Twoja karta AXI tęskni za Tobą! Masz kartę AXI, ale nie korzystałeś z niej od jakiegoś czasu? W maju nadarza się wyjątkowa okazja, aby dostać od nas tablet Huawei! Wystarczy używać karty AXI.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Jeżeli dostałeś zaproszenie do udziału w promocji, to wystarczy, że skorzystasz z karty AXI i zrobisz zakupy (wypłacisz gotówkę, bądź zapłacisz za zakupy w punkcje stacjonarnym lub w Internecie) za minimum 1000PLN. Na wykorzystanie limitu masz czas przez cały maj 2020. Wśród osób korzystających z karty maju, zostaną wytypowani zwycięzcy, którym wyślemy tablet Huawei już w czerwcu. Używaj karty AXI i czekaj na wiadomość SMS z informacją o wygranej w konkursie.

* Czekaj na zaproszenie od AXI do udziału w konkursie

* Korzystaj z karty AXI

* Wykorzystaj przynajmniej 1000 zł limitu w Maju (nie koniecznie podczas jednej transakcji)

* Możesz wygrać tablet marki Huawei MediaPad T3

Promocja trwa przez cały Maj 2020

Regulamin Promocji „Korzystaj z karty Axi”

 

§1.

Organizator

 

Organizatorem promocji „Przyprowadź przyjaciół do AXI Card” jest Easy Payment Services OOD, instytucja pieniądza elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem”).

Uczestnicy promocji są zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu, na zasadach określonych poniżej.

§2.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) „Posiadacz Karty” - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty Płatniczej AXI Card i należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, która zawarła z Wydawcą umowę o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego;

b) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;

c) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

d) „Umowa o Kartę” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;

e) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

f) „Nagroda” – tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto;

g) „Promocja” - określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich organizowana jest Promocja;

h) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji „Korzystaj z karty Axi”;

i) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;

j) „Okres promocji” - okres, w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji, trwa od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, bądź do wyczerpania zapasów;

k) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza spółkę Easy Payment Services OOD, instytucję pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa.

l) „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

 

§3.

Zasady ogólne

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

 

1. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował o tym fakcie poprzez Serwis.

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba, o której mowa w § 2 lit. l niniejszego Regulaminu będąca Posiadaczem Karty, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. zawarła z Kredytodawcą Umowę o Kartę z Kredytem w wysokości co najmniej: 1.000,00 zł lub wyższym i umowa ta nie znajduje się w okresie wypowiedzenia;

b. wykorzystała w Okresie Promocji, Kredyt za pomocą Rachunku Karty w wysokości co najmniej 1.000,00 złotych za pomocą transakcji bezgotówkowych lub wypłat gotówki (dalej: „Transakcja”);

c. otrzymała od Organizatora w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie wiadomości tekstowej wysłanej na numer telefonu, lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Kredytodawcy, zaproszenie do udziału w Promocji.

3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który spełni warunki wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu posiada możliwość otrzymania Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Nagrodę w niniejszej Promocji otrzymuje Uczestnik, który jako pierwszy, dwudziesty i jako przedostatni spośród wszystkich Uczestników biorących udział w Promocji w Okresie Promocji dokona Transakcji w sposób opisany w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

4. Do otrzymania Nagrody nie są uprawnieni Uczestnicy którzy:

1) w okresie od dnia 1 maja 2020 r. byli w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę lub wypowiedzenia takiej umowy);

2) są pracownikami Kredytodawcy lub spółek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub członkowie ich rodzin.

5. O zakwalifikowaniu Transakcji do Promocji decyduje data autoryzacji tej transakcji. Do Promocji są kwalifikowane Transakcje wykonane przez Uczestnika w Okresie promocji, przy czym stan wykorzystania Kredytu będzie weryfikowany przez Organizatora dla celów Promocji najwcześniej na dzień 4 maja 2020 r.

.

§4.

Nagroda

 

1. Jeden Uczestnik może otrzymać w Okresie Promocji maksymalnie jedną Nagrodę.

2. Przyznawanie Nagród odbywa się do wyczerpania zapasów nagród przeznaczonych przez Organizatora w liczbie 3 tabletów.

3. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator będzie każdorazowo przekazywał Uczestnikom za pomocą wiadomości tekstowych sms kierowanych do zdobywców Nagród lub drogą elektroniczną (e-mail).

4. Nagrody będą wysyłane kurierem najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przyznania Nagrody przez Organizatora. Wysyłka Nagrody nastąpi na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy o Kartę oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko lub inny adres wskazany przez Uczestnika.

5. Nagrodą dla Uczestnika, jest tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody.

7. W sytuacji gdy po odbiorze Nagrody ujawnią się jej wady fizyczne, Uczestnik winien zgłosić powyższe bezpośrednio w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta Nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w siedzibie Organizatora. Wszelkie koszty związane z usunięciem zaistniałych wad, jeżeli nie będą one objęte gwarancją producenta, ponosi Uczestnik.

8. Przekazanie nagrody Uczestnikowi promocji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu Kredytodawcy Nagrody określonej pkt. 5 powyżej. Zwrot Nagrody następuje w takim przypadku w stanie niepogorszonym oraz w oryginalnym opakowaniu producenta.

 

§5.

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji oraz rezygnacje z udziału w Promocji mogą być składane w formie pisemnej przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, z dopiskiem „Korzystaj z karty Axi”.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Uczestnika.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§6.

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez EPS i wykonanie umowy.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.

6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

3. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://axi-card.pl/rodo.

 

§7.

Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://axi-card.pl/promocje

2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności AxiCard dostępna pod adresem: https://axi-card.pl/rodo.

Skorzystaj z karty AXI w Maju 2020 i weź udział w promocji.

Jeżeli dostałeś od AXI widomość SMS lub Email z zaproszeniem do udziału w promocji, to możesz łatwo wziąć w niej udział. Płać za zakupy, wypłacaj gotówkę i korzystaj z karty AXI w Internecie. Pamiętaj, aby suma transakcji w maju osiągnęła przynajmniej 1000 zł. Możesz to wygodnie zweryfikować po zalogowaniu się do swojego konta na https://my.axi-card.pl/. Nie masz jeszcze profilu? Nic straconego! Wystarczy, że zarejestrujesz swoją kartę na https://my.axi-card.pl/rejestracja.html.

Zwycięzcy zostaną wytypowani na początku Czerwca i będą o tym poinformowani poprzez wiadomość SMS. Zespół Obsługi Klienta AXI skontaktuje się w celu ustalenia adresu wysyłki tabletu.

Nie pozwól swojej karcie AXI zapomnieć o Tobie! Rób zakupy i wygrywaj nagrody.

Promocja trwa od 1 do 31 Maja 2020.