Słownik Finansowy

Ubezpieczenie zawierane do momentu uprawomocnienia wpisu hipoteki do księgi wieczystej, stosowane jako dodatkowe zabezpieczenie roszczeń względem banku.
Umowa, w której bank lub inna instytucja finansowa zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę kapitału z przeznaczeniem na konkretny cel. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać: strony umowy, kwotę i walutę kredytu, cel na który kredyt został udzielony, zasady i termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany, spoób zabezpieczenia spłaty kredytu, zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu, terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, wysokość prowizji (jeżeli umowa ją przewiduje), warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Umowa, w której jedna lub obie ze stron zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej (powinna określać istotne jej postanowienia).
To wskazana osoba przez ubezpieczonego, która (lub które) w przypadku jego śmierci otrzyma całość (lub część) sumy przewidzianej do wypłaty z tytułu zgonu.