Słownik Finansowy

Bank (w tym osoby w nim zarudnione oraz pośrednicy, przez które bank wykonuje czynności bankowe), mają obowiązek zachowania tajemnicy bankowej, obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej uzyskane w czasie negocjacji, zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.
Opłata związana z wynagrodzeniem notariusza za dokonane czynności notarialne.

TDR

Wskaźnik, który razem z DI jest głównym kryterium oceny zdolności kredytowej. Procentowe odzwierciedlenie stosunku całkowitych dochodów do całkowitych zobowiązań (Total Debt Ratio).
Ściśle określony termin wykupu np. obligacji, czyli spełnienia zobowiązania przez dłużnika (emitenta) w stosunku do jego wierzyciela.
Niewielkie urządzenie elektroniczne , które służy do zabezpieczania transkacji bankowości elektronicznej za pomocą wygenerowanych kodów składających się z uikalnego ciągu cyfr, potwierdzających daną transakcję. Każdy z kodów jest ważny tylko dla danej transakcji i jest aktualny przez krótki czas. Obecnie używany głównie w przypadku bankowości przedsiębiorstw.  
Czynność, która wiąże kupującego i sprzedającego finalizowana umową sprzedaży. Dla banu jest to każda czynność, którejwynikiem jest zmiana salda na rachunku bankowym klienta.
To część kredytu wypłaca zgodnie z zapisanymi w umowie warunkami (termin, wysokość). Transze może różnicować poszczególny cel ich przeznaczenia oraz fakt, że kolejna transza może nie zostać mu wypłacona przez zaniedbania dot. wywiązywania się w warunków umownych.
Wystawca weksla. Odpowiada wraz z innymi podpisanymi na wekslu za jego wykupienie.
Wskazany dłużnik wekslowy zobowiązany do spełnienia świadczenia określonego na dokumencie wekslowym.