Słownik Finansowy

Tymczasowe nieopłacenie całej raty (obu części, kapitałowej i odestkowej) na wniosek klienta. Skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania lub podwyższeniem wartości kolejnych rat.
Papier wartościowy wykorzystywany m.in. w przypadku zabezpieczenia kredytów zobowiązujący wystawcę (klienta) do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz wskazanej w wekslu osoby lub instytucji (np.bank).
Osoba posiadająca stosunek zobowiązaniowy z dłużnikiem, od którego może żądać spełnienia ustalonego świadczenia.
Przeciwieństwo długu; prawo osoby do żądania od dłużnika spełnienia świadczenia wynikającego z określonego stosunku zobowiązaniowego pomiędzy nimi.
Działanie podejmowane dla odzyskania należności banku lub innej instytucji finansowej, wynikające z umów o kredyt, pożyczki lub innych umów dot. usług bankowych. Podejmowane przede wszystkim po upływie terminu płatności lub w przypadku wypowiedzenia umowy, sądowo lub pozasądowo.
Osoba, która zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności, korzystająca z uprawnień przysługujących komornikom.
W kredytach hipotecznych różnica pomiędzy wartością nieruchomości a kwotą kredytu zaciągniętego do jej sfinalizowania (czyli inaczej śrdoki, jakimi dysponuje kupujący, na konkretny cel – kupno danej nieruchomości). Idealny wkład własny to ok. 20% wartości nieruchomości.
Zestawienie transakcji dokonywanych na rachunku bankowym klienta i ich wpływu na saldo konta, przekazywane klientowi w danych odstępach czasu (najczęściej co miesiąc).