Słownik Finansowy

Forma inwestowania w dobra i usługi, łącząca cechy dzierżawy i kredytu. Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu w zamian za opłaty rat leasingowych, jednak nie jest jego właścicielem, dopóki nie zostanie spłacona ostatnia rata leasingowa.
Forma leasingu przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Limit środków przyznany kredytobiorcy na kredytowym narzędziu odnawialnym (np. karta kredytowa), które mogą być wykorzystywane przez klienta w okresie trwania umowy.
Umowa między klientem a bankiem, w której klient udostępnia bankowi środki pieniężne na określony czas, otrzymując w zamian wynagrodzenie w postaci odsetek. Odsetki mogą być wyplacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie - w zalezności od rodzaju lokaty. W przypadku większości lokat naliczone odsetki są kapitalizowane (dodawane są do kwoty lokaty).