Przyprowadź swoich przyjaciół do AXI Card
 

Poleć kartę AXI swoim znajomym lub członkom rodziny i zyskaj nawet do 250 zł.

Za każdą z poleconych osób, która zawnioskuje o kartę AXI i aktywuje ją w trakcie trwania Promocji otrzymasz bonus w wysokości 50 zł. W sumie możesz polecić nawet 5 znajomych!

Dodatkowo otrzymasz możliwość wzięcia udziału w losowaniu Nagrody - wyjątkowego tabletu marki Huawei.

Co powinieneś zrobić:

Przede wszystkim posiadać aktywną kartę w trakcie trwania Promocji. Następnie polecaj kartę AXI znajomym i zarabiaj na tym!

Przekaż link aktywacyjny wraz z Twoim indywidualnym kodem promocyjnym. Poinformuj swojego znajomego aby wypełnił wniosek poprzez podany link i wpisał Twój kod.

Wniosek zostanie przeprocesowany a następnie wydana będzie decyzja kredytowa.

Pamiętaj, że Twoi znajomi powinni złożyć wniosek do 31 grudnia 2019 roku.

Jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki określone w regulaminie Promocji, zarówno Ty jak i osoba polecona otrzymacie bonus 50 zł. Dodatkowo oboje weźmiecie udział w losowaniu Nagrody.

* Okres Promocji trwa od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. Wniosek o wydanie karty AXI musi zostać zarejestrowany do 31 grudnia 2019 r., a aktywacja karty musi zostać zakończona do 10 stycznia 2020 r.

Losowanie nagród odbędzie się w terminie do 31 stycznia 2020 r. Każdy Zwycięzca zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość SMS.

 

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

Regulamin Promocji „Przyprowadź przyjaciół do AXI Card”

§1.

Organizator

Organizatorem promocji „Przyprowadź przyjaciół do AXI Card” jest Easy Payment Services OOD, instytucja pieniądza elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem”).

Uczestnicy promocji są zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu, na zasadach określonych poniżej.

§2.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) „Posiadacz Karty” - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty Płatniczej AXI Card i należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, która zawarła z Wydawcą umowę o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego;

b) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;

c) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

d) „Umowa o Kartę” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;

e) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

f) „Nagroda” – tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto;

g) „Promocja” - określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich organizowana jest Promocja;

h) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji „Przyprowadź przyjaciół do AXI Card”;

i) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;

j) „Okres promocji” - okres, w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji, trwa od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, bądź do wyczerpania zapasów;

k) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza spółkę Easy Payment Services OOD, instytucję pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa.

l) „Polecający” – obecny klient EPS tj. osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która poleci Kredyt Poleconemu w sposób określony w niniejszym Regulaminie;

m) „Polecony” – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która nie miała wcześniej udzielonego Kredytu przez Kredytodawcę;

n) „Uczestnik” – Polecający i Polecony.

§3.

Zasady ogólne

1. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

2. Uczestnikami promocji mogą być Polecający oraz Polecony na zasadach określonych w § 4 i 5 Regulaminu.

3. Promocja polega na tym, że Polecający, który spełnił warunki wymienione w § 4 ust. 1-6 niniejszego Regulaminu Promocji ma możliwość zaproszenia swoich znajomych do skorzystania z oferty Kredytodawcy, uzyskania Bonusu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu oraz udziału w losowaniu Nagrody.

4. Do otrzymania Nagrody oraz Bonusu, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu nie są uprawnieni Uczestnicy którzy:

1) w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. byli w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę lub wypowiedzenia takiej umowy);

2) są pracownikami Kredytodawcy lub spółek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub członkowie ich rodzin.

§4.

Polecający – warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Polecającym może być Posiadacz Karty, który najpóźniej ostatniego dnia Okresu Promocji posiada aktywną Kartę Płatniczą Axi Card.

2. Polecający, który dokona skutecznego polecenia i spełni warunki, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu otrzyma za każde skuteczne polecenie nagrodę dodatkową w wysokości 50 zł (dalej: „Bonus”). Bonus zwiększa saldo Karty i jest wypłacany przez Kredytodawcę na Rachunek Karty.

3. Polecający w Okresie Promocji może otrzymać Bonus maksymalnie za 5 (pięć) skutecznych poleceń.

4. Skuteczne polecenie następuje, kiedy:

a) Polecający przekaże Poleconemu specjalnie wygenerowany przez Kredytodawcę link promocyjny (zwany dalej „Linkiem”) w celu zawarcia Umowy o Kartę;

b) Poleconemu zostanie przyznany Kredyt przez Kredytodawcę po dokonaniu identyfikacji i weryfikacji Poleconego oraz dokonania oceny jego zdolności kredytowej do zawarcia Umowy o Kartę; 

c) Polecony złoży wniosek o zawarcie Umowy o Kartę;

d) Dojdzie do zawarcia Umowy o Kartę pomiędzy Poleconym a Kredytodawcą;

e) Polecony dokona aktywacji Karty;

f) Polecający nie odstąpi od Umowy o Kartę w ciągu 14 dni na podstawie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim.

5. Bonus zostanie przyznany Polecającemu po dokonaniu aktywacji Karty przez Poleconego.

6. Linki promocyjne umożliwiające skorzystanie z Bonusu i Nagrody dostępne będą w materiałach udostępnionych przez Organizatora oraz za pomocą Serwisu, jak również wiadomości tekstowych sms.

§5.

Polecony – warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Do Promocji może przystąpić Polecony który w Okresie Promocji spełni łącznie następujące

 warunki:

a) nie posiada aktywnej Umowy o Kartę oraz aktywnej Karty Kredytowej Axi Card;

b) nie posiada wobec EPS zadłużenia ani zadłużenia przeterminowanego z tytułu Umowy o Kartę oraz użytkowania Karty Kredytowej Axi Card;

c) złoży za pomocą specjalnie wygenerowanego Linku w Okresie Promocji wniosek o zawarcie Umowy o Kartę;

d) zawrze z Kredytodawcą Umowę o Kartę;

e) dokona aktywacji Karty Kredytowej Axi Card;

f) nie odstąpi od Umowy o Kartę w ciągu 14 dni na podstawie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim.

2. Polecony, który spełni warunki, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu otrzyma nagrodę dodatkową w wysokości 50 zł (Bonus). Bonus zwiększa saldo Karty i jest wypłacany przez Kredytodawcę na Rachunek Karty.

3. Bonus zostanie przyznany Poleconemu po dokonaniu aktywacji Karty.

4. W razie wątpliwości o momencie przystąpienia do Promocji decyduje data złożenia wniosku o zawarcie z Kredytodawcą Umowy o Kartę. W sytuacji nie dojścia do EPS dokumentów podpisanych przez Poleconego przed dniem 31 grudnia 2019 r., a związanych z zawarciem Umowy o Kartę w Okresie Promocji, Polecony w takiej sytuacji będzie miał prawo wzięcia udziału w dodatkowym losowaniu Nagrody, o której mowa w § 6 Regulaminu, które to losowanie Organizator przeprowadzi najpóźniej do końca stycznia 2020 r.

5. Polecony może również polecać dalej Kredyt innym Poleconym. W takiej sytuacji do Poleconego będą miały zastosowanie warunki, o których mowa § 4 Regulaminu.

§6.

Nagroda

1. W związku z przystąpieniem do Promocji Uczestnik będzie uprawniony do udziału w losowaniu i otrzymania Nagrody. Organizator w Okresie Promocji dokonuje przyznania Nagrody pomiędzy Uczestnikami Promocji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 Regulaminu. Jeden Uczestnik może otrzymać w Okresie Promocji maksymalnie jedną Nagrodę.

2. Przyznawanie Nagród odbywa się do wyczerpania zapasów nagród przeznaczonych przez Organizatora w liczbie 30 tabletów. Przyznania Nagród dokonywać będzie trzyosobowe jury składające się z osób wskazanych przez Organizatora.

3. W losowaniu Nagrody może wziąć udział zarówno Polecający jak i Polecony. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator będzie każdorazowo przekazywał Uczestnikom za pomocą Serwisu oraz za pomocą wiadomości tekstowych sms kierowanych do zdobywców Nagród.

4. Nagrody będą wysyłane kurierem najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przyznania Nagrody przez Organizatora. Wysyłka Nagrody nastąpi na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy o Kartę oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko lub inny adres wskazany przez Uczestnika.

5. Nagrodą dla Uczestnika, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu, jest tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody.

7. W sytuacji gdy po odbiorze Nagrody ujawnią się jej wady fizyczne, Uczestnik winien zgłosić powyższe bezpośrednio w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta Nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w siedzibie Organizatora. Wszelkie koszty związane z usunięciem zaistniałych wad, jeżeli nie będą one objęte gwarancją producenta, ponosi Uczestnik.

8. Przekazanie nagrody Uczestnikowi promocji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu Kredytodawcy Nagrody określonej pkt. 5 powyżej. Zwrot Nagrody następuje w takim przypadku w stanie niepogorszonym oraz w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku zwrotu Uczestnik zostanie obciążony równowartością Nagrody określoną w § 6 pkt 5 Regulaminu.

§7.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, z dopiskiem „Przyprowadź przyjaciół do AXI Card ”.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Uczestnika.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§8.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez EPS i wykonanie umowy.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.

6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://axi-card.pl/rodo.

§9.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://axi-card.pl/promocje/przyprowad-swoich-przyjaci-do-axi-card

2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

5. Niniejsza promocja podlega łączeniu z warunkami promocji 30 dni bez żadnych kosztów, której to warunki i regulamin znajdują się pod adresem: https://axi-card.pl/promocje/oferta-30-dni-bez-zadnych-kosztow

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności AxiCard.

Poleć kartę AXI swoim znajomym lub członkom rodziny i zyskaj nawet do 250 zł.

Za każdą z poleconych osób, która zawnioskuje o kartę AXI i aktywuje ją w trakcie trwania Promocji otrzymasz bonus w wysokości 50 zł. W sumie możesz polecić nawet 5 znajomych!

Dodatkowo otrzymasz możliwość wzięcia udziału w losowaniu Nagrody - wyjątkowego tabletu marki Huawei.

Co powinieneś zrobić:

Przede wszystkim posiadać aktywną kartę w trakcie trwania Promocji. Następnie polecaj kartę AXI znajomym i zarabiaj na tym!

Przekaż link aktywacyjny wraz z Twoim indywidualnym kodem promocyjnym. Poinformuj swojego znajomego aby wypełnił wniosek poprzez podany link i wpisał Twój kod.

Wniosek zostanie przeprocesowany a następnie wydana będzie decyzja kredytowa.

Pamiętaj, że Twoi znajomi powinni złożyć wniosek do 31 grudnia 2019 roku.

Jeśli spełnione zostaną wszystkie warunki określone w regulaminie Promocji, zarówno Ty jak i osoba polecona otrzymacie bonus 50 zł. Dodatkowo oboje weźmiecie udział w losowaniu Nagrody.