30 dni bez żadnych kosztów
 

Oferta skierowana jest do Klientów wybranych Partnerów handlowych, którzy otrzymali ofertę produktu promocyjnego

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

  •  brak otwartego produktu Axi Card
  • złożenie aplikacji poprzez wybranego Partnera handlowego
  • złożenie wniosku na dedykowanej promocji stronie internetowej
  •  akceptacja wniosku przez Kredytodawcę
  • zawarcie umowy Axi Card o wydanie międzynarodowej karty kredytowej

 

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

Regulamin promocji 30 dni bez żadnych kosztów

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) wydany został przez Easy Payment Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-515), ul. Żurawia 22, 5 piętro, lokal 502, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000720382, numer REGON: 369578776, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN (dalej jako „Organizator” lub "Kredytodawca").

2. Regulamin określa zasady udzielenia przez Organizatora osobom fizycznym Pożyczek Promocyjnych z wykorzystaniem serwisu internetowego www.axi-card.pl (dalej jako „Serwis”), które Kredytobiorcy zobowiązani są zwrócić Kredytodawcy na warunkach określonych w Umowie Axi Card o wydanie międzynarodowej karty kredytowej z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego (dalej jako "Umowa Pożyczki").

II. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

1.Promocja trwa od 01.10.2019 do dnia 31.01.2020. Kredytodawcy przysługuje prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.

2. Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie Klienci ubiegający się o pierwszą Pożyczkę w  Serwisie, którzy złożyli wniosek poczynając od dnia ogłoszenia promocji na dedykowanej Promocji stronie.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nieposiadanie wcześniej Pożyczki udzielonej przez Kredytodawcę. Wcześniejsze uzyskanie przez daną osobę fizyczną Pożyczki wyklucza możliwość jej udziału w niniejszej Promocji.

4. Promocja polega na przyznaniu Kredytobiorcy rabatu w wysokości 100% Prowizji za Administrowanie Kartą, Prowizji za Limit Kredytowy oraz Odsetek od Kwot Wykorzystanych przez Kredytobiorcę po uzyskaniu od Kredytodawcy pierwszej Pożyczki, o którą aplikował uprawniony Kredytobiorca w okresie trwania niniejszej Promocji, przy czym Okres Promocyjny i związany z nim rabat, o którym mowa powyżej, dotyczy 30 dni liczonych od dnia aktywacji Karty przez Kredytobiorcę stosownie do treści Umowy Pożyczki (Okres Promocyjny).

5. W kolejnych Okresach Płatności przypadających po wygaśnięciu Okresu Promocyjnego, Kredytobiorca uprawniony będzie do spłaty zobowiązania względem Kredytobiorcy w wybrany przez siebie sposób, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Pożyczki, przy czym począwszy od dnia następującego po wygaśnięciu Okresu Promocyjnego od wszelkich posiadanych przez Kredytobiorcę Kwot Wykorzystanych zostaną naliczone odsetki oraz opłaty określone w Umowie Pożyczki (Odsetki, opłaty i inne należności wynikające z Umowy).

6. Złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki Promocyjnej przed lub po upływie terminu obowiązywania promocji nie uprawnia do uczestnictwa w promocji i wniosek ten będzie rozpatrywany zgodnie z standardową ofertą Kredytodawcy.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Kredytodawcę, chyba że indywidualne warunki danej promocji stanowią inaczej.

III. Reklamacje

1.Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji Kredytobiorca ma prawo złożyć reklamację w dowolny z następujących sposobów:

a) w formie pisemnej – wysyłając reklamację pocztą na adres biura Kredytodawcy: ul. Żurawia 22, piętro V, 00-515 Warszawa, Polska lub doręczając skargę osobiście w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;

b) ustnie – kontaktując się z biurem obsługi klienta Kredytodawcy pod numerem 222 70 70 30 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w dowolnej jednostce Kredytodawcy obsługującej klientów;

c) elektronicznie – przez stronę Kredytodawcy dostępną pod adresem: www.axi-card.pl lub poprzez wysłanie e-maila na adres help@axi-card.pl.

2. Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamacje Kredytobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli stopień skomplikowania sprawy uniemożliwia Kredytodawcy dotrzymanie tego terminu, Kredytodawca wyjaśni Kredytobiorcy przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

3. Kredytodawca udziela odpowiedzi na reklamację Kredytobiorcy w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Kredytobiorcą, za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres wskazany przez Kredytobiorcę lub pocztą elektroniczną.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

Składasz wniosek w okresie promocyjnym na dedykowanej stronie.

Nasz Dział Kredytowy analizuje Twój wniosek i wydaje decyzję o jego akceptacji oraz proponuje limit kredytowy do 3000 zł. Dedykowany pracownik kontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów wniosku oraz dostawy karty.

Karta Axi wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie wysłana do Ciebie przesyłką kurierską.

Po zwrocie podpisanej umowy do nas aktywujemy limit i od tego czasu możesz się cieszyć z przyznanych środków.