Mikołajkowe Marzenia
 
  • Zaobserwuj nas na Instagramie lub na Facebooku

Instagram: @kartaaxipolska

Facebook: Karta AXI Polska

  • Znajdź post promocyjny na naszym profilu (opublikowany dn. 29.11.2022 i oznaczony hashtagiem #PromocjaAxi)
  • Dodaj komentarz, w którym:

-Podasz kwotę, która umożliwiłaby spełnienie Twojego Mikołajkowego marzenia

-Opiszesz to marzenie

-Oznaczysz 3 swoich znajomych

Uczestnik, który otrzyma nagrodę zostanie wybrany przez Komisję powołaną w tym celu prezez Organizatora na podstawie kryteriów opisanych w Regulaminie Promocji.

Regulamin Promocji „Mikołajkowe Marzenia!”
§1.
Organizator
Organizatorem promocji „Mikołajkowe Marzenia” jest Easy Payment Services OOD, instytucja
pieniądza elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisana do rejestru
spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II
piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 13 900 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul.
Żurawia 22, lok. 502, V pięt0ro, (00-515) Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem”).
Uczestnicy promocji są zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu, na
zasadach określonych poniżej.
§2.
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) „Posiadacz Karty” - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty Płatniczej AXI Card i
należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami,
która zawarła z Wydawcą umowę o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z
kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego;
b) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu
Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o udzielenie Limitu Kredytowego zawartą pomiędzy
Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;
c) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument
płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez
Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych
dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych
środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne
kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego
Kredytodawca przyznaje kredyt płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
usługach płatniczych;
d) „Umowa o udzielenie Limitu Kredytowego” - umowa o wydanie międzynarodowej karty
kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której
Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar
rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;
e) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez
Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji
wydawanymi kartami;
f) „Nagroda” – tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości
499,99 PLN brutto;
g) „Promocja” - określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich organizowana jest
Promocja;
h) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji „Mikołajkowe Marzenia”;
i) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej
ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem
internetowym: www.axi-card.pl;
j) „Okres promocji” - okres, w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji, trwa od dnia 29
listopada 2022 roku godzina do dnia 13 grudnia 2022 roku do północy;
k) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza spółkę Easy Payment
Services OOD, unijną instytucję pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy
Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria)
przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 13 900 000BGN, adres do
korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa.
l) „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, spełniająca warunki
uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§3.
Zasady ogólne
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym
Organizator będzie każdorazowo informował o tym fakcie poprzez Serwis.
2. Uczestnikiem Promocji może być osoba, o której mowa w § 2 lit. l niniejszego Regulaminu,
która spełnia łącznie następujące warunki:
a) Zaobserwowała na Facebooku lub na Instagramie (serwisach społecznościowych) oficjalne
profile Organizatora:
 „kartaaxipolska” w serwisie społecznościowym Instagram
 „Karta AXI Polska” w serwisie społecznościowym Facebook
b) Skomentowała post informujący o promocji na jednym z powyższych portali (Instagramie lub
Facebooku) podając:
 Kwotę, która pozwoli według komentującego spełnić ich Mikołajkowe marzenie
 Opis marzenia, które mogłaby spełnić podana kwota
Oraz oznaczając w danym komentarzu 3 swoich znajomych, korzystając z funkcji oznaczeń
udostępnianych przez serwisy Facebook oraz Instagram. Efektywne oznaczenie znajomego
polega w tym przypadku na bezpośrednim powiązaniu odnośnika w komentarzu do profilu osoby
oznaczonej, w sposób, który umożliwi portalowi społecznościowemu wyświetlenie takiej osobie
powiadomienia o oznaczeniu.
c) Na dzień rozstrzygnięcia konkursu przez Organizatora pozostaje cały czas Obserwującym
profile społecznościowe Organizatora na portalach Instagram lub Facebook.
3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który spełni wszystkie warunki
wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz zostanie wybrany przez specjalnie
powołaną przez Organizatora komisję, otrzyma Nagrodę, o której mowa w § 4 ust. 4
niniejszego Regulaminu. Komisja dokona wyboru Uczestnika, który otrzyma nagrodę, na
podstawie jasno określonych kryteriów tj.:
 Zgodność wytypowanej kwoty z opisanym marzeniem
 Indywidualnej oceny opisanego marzenia pod względem jego oryginalności na tle innych
opisów
 Oceny opisanego marzenia przyznanej przez każdego z oceniających na podstawie
indywidualnych kryteriów każdego z nich
Nagrodę w niniejszej Promocji otrzymuje Uczestnik, który w Okresie Promocji spełni warunki
opisane w § 3 ust. 2a,2b,2c niniejszego Regulaminu, czyli w Okresie
Promocji zaobserwuje profile Organizatora na portalach społecznościowych wymienionych w § 3
ust. 2a niniejszego Regulaminu, skomentuje post zgodnie z instruktażem zawartym w § 3 ust. 2b
niniejszego Regulaminu oraz na dzień rozstrzygnięcia konkursu przez Organizatora pozostaje
cały czas Obserwującym profile społecznościowe Organizatora na portalach Instagram oraz
Facebook oraz zostanie wyłoniony na podstawie Kryteriów przez Komisję powołaną przez
Organizatora w celu rozstrzygnięcia konkursu.
4. Do otrzymania Nagrody nie są nadto uprawnieni Uczestnicy, którzy:
a) są pracownikami Kredytodawcy lub spółek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub
członkowie ich rodzin.
§4.
Nagroda
1. W Promocji można wygrać łącznie jedną Nagrodę. Jeden wyłoniony Uczestnik, który spełnił
warunki, o kutych mowa w § 3 Umowy otrzyma jedną Nagrodę.
2. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator przekaże wyłonionemu Uczestnikowi za pomocą
wiadomości tekstowych wysłanych za pomocą funkcjonalności wysyłania wiadomości prywatnych
przez portale społecznościowe Facebook lub Instagram.
3. Nagroda zostanie wysyłana kurierem najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania
przyznania Nagrody przez Organizatora. Wysyłka Nagrody nastąpi na adres korespondencyjny
wskazany przez wyłonionego Uczestnika w odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
4. Nagrodą dla wyłonionego Uczestnika, jest tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI
MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto.
5. Wyłonionemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę
innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody.
6. W sytuacji, gdy po odbiorze Nagrody ujawnią się jej wady fizyczne, wyłoniony Uczestnik winien
zgłosić powyższe bezpośrednio w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta Nagrody na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w siedzibie Organizatora. Wszelkie koszty związane z
usunięciem zaistniałych wad, jeżeli nie będą one objęte gwarancją producenta, ponosi wyłoniony
Uczestnik.
7. Przekazanie nagrody wyłonionemu Uczestnikowi promocji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) nie podlega
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
§5.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji oraz rezygnacje z udziału w Promocji mogą być
składane:
- w formie pisemnej przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro,
(00-515) Warszawa lub elektronicznie na adres help@axi-card.pl, z dopiskiem „Korzystaj
aktywnie z karty Axi” lub
- ustnie - telefonicznie pod numerem telefonu 22 270 70 30 albo osobiście do protokołu podczas
wizyty w Oddziale ul. Żurawia 22, V piętro, 00-515 Warszawa
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny
adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej
wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do
korespondencji podany przez Uczestnika.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
5. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację Uczestnik będzie mógł:
1) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy,
2) zwrócić się o pozasądowe rozwiązanie sporu - podmiotem właściwym do pozasądowego
rozwiązywania sporów z konsumentami dla Easy Payment Services OOD jest Rzecznik
Finansowy,
3) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego - podmiotem, który powinien być pozwany
jest spółka Easy Payment Services OOD z siedzibą w Sofii, Lyulin 7 dystrykt miejski, 28
Jawaharlal Nehru Blvd., piętro 2, lok. 40-46, Bułgaria natomiast sądem do którego należy złożyć
pozew jest sąd właściwy miejscowo dla działalności oddziału tj. Sąd Rejonowy dla WarszawyŚródmieścia
w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, (00-517) w Warszawie.
§6.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą
kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.
3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy
(realizacja Promocji) z Uczestnikami. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie,
jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez EPS i wykonanie umowy.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika
przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia
przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego
okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.
6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:
a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod
adresem www.uodo.gov.pl.
8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień
Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://axi-card.pl/rodo.
§7.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
https://axi-card.pl/regulamin-promocji-mikolajkowe-marzenia
2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem
Uczestników Promocji.
3. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i ofertami Kredytodawcy, chyba, że co innego wynika
z regulaminu danej promocji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia Warunków świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka
prywatności AxiCard dostępna pod adresem: https://axi-card.pl/rodo.

Przykład reprezentatywny dla produktu kredytu konsumenckiego na karcie płatniczej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 308,9%, całkowita kwota do spłaty 4 763,84 zł (kapitał 2 400,00 zł, odsetki 86,12 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 277,72 zł), oprocentowanie stałe 6,94 %, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. Stan na 25.05.2022.

 

W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty, pod warunkiem spłaty Wykorzystanej Kwoty Limitu w terminie wskazanym Regulaminie Promocji. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.