Zgarnij Wakacje z wakacje z Axi
 

Co zrobić, aby wziąć udział w promocji?

Aby wziąć udział w promocji, podpisz umowę, aktywuj kartę i wygraj wakacje z Axi w formie bonu turystycznego o wysokości 500 zł.

Nie możesz się zdecydować dokąd jechać?

Bon możesz wykorzystać na zakup swoich wymarzonych wakacji.

Nie wiesz, kiedy będziesz mógł jechać na wakacje?

Bon jest ważny 12 miesięcy od daty aktywacji.

 

Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

-Brak otwartego produktu Axi Card

-Akceptacja wniosku przez Kredytodawcę

-Zawarcie umowy Axi Card o wydanie międzynarodowej karty kredytowej w okresie trwania promocji i wykonanie 1 transakcji kartą.

 

Reprezentatywny przykład dla karty kredytowej Axi: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 83,54% przy założeniu: całkowita kwota wykorzystanego limitu 1.700,00 zł pierwszego dnia miesiąca (bez kredytowanych kosztów), oprocentowanie stałe 6,94 %, całkowita kwota do spłaty do 5 dnia kolejnego miesiąca wyniesie 1.798,94 zł (w tym: kapitał 1.700,00 zł, odsetki 9,69 zł, prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 89,25 zł). Klient posiada opcję spłaty kwoty minimalnej w wysokości 255 zł. Stan na 29/05/2020. W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego zależy od oceny zdolności kredytowej klienta.

Regulamin Promocji „Zgarnij wakacje z Axi”

§1.

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin Promocji „Zgarnij wakacje z Axi” (zwany dalej „ Regulaminem”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Zgarnij wakacje z Axi” (zwanym dalej „ Promocją”).

2. Organizatorem Promocji „Zgarnij wakacje z Axi” jest Easy Payment Services OOD, spółka prawa bułgarskiego wpisana do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 1324, osiedle Lyulin 7, Bulwar Jawaharlal Nehru nr 28, piętro 2, lokal 40-46, o kapitale zakładowym w wysokości: 8.500.000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, używająca nazwy handlowej Axi Card (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Na potrzeby Promocji wprowadza się następujące definicje:

1) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza Easy Payment Services OOD, spółkę prawa bułgarskiego wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059,
z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 1324, osiedle Lyulin 7, Bulwar Jawaharlal Nehru nr 28, piętro 2, lokal 40-46, o kapitale zakładowym w wysokości: 8.500.000 BGN, adres do korespondencji
w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa;

2) „Wakacje.pl” – Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 413, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 315229, NIP 957-07-78-385, REGON: 192058039, o kapitale zakładowym w wysokości 5.750.000,00 zł w całości wpłacony;

3) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem internetowym: www.axi-card.pl;

4) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „ Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

5) „Posiadacz Karty” – osoba fizyczna, której Wydawca wydał Kartę, będąca jej posiadaczem i użytkownikiem w rozumieniu umowy o Kartę zawartej z Wydawcą;

6) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o Kartę zawartą pomiędzy Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;

7) „Umowa o Kartę” - umowa o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;

8) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji wydawanymi kartami;

9) „Uczestnik” – Posiadacz Karty, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który spełnił wszystkie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

10) „Nagroda” – bon wakacyjny o wartości 500,00 zł każdy, uprawniający do dokonania częściowej lub pełnej opłaty za zakup usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.wakacje.pl , pod numerem infolinii 58 325 29 00 oraz w salonach sprzedaży Wakacje.pl, zgodnie z warunkami sprzedaży i realizacji bonów wakacyjnych dostępnymi pod adresem: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html ;

11) „Laureat” – Uczestnik, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uprawniające go do otrzymania Nagrody w Promocji;

12) „Transakcja płatnicza” – transakcja płatnicza w rozumieniu przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE.

4. Promocja będzie trwała w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r.

5. Promocja będzie prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Promocja ma na celu popularyzację usług Wydawcy w zakresie transakcji Kartami.

7. Treść Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://axi-card.pl/promocje

8. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§2.

Zasady uczestnictwa w Promocji

 

1. W Promocji może wziąć udział Uczestnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek o zawarcie Umowy o Kartę pomiędzy 1 czerwca 2021 r. a 31 lipca 2021 r. i uzyskał pozytywną decyzję kredytową;

2) zawarł Umowę o Kartę oraz dokonał przy użyciu Karty co najmniej jedną transakcję płatniczą w okresie od 15 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r.;

3) wyraził zgodę i jej nie odwołał do dnia zakończenia Promocji na otrzymywanie od Kredytodawcy informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

2. Do otrzymania Nagrody nie są uprawnieni Uczestnicy którzy:

1) w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. są w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę na podstawie art. 53 Ustawy o kredycie konsumenckim lub wypowiedzenia Umowy o Kartę);

2) są pracownikami Kredytodawcy lub osobami dla nich bliskimi, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia i kurateli oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.

§3.

Nagrody i sposób ich przyznawania

 

1. Nagrodę stanowi bon wakacyjny o wartości 500,00 zł każdy, uprawniający do dokonania częściowej lub pełnej opłaty za zakup usług dostępnych za pośrednictwem portalu www.wakacje.pl , pod numerem infolinii 58 325 29 00 oraz w salonach sprzedaży Wakacje.pl, zgodnie z warunkami sprzedaży i realizacji bonów wakacyjnych dostępnymi pod adresem: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html .

2. W Promocji Organizator przyzna 5 (słownie: pięć) Nagród.

3. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania Promocji.

4. Termin ważności Nagrody wynosi 12 miesięcy od momentu aktywacji bonu. Po tym okresie nie będzie możliwości wykorzystania Nagrody.

5. Nagrodę w niniejszej Promocji otrzymuje pierwszych trzech Uczestników oraz dziewiętnasty i trzeci Uczestnik licząc od końca, spośród wszystkich Uczestników biorących udział w Promocji, którzy w okresie promocji dokonają transakcji płatniczej na dowolną kwotę przy użyciu Karty Płatniczej Axi Card.

6. Weryfikację prawa Uczestnika do otrzymania Nagrody przeprowadzi Organizator na podstawie zestawienia transakcji z Rachunku Karty wykonanych przez Użytkownika w okresie Promocji.

7. Uczestnicy, którym zostaną przyznane Nagrody wyłonieni zostaną 5 sierpnia 2021 r. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Promocji maksymalnie w ciągu miesiąca od zakończenia Promocji.

8. Uczestnicy Promocji, którzy otrzymają Nagrody w dniu ich wyłonienia zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody powiadomieniem w dniu 6 sierpnia 2021 r. lub drogą e-mailową.

9. Prawo do Nagrody nie podlega zamianie na nagrody rzeczowe lub finansowe. Nie jest możliwe również zastrzeżenie szczególnych właściwości Nagrody.

10. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.

11. Informacja na temat sposobu realizacji Nagrody znajduje się pod linkiem: https://www.wakacje.pl/bony-turystyczne-regulamin.html oraz na stronie wakacje.pl

§4.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa, z dopiskiem „Zgarnij wakacje z Axi” lub na adres e-mail: help@axi-card.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail reklamującego (jeśli chce, aby odpowiedź została mu przekazana e- mailem), jak również opis i przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie lub w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego na jego adres e-mail.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Po złożeniu przez Uczestnika reklamacji, Kredytodawca rozpatruje reklamacje i udziela Uczestnikowi odpowiedzi w formie pisemnej (listownie) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym pocztą elektroniczną na wniosek Uczestnika.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Kredytodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Kredytodawca w informacji przekazywanej Uczestnikowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 7. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji ze względu na konieczność uzyskania w tym zakresie dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym także od innych instytucji uczestniczących w realizacji lub rozliczeniu reklamowanej transakcji (np. bank – w przypadku reklamacji dotyczącej wypłaty w bankomacie, należącym do tego banku, bądź inny podmiot – w przypadku transakcji dokonanej w punkcie handlowo-usługowym), Kredytodawca, pomimo niezakończenia postępowania reklamacyjnego, warunkowo uznaje rachunek kwotą reklamowanej transakcji. W przypadku, gdy reklamacja okaże się nieuzasadniona, Kredytodawca obciąża odpowiedni rachunek Posiadacza Karty kwotą warunkowego uznania.
 8. Postanowienia ust. 1 – 6 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym wynikających z przepisów prawa właściwego dla zawartej z Wydawcą umowy o Kartę.

§5 .

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Nagrody i wydania Nagrody i odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.

4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania Nagrody i wydania Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika.

5. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy (tj. realizacja Promocji) z Uczestnikami.

7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.

8. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:

a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;

b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl.

10. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem https://axi-card.pl/rodo.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

12. Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz przez okres 1 roku od dnia zakończenia (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

 

§6 .

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników Promocji.

 1. Językiem stosowanym w komunikacji z Uczestnikiem jest język polski.
 2. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym Organizator będzie każdorazowo informował poprzez Serwis.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Oferta nie może łączyć się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym Organizator będzie odpowiednio informował poprzez Serwis.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Warunków świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka prywatności AxiCard.
 2. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania. Uczestnik ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), których rejestr dostępny jest na stronie https://www.uokik.gov.pl.

Skorzystaj z karty AXI i wygraj bon turystyczny Wakacje.pl

Złóż wniosek o zawarcie Umowy o Kartę pomiędzy 1 czerwca 2021 r. a 31 lipca 2021 r. i udziel nam zgody a otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Następie po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej postępuj zgodnie z informacjami otrzymanymi od Axi Card i podpisz umowę o kartę kredytową Axi. Dokonaj przy użyciu Karty Axi co najmniej jedną transakcję płatniczą w okresie trwania Promocji.

Nagrodą w promocji jest możliwość otrzymania bonu turystycznego na usługi świadczone przez portal Wakacje.pl.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dniu 5 sierpnia 2021 r. i zostaną poinformowani następnego dnia roboczego o przyznaniu im nagrody za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o zawarcie umowy o kartę Axi.

Promocja trwa od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. lub do wyczerpania puli nagród.