Słownik Finansowy

Niewypisany dokument opatrzony podpisem. Ten rodzaj dokumentu najczęściej stosuje się w przypadku weksli zabezpieczających np. umowy kredytowe.
Spadek siły nabywczej pieniądza przejawiający się przede wszystkim wzrostem cen dóbr i usług.
Przeznaczenie środków finansowych w celu powiększenia lub odtworzenia zasobów majątkowych. To także aktywa nabywane w celu uzyskania ekonomicznych korzyści w wyniku przyrostu ich wartości w określonym czasie (odestki, dywidendy, czynsze itp.). W przypadku przedsiębiorstw inwestycja oznacza zwiększenie wydajności firmy poprzez zainwestowanie w nakład umożliwiający rozwój danego przedsiębiorstwa i utrzymanie się go na rynku.