Zgarnij 100 zł z kartą AXI
 

Już niedługo rozpoczyna się szaleństwo zakupowe Black Week!

Przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. W organizowanej przez nas promocji, masz szasnę uzyskać GWARANTOWANE 100 złotych do wydania w sklepach sieci Biedronka. Zacznij sprytnie oszczędzać z kartą AXI już dziś! Bon zostanie przesłany do Ciebie w wiadomości e-mail.

Co zrobić, aby wziąć udział w promocji?

1.złóż wniosek w okresie promocji i uzyskaj pozytywną decyzję kredytową

2.wyraź zgodę na przetwarzenie danych osobowych w celach marketingowych

3.podpisz umowę 

4.4-go dnia otrzymasz link z komunikatem o możliwości wzięcia udziału w Promocji

5.czekaj na kartę i dokonaj jej aktywacji

6.dokonaj dowolną transakcję kartą w terminie obowiązywania promocji

 

Poniżej link do regulaminu korzystania z e-kodów Biedronki:

www.statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf?_ga=2.245308609.59169269.1600790506-557592940.1600790506

 

PROMOCJA OGRANICZONA CZASOWO 

 

Zalety korzystania z Karty AXI:

- nie korzystasz, nie płacisz

- darmowe bankomaty w całej Polsce

- atrakcyjne promocje dla Klientów

- pewność, że środki możesz wykorzystać na nowo

- limit dla stałych klientów 6000 zł

- bez wychodzenia z domu

Regulamin Promocji „Zgarnij 100 zł na zakupy od Axi”

§1. 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin Promocji „AXI rozdaje bony na zakupy” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „AXI rozdaje bony na zakupy” (zwanym dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji „AXI rozdaje bony na zakupy” jest Easy Payment Services OOD, spółka prawa bułgarskiego wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 1324, osiedle Lyulin 7, Bulwar Jawaharlal Nehru nr 28, piętro 2, lokal 40-46, o kapitale zakładowym w wysokości: 10.500.000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, używająca nazwy handlowej Axi Card (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

1) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza Easy Payment Services OOD, spółkę prawa bułgarskiego wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 1324, osiedle Lyulin 7, Bulwar Jawaharlal Nehru nr 28, piętro 2, lokal 40-46, o kapitale zakładowym w wysokości: 10.500.000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa;
2) „Jeronimo Martins” – Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, posiadająca NIP: 7791011327,

3) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;
4) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
5) „Posiadacz Karty” – osoba fizyczna, której Wydawca wydał Kartę, będąca jej posiadaczem i użytkownikiem w rozumieniu umowy o Kartę zawartej z Wydawcą;
6) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;
7) „Umowa o Kartę” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;

8) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;
9) „Uczestnik” – Posiadacz Karty, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który spełnił wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;
10) „Nagroda” - karta podarunkowa - voucher elektroniczny w formie e-kodu o wartości odpowiednio  100 zł każdy do wykorzystania w sposób opisany w § 3 ust. 1-5 Regulaminu;
11) „Laureat” – Uczestnik, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uprawniające go do otrzymania Nagrody w Promocji.

4. Promocja będzie trwała w okresie od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia 31 grudzień 2021 r.

5. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Promocja ma na celu popularyzację usług Wydawcy w zakresie transakcji Kartami.

7. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://axi-card.pl/promocje

8. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2. 

Zasady uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) złoży w okresie Promocji lub przed jej rozpoczęciem wniosek o zawarcie z Umowy o Kartę i uzyska/ł pozytywną decyzję Kredytową dotycząca Kredytu;

2) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych;

3) otrzymał link od Organizatora służący podpisaniu Umowy o Kartę przy wykorzystaniu usługi Advanced Electronic Signature świadczonej przez Lleida.net

4) 4-go dnia po otrzymaniu linka wskazanego w pkt. 3 uzyskał od Organizatora komunikat o możliwości wzięcia udziału w Promocji,

5) w terminie 10 dni od dnia uzyskania komunikatu wskazanego w pkt 4 podpisał Umowę o Kartę przy wykorzystaniu linku, o jakim mowa w pkt 3 i dopełnił warunków otrzymania Karty,

6) otrzymał Kartę od Organizatora i dokonał jej aktywacji,

7) dokonał dowolnej transakcji Kartą w terminie obowiązywania Promocji (z wykluczeniem przelewu FastCash otrzymanego zaraz po podpisaniu umowy),

8) nie skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy o Kartę w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy

9) jest nowym Klientem Organizatora, nie był wcześniej stroną Umowy o Kartę oferowanej przez Organizatora

2. Do otrzymania Nagrody nie są uprawnieni Uczestnicy, którzy:

1) w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. są w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim lub wypowiedzenia Umowy o Kartę);

2) są pracownikami Kredytodawcy lub spółek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub członkami ich rodzin.

§3.

Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodę stanowi E-bon Jeronimo Martins o wartości odpowiednio 100 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Biedronka zgodnie z regulaminem korzystania z e-kodów dostępnym na: www.statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf?_ga=2.245308609.59169269.1600790506-557592940.1600790506; Lista sklepów dostępna jest na: https://www.biedronka.pl/pl/sklepy

2. Każdy Uczestnik może otrzymać Nagrodę o wartości nie wyższej niż 100 zł łącznie w okresie trwania Promocji.

3. Weryfikację prawa Uczestnika do otrzymania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych Organizatorowi przez Uczestników oraz na podstawie zestawienia transakcji z Rachunku Karty wykonanych przez Użytkownika.

4. Nagrody nie podlegają zsumowaniu. Uczestnik Promocji nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje mu również prawo wymiany Nagrody na gotówkę. 

§4.

Wydanie Nagród w Promocji

1. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego we Wniosku o wydanie Karty Płatniczej Axi Card. Wiadomość zostanie przesłana do Laureatów najpóźniej w ciągu 10 dni od daty zakończenia okresu Promocji.

2. Nagrody wraz z ich datami ważności, nie krótszymi niż 12 miesięcy od daty aktywacji Nagrody, zostaną przekazane Laureatom SMS’em przesłanym na numer telefonu podany przez Laureata we Wniosku o wydanie Karty Płatniczej Axi Card. Wiadomość zostanie przesłana do Laureatów nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji o zdobyciu Nagrody.

3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§5.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, z dopiskiem „AXI rozdaje bony na zakupy” lub na adres e-mail: help@axi-card.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź została mu przekazana e- mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na jego adres e-mail.

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu przez Uczestnika reklamacji, Kredytodawca rozpatruje reklamacje i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek Uczestnika.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym rozpatrzenie i 

udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Kredytodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Kredytodawca w informacji przekazywanej Uczestnikowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji ze względu na konieczność uzyskania w tym zakresie dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym także od innych instytucji uczestniczących w realizacji lub rozliczeniu reklamowanej transakcji (np. bank – w przypadku reklamacji dotyczącej wypłaty w bankomacie, należącym do tego banku, bądź inny podmiot – w przypadku transakcji dokonanej w punkcie handlowo-usługowym), Kredytodawca, pomimo niezakończenia postępowania reklamacyjnego, warunkowo uznaje rachunek kwotą reklamowanej transakcji. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, Kredytodawca obciąża odpowiedni rachunek Posiadacza Karty kwotą warunkowego uznania.

8. Postanowienia ust. 1 – 7 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym wynikających z przepisów prawa właściwego dla zawartej z Wydawcą umowy o Kartę.

§6.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Nagrody i wydania Nagrody i odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.

5. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (tj. realizacja Promocji) z Uczestnikami.

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.

8. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:

1) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

2) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

10. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem https://axi-card.pl/rodo.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych 

przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

12. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentуw księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

§7.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Promocji.

2. Językiem stosowanym w komunikacji z Uczestnikiem jest język polski.

3. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo obowiązujące w Polsce.

4. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym Organizator będzie odpowiednio informował poprzez Serwis.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności AxiCard.

9. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

10. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania. Uczestnik ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), których rejestr dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl.

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.