Słownik Finansowy

Miesięczna kwota, którą kredytobiorca musi zapłacić wierzycielowi (bankowi lub innej instytucji finansowej) z tytułu zaciągniętego kredytu. Taka rata składa się z części kapitałowej i odsetkowej.
Raty, w których część kapitałowa pozostaje niezmienna a część odsetkowa maleje, dzięki czemu wysokość raty zmniejsza się przez cały okres kredytowania.
Wysokość raty jest stała przez cały okres kredytowania (zmienia się jedynie stosunek części kapitałowej, która rośnie, do odsetkowej, która maleje w miarę upływu czasu).
Zmiana struktury zobowiązań (najczęściej przeterminowanych) pod względdem ich ilości, okresu i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. Może nastąpić w drodze konsolidacji długu (połączenia kilku pożyczek od tego samego wierzyciela w jedną).

ROR

Rachunek Oszczędnościowo – Rozliczeniowy, czyli inaczej po prostu konto osobiste – podstawowe narzędzie bankowe służące do bezpiecznego przechowywania i gromadzenia środków finansowych oraz wykonywania przypisywanych mu czynności bankowych (np. przelew, wypłaty z bankomatów). Służy jako miernik ubankowienia społeczeństw.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, czyli całkowity koszt pożyczki w skali roku. Przy jego wyznaczaniu uwzględnia się: okres trwania pożyczki, wysokość odsetek, prowizje, opłaty oraz inne koszty ponoszone w związku z zaciągniętym zobowiązaniem.