Zgoda na podpis elektroniczny

Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron umowy.

1. Oświadczam, że w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej wydanej przez Easy Payment Services OOD jako Kredytodawcy, wyrażam wyraźną zgodę na otrzymywanie wszelkich oświadczeń i dokumentów dotyczących udzielenia mi kredytu oraz wymianę oświadczeń i dokumentów między mną a Kredytodawcą za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. e-mail, SMS). Jednocześnie oświadczam i zgadzam się, aby wszystkie moje oświadczenia i potwierdzenia zawarcia umowy lub zmiany umowy były składane bez jednoczesnej obecności obu stron (na odległość) oraz były traktowane jako odręczne złożone oświadczenia dotyczące przedstawionych mi dokumentów i że w wyniku tak złożonych oświadczeń i deklaracji uznaje je za wiążące w stosunkach z Kredytodawcą w zakresie treści przedstawionych mi dokumentów i oświadczeń. Wyrażam jednocześnie zgodę, aby umowa zawarta w ten sposób (za pomocą SMS), była równoznaczna z umową o kredyt konsumencki zawartą na odległość w rozumieniu art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej wydanej przez Easy Payment Services OOD oświadczam, że potwierdzę warunki przesłanej do mnie spersonalizowanej umowy o kartę kredytową wysyłając e-mail lub potwierdzę wolę jej zawarcia za pomocą kodu SMS (kod OTP) lub w inny sposób zgodnie z warunkami korzystania z usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleida.Net lub za pomocą usługi podpisu elektronicznego zgodnie warunkami korzystania z usługi podpisu elektronicznego świadczonej przez Autenti sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000436998) zgodnie z warunkami świadczenia tej usługi przez Autenti sp. z o. o. dostępnymi pod adresem: https://autenti.com/regulaminy/

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Autenti sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000436998):

Zaznaczając pole we wniosku o kartę kredytową Axi oznaczone jako: „Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i bez jednoczesnej obecności obu stron umowy.”, jednocześnie oświadczam i potwierdzam, że:

- zostałem poinformowany i zgadzam się na przekazanie przez Easy Payment Services OOD moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu) do Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadającą NIP 783-169-32-51 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4 797 900,00 złotych (zwaną dalej: Autenti), jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi podpisu elektronicznego i rozumiem oraz akceptuję warunki świadczenia usług przez Autenti opublikowane na stronie https://autenti.com/regulaminy/ oraz, że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności dostępnej pod adresem: https://autenti.com/regulaminy/polityka-ochrony-prywatnosci-autenti/.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili wycofane, jednakże jej niewyrażenie uniemożliwi realizację usługi podpisu elektronicznego świadczonego przez Autenti oraz w ostateczności może uniemożliwić zawarcie umowy o kredyt przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, iż Autenti wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@autenti.com

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Lleida.Net:

Warunki korzystania z usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA

Zaznaczając pole we wniosku o kartę kredytową Axi oznaczone jako: „Wyrażam zgodę na zawarcie umowy kredytu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i bez jednoczesnej obecności obu stron umowy.”, jednocześnie oświadczam i potwierdzam, że:

  • zostałem poinformowany i zgadzam się na przekazanie przez Easy Payment Services OOD moich danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu) do Lleidanetworks Serveis Telemàtics SA, siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanej pod adresem: Birchin Court, 20 Birchin Lane, Londyn EC3V 9Dj, z numerem VAT GB899234272 (zwaną dalej Lleida.net) jako administratora danych osobowych w celu i w związku ze świadczeniem usługi Advanced Electronic Signature i rozumiem i akceptuję Warunki Świadczenia Usług przez Lleida.net, a także treść oświadczenia o polityce i praktykach Lleida.net dotyczących usług certyfikacji zaawansowanego podpisu elektronicznego i elektronicznej komunikacji, opublikowane na stronie https://lleida.net/policies oraz że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.lleida.net/en/data-protection;
  • wyrażam wyraźną zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez Easy Payment Services OOD przez okres co najmniej 5 lat lub przez inny okres wymagany przez właściwe przepisy prawa, moich danych osobowych wymaganych i związanych z procesem rejestracji (tj. numer i seria dowodu tożsamości; Imię i Nazwisko; data urodzenia; numer PESEL; adres e-mail; numer telefonu), w celu wykonywania umów zawartych zdalnie, podpisów elektronicznych lub komunikacji elektronicznej związanej z tymi umowami, zgodnie przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w jurysdykcji Państwa Członkowskiego UE którego jestem obywatelem;
  • oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są prawdziwe oraz, że mój numer telefonu komórkowego i adres e-mail są prawdziwe i przypisane wyłącznie do mojej osoby. W przypadku jakiejkolwiek zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail podanego Easy Payment Services OOD, jestem zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o takiej zmianie Easy Payment Services OOD;
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i komunikowanie się z Easy Payment Services OOD za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość takich jak: wiadomości SMS, e-mail i internetowe wiadomości w związku z zaawansowaną usługą zdalnego podpisywania umów świadczoną przez Lleida.net;
  • wyrażam zgodę na zawarcie z Easy Payment Services OOD umowy na odległość (tj. bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość) i potwierdzenie warunków tejże umowy za pomocą wiadomości SMS, e-mail i innych wiadomości elektronicznych wysyłanych za pomocą sieci Internet. W szczególności akceptuję generowanie podpisów i składanie oświadczeń woli poprzez dostarczenie, zgodnie z żądaniem lub w imieniu Easy Payment Services OOD, oraz dla Twojej akceptacji lub podpisu, Kodu jednorazowego lub OTP otrzymywanego za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail;
  • akceptuję i oświadczam, że ​​moje urządzenie mobilne zarządzające i uzyskujące dostęp do wiadomości SMS otrzymanych na numer telefonu komórkowego, zadeklarowane przeze mnie podczas procesu rejestracji lub inne urządzenia zarządzające i uzyskujące dostęp do moich wiadomości e-mail na zadeklarowany przez mnie adres e-mail, znajdują się pod moją wyłączną kontrolą podczas zawierania umowy na odległość oraz potwierdzania warunków tejże umowy oraz że żadna wiadomość SMS lub e-mail otrzymywana przez mnie w celu zawarcia umowy lub potwierdzania jej warunków nigdy nie będzie udostępniona ani dostępna dla osób trzecich;
  • oświadczam, że posiadam wystarczającą ilość informacji, wiedzy, umiejętności i zasobów do działania jako podpisujący umowę w procesie zawarcia umowy na odległość i wyrażenia woli jej zawarcia, zgodnie z ofertą Easy Payment Services OOD, oraz do swobodnego wyrażania woli przyjęcia lub odrzucenia takiej umowy zawartej na odległość i złożenia oświadczenia woli o jej zawarciu i wyrażeniu zgody na warunki w niej zaproponowane;
  • jestem świadomy, iż posiadam prawo dostępu do dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na odległość. Dokumenty te zostaną dostarczone przez Easy Payment Services OOD w formie dokumentu PDF umożliwiającego jego zapisanie na moim komputerze lub innym urządzeniu mobilnym, opatrzonego datą stempla czasu i podpisanego elektronicznie przez Lleida.net, z unikalnym identyfikatorem dokumentu oraz wszystkimi istotnymi informacjami związanymi z wykonanym podpisem elektronicznym i podpisanym dokumentem. Możesz poprosić o takie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy wysyłając wiadomość do Easy Payment Services OOD pocztą elektroniczną, a takie żądanie nie zostanie odrzucone przez Easy Payment Services OOD bez podania przyczyny. W przypadku odmowy przez Easy Payment Services OOD, ty lub twoi prawni przedstawiciele lub spadkobiercy możecie złożyć taki wniosek bezpośrednio do Lleida.net, pocztą elektroniczną, na adres info@lleida.net;
  • jestem świadomy tego, że mogę zweryfikować poprawność dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, sprawdzając integralność dokumentu PDF, znacznik czasu i ważność podpisu elektronicznego dokumentu dowodowego przez Lleida.net, wykorzystując do tego celu standardowe mechanizmy, takie jak CRL, OCSP lub korzystając z dowolnej aplikacji dokonującej takiej weryfikacji poprawności (np. Adobe Acrobat Reader).

2. Oświadczam, że znany mi jest proces zawierania umowy, a mianowicie: po złożeniu wniosku o kredyt, Kredytodawcą dokonuje oceny zdolności kredytowej. Przed zawarciem Umowy Kredytodawca przekazuje Kredytobiorcy na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Formularz Informacyjny dotyczący zatwierdzonego Limitu Kredytowego. Po zatwierdzeniu przez Kredytobiorcę przyznania Limitu Kredytowego, Kredytobiorca otrzyma na trwałym nośniku, na adres e-mail Kredytobiorcy wskazany we wniosku o zawarcie Umowy, Umowę Kredytu, Warunki korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card, Taryfę opłat należnych za korzystanie z karty Axi oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane w postaci plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Kredytobiorcy, w sytuacji gdy Kredytobiorca zdecyduje się na zawarcie umowy, potwierdzi i zaakceptuje warunki Umowy, jak wskazano w pkt. 1 powyżej.

3. Oświadczam, iż jestem świadomy i przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niemożności dokonania weryfikacji mojego konta bankowego oraz identyfikacji za pomocą usługi Instantor, Umowa może zostać zawarta z Kredytobiorcą w formie pisemnej. Nadto zawarcie Umowy w formie pisemnej możliwe jest również w sytuacji złożenia przez Kredytobiorcę oświadczenia woli dla zawarcia umowy z Kredytodawcą w takiej właśnie formie, nie zaś przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.