1. Oświadczam, że w przypadku wydania pozytywnej decyzji kredytowej przez Easy Payment Services OOD, jako Kredytodawcy, udzielam wyraźnej zgody na otrzymywanie wszelkich oświadczeń i dokumentów dotyczących udzielenia wnioskowanego kredytu oraz na wymianę tych dokumentów i oświadczeń pomiędzy mną a Kredytodawcą za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość prowadzonego przez Kredytodawcę (m.in. z wykorzystaniem systemu informatycznego) lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (np., poprzez e-mail lub SMS), przy czym kanał tej komunikacji zostanie wybrany przez Kredytodawcę w zależności od rodzaju przekazywanych dokumentów lub oświadczeń oraz w zależności od sposobu organizacji procesu zawierania umów na odległość zgodnie z decyzją Kredytodawcy. Jednocześnie w tej samej chwili oświadczam i zgadzam się, że wszystkie moje oświadczenia i potwierdzenia zawarcia umowy kredytu lub jej zmiany będą składane bez obecności obu stron (będą zawierane na odległość) i będą traktowane jako odręcznie podpisane oświadczenia i deklaracje pod przedstawionymi dokumentami oraz że tak złożone deklaracje i oświadczenia wiążą mnie oraz Kredytodawcę zgodnie z treścią tych deklaracji i oświadczeń. Umowa zawarta w ten sposób (za pośrednictwem kanałów komunikacji na odległość) będzie równoznaczna z umową o kredyt konsumencki zawartą na odległość zgodnie z art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W przypadku uzyskania zgody na kredyt w Easy Payment Services OOD, oświadczam, że podpiszę i potwierdzę warunki przesłanej mi spersonalizowanej umowy o kartę kredytową poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub potwierdzę wolę jej zawarcia za pośrednictwem systemu zorganizowanego zawierania umów na odległość prowadzonego przez Kredytodawcę (np. za pośrednictwem systemu informatycznego Kredytodawcy) lub za pomocą zewnętrznych wobec Kredytodawcy środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS) oraz zgodnie z Warunkami Korzystania Z Usługi Zaawansowanego Podpisu Elektronicznego świadczonej przez Lleida.Net lub oświadczeniami dotyczącymi zawierania umów na odległość, z którymi się zgadzam i które akceptuję.

Warunki korzystania z

Usługi Zaawansowanego Podpisu Elektronicznego, świadczonej przez

Lleidanetworks Serveis Telemàtics S.A oraz oświadczenia dotyczące zawierania umów na odległość.

Zaznaczając pole we wniosku o kartę kredytową Axi oznaczone jako: „Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem zorganizowanego przez Kredytodawcę systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron umowy lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość wskazanych przez Kredytodawcę.” jednocześnie oświadczam i potwierdzam, że:

·        Zostałem poinformowany i zgadzam się na przekazanie przez Easy Payment Services OOD moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu) do Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA, siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanej pod adresem: Birchin Court, 20 Birchin Lane, Londyn EC3V 9Dj, z numerem VAT GB899234272 (zwaną dalej Lleida.net) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi Advanced Electronic Signature rozumiem i akceptuję Warunki Świadczenia Usług przez Lleida.net, a także treść oświadczenia o polityce i praktykach Lleida.net dotyczących usług certyfikacji zaawansowanego podpisu elektronicznego i elektronicznej komunikacji, opublikowane na stronie https://lleida.net/policies oraz że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.lleida.net/en/data-protection;

Wyrażam wyraźną zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez Easy Payment Services OOD przez okres co najmniej 5 lat lub przez inny okres wymagany przez właściwe przepisy prawa, moich danych osobowych ·       wymaganych i związanych z procesem rejestracji (tj. numer i seria dowodu tożsamości; Imię i Nazwisko; data urodzenia; numer PESEL; adres e-mail; numer telefonu), w celu wykonywania umów zawartych zdalnie, podpisów elektronicznych lub komunikacji elektronicznej związanej z tymi umowami, zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w jurysdykcji Państwa Członkowskiego UE, którego jestem obywatelem;

·       Oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są prawdziwe oraz, że mój numer telefonu komórkowego i adres e-mail są prawdziwe i przypisane wyłącznie do mojej osoby. W przypadku jakiejkolwiek zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail podanego Easy Payment Services OOD, jestem zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o takiej zmianie Easy Payment Services OOD;

·       Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i komunikowanie się z Easy Payment Services OOD za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość takich jak: wiadomości SMS, e-mail, system informatyczny prowadzony przez Easy Payment Services OOD i internetowe wiadomości w związku z zaawansowaną usługą zdalnego podpisywania umów świadczoną przez Lleida.net;

·       Wyrażam zgodę na zawarcie z Easy Payment Services OOD umowy na odległość (tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość) i potwierdzenie warunków tejże umowy za pomocą wiadomości SMS, e-mail i innych wiadomości elektronicznych wysyłanych za pomocą sieci Internet lub przy użyciu systemu informatycznego Easy Payment Services OOD - zgodnie z wyborem Easy Payment Services OOD. W szczególności akceptuję generowanie podpisów i składanie oświadczeń woli poprzez dostarczenie, zgodnie z żądaniem lub w imieniu Easy Payment Services OOD, akceptowania oraz podpisywania przy użyciu Kodu jednorazowego lub OTP otrzymywanego za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail;

·       Akceptuję i oświadczam, że ​​moje urządzenie mobilne zarządzające i uzyskujące dostęp do wiadomości SMS otrzymanych na numer telefonu komórkowego, zadeklarowane przeze mnie podczas procesu rejestracji lub inne urządzenia zarządzające i uzyskujące dostęp do moich wiadomości e-mail na zadeklarowany przez mnie adres e-mail, znajdują się pod moją wyłączną kontrolą podczas zawierania umowy na odległość oraz potwierdzania warunków tejże umowy oraz że żadna wiadomość SMS lub e-mail otrzymywana przez mnie w celu zawarcia umowy lub potwierdzania jej warunków nigdy nie będzie udostępniona ani dostępna dla osób trzecich;

·       Oświadczam, że posiadam wystarczającą ilość informacji, wiedzy, umiejętności i zasobów do działania jako podpisujący umowę w procesie zawarcia umowy na odległość i wyrażenia woli jej zawarcia, zgodnie z ofertą Easy Payment Services OOD, oraz do swobodnego wyrażania woli przyjęcia lub odrzucenia takiej umowy zawartej na odległość i złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu i wyrażeniu zgody na warunki w niej zaproponowane;

Jestem świadomy, iż posiadam prawo dostępu do dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na odległość. Dokumenty te zostaną dostarczone przez Easy Payment Services OOD w formie dokumentu PDF umożliwiającego jego zapisanie na moim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, opatrzonego datą stempla czasu i podpisanego elektronicznie przez Lleida.net, z unikalnym identyfikatorem dokumentu oraz wszystkimi istotnymi informacjami związanymi z wykonanym podpisem elektronicznym i podpisanym dokumentem. Możesz poprosić o takie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy wysyłając wiadomość do Easy Payment Services OOD pocztą elektroniczną, a takie żądanie nie zostanie odrzucone przez Easy Payment Services OOD bez podania przyczyny. W przypadku odmowy przez Easy Payment Services OOD, ty lub twoi prawni przedstawiciele lub spadkobiercy możecie złożyć taki wniosek bezpośrednio do Lleida.net pocztą elektroniczną na adres info@lleida.net;

·       Jestem świadomy tego, że mogę zweryfikować poprawność dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, sprawdzając integralność dokumentu PDF, znacznik czasu i ważność podpisu elektronicznego dokumentu dowodowego przez Lleida.net, wykorzystując do tego celu standardowe mechanizmy, takie jak CRL, OCSP lub korzystając z dowolnej aplikacji dokonującej takiej weryfikacji poprawności (np. Adobe Acrobat Reader).

2. Oświadczam, że znany mi jest proces zawierania umowy, a mianowicie: po złożeniu wniosku o kredyt, Kredytodawca dokonuje oceny zdolności kredytowej. Przed zawarciem Umowy Kredytodawca przekazuje Kredytobiorcy na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Formularz Informacyjny dotyczący umowy kredytu konsumenckiego oraz obowiązującą u Kredytodawcy Politykę Prywatności. W przypadku akceptacji Kredytobiorcy co do przyznania mu Limitu Kredytowego, Kredytobiorca otrzyma na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Umowę Kredytu, Warunki korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card, Taryfę opłat należnych za korzystanie z karty Axi oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane w postaci plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Kredytobiorcy, w sytuacji, gdy Kredytobiorca zdecyduje się na zawarcie umowy, potwierdzi i zaakceptuje warunki Umowy, jak wskazano w pkt. 1 powyżej.

3. Oświadczam, iż jestem świadomy i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niemożności dokonania weryfikacji mojego konta bankowego oraz identyfikacji za pomocą usługi Instantor lub Kontomatik, Umowa może zostać zawarta z Kredytobiorcą w formie pisemnej. Nadto zawarcie Umowy w formie pisemnej możliwe jest również w sytuacji wyrażenia przeze mnie woli zawarcia umowy z Kredytodawcą w takiej właśnie formie, nie zaś przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

4. Umowa jest określona jako skutecznie zawarta umowa na odległość z chwilą aktywacji karty w systemie Kredytodawcy. Przedłożenie kopii dowodu osobistego jest obowiązkowe.