Axi Na święta
 
  • Wydaj największą kwotę spośród Uczestników konkursu w danym dniu konkursowym
  • Wygraj BON o wartości 100 PLN do sieci sklepów biedronka!

 

 

Każdego dnia jeden z Uczestników konkursu wygrywa!

 

Płać Kartą Axi za swoje zakupy świąteczne i daj sobie szansę na wygraną!

 


 

Regulamin Promocji „Axi na Święta”
§1.
Organizator
Organizatorem promocji „Axi na Święta” jest Easy Payment Services OOD, instytucja pieniądza
elektronicznego, licencjonowana przez Narodowy Bank Bułgarii, wpisana do rejestru spółek pod
numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria) przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok.
40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok.
502, V piętro, (00-515) Warszawa, (zwana dalej „Organizatorem”).
Uczestnicy promocji są zobowiązani do przestrzegania warunków niniejszego regulaminu, na
zasadach określonych poniżej.
§2.
Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) „Posiadacz Karty” - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Karty Płatniczej AXI Card i
należycie zidentyfikowaną przez Wydawcę zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami,
która zawarła z Wydawcą umowę o wydanie międzynarodowej karty kredytowej Axi Card z
kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego;
b) „Kredyt” - oznacza kwotę ustaloną przez Kredytodawcę, której udziela się jako kredytu
Posiadaczowi Karty zgodnie z Umową o udzielenie Limitu Kredytowego zawartą pomiędzy
Kredytodawcą a Posiadaczem Karty i która może być wykorzystywana za pośrednictwem Karty;
c) „Karta Płatnicza Axi Card” określana także jako „Axi Card” lub „Karta” - oznacza instrument
płatniczy opatrzony logo Wydawcy oraz właściwej organizacji kartowej o wskazanej przez
Wydawcę dacie ważności, umożliwiający Posiadaczowi Karty składanie zleceń płatniczych
dotyczących transakcji płatniczych. Karta jest spersonalizowana przy użyciu indywidualnych
środków zabezpieczających, takich jak PAN, data ważności, kod CVV, kod CVC lub podobne
kody. Karta stanowi instrument płatniczy umożliwiający dostęp do Rachunku Karty, dla którego
Kredytodawca przyznaje Kredyt w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych;
d) „Umowa o udzielenie Limitu Kredytowego” - umowa o wydanie międzynarodowej karty
kredytowej Axi Card z kredytem odnawialnym i udzielenie limitu kredytowego, na podstawie której
Wydawca wydaje karty kredytowe oraz rozlicza operacje wykonywane przy ich użyciu w ciężar
rachunku rozliczeniowego karty kredytowej;
e) „Rachunek Karty” - oznacza rachunek techniczny powiązany z Kartą prowadzony przez
Wydawcę w systemie dla kart i rachunków kart Wydawcy, który służy do wykonywania transakcji
wydawanymi kartami;
f) „Nagroda” – Bon do sieci sklepów „Biedronka” o wartości 100 PLN
g) „Promocja” - określone w Regulaminie zasady oraz warunki, na jakich organizowana jest
Promocja;
h) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Promocji „Korzystaj z karty Axi”;
i) „Serwis” – wyodrębniona lokalizacja w globalnej sieci Internet, dostępna za pośrednictwem jej
ujednoliconego adresu (URL), którą można znaleźć pod następującym adresem
internetowym: www.axi-card.pl;
j) „Okres promocji” - okres, w którym Uczestnik może przystąpić do Promocji, trwa od dnia 12
grudnia 2022 roku do dnia 24 grudnia 2022 roku;
k) „Wydawca” określany także jako „EPS” lub „Kredytodawca” – oznacza spółkę Easy Payment
Services OOD, unijną instytucję pieniądza elektronicznego, licencjonowaną przez Narodowy
Bank Bułgarii, wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059, z siedzibą w Sofii (Bułgaria)
przy Jawaharlal Nehru Blvd. 28, II piętro, lok. 40-46, kapitał zakładowy 1 000 000 BGN, adres do
korespondencji w Polsce: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro, (00-515) Warszawa.
l) „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, spełniająca warunki
uczestnictwa w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
§3.
Zasady ogólne
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Organizatorowi przysługuje prawo skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji, o czym
Organizator będzie każdorazowo informował o tym fakcie poprzez Serwis.
2. Uczestnikiem Promocji może być osoba, o której mowa w § 2 lit. l niniejszego Regulaminu
będąca Posiadaczem Karty, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) zawarła z Kredytodawcą Umowę o udzielenie Limitu Kredytowego z Kredytem w wysokości co
najmniej: 500,00 zł lub wyższym i umowa ta nie znajduje się w okresie wypowiedzenia;
b) Dokonała transakcji kartą Axi Card w okresie trwania Promocji, z wyłączeniem wypłat z
bankomatów, doładowań portfeli wirtualnych oraz Transakcji dotyczących udziału w grach
hazardowych.
c) otrzymała od Organizatora w formie elektronicznej (e-mail) lub w formie wiadomości tekstowej
wysłanej na numer telefonu, lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Kredytodawcy,
zaproszenie do udziału w Promocji.
3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który spełni wszystkie warunki wymienione w § 3 ust. 2
niniejszego Regulaminu posiada możliwość otrzymania Nagrody, o której mowa w § 4 ust. 5
niniejszego Regulaminu. Nagrodę w niniejszej Promocji otrzymuje Uczestnik, który danego dnia
promocji wykorzysta największa kwotę z przyznanego limitu kredytowego, spośród wszystkich
Uczestników biorących udział w Promocji, dokonując Transakcji w sposób opisany w § 3 ust. 2b
niniejszego Regulaminu. Każdego dnia w okresie trwania Promocji tylko jedna osoba otrzyma
nagrodę, która zostanie przyznana na podstawie wyżej wymienionych wskaźników. W przypadku,
gdy kilku Uczestników dokona tego samego dnia Transakcji o tej samej wartości, czynnikiem
decydującym będzie czas dokonania Transakcji – Nagroda zostanie wtedy przyznana
uczestnikowi, który dokonał ostatniej Transakcji danego dnia wcześniej niż osoba o takiej samej
wartości dziennych wydatków.
4. Do otrzymania Nagrody nie są uprawnieni Uczestnicy, którzy:
a) w okresie od dnia 08 grudnia 2022 r. byli w trakcie procesowania u Kredytodawcy dyspozycji
dotyczącej rezygnacji z Karty Płatniczej Axi Card (w tym odstąpienia od Umowy o Kartę lub
wypowiedzenia takiej umowy);
b) są pracownikami Kredytodawcy lub spółek powiązanych kapitałowo z Kredytodawcą lub
członkowie ich rodzin.
5. O zakwalifikowaniu Transakcji do Promocji decyduje data autoryzacji tej transakcji. Do
Promocji są kwalifikowane Transakcje wykonane przez Uczestnika w Okresie promocji, przy
czym stan wykorzystania Kredytu będzie weryfikowany przez Organizatora dla celów Promocji
najwcześniej na dzień 5 stycznia 2022 r.
§4.
Nagroda
1. Jeden Uczestnik może otrzymać w Okresie Promocji maksymalnie jedną Nagrodę.
2. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator przekaże Uczestnikowi za pomocą wiadomości
tekstowych sms kierowanych do zdobywców Nagród lub drogą elektroniczną (e-mail).
4. Nagroda zostanie wysyłana drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej oraz
telefonicznie za pomocą wiadomości tekstowej) najpóźniej w terminie 14 dni od dnia dokonania
przyznania Nagrody przez Organizatora. Wysyłka Nagrody nastąpi na adres mailowy oraz numer
telefonu wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie Umowy o Kartę oraz dane osobowe
tj. imię i nazwisko wskazane przez Uczestnika.
5. Nagrodą dla Uczestnika, jest ebon do wykorzystania w sieci sklepów „Biedronka” o wartości
100 PLN.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju
lub wypłaty pieniężnej wartości Nagrody.
7. Przekazanie nagrody Uczestnikowi promocji zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361) nie podlega opodatkowaniu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
8. Nagroda może zostać wykorzystana przez Uczestnika zgodnie z regulaminem znajdującym się
pod poniższym linkiem: https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/Regulamin-e-kodow-NOWYfinal.
pdf
§5.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji oraz rezygnacje z udziału w Promocji mogą być
składane:
- w formie pisemnej przez Uczestników na adres Organizatora: ul. Żurawia 22, lok. 502, V piętro,
(00-515) Warszawa lub elektronicznie na adres help@axi-card.pl, z dopiskiem „Korzystaj
aktywnie z karty Axi” lub
- ustnie - telefonicznie pod numerem telefonu 22 270 70 30 albo osobiście do protokołu podczas
wizyty w Oddziale ul. Żurawia 22, V piętro, 00-515 Warszawa
2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz dokładny
adres korespondencyjny, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od
daty jej wpłynięcia. Organizator powiadomi o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres do
korespondencji podany przez Uczestnika.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie wyłączają roszczeń Uczestnika przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
§6.
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym Uczestnicy mogą
kontaktować się pod adresem: dpo@easyps.bg.
3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu
przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz w celu przeprowadzenia postępowania
reklamacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jest realizacja umowy
(realizacja Promocji) z Uczestnikami. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie,
jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację Promocji przez EPS i wykonanie umowy.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika
przez Okres Promocji oraz po zakończeniu Promocji przez okres niezbędny do dochodzenia
przez Uczestników roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji. Po zakończeniu powyższego
okresu, dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.
6. Za pośrednictwem Serwisu, Uczestnicy:
a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b) mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Uczestnicy mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony
swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod
adresem www.uodo.gov.pl.
8. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień
Uczestników, można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://axi-card.pl/rodo.
§7.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:
https://axi-card.pl/promocje
2. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem
Uczestników Promocji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji w wypadku podjęcia
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i ofertami EPS, chyba, że co innego wynika z
regulaminu danej promocji.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia Warunków świadczenia usług AxiCard opublikowane w Serwisie oraz Polityka
prywatności AxiCard dostępna pod adresem: https://axi-card.pl/rodo

Przykład reprezentatywny dla produktu kredytu konsumenckiego na karcie płatniczej: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 308,9%, całkowita kwota do spłaty 4 763,84 zł (kapitał 2 400,00 zł, odsetki 86,12 zł, Prowizja za udzielenie Limitu Kredytowego 2 277,72 zł), oprocentowanie stałe 6,94 %, spłata całości zobowiązania w terminie 12 miesięcy od dnia wykorzystania Limitu Kredytowego w równych miesięcznych ratach. Stan na 25.05.2022.

 

W ramach oferty promocyjnej Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0% przez okres 30 dni od dnia użycia po raz pierwszy Limitu Kredytowego lub od dnia aktywacji Karty, pod warunkiem spłaty Wykorzystanej Kwoty Limitu w terminie wskazanym Regulaminie Promocji. Szczegóły dostępne w Regulaminie Promocji.