Warunki świadczenia usług

Ta strona internetowa jest własnością Access Finance z siedzibą w Bułgarii.

Informacje zawarte na tej stronie zostały opracowane przez Easy Payment Services OOD (Ltd.), która posiada oddział w Polsce i zostały stworzone w celach informacyjnych. Korzystając z tej strony internetowej stajesz się klientem Easy Payment Services OOD.

Dostęp do tej witryny jest całkowicie bezpłatny.

Uzyskując dostęp do tej witryny oraz zawartych w niej informacji i materiałów, akceptujesz, rozumiesz i zgadzasz się na Warunki świadczenia usług. Jeśli tego nie zrobisz, konieczne będzie natychmiastowe zakończenie sesji.

Jako użytkownik tej witryny internetowej zgadzasz się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie uzyskiwania dostępu i korzystania z witryny internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystanie dostarczonych przez ciebie informacji i danych osobowych zgodnie z Oświadczeniem o Poufności i Informacją o Plikach Cookie.

Prawo autorskie

Materiały informacyjne, zdjęcia i inne obrazy zawarte w witrynie internetowej wraz z jej projektem podlegają prawu autorskiemu zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą być swobodnie używane tylko w przypadkach wyraźnie określonych i przewidzianych w ustawie, o ile nie będzie to stanowiło przeszkody dla normalnego funkcjonowania strony lub naruszenia prawnego interesu EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.).

AXI i logo AXI opublikowane na tej stronie internetowej są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach świadczenia usług nie masz prawa używać wyżej wymienionych znaków towarowych, ani osobno ani w połączeniu z innymi słowami lub elementami projektu.

Jakiekolwiek kopiowanie elementów tej witryny internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych w tej witryny internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Korzystanie z tej witryny internetowej oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

W celu uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie znaków towarowych EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.), prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego Skontaktuj się z nami na stronie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności i powiązane strony internetowe

Ta strona internetowa ma na celu ułatwienie klientom EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.) dostępu do informacji na temat oferowanych usług oraz warunków ich użytkowania. Naszym celem jest zapewnienie kompletnych i aktualnych danych na stronie internetowej. Pomimo podejmowanych przez nas starań, podczas korzystania z witryny internetowej należy zdawać sobie sprawę z faktu, że podane informacje mogą nie być wyczerpujące i dokładne; mogą zawierać odniesienia do innych stron internetowych, nad którymi EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.) nie sprawuje żadnej kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność cytowanych w nich informacji; nie oferuje również żadnych porad czy rekomendacji prawnych, inwestycyjnych lub innego rodzaju. W razie takiej potrzeby zachęcamy do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty w danej dziedzinie.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione lub korzyści utracone wskutek niedokładnych informacji zawartych w witrynie internetowej lub na jakichkolwiek stronach internetowych, do których się ona odnosi, lub wskutek niewłaściwego zrozumienia podanych informacji jako rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej lub w inny sposób.

EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.) stara się w maksymalnym możliwym stopniu ograniczyć wszelkie niedogodności związane z korzystaniem z serwisu. Mimo to nie możemy jednak zagwarantować i nie ponosimy odpowiedzialności w przypadkach, gdy dostęp do informacji i ich wykorzystanie są utrudnione przez niekompatybilność programów komputerowych, usterki techniczne lub inne problemy.

EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.) zastrzega sobie prawo do zakończenia dowolnego połączenia lub powiązanego programu w dowolnym momencie. EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.) nie gwarantuje bezproblemowego lub nieprzerwanego dostępu do tej strony internetowej.

Rejestracja

Użytkownikiem tej witryny internetowej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w tej witrynie internetowej.

Rejestracja następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług oraz Polityki Prywatności.

Po zakończeniu rejestracji Użytkownika w tej witrynje internetowej, każdorazowe logowanie się użytkownika do witryny internetowej wymaga użycia prawidłowego loginu oraz hasła.

Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych poprzez tę witrynę internetową zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęciem korzystania z usług w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę internetową.

Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu: a) na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, b) w przypadku usług odpłatnych – z chwilą realizacji usługi /rezygnacji z usługi.

Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z witryny internetowej lub usunięcie swojego konta.

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.): 7 Lyulin Residential Complex, 28 Jawaharlal Nehru Blvd., Centrum Administracyjne i Biznesowe „Silver Center”, 2 piętro, biuro nr 40-46, bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny help@axi-card.pl bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem numeru telefonu +48 222 70 70 30.

EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.) rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, EASY PAYMENT SERVICES OOD (Ltd.) poinformuje o tym użytkownika wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź na reklamację pocztą elektroniczną zostanie udzielona wyłącznie na wniosek Użytkownika.