Zgoda na udostępnienie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej

ZGODA

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o udzielenie pożyczki:

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny, zgadzam się na udostępnienie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce w terminie 30 dni mojego numeru PESEL oraz moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w celu uzyskania od nich przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych, zestawienie tych informacji oraz wyników analiz statystycznych przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez 3 lata od ich udostępnienia.

*Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

W celu oceny zdolności kredytowej oraz możliwości weryfikacji prawidłowości wykonania tej oceny zgadzam się na udostępnienie Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej* w terminie 30 dni przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce przez 3 lata od ich udostępnienia.

*Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej wraz z danymi kontaktowymi Uczestników oraz danymi kontaktowymi inspektorów ochrony danych: http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

W celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat odpowiednio po wykonaniu zobowiązań wobec Kredytodawcy wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez niego wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, moich danych osobowych zawartych w umowie o kredyt konsumencki oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy, a także na przetwarzanie przez Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce w analizach statystycznych przez 3 lata moich danych zebranych w procesie wnioskowania o pożyczkę.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

Na podstawie art. 24 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 681), niniejszym upoważniam Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii (Sofia) i Easy Payment Services OOD (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce do pozyskania z:

- Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

- Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A.;

dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych w art. 28 ust. 1 tej ustawy.

Jednocześnie upoważniam ww. przedsiębiorcę do pozyskania z w/w biur informacji gospodarczej informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do w/w biur informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

Informacja przeznaczona dla konsumenta:

Jestem świadomy/świadoma, że mam możliwość dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia, do przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w Polityce Prywatności pod adresem https://axi-card.pl/rodo.