Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

I. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

1. Kredytodawca:

Dane identyfikacyjne:

Easy Payment Services OOD, wpisana do Bułgarskiego rejestru spółek pod numerem 204112059

2. Adres: (siedziba)

28 Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, biura 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria. Adres do korespondencji: Easy Payment Services OOD (Sp. z o. o.) Oddział w Polsce, ul. Żurawia 22 piętro V, 00-515 Warszawa.

3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

+48 (22) 270 70 30

4. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

help@axi-card.pl

5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

6. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.axi-card.pl

7. Jeśli dotyczy Pośrednik kredytowy:

Nie dotyczy

8. Adres: (siedziba)

Nie dotyczy

9. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

10. Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

11. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

12. Adres strony internetowej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

II. Opis głównych cech kredytu

1. Rodzaj kredytu

Kredyt odnawialny w ramach limitu kredytowego na karcie kredytowej Axi Card

2. Całkowita kwota kredytu

Maksymalna kwota/suma (jeżeli nie przewidziano maksymalnej kwoty) wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione.

…………….. zł

3. Terminy i sposób wypłaty kredytu

W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne

Limit kredytowy może być w pełni wykorzystany przy użyciu instrumentu płatniczego - płatności kartą kredytową, poprzez wypłatę gotówki i/lub dokonywanie transakcji płatniczych. Limit kredytowy Kredytobiorca może w pełni wykorzystać po podpisaniu umowy i aktywacji karty kredytowej.

4. Czas obowiązywania umowy

Umowa o kartę kredytową jest zawierana na okres 5 lat licząc od daty podpisania umowy

5. Zasady i terminy spłaty kredytu

- Minimalna Kwota do Spłaty - 15% wysokości Limitu Kredytowego

- Okres składkowy/częstotliwość płatności: co miesiąc, w którym Kredytobiorca korzysta z przyznanego mu kredytu.

- Okres spłaty/data spłaty miesięcznego zobowiązania: 5 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym kredyt został wykorzystany, jeżeli do tego dnia Kredytobiorca nie spłacił w pełni swoich zobowiązań wobec Kredytodawcy. Całkowite zobowiązanie należy spłacić w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego wykorzystania środków.

- Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: wpłacane kwoty zostaną zaliczone w kolejności na poczet kwoty odsetek za opóźnienie, prowizja za limit kredytowy, odsetki umowne, prowizja za wypłatę z bankomatów, usługi cash advance i cashback, kwota należności głównej.

6. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta

Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt

…………… zł

Całkowity koszt kredytu jest obliczany się przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzystał całą kwotę Limitu Kredytowego przy użyciu POS i/lub bankomatu w Polsce lub za pomocą transakcji bezgotówkowych od razu i spłacił wszystkie swoje zobowiązania zgodnie z postanowieniami Umowy piątego dnia kalendarzowego następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Kredytobiorca wykorzystał Limit Kredytowy.

7. Jeśli dotyczy

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*

- opis towaru lub usługi:

- cena:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

8. Jeśli dotyczy

Wymagane zabezpieczenia kredytu*

Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

Nie dotyczy

9. Jeśli dotyczy

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*

Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

Nie dotyczy

III. Koszty kredytu

1. Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

Stała roczna stopa procentowa: 9.00 %

2. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów

Roczna stopa procentowa: 87.26%

Reprezentatywny przykład: Całkowity koszt kredytu jest obliczany przy założeniu, że Kredytobiorca wykorzysta całkowitą kwotę Limitu Kredytowego bezgotówkowo w POS w Polsce pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca przypadającego po dniu zawarcia niniejszej Umowy licząc od dnia zawarcia Umowy i spłaci całość swojego zobowiązania w pierwszym dniu kalendarzowym miesiąca następującego po dniu wykorzystania Limitu Kredytowego.

3. Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej

Do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy, Jeżeli koszty tych usług nie są znane kredytodawcy, to nie są one uwzględniane w rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

Nie dotyczy

4. Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

Koszty wymienione w pkt 6 i 10

5. Jeśli dotyczy

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

Nie dotyczy

6. Jeśli dotyczy

Koszty korzystania z instrumentów płatniczych (np.karty kredytowej)*

- opłata za wydanie karty 0.00 zł

- prowizja od wypłaty w bankomatach na terenie Polski 0.00 zł

- prowizja od wypłaty z bankomatu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 0.00 zł

- prowizja od wypłaty z bankomatu poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 14 zł

- usługa Cash advance na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 8.00 zł

- usługa Cash advance poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG 1,00% (min. 25 zł)

- zmiana numeru PIN 0.00 zł

- wyciąg z konta w bankomacie 0.00 zł

- zakupy z usługą Cash back 2.50 zł

- prowizja za nieuzasadnione transakcje 90,00 zł

7. Jeśli dotyczy

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

Opłata za administrowanie kartą - 5.25% w skali miesięcznej (0.175% dziennie) od wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego. Opłata za administrowanie kartą jest naliczana tylko jeśli nastąpiło użycie jakiejkolwiek kwoty kredytu.

Prowizja za limit kredytowy - 10% wykorzystanej kwoty Limitu Kredytowego. Prowizja naliczana miesięcznie.

8. Jeśli dotyczy

Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą ulegać zmianie*

Kredytobiorca zostanie zawiadomiony o każdej propozycji zmiany Umowy co najmniej na dwa miesiące przed planowym dniem wejścia w życie zmian. W takim przypadku Kredytobiorca powinien w terminie 15 dni poinformować Kredytodawcę, czy wyraża zgodę na nowe postanowienia. Jeżeli Kredytobiorca nie poinformuje Kredytodawcy, czy zgadza się na zmienione postanowienia, Umowa nie ulega zmianie. Postanowienia tego artykułu nie znajdują zastosowania w przypadku uzgodnienia przez strony zawarcia aneksu do Umowy zmieniającego jej postanowienia. W takim przypadku zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym w aneksie, a jeśli nie wskazano takiego terminu – w dniu podpisania aneksu przez strony.

9. Jeśli dotyczy

Opłaty notarialne*

Nie dotyczy

10. Skutek braku płatności

Brak płatności może mieć dla Pani/Pana poważne konsekwencje (np. sprzedaż zajętych w toku postępowania egzekucyjnego rzeczy ruchomych lub nieruchomości) i może utrudniać otrzymanie kredytu. Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

- w przypadku braku lub opóźnienia płatności może Pan/Pani zostać obciążony/a następującymi opłatami: brak opłat

- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego: Oprocentowanie należności przeterminowanych jest zmienne. Na dzień udzielenia informacji wynosi 11.88 % w skali roku. Oprocentowanie to zmieni się wraz ze zmianą wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie o ile wysokość odsetek maksymalnych ulegnie przekroczy 11.88%.

- Niespłacenie kredytu lub jego części w ustalonym terminie może skutkować również:

1) wypowiedzeniem umowy kredytu

2) sprzedażą wierzytelności do podmiotu zewnętrznego

3) przekazaniem Twoich danych osobowych oraz informacji innym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działania windykacyjne,

4) wszczęciem przez Kredytodawcę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

IV. Inne ważne informacje:

1. Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy:

Klient ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od zawartej umowy o kartę kredytową, Klient zwróci Kredytodawcy kwotę wykorzystanego limitu kredytowego (kwoty głównej) i zapłaci odsetki naliczone za okres od daty wykorzystania limitu kredytowego do dnia spłaty kwoty głównej, bez zbędnej zwłoki i nie później niż 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty powiadomienia Kredytodawcy o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

Metoda odstąpienia od umowy: poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Adres, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu: na adres wskazany w danych identyfikacyjnych. Oświadczenie można wysłać pocztą lub złożyć w oddziale Kredytodawcy lub wysłać pocztą elektroniczną.

2. Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie

Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kwoty wykorzystanego Limitu Kredytowego w każdym czasie poprzez dokonanie płatności na Rachunek Karty na zasadach wskazanych w umowie o kartę kredytową, z zastrzeżniem postanowień zawartych w art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim. Kredytodawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

3. Jeśli dotyczy

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłatę kredytu przed terminem*

Nie dotyczy

4. Sprawdzenie w bazie danych

Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/ła Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:

1. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Plac Bankowy 2 (00-095),

2. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12 (51-214),

3. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77A (02-679),

4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38 (31–476),

5. Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (www.credit-check.pl).

5. Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt

Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, chyba że w chwili gdy zgłasza Pan/Pani takie żądanie, kredytodawca nie wyraża woli zawarcia z Panem/Panią umowy

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu Umowy. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli w chwili zgłoszenia żądania, Klient oświadcza, iż nie zamierza zawrzeć umowy o kartę kredytową z Kredytodawcą.

6 Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność przez 90 dni od daty wystawienia formularza, przy założeniu niezmienności warunków cenowych.

Jeśli dotyczy

V. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

1. Jeśli dotyczy

Kredytodawca/ w stosownych przypadkach przedstawiciel kredytodawcy w państwie członkowskim, w którym Pani/Pan mieszka:*

Nie dotyczy

2. Adres: (siedziba)

Nie dotyczy

3. Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

4. Adres poczty elektronicznej:

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

5. Numer faksu: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

6. Adres strony internetowej:*

(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Nie dotyczy

7. Jeśli dotyczy Rejestr*

Nie dotyczy

8. Jeśli dotyczy - Organ nadzoru*

Nie dotyczy

b) dane dotyczące umowy

1. Odstąpienie od umowy*

Nie dotyczy

2. Jeśli dotyczy - Wybór prawa właściwego*

Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

Nie dotyczy

3. Jeśli dotyczy

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego lub właściwego sądu*

Nie dotyczy

4. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z kontaktów handlowych mających miejsce przed zawarciem umowy:

Nie dotyczy

5. Jeśli dotyczy

Język umowy/ język komunikacji *

Nie dotyczy

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Nie dotyczy

*Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.