Słownik Finansowy

Jest to papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Akcje są emitowane przez spółkę akcyjną, a ich własność jest formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce. Akcjonariusz uprawniony jest do części zysku wypracowanego przez spółkę w ciągu roku, a zysk ten wypłacany jest w formie dywidendy.
Wspólnik spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej będący posiadaczem akcji wyemitowanych przez taką spółkę.
Jest on dokumentem zmieniającym warunki umowy na mocy porozumienia pomiędzy jej stronami. W przypadku usług bankowych będzie on więc rozszerzeniem lub zmianą umowy zawartej pomiędzy bankiem, a klientem. Może dotyczyć wszystkich opisanych w umowie warunków, najczęściej wysokości opłat i prowizji, a także obowiązków ciążących na kliencie.
Umocnienie waluty. Oznacza to wzrost wartości kursu waluty krajowej w stosunku do waluty zagranicznej.
Mediator, powołany przy Zwiążku Banków Polskich, odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami a bankami.
Autoryzacja płatności, która  polega na wyrażeniu przez bank zgody na przeprowadzenie transakcji po sprawdzeniu autentyczności karty oraz dostępnego salda na rachunku.