Powrót do szkoły z Axi
 

Oferta skierowana jest do Klientów, którzy złożyli wniosek i został im przyznany limit kredytowy w okresie trwania promocji.

  • Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
  • Brak otwartego produktu Axi Card
  • Akceptacja wniosku przez Kredytodawcę
  • Zawarcie umowy Axi Card o wydanie międzynarodowej karty kredytowej

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za korzystanie z karty 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia aktywacji karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

REGULAMIN PROMOCJI 30 DNI BEZ ŻADNYCH KOSZTÓW

(dalej jako „Promocja”)

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest spółka Easy Payment Services OOD, instytucja pieniądza elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii na podstawie decyzji Nr 259 z dnia 25 października 2018 r., wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą przy 28 Jawaharlal Nehru Blvd., II piętro, lok. nr 40-46, 1324 Sofia, Bułgaria (dalej jako „Organizator” lub "Kredytodawca").

2. Regulamin promocji określa zasady udzielenia przez Kredytodawcę osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej kredytu w ramach limitu kredytowego na karcie kredytowej Axi Card (dalej jako „Pożyczka”), z zastrzeżeniem promocyjnych warunków określonych w niniejszym Regulaminie, przy zachowaniu pozostałych warunków i zasad udzielania przez Kredytodawcę kredytu określonych w Umowie o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego (dalej jako "Umowa Pożyczki").

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1. Promocja trwa od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku. Organizatorowi przysługuje prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji, o czym Kredytodawca będzie każdorazowo informował poprzez stronę internetową należąca do Kredytodawcy pod adresem: www.axi-card.pl.

2. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o pierwszą Pożyczkę, którzy począwszy od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku złożą wniosek o zawarcie Umowy Pożyczki za pomocą dedykowanych do tego stron internetowych określonych przez Organizatora.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej Pożyczki oferowanej przez Kredytodawcę. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.

4. Promocyjne Warunki udzielenia Umowy Pożyczki polegają na przyznaniu Kredytobiorcy rabatu w wysokości 100% na koszty kredytu w postaci: Prowizji za Administrowanie Kartą, Prowizji za Limit Kredytowy oraz Odsetek od Kwot Wykorzystanych przez Kredytobiorcę po uzyskaniu od Kredytodawcy pierwszej Pożyczki, o którą aplikował uprawniony Kredytobiorca w okresie trwania niniejszej Promocji. Przy czym Okres Promocyjny i związany z nim rabat, o którym mowa powyżej, dotyczy 30 dni liczonych od dnia aktywacji Karty przez Kredytobiorcę stosownie do treści art. 2 ust. 2 Umowy Pożyczki (dalej jako „Okres Promocyjny”).

5. W kolejnych okresach płatności przypadających po wygaśnięciu Okresu Promocyjnego, Kredytobiorca zobowiązany będzie do spłaty zobowiązania względem Kredytodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Pożyczki, przy czym począwszy od dnia następującego po wygaśnięciu Okresu Promocyjnego od wszelkich posiadanych przez Kredytobiorcę wykorzystanych kwot w ramach udzielonej Umowy Pożyczki zostaną naliczone odsetki oraz opłaty określone w Umowie Pożyczki (tj. odsetki, opłaty i prowizje i inne należności wynikające z Umowy Pożyczki).

6. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki Promocyjnej przed lub po upływie terminu obowiązywania Promocji nie uprawnia do uczestnictwa w Promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie z standardową ofertą Kredytodawcy.

7. W celu skorzystania przez uczestnika z warunków Promocji opisanych w pkt 4 powyżej, uczestnik zobowiązany jest to dokonania aktywacji Karty najpóźniej w ciągu 15 dni kalendarzowych licząc od ostatniego dnia trwania Okresu Promocji.

III. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji Kredytobiorca ma prawo złożyć w dowolny z następujących sposobów:

    a) w formie pisemnej – wysyłając pocztą na adres biura Kredytodawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, lub doręczając reklamację osobiście w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;

    b) ustnie – kontaktując się z biurem obsługi klienta Kredytodawcy pod numerem +48 22 270 70 30 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;

    c) elektronicznie – przez stronę Kredytodawcy dostępną pod adresem: www.axi-card.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres help@axi-card.pl.

2. Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamacje Kredytobiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli stopień skomplikowania sprawy uniemożliwia Kredytodawcy dotrzymanie tego terminu, Kredytodawca wyjaśni Kredytobiorcy przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamację Kredytobiorcy w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Kredytobiorcą, za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres wskazany przez Kredytobiorcę lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Decyzja w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień uczestników promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym do wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Promocji uczestnik promocji może się również zwrócić o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub Rzecznika Finansowego.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest Organizator.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym uczestnicy promocji mogą skontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe uczestników promocji wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, zawarcia Umowy Pożyczki oraz w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Kredytodawcę jest realizacja umowy (realizacja Promocji z uczestnikami promocji). Uczestnicy promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez Organizatora i wykonanie umowy.

5. Dane osobowe uczestników promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Promocji przez okres trwania Promocji wskazany w punkcie II. Regulaminu oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez uczestników promocji roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe uczestników promocji zostaną zanonimizowane.

6. Za pośrednictwem biura obsługi klienta Kredytodawcy lub pod adresem biura Kredytodawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, Polska, uczestnicy promocji:

    1) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia,

    2) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnicy promocji mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/

8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień uczestników promocji, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie: https://axi-card.pl/rodo

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: https://axi-card.pl/promocje

2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w ofercie Kredytodawcy, chyba że indywidualne warunki promocji stanowią inaczej.

2. Kredytodawca ma prawo do wydłużenia lub skrócenia trwania promocji oraz do aktualizacji jej warunków.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Składasz wniosek i otrzymujesz pozytywną decyzję o przyznaniu limitu w okresie promocyjnym na dedykowanej stronie.

Nasz Dział Kredytowy analizuje Twój wniosek i wydaje decyzję o jego akceptacji oraz proponuje limit kredytowy do 3500 zł. Dedykowany pracownik kontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów wniosku oraz dostawy karty.

Karta Axi zostanie wysłana do Ciebie przesyłką kurierską.

Po otrzymaniu karty, musisz ją aktywować poprzez kontakt z naszą infolinią. Od momentu aktywacji karty możesz korzystać z przyznanych środków przez 30 dni bez żadnych kosztów.