OGÓLNE WARUNKI

Użytkowania Aplikacji Mobilnej
na potrzeby zarządzania Kartami Kredytowymi i Limitem Kredytowym


Część I. Przedmiot
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki (w dalszej część zwane „Warunkami”) mają na celu uregulowanie stosunków pomiędzy EASY PAYMENT SERVICES LTD., spółką prawa bułgarskiego zarejestrowaną pod numerem: 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 1324, osiedle Lyulin 7, Bulwar Jawaharlal Nehru nr 28, piętro 2, lokal 40-46, instytucją pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów dyrektywy 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Narodowy Bank Bułgarii na podstawie decyzji nr 259 z dnia 25.10.2018 r., z jednej strony, a Użytkownikami Aplikacji Mobilnej z drugiej strony w związku z instalacją i korzystaniem z Aplikacji Mobilnej i usług płatniczych świadczonych za jej pośrednictwem.
1.2. Użytkownik musi uważnie i w pełni zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed podjęciem decyzji o ich akceptacji i kontynuowaniu procesu rejestracji w Aplikacji Mobilnej. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie może uzyskiwać dostępu, nawigować ani korzystać z Aplikacji Mobilnej ani oprogramowania, usług, informacji, materiałów lub tego samego zawartego w aplikacji.
1.3. Poza niniejszymi Warunkami, Użytkownicy Aplikacji Mobilnej są związani Umową o udzielenie Limitu Kredytowego zawartą z EASY PAYMENT SERVICES LTD. oraz Warunkami Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy.
1.4. Korzystanie z usług w Aplikacji Mobilnej odbywa się zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Zaznaczają odpowiednie pole w chwili pierwszej rejestracji Karty, Użytkownik:
1.4.1. zgadza się, że niniejsze oświadczenie w formie elektronicznej jest jego podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w zakresie transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (rozporządzenie eIDAS),
1.4.2. wyraźnie zgadza się, że wyrażenie zgody na niniejsze Warunki jest w pełni ważne i wywołuje takie same skutki prawne, jak

gdyby niniejsze Warunki zostały podpisane w formie pisemnej za pomocą własnoręcznego podpisu,
1.4.3. wyraźnie rozumie i w pełni zgadza się z treścią niniejszych Warunków oraz z faktem, że będzie on związany niniejszymi Warunkami,
1.4.4. przyjmuje na siebie wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z Aplikacji Mobilnej i przestrzegania niniejszych Warunków.
1.5. Jeżeli w dowolnym momencie po rejestracji w Aplikacji Mobilnej Użytkownik zdecyduje, że nie zgadza się już z niniejszymi Warunkami, musi odinstalować Aplikację Mobilną. Brak takiej dezinstalacji, odpowiednio korzystanie z Aplikacji Mobilnej, oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami w dowolnym momencie ich akceptacji do momentu odinstalowania Aplikacji Mobilnej.
1.6. EASY PAYMENT SERVICES LTD. posiada wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej niezbędne do jej prawidłowego użytkowania. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako przyznanie Użytkownikom innych praw niż prawo do korzystania z usług w Aplikacji Mobilnej na warunkach wyszczególnionych poniżej w niniejszym dokumencie oraz w dokumentach, do których odnoszą się niniejsze Warunki.
1.7. EASY PAYMENT SERVICES LTD. dokłada wszelkich starań, aby przeciwdziałać niewłaściwemu korzystaniu z Aplikacji Mobilnej i jej funkcjonalności oraz będzie monitorować korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celu zapobieżenia jej nadużyciom lub usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
1.8. Terminy użyte w niniejszym dokumencie, zapisane wielką literą mają znaczenie nadane w Części VIII niniejszych Warunków.
1.9. Odniesienia do punktów i rozdziałów są odniesieniami do punktów i rozdziałów niniejszych Warunków, chyba że w sposób wyraźny stwierdzono inaczej.
Część II. Instalacja i rejestracja Karty
2.1. Aby zainstalować Aplikację Mobilną na własnym Urządzeniu Mobilnym, Użytkownik jest zobowiązany do wykonania następujących czynności:


2.1.1. Pobranie Aplikacji Mobilnej wyłącznie z AppStore lub Google Play, Aplikacji Mobilnej nie można pobrać z nieoficjalnych źródeł, ponieważ może to zagrozić jej bezpieczeństwu;
2.1.2. Urządzenie Mobilne Użytkownika powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: System Android w wersji 5.1 lub wyższej oraz system iOS 11.0 lub wyższej dla systemu iOS;
2.1.3. Jeżeli Użytkownik będzie chciał korzystać z udostępnianej mu możliwości potwierdzania transakcji płatniczych i logowania się na Aplikacji Mobilnej za pomocą danych biometrycznych, Urządzenie Mobilne powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: System Android w wersji 5.1 lub wyższej oraz wyposażenie do rozpoznawania odcisków palców dla systemu Android, system iOS 11.0 lub wyższy oraz wyposażenie do rozpoznawania odcisków palców lub twarzy dla systemu iOS;
2.1.4. Podłączenie do Internetu.
2.2. Z Aplikacji Mobilnej mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający Kartę w rozumieniu definicji, o których mowa w Części VIII niniejszych Warunków.
2.3. Istnieją dwie możliwości logowania się do Aplikacji Mobilnej:
2.3.1. Poprzez wprowadzenie czterocyfrowego Kodu Bezpieczeństwa ustawionego przez Użytkownika,
2.3.2. Poprzez wykorzystanie odcisku palca Użytkownika, którego Urządzenie Mobilne obsługuje system Android.
2.3.3. Poprzez wykorzystanie odcisku palca lub funkcji rozpoznania twarzy Użytkownika, którego Urządzenie Mobilne obsługuje system iOS.
2.4. Jeżeli Użytkownik zapomni Kod Bezpieczeństwa, kod taki nie może być przywrócony przez EASY PAYMENT SERVICES LTD. W takich przypadkach, zgodnie z warunkami Części II, konieczna będzie ponowna instalacja Aplikacji Mobilnej.
2.5. W celu korzystania z Aplikacji Mobilnej, odpowiednio z usług w niej zawartych, Użytkownik jest zobowiązany do zarejestrowania swojej Karty poprzez dokonanie następujących czynności:
2.5.1. Wpisanie numeru Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego, na podstawie której została mu udostępniona Karta, która zostanie zarejestrowana w Aplikacji Mobilnej,
2.5.2. Podanie numeru PESEL,


2.5.3. Zapoznanie się z niniejszymi Warunkami i wyrażenie zgody na ich przestrzeganie w sposób określony w punkcie 1.3
2.5.4. Potwierdzenie rejestracji poprzez wpisanie czterocyfrowego, jednorazowego hasła, które zostanie przesłane na numer telefonu wskazany w Umowie Kredytowej, na mocy której Karta została Użytkownikowi udostępniona.
2.5.5. Jeżeli twój numer telefonu ulegnie zmianie - jako dodatkowe zabezpieczenie możesz zostać poproszony o ponowne wprowadzenie numeru karty kredytowej i do czasu jego prawidłowego wprowadzenia nie będziesz mógł korzystać z Aplikacji Mobilnej.
2.6. Rejestracja będzie przeprowadzona poprawnie tylko wtedy, gdy wszystkie kroki wymienione w punkcie 2.5. zostaną wykonane jednocześnie i dokładnie. Wprowadzony numer umowy kredytowej i PESEL muszą być prawidłowe.
2.7. Przy pierwszej rejestracji Karty w Aplikacji Mobilnej Użytkownik oświadcza, że:
2.7.1. Posiada prawo, uprawnienia i pełne możliwości dostępu i korzystania z Aplikacji Mobilnej;
2.7.2. Jest posiadaczem Karty, która zostanie zarejestrowana w Aplikacji Mobilnej;
2.7.3. Nie będzie fałszował ani oferował nieprawidłowych informacji dotyczących swojej tożsamości lub zamiarów w odniesieniu do czegokolwiek związanego z Aplikacją Mobilną;
2.7.4. W trakcie lub w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej nie naruszy on żadnych praw własności intelektualnej właściciela aplikacji.
2.8. Użytkownik może zarejestrować więcej niż jedną Kartę w Aplikacji Mobilnej.
2.9. Aplikacja Mobilna może być używana przez jednego Użytkownika tylko na jednym z jego urządzeń. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z Aplikacji Mobilnej na innym urządzeniu, musi ponownie przeprowadzić proces instalacji (pkt. 2.1.) oraz proces rejestracji Karty (pkt. 2.4.) na nowym urządzeniu, a po jego zakończeniu nie może już korzystać z Aplikacji Mobilnej na urządzeniu pierwotnym.
Część III. Funkcjonalności i usługi
3.1. Użytkownik może wykonywać następujące czynności w Aplikacji Mobilnej i za jej pośrednictwem:

3.1.1. Rejestrowanie Kart,
3.1.2. Przenoszenie (przekazywanie) danych dotyczących Karty już zarejestrowanej w Aplikacji Mobilnej z jednego urządzenia Użytkownika do drugiego (w takim przypadku po przeniesieniu dane będą dostępne tylko na nowym urządzeniu),
3.1.3. Otrzymywanie powiadomień o oczekujących transakcjach,
3.1.4. Otrzymywanie informacji referencyjnych o zarejestrowanych Kartach, saldach, zrealizowanych transakcjach za dany okres, odrzuconych płatnościach do czasu potwierdzenia, wygasłych itp.,
3.1.5. Potwierdzanie transakcji zainicjowanych w sieci Internet,
3.1.6. Uzyskać podgląd do numeru płatniczej karty kredytowej (PAN),
3.1.7. Dostęp do przycisku tokenizacji umożliwiającego dodanie karty do usług Google Play i Apple Pay,
3.1.8. Sprawdzenie Minimalnej Kwoty do Zapłaty (MAD),
3.1.9. Sprawdzenie IBAN do dokonywania spłat,
3.1.10. Blokada/Aktywacja karty kredytowej,
3.1.11. Blokowanie/Aktywacja wypłat z bankomatów, terminali płatniczych POS i płatności internetowych,
3.1.12. Historia poprzednich spłat,
3.1.13. Dostęp do aktualnych Ogólnych Warunków,
3.1.14. Dostęp do menu FAQ oraz pomocy,
3.1.15. Zmiana języka (PL/ES/EN).
3.2. Informacje o usługach płatniczych świadczonych przez EASY PAYMENT SERVICES LTD. można znaleźć na stronie internetowej: https://axi-card.pl/, gdzie opublikowane są Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card oraz Umowa o udzielenie Limitu Kredytowego. Każdy Użytkownik winien zapoznać się z zasadami i warunkami potwierdzania płatności w sieci Internet przedstawionymi szczegółowo w dokumencie, do którego link znajduje się w zdaniu poprzednim.
Część IV. Prawa i obowiązki Użytkownika. Odpowiedzialność
4.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Aplikacji Mobilnej i jej funkcjonalności/usług na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
4.2. Użytkownik potwierdza, że jest świadomy, iż dokonywanie płatności w sieci Internet niesie za sobą wyższe ryzyko oszustwa. W związku z tym EASY PAYMENT SERVICES LTD. podjeła środki techniczne w celu ograniczenia takiego ryzyka, w tym dokładną identyfikację w przypadku takich transakcji. Pomyślne wdrożenie takich działań wymaga jednak od Użytkownika następujących działań:

4.2.1. Nieudostępniania kodu bezpieczeństwa osobom trzecim i uniemożliwienie osobom trzecim poznanie takiego Kodu; niezapisywanie Kodu w samym urządzeniu ani gdziekolwiek indziej.
4.2.2. Niezezwalanie na nieautoryzowany dostęp osób trzecich do Urządzenia Mobilnego.
4.2.3. W przypadku zmiany przez Użytkownika wykorzystywanego Urządzenia Mobilnego, jest on zobowiązany do usunięcia Aplikacji Mobilnej ze starego urządzenia lub usunięcia wszystkich zarejestrowanych w nim Kart.
4.2.4. Jeżeli Kod Bezpieczeństwa zostanie udostępniony (lub zaistnieje ryzyko uzyskania do niego dostępu) osobom trzecim lub w przypadku kradzieży urządzenia mobilnego, lub w innej sytuacji zagrażającej korzystaniu z Aplikacji Mobilnej z zarejestrowaną w niej Kartą przez osobę inną niż Użytkownik, jest on zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia EASY PAYMENT SERVICES LTD. o takim fakcie.
4.2.5. Użytkownik, który dopuści się naruszenia obowiązków określonych w niniejszym Punkcie 4.2 ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje takiego naruszenia.
4.3. Użytkownik ma prawo wyboru, czy potwierdzić (w ramach dokładnej identyfikacji) płatności zainicjowane w sieci Internet za pomocą utworzonego przez siebie Kodu Bezpieczeństwa, czy też za pomocą funkcji rozpoznawania odcisków palców/twarzy.
4.4. Użytkownik ma prawo do zmiany Kodu Bezpieczeństwa w dowolnym momencie, a po pomyślnym ustawieniu nowego Kodu Bezpieczeństwa Użytkownik może używać tylko tego kodu do logowania się do Aplikacji Mobilnej i potwierdzania transakcji w niej dokonanych.
4.5. EASY PAYMENT SERVICES LTD. ma prawo do następujących działań:
4.5.1. Blokowania dostępu Użytkownika do usług Aplikacji Mobilnej w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszych Ogólnych Warunków lub obowiązującego prawa, lub jako zabezpieczenie praw Użytkownika. Niniejsze Warunki nie mają wpływu na prawo EASY PAYMENT SERVICES LTD. do wprowadzania blokady wynikające z korzystania z usług płatniczych.

4.5.2. Zmiana sposobu identyfikacji podczas logowania się do Aplikacji Mobilnej.
4.5.3. Zmiana sposobu identyfikacji przy potwierdzaniu transakcji inicjowanych w sieci Internet.
Część V. Identyfikacja, dane osobowe
5.1. Dla celów rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnej Użytkownik zobowiązany jest przekazać EASY PAYMENT SERVICES LTD. następujące dane osobowe: PESEL, numer umowy, a po podaniu numeru umowy w pewnych uzasadnionych sytuacjach określonych przez EASY PAYMENT SERVICES LTD. również numeru karty kredytowej. Dodatkowo EASY PAYMENT SERVICES LTD. będzie gromadzić i/lub przetwarzać dane dotyczące adresu IP, numeru telefonu, numeru innej karty kredytowej podanej przez Użytkownika, jego imienia, nazwiska.
5.2. Dane biometryczne odcisków palców/rozpoznawanie twarzy Użytkowników nie będą przetwarzane w Aplikacji Mobilnej, a EASY PAYMENT SERVICES LTD. nie będzie mieć do nich dostępu. Dane te będą wykorzystywane i przechowywane na Urządzeniu Mobilnym, na którym zainstalowana jest Aplikacja Mobilna.
5.3. Dane Użytkownika będą przetwarzane i objęte zarządzaniem w celu świadczenia usług zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz w celu zapobiegania praktykom praniu brudnych pieniędzy i oszustwom.
5.4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat od rozwiązania Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego z Użytkownikiem. W razie potrzeby okres przetwarzania może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek lub na polecenie stosownego organu.
5.5. Wszystkie dane zarządzane przez Aplikację Mobilną będą udostępniane dobrowolnie przez daną osobę w celu rejestracji i użytkowania.
5.6. Użytkownik będzie zobowiązany do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych, zawierającą szczegółowe i wyczerpujące informacje o rodzajach przetwarzanych danych, a także o celach i warunkach ich przetwarzania. Polityka ta stanowi integralną część niniejszych Warunków i jest dostępna pod adresem https://axi-card.pl/rodo.
Część VI. Rozstrzyganie sporów
7.1. Niniejsze Ogólne Warunki oraz wynikające z nich stosunki podlegają przepisom ustawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Spory związane z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.
Część VII. Zmiana Warunków. Okres ważności
7.1. EASY PAYMENT SERVICES LTD. zastrzega prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w zakresie, w jakim zmiany takie dotyczyć będą technicznych wymagań korzystania z Aplikacji Mobilnej, zmiany w zakresie jej funkcjonalności, publikacji nowych wersji i w zakresie, w jakim zmiany te nie stanowią zmiany postanowień wprost uregulowanych w ramach niniejszych Warunków.
7.2. EASY PAYMENT SERVICES LTD. zastrzega sobie również prawo zmiany niniejszych Warunków (klauzula modyfikacyjna) z ważnych przyczyn, która stanowi:
a) zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Warunków,
b) wydanie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego powodującego obowiązek zmiany Warunków,
c) zmiana organizacyjna lub prawna w EASY PAYMENT SERVICES LTD.,
d) zmiana mająca na celu doprowadzenie Warunków do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku gdyby niniejsze Warunki okazały się w jakimś zakresie niezgodne z przepisami prawa,
e) zmiana modelu biznesowego EASY PAYMENT SERVICES LTD. wymuszającego zmiany w niniejszych Warunkach.
7.3 Zmiany, o których mowa w punkcie 7.2. Warunków powyżej nastąpią poprzez udostępnienie tekstu jednolitego niniejszych Warunków poprzez ich wysyłkę na adresy mailowe użytkowników (z odnośnikiem do nowego tekstu) oraz opublikowania go na stronie internetowej EASY PAYMENT SERVICES LTD. tj, www.axi-card.pl na 7 dni przed dniem ich wejścia w życie. W przypadku, w którym Użytkownik nie akceptuje nowej treści Warunków obowiązany jest powiadomić o tym fakcie EASY PAYMENT SERVICES LTD. na adres kontaktowy help@axi-card.pl, co poskutkuje wypowiedzeniem niniejszych Warunków i brakiem możliwości korzystania przez takiego użytkownika z aplikacji – artykuł 7.5 Warunków ma zastosowanie. W przypadku braku sprzeciwu po stronie użytkownika na proponowane zmiany w powyższym terminie uznaje się, że użytkownik zaakceptował te zmiany w Warunkach.
7.4. Oprócz powyższego, zmiany dotyczące usług płatniczych świadczonych przez EASY PAYMENT SERVICES LTD. będą dokonywane zgodnie z warunkami regulującymi świadczenie usług płatniczych wynikającymi z dokumentów umownych.

7.5. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do stosunków pomiędzy EASY PAYMENT SERVICES LTD. a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej od momentu jej zainstalowania na urządzeniu Użytkownika do momentu:
7.5.1. odinstalowania Aplikacji Mobilnej,
7.5.2. wypowiedzenia z jakiegokolwiek powodu Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego Użytkownikowi zarejestrowanemu w Aplikacji Mobilnej.
Cześć VIII. Własność intelektualna
8.1. Zaznaczając odpowiednie pole przy wstępnej rejestracji Karty, Użytkownik wyraźnie oświadcza i akceptuje, że:
(i) wszystkie grafiki, treści i materiały w Aplikacji Mobilnej są własnością EASY PAYMENT SERVICES LTD.;
(ii) wszelkie oprogramowanie używane w związku z usługami oferowanymi w aplikacji zawiera informacje poufne i podlega prawom własności oraz jest chronione przepisami dotyczącymi własności przemysłowej i intelektualnej;
(iii) zabronione jest reprodukowanie, kopiowanie, sprzedawanie, rozpowszechnianie, publicznie udostępnianie ani w inny sposób wykorzystywanie usług, informacji, treści i/lub jakichkolwiek materiałów, do których Użytkownik posiada dostęp podczas korzystania z Aplikacji Mobilnej.
Cześć IX. Siła wyższa i zdarzenia losowe
9.1. EASY PAYMENT SERVICES LTD. nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania ciążącego na nim zgodnie z niniejszymi Warunkami, z powodu działania siły wyższej/zdarzenia losowego lub za działanie/ funkcjonowanie/podłączenie jakiejkolwiek lokalnej lub zagranicznej sieci komórkowej lub usługi dostępu do Internetu wykorzystywanej do korzystania z Aplikacji Mobilnej.
Część X. Wsparcie
10.1. W przypadku problemów technicznych związanych z Aplikacją Mobilną lub w przypadku pytań związanych z jej użytkowaniem, Użytkownicy mogą zwrócić się o pomoc do Działu Obsługi Klienta pod następującymi danymi kontaktowymi: tel. +48 (22) 270 70 30, e-mail: help@axi-card.pl.

Część XI. Zastosowane definicje
„Dane biometryczne” - dane osobowe odnoszące się do cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, dzięki którym można ją zidentyfikować lub potwierdzić jej tożsamość.
„Karta” - karta płatnicza, będąca instrumentem płatniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 659), udostępniana Użytkownikowi na podstawie Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego zawartej z EASY PAYMENT SERVICES LTD. oraz Warunków Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy,, która to karta będzie należycie zarejestrowana w Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika.
„Kod Bezpieczeństwa” - czterocyfrowy kod utworzony przez Użytkownika, służący do logowania się do Aplikacji Mobilnej oraz uwierzytelniania transakcji płatniczych w Aplikacji Mobilnej.
„Aplikacja Mobilna” - oprogramowanie należące do EASY PAYMENT SERVICES LTD., przeznaczone do instalacji na urządzeniach mobilnych i umożliwiające Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej opisanych w niniejszych Warunkach.
„Urządzenie Mobilne” - urządzenie mobilne Użytkownika, którego system operacyjny obsługuje Aplikację Mobilną.
„Warunki” - niniejsze Ogólne Warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej.
„Użytkownik” - osoba fizyczna, której wydawana jest Karta na podstawie Umowy o udzielenie Limitu Kredytowego oraz Warunków Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card stanowiących Załącznik nr 1 do Umowy

 

Powyższe warunki obowiązują od dn. 05.07.2022. Archiwalne warunki (obowiązujące do dn. 04.07.2022) znajdziesz  tutaj.