Korzystaj aktywnie z karty Axi
 

Regulamin Promocji „Korzystaj aktywnie z karty Axi”

§1.

Organizator

Organizatorem promocji „Korzystaj aktywnie z Karty AXI” jest Easy Payment Services OOD, instytucja pieniądza elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem”).

Uczestnicy promocji są zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu, na zasadach określonych poniżej.

§2.

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a) „Posiadacz Karty” - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty Płatniczej AXI Card i należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami, która zawarła z Wydawcą umowę o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego;

b) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o udzielenie Limitu Kredytowego zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;

c) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

d) „Umowa o udzielenie Limitu Kredytowego” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;

e) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

f) „Nagroda” – tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto;

g) „Promocja” - określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich organizowana jest Promocja;

h) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji „Korzystaj z karty Axi”;

i) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;

j) „Okres promocji” - okres, w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji, trwa od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 31 lipca 2022 roku;

k) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza spółkę Easy Payment Services OOD, unijną instytucję pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa.

l) „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, spełniająca warunki uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§3.

Zasady ogólne

Warunki i zasady uczestnictwa w promocji

1. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował o tym fakcie poprzez Serwis.

2. Uczestnikiem Promocji może być osoba, o której mowa w § 2 lit. l niniejszego Regulaminu będąca Posiadaczem Karty, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) zawarła z Kredytodawcą Umowę o udzielenie Limitu Kredytowego z Kredytem w wysokości co najmniej: 1.000,00 zł lub wyższym i umowa ta nie znajduje się w okresie wypowiedzenia;

b) wykorzystała w Okresie Promocji, Kredyt za pomocą Rachunku Karty w wysokości co najmniej 1.000,00 złotych za pomocą transakcji bezgotówkowych lub wypłat gotówki (dalej: „Transakcja”);

c) otrzymała od Organizatora w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie wiadomości tekstowej wysłanej na numer telefonu, lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Kredytodawcy,

zaproszenie do udziału w Promocji.

d)spłaciła całość zadłużenia w pierwszym następującym po promocji terminie spłaty (od 1 do 5 sierpnia 2022 roku) – brana pod uwagę będzie data księgowania środków.

3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który spełni wszystkie warunki wymienione w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu posiada możliwość otrzymania Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Nagrodę w niniejszej Promocji otrzymuje Uczestnik, który jako pierwszy spośród wszystkich Uczestników biorących udział w Promocji, w Okresie Promocji dokona Transakcji w sposób opisany w § 3 ust. 2b niniejszego Regulaminu, czyli jako pierwszy w Okresie Promocji wykorzysta Kredyt za pomocą Rachunku Karty w wysokości co najmniej 1.000,00 złotych za pomocą transakcji bezgotówkowych lub wypłat gotówki . W przypadku, gdy kilku Uczestników dokona Transakcji jednocześnie, czynnikiem decydującym jest wartość wydanej kwoty.

4. Do otrzymania Nagrody nie są uprawnieni Uczestnicy, którzy:

a) w okresie od dnia 01 lipca 2022 r. byli w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę lub wypowiedzenia takiej umowy);

b) są pracownikami Kredytodawcy lub spółek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub członkowie ich rodzin.

5. O zakwalifikowaniu Transakcji do Promocji decyduje data autoryzacji tej transakcji. Do Promocji są kwalifikowane Transakcje wykonane przez Uczestnika w Okresie promocji, przy czym stan wykorzystania Kredytu będzie weryfikowany przez Organizatora dla celów Promocji najwcześniej na dzień 8 sierpnia 2022 r.

§4.

Nagroda

1. Jeden Uczestnik może otrzymać w Okresie Promocji maksymalnie jedną Nagrodę.

2. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator przekaże Uczestnikowi za pomocą wiadomości tekstowych sms kierowanych do zdobywców Nagród lub drogą elektroniczną (e-mail).

4. Nagroda zostanie wysyłana kurierem najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania przyznania Nagrody przez Organizatora. Wysyłka Nagrody nastąpi na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy o Kartę oraz dane osobowe tj. imię i nazwisko lub inny adres wskazany przez Uczestnika.

5. Nagrodą dla Uczestnika, jest tablet marki Huawei MediaPad T3 10 WIFI MSM8917/2GB/16GB/7.0 o wartości 499,99 PLN brutto.

6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody.

7. W sytuacji, gdy po odbiorze Nagrody ujawnią się jej wady fizyczne, Uczestnik winien zgłosić powyższe bezpośrednio w najbliższym autoryzowanym serwisie producenta Nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w siedzibie Organizatora. Wszelkie koszty związane z usunięciem zaistniałych wad, jeżeli nie będą one objęte gwarancją producenta, ponosi Uczestnik.

8. Przekazanie nagrody Uczestnikowi promocji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

9. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu Kredytodawcy Nagrody określonej pkt. 5 powyżej. Zwrot Nagrody następuje w takim przypadku w stanie niepogorszonym oraz w oryginalnym opakowaniu producenta.

§5.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji oraz rezygnacje z udziału w Promocji mogą być składane:

-  w formie pisemnej przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa lub elektronicznie  na adres help@axi-card.pl, z dopiskiem „Korzystaj aktywnie z karty Axi” lub

- ustnie - telefonicznie pod numerem telefonu 22 270 70 30 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w Oddziale ul. Żurawia 22, V piętro, 00-515 Warszawa

2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do korespondencji podany przez Uczestnika.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§6.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.

3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (realizacja Promocji) z Uczestnikami. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez EPS i wykonanie umowy.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.

6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://axi-card.pl/rodo.

§7.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: https://axi-card.pl/promocje

2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności AxiCard dostępna pod adresem: https://axi-card.pl/rodo.

 

Jeżeli otrzymałeś od nas maila z linkiem do promocji -  to właśnie Ty możesz stać się posiadaczem tablatu  Huawei MediaPad T3 10!

Wystarczy, że spełnisz wszystkie warunki:

  • w okresie trwania promocji (1-31 lipca 2022 roku) wydaj 1000 złotych z przyznanego limitu kredytowego,
  • spłać zadłużenie w okresie spłaty (1-5 sierpnia 2022 roku)

 

Przykład reprezentatywny dla produktu kredytu konsumenckiego na karcie płatniczej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 308,9%, całkowita kwota do spłaty 4 763,84 zł (kapitał 2 400,00 zł, odsetki 86,12 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 277,72 zł), oprocentowanie stałe 6,94 %, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. Stan na 25.05.2022. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.

Przykład reprezentatywny dla produktu kredytu konsumenckiego na karcie płatniczej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 308,9%, całkowita kwota do spłaty 4 763,84 zł (kapitał 2 400,00 zł, odsetki 86,12 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 277,72 zł), oprocentowanie stałe 6,94 %, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. Stan na 25.05.2022. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.