Korzystaj z karty Axi
 

Twoja karta AXI tęskni za Tobą! Masz kartę AXI, ale nie korzystałeś z niej od jakiegoś czasu? Teraz nadarza się wyjątkowa okazja, aby dostać od nas tablet Huawei! Wystarczy używać karty AXI.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Jeżeli dostałeś zaproszenie do udziału w promocji, to wystarczy, że skorzystasz z karty AXI i zrobisz zakupy (wypłacisz gotówkę, bądź zapłacisz za zakupy w punkcje stacjonarnym lub w Internecie) za minimum 1000PLN. Na wykorzystanie limitu masz czas przez czas od 17 Sierpnia do 13 Września 2020. Wśród osób korzystających z karty maju, zostaną wytypowani zwycięzcy, którym wyślemy tablet Huawei już w czerwcu. Używaj karty AXI i czekaj na wiadomość SMS z informacją o wygranej w konkursie.

Czekaj na zaproszenie od AXI do udziału w konkursie

Korzystaj z karty AXI

Wykorzystaj przynajmniej 1000 zł limitu w Maju (nie koniecznie podczas jednej transakcji)

Możesz wygrać tablet marki Huawei MediaPad T3

Promocja trwa od 17 Sierpnia do 13 Września 2020.

 

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

Regulamin Promocji „Korzystaj z karty Axi”

§1.

Organizator

Organizatorem promocji „Przyprowadź przyjaciуł do AXI Card” jest Easy Payment Services OOD, instytucja pieniądza elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisana do rejestru spуłek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem”).

Uczestnicy promocji są zobowiązani do przestrzegania warunkуw niniejszego regulaminu, na zasadach określonych poniżej.

§2.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) „Posiadacz Karty” - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty Płatniczej AXI Card i należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, ktуra zawarła z Wydawcą umowę o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego;

b) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, ktуrej udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i ktуra może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;

c) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środkуw zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla ktуrego Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

d) „Umowa o Kartę” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie ktуrej Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;

e) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunkуw kart Wydawcy, ktуry służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

f) „Nagroda” – tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto;

g) „Promocja” - określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich organizowana jest Promocja;

h) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji „Korzystaj z karty Axi”;

i) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), ktуrą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;

j) „Okres promocji” - okres, w ktуrym Uczestnik może przystąpić do Promocji, trwa od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 13 września 2020 roku, bądź do wyczerpania zapasуw;

k) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza spуłkę Easy Payment Services OOD, instytucję pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spуłek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa.

l) „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§3.

Zasady ogуlne

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Organizatorowi przysługuje prawo skrуcenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował o tym fakcie poprzez Serwis.

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba, o ktуrej mowa w § 2 lit. l niniejszego Regulaminu będąca Posiadaczem Karty, ktуra spełnia łącznie następujące warunki:

a) zawarła z Kredytodawcą Umowę o Kartę z Kredytem w wysokości co najmniej: 1.000,00 zł lub wyższym i umowa ta nie znajduje się w okresie wypowiedzenia;

b) wykorzystała w Okresie Promocji, Kredyt za pomocą Rachunku Karty w wysokości co najmniej 1.000,00 złotych za pomocą transakcji bezgotуwkowych lub wypłat gotуwki (dalej: „Transakcja”);

c) otrzymała od Organizatora w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie wiadomości tekstowej wysłanej na numer telefonu, lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Kredytodawcy, zaproszenie do udziału w Promocji.

3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, ktуry spełni warunki wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu posiada możliwość otrzymania Nagrody, o ktуrej mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Nagrodę w niniejszej Promocji otrzymuje Uczestnik, ktуry jako pierwszy, dziewiętnasty i jako trzeci licząc od końca, spośrуd wszystkich Uczestnikуw biorących udział w Promocji, w Okresie Promocji dokona Transakcji w sposуb opisany w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

4. Do otrzymania Nagrody nie są uprawnieni Uczestnicy ktуrzy:

a) w okresie od dnia 17 sierpnia 2020 r. byli w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę lub wypowiedzenia takiej umowy);

b) są pracownikami Kredytodawcy lub spуłek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub członkowie ich rodzin.

5. O zakwalifikowaniu Transakcji do Promocji decyduje data autoryzacji tej transakcji. Do Promocji są kwalifikowane Transakcje wykonane przez Uczestnika w Okresie promocji, przy czym stan wykorzystania Kredytu będzie weryfikowany przez Organizatora dla celуw Promocji najwcześniej na dzień 20 sierpnia 2020 r.

§4.

Nagroda

1. Jeden Uczestnik może otrzymać w Okresie Promocji maksymalnie jedną Nagrodę.

2. Przyznawanie Nagrуd odbywa się do wyczerpania zapasуw nagrуd przeznaczonych przez Organizatora w liczbie 3 tabletуw.

3. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator będzie każdorazowo przekazywał Uczestnikom za pomocą wiadomości tekstowych sms kierowanych do zdobywcуw Nagrуd lub drogą elektroniczną (e-mail).

4. Nagrody będą wysyłane kurierem najpуźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przyznania Nagrody przez Organizatora. Wysyłka Nagrody nastąpi na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy o Kartę oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko lub inny adres wskazany przez Uczestnika.

5. Nagrodą dla Uczestnika, jest tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody.

7. W sytuacji gdy po odbiorze Nagrody ujawnią się jej wady fizyczne, Uczestnik winien zgłosić powyższe bezpośrednio w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta Nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w siedzibie Organizatora. Wszelkie koszty związane z usunięciem zaistniałych wad, jeżeli nie będą one objęte gwarancją producenta, ponosi Uczestnik.

8. Przekazanie nagrody Uczestnikowi promocji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osуb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu Kredytodawcy Nagrody określonej pkt. 5 powyżej. Zwrot Nagrody następuje w takim przypadku w stanie niepogorszonym oraz w oryginalnym opakowaniu producenta.

§5.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji oraz rezygnacje z udziału w Promocji mogą być składane w formie pisemnej przez Uczestnikуw na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, z dopiskiem „Korzystaj z karty Axi”.

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak rуwnież opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie pуźniej niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Uczestnika.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§6.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnikуw jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z ktуrym Uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnikуw wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez EPS i wykonanie umowy.

5. Dane osobowe Uczestnikуw będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestnikуw roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestnikуw zostaną zanonimizowane.

6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnicy mają rуwnież prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposуb wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestnikуw, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://axi-card.pl/rodo.

§7.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://axi-card.pl/promocje

2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źrуdło zobowiązań Organizatora względem Uczestnikуw Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunkуw świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności AxiCard dostępna pod adresem: https://axi-card.pl/rodo.

Skorzystaj z karty AXI i weź udział w promocji!

Jeżeli dostałeś od AXI widomość SMS lub Email z zaproszeniem do udziału w promocji, to możesz łatwo wziąć w niej udział. Płać za zakupy, wypłacaj gotówkę i korzystaj z karty AXI w Internecie. Pamiętaj, aby suma transakcji w okresie trwania promocji osiągnęła przynajmniej 1000 zł. Możesz to wygodnie zweryfikować po zalogowaniu się do swojego konta na https://my.axi-card.pl/. Nie masz jeszcze profilu? Nic straconego! Wystarczy, że zarejestrujesz swoją kartę na https://my.axi-card.pl/rejestracja.html.

Zwycięzcy zostaną wytypowani do końca Wrześnie 2020 i będą o tym poinformowani poprzez wiadomość SMS. Zespół Obsługi Klienta AXI skontaktuje się w celu ustalenia adresu wysyłki tabletu.

Nie pozwól swojej karcie AXI zapomnieć o Tobie! Rób zakupy i wygrywaj nagrody.

Promocja trwa od 17 Sierpnia do 13 Września 2020.