ZGODA

W celu oceny zdolności kredytowej/wiarygodności płatniczej oraz możliwości weryfikacji poprawności tej oceny zgadzam się na udostępnianie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii w Bułgarii, działającej poprzez Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B  (dalej EPS ) mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania:

Każdorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przeze mnie Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii w Bułgarii, działającej poprzez Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B  wniosku o zawarcie lub zmianę umowy - Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (dalej: PWIP) – w celu uzyskiwania od tych Uczestników przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich zobowiązań oraz wyników analiz statystycznych;

Każdorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przeze mnie Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii w Bułgarii, działającej poprzez Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B wniosku o zawarcie lub zmianę umowy, a następnie w okresie obowiązywania umowy zawartej przeze mnie ze Zleceniodawcą - Uczestnikom PWIP – dodatkowo w celu uzyskiwania od tych Uczestników przetwarzanych w ich zbiorach danych moich danych zebranych w procesie wnioskowania do tych Uczestników; zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii w Bułgarii, działającej poprzez Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Żurawia 22 lok. 502 i ich przetwarzanie przez EPS przez 3 lata od ich udostępnienia.

W celu oceny zdolności kredytowej/wiarygodności płatniczej, w tym analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom, stanowiących część procesu oceny zdolności kredytowej/wiarygodności płatniczej, oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnianie Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) działającej poprzez Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B ( dalej EPS ), dane kontaktowe inspektora ochrony danych dpo@easyps.bg, przez współpracujących z EPS Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, (dalej: Uczestnicy), których lista wraz z ich danymi kontaktowymi oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych znajduje się tu: https://www.credit-check.pl/uczestnicy/easypayments, przetwarzanych w ich zbiorach danych.

Informacja przeznaczona dla klienta: Jestem świadomy/świadoma, że mam możliwość dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia, do przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym  cofnięcie uprzednio  wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w Polityce Prywatności pod adresem https://axi-card.pl/rodo.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej. Zweryfikowałem podane powyżej dane i potwierdzam, że są one prawdziwe, kompletne, dokładne i aktualne, a w przypadku wystąpienia zmian w moich danych powiadomię o tym EPS w terminach wskazanych w zawartej umowie kredytu.

W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), ale nie dłużej niż przez okres trzech lat po wypełnieniu zobowiązań wobec Pożyczkodawcy wynikających z umowy o kredyt konsumencki, sprzedaży jego wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązania umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki oraz informacji dotyczących wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), w analizach statystycznych przez okres 3 lat moich danych zebranych w procesie ubiegania się o pożyczkę. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana lub odwołana w dowolnym momencie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o  udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj.  Dz.  U. z 2019 r. poz. 681), niniejszym upoważniam Easy Payment Services OOD z  siedzibą w Bułgarii (Sofia) działającej poprzez Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul.  Bukowińska 22B ( dalej EPS) do pozyskania z:

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we  Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;

- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.  Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa;

- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.  Plac  Bankowy 2, 00-095 Warszawa;

- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.  Lublańska 38, 31 – 476 Kraków;

dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 tej ustawy oraz upoważniam te podmioty do ujawnienia EPS tych informacji.

Jednocześnie upoważniam EPS do pozyskania z w/w biur informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do w/w biur informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Informacje przeznaczone dla konsumentów:

Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuację oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przyjmuję również do wiadomości, że przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w Polityce Prywatności na stronie https://axi-card.pl/rodo.

W związku z wnioskiem o kredyt udzielam pełnomocnictwa Easy Payment Services OOD, działającą za pośrednictwem Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B (dalej EPS) do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (BIK) o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o treści następującej:

Wyrażam zgodę na:

  1. Przekazanie przez Easy Payment Services OOD, działającą za pośrednictwem Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul.  Bukowińska 22B (dalej EPS) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie EPS w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez EPS w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.
  2. Przekazywanie przez Easy Payment Services OOD, działającą za pośrednictwem Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B (dalej EPS) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z umowy, oraz przetwarzanie tych danych i informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.  Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do EPS dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z EPS umowy kredytu.

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530) upoważniam  Easy Payment Services OOD, działającą za pośrednictwem Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Wyrażam zgodę na weryfikację moich danych osobowych (Imię, Nazwisko, nr PESEL) oraz danych dokumentu tożsamości (dowodu osobistego) w Rejestrze PESEL lub w  Rejestrze Dowodów Osobistych przez Easy Payment Services OOD, działającą za pośrednictwem Easy Payment Services OOD Oddział w Polsce, Warszawa, Bukowińska 22B (dalej EPS)   za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam zgody Easy Payment Services OOD  działającej poprzez Easy Payment Services OOD Oddział w  Polsce, Warszawa, ul. Bukowińska 22B ( dalej EPS ) na przekazanie informacji gospodarczych o wywiązywaniu się ze wszelkich zobowiązań pieniężnych, zarówno istniejących w chwili udzielenia zgody, jak również mogących powstać w przyszłości, a  powstałych w związku z niniejszą umową zawartą z EPS do następujących biur informacji gospodarczej:

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we  Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław;

- Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.  Jacka Kaczmarskiego 77, 02-679 Warszawa;

- ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.  Plac  Bankowy 2, 00-095 Warszawa;

- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul.  Lublańska 38, 31 – 476 Kraków;

Zgadzam się na skorzystanie z dodatkowej usługi w celu mojej identyfikacji i wyrażam wyraźną zgodę  Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii, Lyulin 7 city district, Jawaharlal Nehru Blvd. 28, floor 2, room 40-46, Bułgaria, wpisaną do bułgarskiego rejestru handlowego pod numerem: 204112059, w celu weryfikacji mojego konta bankowego (w tym jego historii) i zdolności kredytowej.