Umorzenie egzekucji komorniczej – to musisz wiedzieć

Umorzenie egzekucji komorniczej – to musisz wiedzieć

Postępowanie w kancelarii komorniczej może zakończyć się na dwa sposoby: wyegzekwowaniem należności dla wierzyciela lub umorzeniem egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Dowiedz się, jakie skutki wiążą się z umorzeniem egzekucji.

Na czym polega umorzenie egzekucji komorniczej?

Gdy sprawa zadłużenia trafia do kancelarii komorniczej, komornik najczęściej musi ustalić majątek dłużnika. Odbywa się to w drodze zapytań do urzędów (np. ZUS-u czy urzędu skarbowego). Zdarza się, że dłużnik nie ma żadnego majątku, z którego mogłaby być prowadzona egzekucja – taki dłużnik m.in.:

  • nie pracuje – lub pracuje, ale otrzymuje minimalne wynagrodzenie,
  • nie pobiera świadczenia emerytalno-rentowego,
  • nie ma rachunków bankowych lub nie znajdują się na nich środki,
  • nie jest właścicielem wartościowych ruchomości i nieruchomości,
  • nie przysługują mu żadne wierzytelności, np. zwrot podatku z urzędu skarbowego.

Wówczas następuje umorzenie egzekucji komorniczej z uwagi na jej bezskuteczność. Polega ono na przygotowaniu przez komornika pisma kończącego postępowanie i wysłaniu go do stron postępowania (wierzyciela i dłużnika).

Umorzenie z urzędu

Umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu może mieć miejsce w kilku sytuacjach. Dla przykładu egzekucja może należeć do organów egzekucji administracyjnej. Zdarza się to rzadko, ale może się też okazać, że jedna ze stron postępowania nie ma zdolności sądowej. Również wówczas, gdy orzeczenie dołączone przez wierzyciela do wniosku zostało uchylone, będzie miało miejsce umorzenie egzekucji komorniczej z urzędu.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Umorzenie egzekucji może mieć miejsce także na wniosek wierzyciela. Z reguły wierzyciel składa wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, gdy porozumiał się z dłużnikiem co do spłaty zadłużenia. Wówczas komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

Pamiętaj, że umorzenie egzekucji nie jest umorzeniem długów

Wiele osób – być może również Ty – błędnie zakłada, że umorzenie egzekucji jest równoznaczne z umorzeniem długu. Komornik nie może umorzyć długu, bo nie jest wierzycielem. Umorzenie egzekucji komorniczej oznacza po prostu zamknięcie sprawy w kancelarii komorniczej. Komornik:

  • zwalnia zajęte składniki majątku dłużnika, np. rachunki bankowe,
  • ustala koszty komornicze – rozlicza się z zaliczki wpłaconej przez wierzyciela,
  • wydaje stosowne postanowienie, które wysyła stronom postępowania.

Jeżeli zaliczka wpłacona na prowadzenie postępowania nie pokrywa wszystkich poniesionych przez komornika kosztów, to ma miejsce obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel ma szansę odzyskać te pieniądze, jeżeli za jakiś czas ponownie złoży wniosek o wszczęcie egzekucji. Ponowne wszczęcie egzekucji po umorzeniu poprzedniego postępowania jest możliwe, przy czym wierzyciel ograniczony jest terminem przedawnienia.

Przedawnienie w przypadku umorzenia egzekucji komorniczej

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. To szczególnie dobra wiadomość dla dłużników. Po ostatnich zmianach w przepisach prawomocne orzeczenie sądu jest ważne:

  • 6 lat (wcześniej było to 10 lat) – dla należności głównej,
  • 3 lata (wcześniej również 10 lat) – dla odsetek.

Bieg terminu przedawnienia przerywa wznowienie egzekucji komorniczej po umorzeniu, czyli ponowne złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji w kancelarii komorniczej. Aktualnie komornicy mają obowiązek badać czy roszczenie uległo przedawnieniu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciel, który nie może wyegzekwować należności nawet z pomocą komornika, może też skorzystać z innych rozwiązań. Należy do nich złożenie do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika lub sprzedaż posiadanej wierzytelności (długu) firmie windykacyjnej.

Sprawdź, jak kontrolować swoje wydatki z AXI

Nadmierne zadłużenie, tzw. pętla kredytowa czy wreszcie brak kontroli nad wydatkami – wszystko to może przyczynić się do poważnych problemów finansowych i spowodować, że sprawa znajdzie swój finał w kancelarii komorniczej. Jak temu zapobiec? Jeżeli potrzebujesz praktycznych wskazówek dotyczących kontrolowania codziennych wydatków, zapoznaj się z artykułem: Jak kontrolować swoje wydatki z pozabankową kartą kredytową?

Jednym z prostych sposobów na to, aby mieć stały wgląd w wydatki, jest płacenie za towary i usługi kartą debetową lub kredytową. Karta kredytowa AXI oznacza stałą kontrolę nad wszystkimi przeprowadzonymi transakcjami – wyciągi otrzymasz na podany adres mailowy. Panując nad wydatkami, możesz uniknąć wezwań do zapłaty, zajęć komorniczych i dodatkowych, zbędnych kosztów, które rosną z każdym kolejnym etapem egzekwowania należności.