Słownik Finansowy

Bank lub inna wyspecjalizowana instytucja finansowa, która w zamian za określone wynagrodzenie przejmuje wierzytelność w procesie factoringu oraz świadczy na rzecz faktoranta określone usługi dodatkowe.
Klient danego faktora, który w procesie faktoringu przelewa na faktora wierzytelność (najczęściej faktura z wydłużonym terminem płatności) względem odbiorcy swoich produktów lub usług.
Alternatywna forma finansowania działalności operacyjnej, polegająca na przeniesieniu wierzytelności z zawarcia komtraktu z kontrahentem na faktora (bank lub inna wyspecjalizowana instytucja finansowa), którego zadaniem jest ściągnięcie należności od dłużnika, finansowanie wierzyciela i przejęcie ryzyka – w zamian za okreslone wynagrodzenie
Osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Działalność jest prowadzona według zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.