AXI rozdaje bony na zakupy
 

Styczeń to tradycyjnie miesiąc wyprzedaży i zwiększonych wydatków!

AXI specjalnie dla Naszych Klientów przygotowało promocję, w ramach której możesz uzyskać dodatkowe środki na zakupy za płatności Kartą AXI w sklepach sieci Biedronka. Kwota na dodatkowe zakupy jest uzależniona od wysokości Twoich miesięcznych wydatków na zakupy w Biedronce. Im więcej wydajesz, płacą Kartą AXI, tym więcej bonów otrzymasz. Płacąc Kartą AXI za zakupy spożywcze, zyskujesz i więcej pieniędzy, które możesz przeznaczyć na inne wydatki. Używanie Karty AXI, to sprytny sposób na oszczędzanie. Nie musisz robić nic więcej, a dodatkowe bony na zakupy prześlemy do Ciebie elektronicznie. Zacznij korzystać już dziś!

Co zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Rób zakupy w Biedronce i płać kartą AXI przez cały styczeń 2021. W zależności od wydanej kwoty, możesz otrzymać bony o wartości 20,50,70 lub 100zł! Dla pierwszych 5 klientów, którzy wydadzą najwięcej na zakupy w Biedronce płacąc kartą AXI w grudniu, przewidziana jest nagroda w postaci dodatkowego bonu o wartości 200zł.

• Wydaj na zakupy, co najmniej 200zł, a otrzymasz bon o wartości 20zł
• Wydaj na zakupy, co najmniej 500zł, a otrzymasz bon o wartości 50zł

• Wydaj na zakupy, co najmniej 700zł, a otrzymasz bony o wartości 70zł
• Wydaj na zakupy, co najmniej 1000zł, a otrzymasz bon o wartości 100zł

• 5 pierwszych klientów, którzy zrobią zakupy na najwyższą kwotę, otrzyma dodatkowo bon o wartości 200zł!

Nie musisz robić jednorazowa tak dużych zakupów. Zsumujemy Twoje wydatki z całego miesiąca. Bieżącą kwotę wydanych środków, sprawdzisz wygodnie po zalogowaniu się do swojego profilu na my.axi-card.pl. Zachęcamy do rejestracji swojej Karty AXI, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Informacje z potwierdzoną wysokością przyznanego bonu otrzymasz SMS’em do 10 lutego 2021.

Poniżej link do regulaminu korzystania z e-kodów Biedronki:
www.statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf

 

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

Regulamin Promocji „AXI rozdaje bony na zakupy”

§1.

Postanowienia ogуlne

1. Niniejszy regulamin Promocji „AXI rozdaje bony na zakupy” (zwany dalej „Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „AXI rozdaje bony na zakupy” (zwanym dalej „Promocją”).
2. Organizatorem Promocji „AXI rozdaje bony na zakupy” jest Easy Payment Services OOD, spуłka prawa bułgarskiego wpisana do rejestru spуłek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 1324, osiedle Lyulin 7, Bulwar Jawaharlal Nehru nr 28, piętro 2, lokal 40-46, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.500.000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, używająca nazwy handlowej Axi Card (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

1) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza Easy Payment Services OOD, spуłkę prawa bułgarskiego wpisaną do rejestru spуłek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 1324, osiedle Lyulin 7, Bulwar Jawaharlal Nehru nr 28, piętro 2, lokal 40-46, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.500.000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa;
2) „Jerуnimo Martins” – Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcуw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222483, posiadająca NIP: 7791011327, kapitał zakładowy 715 000 000,00 zł w całości wpłacony;
3) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), ktуrą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;
4) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środkуw zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla ktуrego Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
5) „Posiadacz Karty” – osoba fizyczna, ktуrej Wydawca wydał Kartę, będąca jej posiadaczem i użytkownikiem w rozumieniu umowy o Kartę zawartej z Wydawcą;
6) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, ktуrej udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i ktуra może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;
7) „Umowa o Kartę” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie ktуrej Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;
8) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunkуw kart Wydawcy, ktуry służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;
9) „Uczestnik” – Posiadacz Karty, ktуry ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ktуry spełnił wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;
10) „Nagroda” - karta podarunkowa - voucher elektroniczny w formie e-kodu o wartości odpowiednio od 20 zł do 100 zł każdy do wykorzystania w sposуb opisany w § 3 ust. 1-5 Regulaminu;
11) „Laureat” – Uczestnik, ktуry spełnił opisane w Regulaminie warunki uprawniające go do otrzymania Nagrody w Promocji.

4. Promocja będzie trwała w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

5. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Promocja ma na celu popularyzację usług Wydawcy w zakresie transakcji Kartami.

7. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://axi-card.pl/promocje

8. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2.

Zasady uczestnictwa w Promocji

1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, ktуry łącznie spełnia następujące warunki:

1) złoży w okresie Promocji wniosek o zawarcie z Umowy o Kartę i uzyska pozytywną decyzję Kredytową dotycząca Kredytu; lub

2) posiada już status Posiadacza Karty na podstawie wniosku o zawarcie Umowy Kartę na podstawie wniosku złożonego przed okresem Promocji;

3) wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych;

4) nie posiada w stosunku do Kredytodawcy jakichkolwiek zaległości w spłacie Kredytu.

2. Do otrzymania Nagrody nie są uprawnieni Uczestnicy ktуrzy:

1) w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. są w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim lub wypowiedzenia Umowy o Kartę);

2) są pracownikami Kredytodawcy lub spуłek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub członkami ich rodzin.

§3.

Nagrody i zasady ich przyznawania

1. Nagrodę stanowi E-kod Jerуnimo Martins o wartości odpowiednio od 20 zł do 100 zł zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Biedronka zgodnie z regulaminem korzystania z e-kodуw dostępnym na: www.statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf?_ga=2.245308609.59169269.1600790506-557592940.1600790506; Lista sklepуw dostępna jest na: https://www.biedronka.pl/pl/sklepy

2. Każdy Uczestnik może otrzymać Nagrodę o wartości nie wyższej niż 100 zł łącznie w okresie trwania Promocji.

3. Nagroda o wartości 20,00 zł jest przyznawana Uczestnikowi, ktуry w czasie trwania Promocji dokona zakupуw w sieci sklepуw Biedronka przy użyciu Karty Płatniczej Axi Card na kwotę co najmniej 200,00 zł.

4. Nagroda o wartości 50,00 zł jest przyznawana Uczestnikowi, ktуry w czasie trwania Promocji dokona zakupуw w sieci sklepуw Biedronka przy użyciu Karty Płatniczej Axi Card na kwotę co najmniej 500,00 zł.

5. Nagroda o wartości 70,00 zł jest przyznawana Uczestnikowi, ktуry w czasie trwania Promocji dokona zakupуw w sieci sklepуw Biedronka przy użyciu Karty Płatniczej Axi Card na kwotę co najmniej 700,00 zł.

6. Nagroda o wartości 100,00 zł jest przyznawana Uczestnikowi, ktуry w czasie trwania Promocji dokona zakupуw w sieci sklepуw Biedronka przy użyciu Karty Płatniczej Axi Card na kwotę co najmniej 1.000,00 zł.

7. Dodatkowa nagroda w wysokości 200 zł jest przyznawana pięciu pierwszym Uczestnikom, ktуrzy dokonają zakupуw w sieci sklepуw Biedronka przy użyciu Karty Płatniczej Axi Card o najwyższej wartości transakcji w okresie trwania Promocji.

8. Weryfikację prawa Uczestnika do otrzymania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie danych przekazanych Organizatorowi przez Uczestnikуw oraz na podstawie zestawienia transakcji z Rachunku Karty wykonanych przez Użytkownika w okresie Promocji.

9. Nagrody nie podlegają zsumowaniu. Uczestnik Promocji nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje mu rуwnież prawo wymiany Nagrody na gotуwkę.

10. Uczestnik nie może nabywać za przyznane Nagrody artykułуw tytoniowych i alkoholowych.

 

§4.

Wydanie Nagrуd w Promocji

1. Każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora o przyznaniu Nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez niego we Wniosku o wydanie Karty Płatniczej Axi Card. Wiadomość zostanie przesłana do Laureatуw najpуźniej w ciągu 10 dni od daty zakończenia okresu Promocji.

2. Nagrody wraz z ich datami ważności, nie krуtszymi niż 12 miesięcy od daty aktywacji Nagrody, zostaną przekazane Laureatom SMS’em przesłanym na numer telefonu podany przez Laureata we Wniosku o wydanie Karty Płatniczej Axi Card. Wiadomość zostanie przesłana do Laureatуw nie pуźniej niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania informacji o zdobyciu Nagrody.

3. Wydanie Nagrуd nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

§5.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestnikуw na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, z dopiskiem „AXI rozdaje bony na zakupy” lub na adres e-mail: help@axi-card.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź została mu przekazana e- mailem), jak rуwnież opis i przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie pуźniej niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na jego adres e-mail.

4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Po złożeniu przez Uczestnika reklamacji, Kredytodawca rozpatruje reklamacje i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek Uczestnika.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Kredytodawcę następuje niezwłocznie, nie pуźniej niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczegуlnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Kredytodawca w informacji przekazywanej Uczestnikowi wyjaśnia przyczynę opуźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, ktуry nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji ze względu na konieczność uzyskania w tym zakresie dodatkowych informacji lub dokumentуw, w tym także od innych instytucji uczestniczących w realizacji lub rozliczeniu reklamowanej transakcji (np. bank – w przypadku reklamacji dotyczącej wypłaty w bankomacie, należącym do tego banku, bądź inny podmiot – w przypadku transakcji dokonanej w punkcie handlowo-usługowym), Kredytodawca, pomimo niezakończenia postępowania reklamacyjnego, warunkowo uznaje rachunek kwotą reklamowanej transakcji. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, Kredytodawca obciąża odpowiedni rachunek Posiadacza Karty kwotą warunkowego uznania.

8. Postanowienia ust. 1 – 7 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym wynikających z przepisуw prawa właściwego dla zawartej z Wydawcą umowy o Kartę.

§6.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnikуw jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestnikуw Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunkуw uczestnictwa w Promocji oraz warunkуw otrzymania Nagrody i wydania Nagrody i odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osуb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z ktуrym Uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.

5. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (tj. realizacja Promocji) z Uczestnikami.

7. Dane osobowe Uczestnikуw będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestnikуw roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestnikуw zostaną zanonimizowane.

8. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:

1) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

2) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Uczestnicy mają rуwnież prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposуb wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

10. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestnikуw, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem https://axi-card.pl/rodo.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisуw prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisуw prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

12. Dane osobowe dotyczące Uczestnikуw Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentуw księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

§7.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źrуdło zobowiązań Organizatora względem Uczestnikуw Promocji.

2. Językiem stosowanym w komunikacji z Uczestnikiem jest język polski.

3. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo obowiązujące w Polsce.

4. Organizatorowi przysługuje prawo skrуcenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym Organizator będzie odpowiednio informował poprzez Serwis.

8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunkуw świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności AxiCard.

9. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

10. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporуw związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisуw ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania. Uczestnik ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporуw wynikających z Regulaminu przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporуw konsumenckich (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z pуźn. zm.), ktуrych rejestr dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl.

 

Robisz zakupy w Biedronce i płacisz Kartą AXI przez cały styczeń 2021. Podliczamy sumę zakupów opłaconych Kartą AXI w dowolnym sklepie Biedronka w Polsce na początku lutego i na tej podstawie otrzymujesz Bon o wartości 20,50,70,100 lub nawet 200zł do wydania na kolejne zakupy w Biedronce.

Jeżeli:

-Opłaciłeś Kartą AXI w styczniu 2021 zakupy w dowolnym ze sklepów Biedronka, za minimum 200zł – otrzymasz bon o warności 20zł

-Opłaciłeś Kartą AXI w styczniu 2021 zakupy w dowolnym ze sklepów Biedronka, za minimum 500zł – otrzymasz bon o warności 50zł

- Opłaciłeś Kartą AXI w styczniu 2021 zakupy w dowolnym ze sklepów Biedronka, za minimum 700zł – otrzymasz bony o warności 70zł

-Opłaciłeś Kartą AXI w styczniu 2021  zakupy w dowolnym ze sklepów Biedronka, za minimum 1000zł – otrzymasz bon o warności 100zł

Maksymalna wartość bonu, który można otrzymać w ramach promocji wynosi 100zł, ale możesz otrzymać dodatkowe bony o wartości 200zł, jeżeli będziesz wśród pierwszych 5 osób, które zrobiły zakupy o najwyższej wartości.