Karta w grze - płać i wygrywaj
 

Niezwykle łatwe warunki promocji. Wystarczy korzystać z Karty AXI w okresie promocji, a my nagrodzimy 100 laureatów o najwyższej ilości transakcji. 
Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie zaproszenia do udziału poprzez email lub sms. 

REGULAMIN PROMOCJI "Karta w grze - płać i wygrywaj" 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy regulamin Promocji „Karta w grze - płać i wygrywaj” (zwany dalej: „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Karta w grze - płać i wygrywaj” (zwanym dalej: „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji ,,WNIOSEK NA EURO” jest Easy Payment Services OOD (druzhiestvo s ogranichiena otgovornost) z siedzibą w Sofii, Bułgaria, przy ul. Jawaharlal Nehru Blvd. 28, lok. P.2 L40-46, kod: 1324, Okręg Sofia, Bułgaria, wpisana do bułgarskiego rejestru spółek (Trgovski Riegistr) przez Agencję ds. Rejestrów pod numerem: 204112059, działająca w Polsce poprzez oddział: Easy Payment Services OOD (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720382, NIP: 1070040459, REGON: 369578776, używająca nazwy handlowej Axi Card (zwana dalej: „Organizatorem”).

3. Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:
1) „Wydawca” określany także jako: „EPS” lub „Kredytodawca” - oznacza Easy Payment Services OOD (druzhiestvo s ogranichiena otgovornost) z siedzibą w Sofii, Bułgaria, przy ul. Jawaharlal Nehru Blvd. 28, lok. P.2 L40-46, kod: 1324, Okręg Sofia, Bułgaria, wpisana do bułgarskiego rejestru spółek (Trgovski Riegistr) przez Agencję ds. Rejestrów pod numerem: 204112059, działająca w Polsce poprzez oddział: Easy Payment Services OOD (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000720382, NIP: 1070040459, REGON: 369578776.
2) „Serwis” - wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;
3) „Karta Płatnicza z limitem odnawialnym Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta z limitem odnawialnym” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
4) „Posiadacz Karty” - osoba fizyczna, której Wydawca wydał Kartę, będąca jej posiadaczem i użytkownikiem w rozumieniu umowy o Kartę zawartej z Wydawcą;
5) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;
6) „Umowa o Kartę” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;
7) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą funkcjonujący w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;
8) „Uczestnik” - Posiadacz Karty, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który spełnił warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;
9) „Laureat” - Uczestnik, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uprawniające go do otrzymania Nagrody w Promocji.

4. Promocja będzie trwała w okresie od dnia 14 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

5. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Promocja ma na celu popularyzację usług Wydawcy w zakresie wydawanych Kart.

7. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://axi-card.pl/promocje/euro

8. Promocja jest promocją w rozumieniu art. 30 ust. 2 pkt 4b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U z 2024 poz. 226 z dnia 2024.02.21).;

§ 2.

Zasady uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest Posiadaczem Karty , o którym mowa w § 1. punkt 4   niniejszego Regulaminu, którego umowa nie znajduje się w okresie wypowiedzenia,

2) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych,

3) otrzymał od Organizatora w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie wiadomości tekstowej wysłanej na numer telefonu zaproszenie do udziału w Promocji,

4) w okresie trwania promocji dokona największej liczby płatności kartą z wykluczeniem wypłat z bankomatów, doładowań portfeli elektronicznych, gier hazardowych. 

2. Do otrzymania Nagród nie są uprawnieni Uczestnicy, którzy:

1)  nie spełnili któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej,

2) są w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim lub wypowiedzenia Umowy o Kartę),

3) są pracownikami Kredytodawcy lub spółek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub członkami ich rodzin,

4) na moment wydania Nagrody nie są już klientami Organizatora.

§ 3.

Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodę stanowi 100 eBonów na zakupy w sklepach stacjonarnych sieci "Biedronka" o wartości 100 zł każdy (w Regulaminie jako: ,,Nagroda”), wydanych i możliwych do użycia zgodnie z niniejszym Regulaminem "E-kodów na zakupy" https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/Komunikat-o-zmianie-Regulaminu-E-kodow-Biedronki.pdf 

2. Laureatami promocji zostanie maksymalnie 100 Uczestników, którzy spełnią warunki otrzymania Nagrody. Każdy Laureat może otrzymać Nagrodę o wartości nie wyższej niż 100 zł łącznie w okresie trwania Promocji.

3. Weryfikację prawa Uczestnika do otrzymania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych Organizatorowi przez Uczestników oraz na podstawie zestawienia transakcji z Rachunku Karty wykonanych przez Uczestnika.

4. Nagrody nie podlegają zsumowaniu. Uczestnik Promocji nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje mu również prawo wymiany Nagrody na gotówkę u Organizatora. 

§ 4.

Wydanie Nagród w Promocji

1. Każdy Uczestnik spełniający warunki otrzymania Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego we Wniosku o wydanie Karty Płatniczej Axi Card. Wiadomość zostanie przesłana do Laureatów najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia okresu Promocji.
2. Informacja o przyznaniu Nagród zostanie przekazana Laureatom SMS’em przesłanym na numer telefonu podany przez Laureatów we Wniosku o wydanie Karty Płatniczej Axi Card.  Nagrody zostaną przyznane nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji o zdobyciu Nagród.

3. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§ 5.

Reklamacje

1. W przypadku, gdy Uczestnik ma zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Wydawcę na podstawie Promocji, może on złożyć do Wydawcy reklamację, która zawiera szczegółowy opis faktów i okoliczności, które zdaniem Uczestnika stanowią podstawę jego roszczenia. Reklamacja może być złożona:

1) na piśmie - na adres Oddziału ul. Bukowińska 22B, (02-703) Warszawa lub doręczając skargę osobiście w Oddziale,

2) ustnie - telefonicznie pod numerem telefonu 22 270 70 30 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w Oddziale ul. Bukowińska 22B, (02-703) Warszawa,

3) elektronicznie - przez stronę Wydawcy dostępną pod adresem: www.axi-card.pl lub na adres e-mail: help@axi-card.pl.

2. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i przesyła Uczestnikowi odpowiedź w formie pisemnej lub po uzgodnieniu z Uczestnikiem w formie elektronicznej. W drodze wyjątku w przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie rozpatrzyć reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym z przyczyn od niego niezależnych, przesyła Uczestnikowi odpowiedź, w której wyraźnie określa przyczyny opóźnienia i termin, w którym Uczestnik otrzyma decyzję w sprawie reklamacji. We wszystkich przypadkach termin na rozpatrzenie reklamacji nie może przekroczyć 30 dni roboczych po otrzymaniu reklamacji.

3. Jeżeli Wydawca nie uwzględni reklamacji wniesionej przez Użytkownika lub jego opinia nie jest satysfakcjonująca dla Użytkownika, może on wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sprawy do Rzecznika Finansowego (Biuro Rzecznika Finansowego ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa) lub skierować spór do Komisji Pojednawczej ds. Sporów Płatniczych w Komisji Ochrony Konsumentów pod adresem: ulica Vrabcha 1, piętro 3,4,5 Sofia 1000, tel +359 2 933 05 77, faks +359 2 988 42 18 lub elektronicznie za pośrednictwem formularza online na stronie internetowej Komisji Ochrony Konsumentów www.kzp.bg lub za pośrednictwem internetowej platformy SOL zarządzanej przez europejską Komisję dostępną tutaj - https://ec.europa.eu/consumers/odr.

4. Użytkownik wyraża zgodę na udowadnianie przez Wydawcę autentyczności i prawidłowości wykonania transakcji i operacji za pomocą wydruków i oświadczeń przygotowanych w oparciu o system informatyczny Wydawcy lub wynikających z tego systemu, takiego jak Strona Użytkownika lub inny system oprogramowania wykorzystywany przez Wydawcę w związku z jego działalnością jako regulowanej instytucji płatniczej.

5. Postanowienia ust. 1 - 4 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym wynikających z przepisów prawa właściwego dla zawartej z Wydawcą umowy o Kartę.

§ 6.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Zasady przetwarzania danych osobowych, procedura tego przetwarzania oraz polityka prywatności Organizatora w zakresie innym niż wskazany w niniejszym ustępie (w pozostałym zakresie) określona została w innych regulacjach wewnętrznych Administratora, w tym przekazywanych Uczestnikowi do wiadomości i ma zastosowanie w zakresie, w jakim nie mają zastosowania niniejsze zasady lub niniejsze zasady byłyby sprzeczne z tymi innymi zasadami.

2.   Przystąpienie do Promocji przez Uczestnika będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.

3.   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, który występuje w charakterze administratora danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, w dalszej części jako: „RODO”).

4.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Marii Handzhiyska, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpo@easyps.bg

5.   Dane osobowe w powyżej wskazanym zakresie będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Nagrody, wydania oraz rozliczenia Nagrody -Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

a)   art. 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

b)   art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

c)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (w zakresie obowiązków podatkowych/rozliczeniowych),

d)   art. 6 ust. 1 lit f RODO: tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przeprowadzenie i organizacja Promocji.

6.   Wyrażenie zgody poprzez działanie opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, aby było możliwe uczestnictwo w Promocji. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.

7.   Dane osobowe będą odpowiednio zabezpieczone przez Organizatora, z uwzględnieniem wymagań prawnych oraz wewnętrznych firmowych standardów i procedur bezpieczeństwa w tym zakresie.

8. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.

9. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (tj. realizacja Promocji) z Uczestnikami.

11. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane chyba, że podstawa przetwarzania danych osobowych ma swoje źródło/podstawę w innych relacjach z Administratorem niż sama Promocja.

12. Uczestnicy:

1) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

2) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

3) cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO - nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

13. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

14. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem https://axi-card.pl/rodo. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie obowiązują inne procedury w zakresie danych osobowych przekazywane Uczestnikowi do wiadomości w momencie zawierania Umowy - w razie sprzeczności tej procedury z tamtymi regulacjami stosuje się tamte regulacje. Zasady wskazane w niniejszym § stosuje się odpowiednio do Laureatów.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika lub Laureata Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

16. Dane osobowe dotyczące Uczestników oraz Laureatów Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Promocji.

2. Językiem stosowanym w komunikacji z Uczestnikiem jest język polski.

3. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo obowiązujące w Polsce.

4. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami Organizatora chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym Organizator będzie odpowiednio informował poprzez Serwis oraz poprzez mailową, uprzednią notyfikację Uczestnikowi na podany przez niego adres mailowy do kontaktu we wniosku kredytowym - zmiana zostanie zakomunikowana na co najmniej na 14 dni przed dniem jej wejścia w życie, a każdy uczestnik promocji będzie uprawniony w tym terminie do wypowiedzenia uczestnictwa w niniejszej Promocji - wypowiedzenie warunków Promocji nie ma wpływu na inne stosunki prawne wiążące Uczestnika z Organizatorem (np. Umowy o kartę).

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków świadczenia usług Axi Card opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności Axi Card.

9. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

10. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania. Uczestnik ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), których rejestr dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl.

 


 

​Wystarczy, że w okresie promocji wykonasz jak największą liczbę płatności swoją kartą AXI Card. Pamiętaj, że transakcje związane z hazardem, wypłatami z bankomatów i e-walletami nie będą się liczyć do promocji.