skorzystania z usługi „Przelew z rachunku Karty” – od dnia uruchomienia Limitu Kredytowego  Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego nie będzie pobierana.

Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego będzie naliczana po raz pierwszy w pierwszym Okresie Płatności po upływie Okresu Promocyjnego.

8. Jeśli dotyczy

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Kredytobiorca zostanie zawiadomiony o każdej propozycji zmiany Umowy co najmniej na dwa miesiące przed planowym dniem wejścia w życie zmian. W takim przypadku Kredytobiorca powinien poinformować Kredytodawcę, czy wyraża zgodę na nowe postanowienia do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie planowanych zmian. Jeżeli Kredytobiorca nie poinformuję Kredytodawcy o sprzeciwie na zmianę postanowień Umowy, będzie to równoznaczne dla Kredytodawcy z wyrażeniem przez Kredytobiorcę zgody na taką zmianę. Postanowienia tego artykułu nie znajdują zastosowania w przypadku uzgodnienia przez strony zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego jej postanowienia. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym w aneksie, a jeśli nie wskazano takiego terminu – w dniu podpisania aneksu przez strony.

9. Jeśli dotyczy

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

10. Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudniać otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

Odsetki za opóźnienie naliczane są w maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie określonych w art. 481§21 Kodeksu Cywilnego, tj. w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Na dzień zawarcia umowy stawka  odsetek maksymalnych za opóźnienie wynosi 22,5%. Wysokość odsetek za opóźnienie zmienia się automatycznie wraz ze zmianą wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, o których mowa w art. 481 par. 21 Kodeksu cywilnego

Niespłacenie kredytu lub jego części w ustalonym terminie może skutkować również:

1) wypowiedzeniem umowy kredytu

2) sprzedażą wierzytelności do podmiotu zewnętrznego

3) przekazaniem Twoich danych osobowych oraz informacji innym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działania windykacyjne,

4) wszczęciem przez Kredytodawcę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

IV. Inne ważne informacje:

1. Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Klient ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Kredytowej. W przypadku nieotrzymania Karty Kredytowej przez Klienta i zawarcia Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego, okres 14 dni liczony jest od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od zawartej Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego, Klient zwróci Kredytodawcy kwotę wykorzystanego limitu kredytowego (kwoty głównej) i zapłaci odsetki naliczone za okres od daty wykorzystania limitu kredytowego do dnia spłaty kwoty głównej, bez zbędnej zwłoki i nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Kredytodawcy o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Metoda odstąpienia od umowy: poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Adres, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu: na adres wskazany w danych identyfikacyjnych. Oświadczenie można wysłać pocztą lub złożyć w oddziale Kredytodawcy lub wysłać pocztą elektroniczną.

2. Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w każdym czasie poprzez dokonanie płatności na Rachunek Karty na zasadach wskazanych w umowie o kartę kredytową, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim. Kredytodawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

3. Jeśli dotyczy

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

Nie dotyczy

4. Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/ła Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

1. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 100 (00-807),

2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),

3. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77A (02-679),

4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476),

5. Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl).

5. Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli w chwili zgłoszenia żądania, Klient oświadcza, iż nie zamierza zawrzeć umowy  z Kredytodawcą.
6 Czas obowiązywania formularza*Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia formularza,

Jeśli dotyczy

V. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy 

1. Jeśli dotyczy

Kredytodawca/ w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*

Dane identyfikacyjne:

Easy Payment Services OOD, instytucją pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, działająca poprzez Easy Payment Services OOD ( spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ) Oddział w Polsce, KRS 0000720382, NIP 1070040465, REGON 369578776, zarejestrowaną w Warszawie 02-703  ul. Bukowińska 22B 

2. Adres: (siedziba)28 Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, biura 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria. Adres do korespondencji: Easy Payment Services OOD (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa.
3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)+48 (22) 270 70 30

4. Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

help@axi-card.pl
5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)Nie dotyczy

6. Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.axi-card.pl
7. Jeśli dotyczy Rejestr*Rejestr spółek prawa bułgarskiego pod numerem: 204112059
8. Jeśli dotyczy - Organ nadzoru*

1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2. Narodowy Bank Bułgarii

b) dane dotyczące umowy 
1. Odstąpienie od umowy*

Klient ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, do odstąpienia od Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Kredytowej. W przypadku nieotrzymania Karty Kredytowej przez Klienta i zawarcia Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego, okres 14 dni liczony jest od dnia zawarcia Umowy.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od zawartej umowy o udzielenie Limitu Kredytowego, Klient zwróci Kredytodawcy kwotę wykorzystanego limitu kredytowego (kwoty głównej) i zapłaci odsetki naliczone za okres od daty wykorzystania limitu kredytowego do dnia spłaty kwoty głównej, bez zbędnej zwłoki i nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Kredytodawcy o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Metoda odstąpienia od umowy: poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Adres, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu: na adres wskazany w danych identyfikacyjnych. Oświadczenie można wysłać pocztą lub złożyć w oddziale Kredytodawcy lub wysłać pocztą elektroniczną.

2. Jeśli dotyczy - Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Prawo polskie

3. Jeśli dotyczy

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

Nie dotyczy
4. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:Prawo polskie

5. Jeśli dotyczy

Język umowy/ język komunikacji *

Informacje i warunki umowy będą podawane w języku polskim.
c) dane dotyczące odwołań 
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Kredytobiorca ma prawo złożyć reklamację do Kredytodawcy w trybie opisanym w Umowie o  udzielenie Limitu Kredytowego

Kredytobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Kredytodawcą jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

 

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.

Załącznik 1 – Tabela Całkowitej Kwoty do Zapłaty Axi Card Prime

Załącznik 2 – Tabela Całkowitej Kwoty do zapłaty Axi Card Standard