Słownik Finansowy

Zabezpieczenie, które gwarantuje wierzycielowi spłatę jego należności ( weksel in blanco, zastaw, hipoteka, ubezpieczenie kredytu i inne).
Pieniężne lub rzeczowe zabezpieczenie stron umowy, stosowane najczęściej w umowach przedwstępnych. Strona przekazująca zadatek może go stracić , jeżeli nie wywiąże się z postanowień umowy, natomiast gdy z postanowień nie wywiąże się strona przyjmująca zadatek – musi go oddać w kwocie dwukrotnie większej.
Pieniężne lub rzeczowe zabezpieczenie umowy, które jest zwracane w ptrzypadku niespełnienia jej postanowień bez dodatkowych konsekwencji.
Zdolność do spłaty zaciąhgniętego kredytu wraz z jego odestkami w terminach określonych w umowie.
Polecenie przelewu ustawione dla danego okresu, które nakazuje dokonania transferu środków z danego konta na rachunek odbiorcy wskazany w poleceniu, w konkretnym terminie i określonej wysokości.
Osoba, która według prawa cywilnego zobowiązuje się do spełniania określonego świadczenia na rzecz wierzyciela, jeżeli dłużnik nie spełnił tego zobowiązania. Udział takiego poręczyciela jest związany z podwyższeniem limitu kredytowego przyznanego potencjalnemu kredytobiorcy.