Przedłuż wakacje z Axi Card
 

Oferta skierowana jest do Klientów, którzy posiadają Pożyczkę w ramach limitu kredytowego na Karcie wydanej przez Kredytodawcę na podstawie Umowy Pożyczki.

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

  • Otrzymanie wiadomości SMS z informacją o niniejszej promocji
  • Dokonanie wpłaty kwoty minimalnej, wskazanej w wiadomości SMS w okresie trwania promocji

 

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

REGULAMIN PROMOCJI „PRZEDŁUŻ WAKACJE Z AXI CARD”

(dalej jako „Promocja”)

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest spółka Easy Payment Services OOD, instytucja pieniądza elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii na podstawie decyzji Nr 259 z dnia 25 października 2018 r., wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą przy 28 Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, lok. nr 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria (dalej jako „Organizator” lub "Kredytodawca").

2. Regulamin promocji określa zasady udzielenia przez Kredytodawcę osobom fizycznym w ramach limitu kredytowego na karcie kredytowej Axi Card (dalej jako „Karta”), kredytu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby fizycznej (dalej jako „Pożyczka”), z zastrzeżeniem promocyjnych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, przy zachowaniu pozostałych warunków i zasad udzielania przez Kredytodawcę kredytu określonych w Umowie o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego (dalej jako "Umowa Pożyczki").

 

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Promocja trwa od dnia 25.08.2021 roku do dnia 31.08.2021 roku. Organizatorowi przysługuje prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Kredytodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę internetową należąca do Kredytodawcy pod adresem: www.axi-card.pl.

2. Promocja jest skierowana do wybranych klientów Kredytodawcy – osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy posiadają Pożyczkę w ramach limitu kredytowego na Karcie wydanej przez Kredytodawcę na podstawie Umowy Pożyczki; na dzień 25 sierpnia 2021 r. spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji wskazanym w pkt II ppkt 1 otrzymali wiadomość SMS z informacją o niniejszej promocji;

b) dokonają wpłaty wymaganej kwoty minimalnej, wskazanej w wiadomości SMS w okresie trwania niniejszej  promocji ;

3. Promocyjne Warunki udzielenia Umowy Pożyczki polegają na przyznaniu Uczestnikowi Promocji rabatu (anulowaniu kosztów kredytu) w wysokości 100% kosztów kredytu wynikających z zawartej Umowy Pożyczki, w postaci: Prowizji za udzielenie Limitu Kredytowego oraz Odsetek od Kwot Wykorzystanych, za wszystkie transakcje płatnicze dokonane przez Uczestnika Promocji w okresie trwania Promocji tj. od 01.09.2021 do 15.09.2021. Z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków Promocji wskazanych w pkt II ppkt 2 lit. a i lit.b  powyżej, okres trwania Promocji i związany z nim rabat, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie pierwszych 15 dni kalendarzowych liczonych od dnia 01.09.2021 (dalej łącznie jako „Okres Promocyjny”).

4. W kolejnych okresach płatności przypadających po wygaśnięciu Okresu Promocyjnego, Uczestnik Promocji zobowiązany będzie do spłaty zobowiązania względem Kredytodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Pożyczki, przy czym począwszy od dnia następującego po wygaśnięciu Okresu Promocyjnego od wszelkich posiadanych przez Uczestnika Promocji wykorzystanych kwot w ramach udzielonej Umowy Pożyczki zostaną naliczone odsetki oraz opłaty zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie Pożyczki (tj. odsetki, opłaty i prowizje i inne należności wynikające z Umowy Pożyczki).

 

III. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji Uczestnik Promocji ma prawo złożyć w dowolny z następujących sposobów:

a) w formie pisemnej – wysyłając pocztą na adres biura Kredytodawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, lub doręczając reklamację osobiście w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;

b) ustnie – kontaktując się z biurem obsługi klienta pod numerem +48 22 270 70 30 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;

c) elektronicznie – przez stronę Kredytodawcy dostępną pod adresem: www.axi-card.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres help@axi-card.pl.

2. Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli stopień skomplikowania sprawy uniemożliwia Kredytodawcy dotrzymanie tego terminu, Kredytodawca wyjaśni przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Uczestnikiem Promocji, za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres wskazany przez Uczestnika Promocji lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestników Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Promocji, Uczestnik Promocji może się również zwrócić o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub Rzecznika Finansowego.

 

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Organizator.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym Uczestnicy Promocji mogą skontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, zawarcia aneksu do Umowy Pożyczki o podwyższenie kwoty Pożyczki oraz w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kredytodawcę jest realizacja umowy (realizacja Promocji z Uczestnikami Promocji). Uczestnicy Promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Organizatora.

5. Dane osobowe uczestników promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez okres trwania Promocji wskazany w punkcie II. Regulaminu oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez uczestników promocji roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe uczestników promocji zostaną zanonimizowane.

6. Za pośrednictwem biura obsługi klienta Kredytodawcy lub pod adresem biura Kredytodawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, Polska, uczestnicy promocji:

1) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia,

2) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnicy Promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem: www.uodo.gov.pl/

8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Promocji, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: www.axi-card.pl/rodo

 

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: www.axi-card.pl/promocje

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Kredytodawcy, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

2. Kredytodawca ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja: Umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, Warunki Korzystania z Międzynarodowej Karty Kredytowej Axi Card.

5. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Przedłuż wakacje z Axi Card

Promocja skierowana jest do Klientów Axi Card, którzy posiadają pożyczkę w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Jeżeli otrzymałeś SMS nawiązujący do powyższej promocji i dokonasz wpłaty kwoty minimalnej, która została podana w wiadomości, otrzymasz rabat w postaci anulowania 100% kosztów kredytu za wszystkie transakcje płatnicze dokonane w okresie od 01.09.2021 do 15.09.2021. W szybki i prosty sposób możesz skorzystać z naszej promocji. 

W przypadku pytań możesz skontaktować się z działem obsługi klienta.