Lista Partnerów EPS

- ICredit sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Orla 13 lok. 10, 90-317 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495693, NIP 5213664459, REGON 147054022.

- JP Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674.

- Findao sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000978068, NIP 5273009729, REGON 522517638.

- Loando Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624003, NIP 7010588866.

- Fiizy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, posiadająca numer KRS 0000804600, NIP 5272907053, REGON 384451140.

- Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 9, 31-358 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 949 216 31 54, REGON: 241811803, o kapitale zakładowym w wysokości 129 982 198,50 zł (wpłacony w całości).